Home > Label archieven: Wet voorkeursrecht gemeenten

Label archieven: Wet voorkeursrecht gemeenten

Feed abonnement
Stedelijke herverkaveling: nieuw instrument voor grondbeleid

Stedelijke herverkaveling: nieuw instrument voor grondbeleid

In haar brief van 25 november 2015 heeft de Minister van I&M de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen samenvoeging van alle grondbeleid instrumenten in de Omgevingswet. In die wet wordt een nieuw instrument geïntroduceerd, de stedelijke herverkaveling. Aanvullingswet grondeigendom: het volledige grondbeleidinstrumentarium bijeen De brief van 25 november 2015 ... Lees meer »

Onteigening: brief aan Tweede Kamer met visie kabinet op onteigening

Onteigening: brief aan Tweede Kamer met visie kabinet op onteigening

In haar brief van 25 november 2015 heeft de Minister van I&M de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen modernisering van regeling voor onteigening. Het instrument onteigening wordt straks geregeld in de Omgevingswet, en het Kroonbesluit verdwijnt. Een beroep op zelfrealisatie blijft mogelijk. Aanvullingswet grondeigendom: het volledige grondbeleidinstrumentarium bijeen De ... Lees meer »

Vernietiging op grond van art. 26 Wvg: beoogde eigendomsoverdracht voldoende voor toepassing van art. 26 Wvg

Vernietiging op grond van art. 26 Wvg: beoogde eigendomsoverdracht voldoende voor toepassing van art. 26 Wvg

Het gerechtshof Arnhem heeft in zijn arrest van 3 mei 2012 in hoger beroep geoordeeld over het verzoek van de gemeente Enschede tot vernietiging van een koopovereenkomst. Het Hof heeft onder andere geoordeeld over het criterium in art. 26 Wvg dat rechtshandelingen de kennelijke struekking moeten hebben om afbreuk te doen ... Lees meer »

Verslechterde marktomstandigheden leiden niet tot gedwongen aankoop door gemeente

Verslechterde marktomstandigheden leiden niet tot gedwongen aankoop door gemeente

Tot een aantal jaar geleden was de jurisprudentie omtrent gedwongen aankoop door gemeenten op grond van art. 27 Wvg (nu art. 15 Wvg) zeer schaars. De laatste jaren wordt echter met grote(re) regelmaat een beroep op deze bepaling gedaan, hetgeen een logisch gevolg van de verslechterde marktomstandigheden is. De rechtbank ... Lees meer »

Kamervragen over voorstel verlenging voorkeursrecht na bestemmingsplanvernietiging

Kamervragen over voorstel verlenging voorkeursrecht na bestemmingsplanvernietiging

De SP-fractie en de ChristenUnie-fractie hebben de regering kritische vragen gesteld over het wetsvoorstel dat onder meer voorziet in verlenging van rechtswege van een voorkeursrecht met een jaar na vernietiging van het bestemmingsplan of inpassingsplan dat daaraan ten grondslag ligt. Dat blijkt uit het verslag van 6 oktober 2011 (Kamerstukken ... Lees meer »

Voorkeursrecht Voorhout: Ook sprake van “afwijkend gebruik” indien planologische inpassing niet is uitgesloten

Voorkeursrecht Voorhout: Ook sprake van “afwijkend gebruik” indien planologische inpassing niet is uitgesloten

De gemeente Teylingen is voornemens om in het dorp Voorhout een tweetal woningbouwlocaties te ontwikkelen en heeft op 5 februari 2009 op de desbetreffende percelen een voorkeursrecht gevestigd op grond van art. 5 Wvg. De rechtbank Den Haag heeft op 18 mei 2011 (LJN: BQ7223) uitspraak gedaan in een vijftal ... Lees meer »

Interessante beschikking Hof Den Bosch over reikwijdte art. 26 Wvg (verzoek tot nietigverklaring) en art. 10 lid 3 Wvg (vrijstelling aanbiedingsplicht)

Interessante beschikking Hof Den Bosch over reikwijdte art. 26 Wvg (verzoek tot nietigverklaring) en art. 10 lid 3 Wvg (vrijstelling aanbiedingsplicht)

Het Hof Den Bosch heeft op 3 mei 2011 (LJN:BQ4111) een interessante beschikking gewezen op het verzoek van de gemeente Veghel tot nietigverklaring van een aantal rechtshandelingen ex art. 26 Wvg. De beschikking bevat belangrijke overwegingen over de termijn van indiening van een verzoek om nietigverklaring, de soorten rechtshandelingen waarop ... Lees meer »

Wvg dwingt tot afname van “samenhangend geheel” van gronden!

Wvg dwingt tot afname van “samenhangend geheel” van gronden!

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een voorkeursrecht gevestigd op het tuinbouwgedeelte van een perceel, maar niet op de huiskavel. In de prijsvaststellingsprocedure hebben deskundigen zich toch – in weerwil van het tussenvonnis van de rechtbank! – uitgelaten over de waarde van zowel het tuinbouwgedeelte als de huiskavel. De rechtbank Dordrecht heeft ... Lees meer »

“Glastuinbouwbedrijvenlandschap” is niet-agrarische bestemming

“Glastuinbouwbedrijvenlandschap” is niet-agrarische bestemming

De gemeente Zuidplas (voorheen: Zevenhuizen-Moerkapelle) heeft gronden aangewezen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. De planologische basis van de aanwijzing wordt gevormd door een structuurplan dat op de gronden de bestemming “Glastuinbouwbedrijvenlandschap” voorziet. In zijn uitspraak van 23 maart 2011(LJN: BP8769) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad ... Lees meer »

Beroep tegen ingetrokken voorkeursrecht alleen ontvankelijk indien schade aannemelijk is gemaakt

Beroep tegen ingetrokken voorkeursrecht alleen ontvankelijk indien schade aannemelijk is gemaakt

De raad van de gemeente Bronckhorst heeft op 16 september 2008 een twee jaar eerder gevestigd voorkeursrecht ingetrokken. De rechtbank heeft het beroep tegen het inmiddels ingetrokken voorkeursrecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat appellant geen rechtens te respecteren belang (meer) zou hebben bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep. Lees meer »

Naar boven scrollen