U bent hier: Home > Label archieven: WOB

Label archieven: WOB

Feed abonnement
ProRail valt niet onder Wet openbaarheid van bestuur

ProRail valt niet onder Wet openbaarheid van bestuur

ProRail B.V. valt niet onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur. Dat heeft de Raad van State beslist in zijn uitspraak van 14 mei 2014. Deze belangrijk uitspraak zal richtinggevend zijn voor het antwoord op de vraag wanneer private bedrijven of andere instellingen waarin de overheid op een of andere manier zeggenschap heeft [...] Lees verder »

Schema Wet openbaarheid van bestuur

Schema Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de openbaarheid van bestuurlijke informatie. Het uitgangspunt is dat alle informatie in principe openbaar is. Er zijn echter uitzonderingsgronden, zowel absolute als relatieve. Om te beoordelen of de informatie openbaar is en verstrekt kan worden, moet er een aantal stappen doorlopen worden. In bijgaand schema hebben wij deze [...] Lees verder »

Wet openbaarheid van bestuur: wanneer valt een interne bespreking niet meer onder de noemer ‘intern beraad’?

Wet openbaarheid van bestuur: wanneer valt een interne bespreking niet meer onder de noemer ‘intern beraad’?

Stichting Greenpeace Nederland heeft aan het college van gedeputeerde staten van Groningen (hierna: GS) verzocht om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de inmiddels onherroepelijke vergunningen voor de bouw van twee energiecentrales in de Eemshaven. GS hebben openbaarmaking van ongeveer 300 (van de gevraagde 1724) documenten geweigerd omdat sprake zou zijn van ‘intern [...] Lees verder »

Wet openbaarheid van bestuur: kan, mag of moet een bestuursorgaan een vertrouwelijk mediationverslag openbaar maken?

Wet openbaarheid van bestuur: kan, mag of moet een bestuursorgaan een vertrouwelijk mediationverslag openbaar maken?

Indien door middel van een Wob-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van een mediationverslag is  van belang of sprake is van een bestuurlijke aangelegenheid. Tweede belangrijke vraag is of de afgesproken vertrouwelijkheid van de mediation aan openbaarmaking in de weg kan staan. Casus De zoon had bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (hierna: VGGM) om een urgentieverklaring voor [...] Lees verder »

Wet openbaarheid van bestuur: een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling

Wet openbaarheid van bestuur: een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling

De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 juli 2013 geoordeeld dat ProRail moet worden aangemerkt als een instelling werkzaam onder verantwoordelijk van de Minister van Infrastructuur en Milieu. De rechtbank kwam tot dit oordeel op basis van de criteria zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geformuleerd in een uitspraak van 16 november [...] Lees verder »

Actieve openbaarmaking, ook dan geldt artikel 6, vijfde lid van de Wob

Actieve openbaarmaking, ook dan geldt artikel 6, vijfde lid van de Wob

In ondermeer zijn uitspraak van 15 december 2010 heeft de Afdeling geoordeeld dat de Wob van toepassing is op een actieve openbaarmaking, indien het gaat om informatie die een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Zodra een bestuursorgaan beleid voert, is er sprake van een bestuurlijke aangelegenheid. In zo’n geval is sprake van een besluit tot openbaarmaking zoals bedoeld [...] Lees verder »

Afdeling: geen gewichtige redenen voor beperkte kennisneming van financiële gegevens

Afdeling: geen gewichtige redenen voor beperkte kennisneming van financiële gegevens

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stemt in beroepsprocedures tegen exploitatieplannen niet in met beperkte kennisneming, als bedoeld in artikel 8:29 Awb, van financiële gegevens die aan die exploitatieplannen ten grondslag liggen. Daarbij kan worden gedacht aan taxatierapporten waarin de geraamde inbrengwaarden per perceel staan vermeld en stukken waaruit blijkt welke kosten geraamd [...] Lees verder »

Rechtbank Rotterdam: openbaarmaking financiële gegevens terecht geweigerd

Rechtbank Rotterdam: openbaarmaking financiële gegevens terecht geweigerd

Op 16 december 2010 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de vraag in hoeverre de gemeente de openbaarmaking van financiële gegevens mocht weigeren. Het beroep had uitsluitend nog betrekking op de afwijzing van openbaarmaking van financiële gegevens vervat in een tweetal taxatierapporten Inbrengwaarde Kavels, een derde taxatierapport, een exploitatieraming en twee overeenkomsten. De gemeente had [...] Lees verder »

WOB: niet voldaan aan de onderzoeksplicht

WOB: niet voldaan aan de onderzoeksplicht

Voor documenten die in strijd met de archiefregelgeving niet onder het bestuursorgaan zelf berusten, geldt voor het bestuursorgaan een verdergaande inspanningsverplichting om die documenten toch te kunnen verstrekken. Het enkel geloofwaardig stellen dat de documenten niet (meer) onder het bestuursorgaan berusten, is in zo’n geval onvoldoende. Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak [...] Lees verder »

WOB: voldaan aan de onderzoeksplicht

WOB: voldaan aan de onderzoeksplicht

Als een bestuursorgaan, na onderzoek, geloofwaardig stelt dat een bepaald document niet (meer) bij hem berust, is het aan de verzoeker om aannemelijk te maken dat dit document toch bij het bestuursorgaan aanwezig is. In de eerdere uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 september 2009 in zaak nr. 200809495/1/H3 en [...] Lees verder »

Naar boven scrollen