Home > Label archieven: woonruimte

Label archieven: woonruimte

Feed abonnement
Huurbescherming woonruimte niet in strijd met art. 1 EP

Huurbescherming woonruimte niet in strijd met art. 1 EP

In zijn arrest van 26 januari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:109) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de dwingendrechtelijke huurbeschermingsregels die van toepassing zijn op niet-geliberaliseerde woonruimte geen strijd opleveren met art. 1 van het Eerste Protocol EVRM. De Hoge Raad oordeelt dat art. 1 EP geen garantie biedt aan verhuurders van woonruimte ... Lees meer »

Nieuw ROZ-model voor woonruimte

Nieuw ROZ-model voor woonruimte

Op 18 april 2017 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) een nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte met bijbehorende Algemene Bepalingen gepubliceerd. Het vorige model stamde uit 2003 en was dringend aan vervanging toe. Met dit nieuwe model heeft de ROZ beoogd aan te sluiten bij de huidige praktijk door ... Lees meer »

Nieuw ROZ-model voor Woonruimte 2017 gepubliceerd

Nieuw ROZ-model voor Woonruimte 2017 gepubliceerd

Vandaag heeft de Raad voor Onroerende Zaken “ROZ” een nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte gepubliceerd. Het model is tweeledig en bestaat uit de Huurovereenkomst Woonruimte 2017 en Algemene Bepalingen Woonruimte 2017. Het nieuwe ROZ-model voor Woonruimte 2017 volgt het ROZ-model voor Woonruimte 2003 op. Met dit nieuwe model heeft de ROZ beoogd om aan te ... Lees meer »

Boetebepalingen in huurovereenkomsten woonruimte

Boetebepalingen in huurovereenkomsten woonruimte

Niet zelden worden verhuurders van woonruimte die een contractuele boete met hun huurders zijn overeengekomen in geval van illegale teelt van hennep geconfronteerd met een stevige matiging van het boetebedrag door de rechter. Op 6 september 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter een arrest gewezen dat interessante, praktische handvatten geeft om ... Lees meer »

Belangrijke subsidie voor verhuurders bij de huisvesting van asielzoekers

Belangrijke subsidie voor verhuurders bij de huisvesting van asielzoekers

Op 27 november 2015 heeft het Rijk een bestuursakkoord gesloten met provincies en gemeenten over (onder meer) de huisvesting van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (hierna: vergunninghouders). In dit akkoord is onder meer afgesproken dat minister Blok drie verruimende maatregelen zal nemen om gemeenten te ondersteunen bij de huisvesting ... Lees meer »

Het splitsen van een gemengde huurovereenkomst met woonruimte, kantoorruimte en caféruimte

Het splitsen van een gemengde huurovereenkomst met woonruimte, kantoorruimte en caféruimte

Bij beantwoording van de vraag of een gemengde huurovereenkomst gesplitst kan worden, dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Het gebruik dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan, het gebruik dat er daadwerkelijk van het gehuurde wordt gemaakt, de inrichting ... Lees meer »

Aanpassen Leegstandwet om tijdelijke verhuur van onder meer te koop staande woningen te versoepelen

Aanpassen Leegstandwet om tijdelijke verhuur van onder meer te koop staande woningen te versoepelen

Om de tijdelijke verhuur van onder meer te koop staande woningen te versoepelen is er een wetsvoorstel ingediend om de Leegstandwet aan te passen. Het wetsvoorstel ziet op het meerdere malen tijdelijk kunnen verhuren van dezelfde woning , de verruiming van de maximale duur van de vergunning en het afschaffen ... Lees meer »

Bruikleen of huur? Huur voor bepaalde tijd?

Bruikleen of huur? Huur voor bepaalde tijd?

Bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst is zorgvuldigheid vereist. Een bruikleenovereenkomst kan immers snel als huurovereenkomst – met alle huurbescherming van dien – worden gekwalificeerd. Een huurovereenkomst is niet altijd gemakkelijk te beëindigen voor een verhuurder. Dit blijkt maar weer uit onderstaande zaak van Rechtbank Rotterdam. Lees meer »

Boetebeding in Algemene Huurvoorwaarden tijdig overhandigd en niet onredelijk bezwarend

Boetebeding in Algemene Huurvoorwaarden tijdig overhandigd en niet onredelijk bezwarend

Wanneer worden Algemene Huurvoorwaarden tijdig overhandigd? En is een boetebeding bij onderverhuur onredelijk bezwarend? Het Hof Amsterdam gaf op deze vragen antwoord in zijn arrest van 21 februari 2012 en oordeelde dat een boetebeding in de Algemene Huurvoorwaarden van de woningstichting, gezien haar belang bij een goede leefbaarheid van de ... Lees meer »

Naar boven scrollen