U bent hier: Home > Label archieven: voorzienbaarheid

Label archieven: voorzienbaarheid

Feed abonnement
Planschade Westervoort: voorzienbaarheid op basis van bepaling in koopovereenkomst

Planschade Westervoort: voorzienbaarheid op basis van bepaling in koopovereenkomst

Kan voorzienbaarheid worden aangenomen (enkel) op grond van een bepaling in een koopovereenkomst, zonder dat van overheidswege concrete beleidsvoornemens openbaar zijn gemaakt? De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in haar uitspraak van 18 september 2013 van wel. Voorzienbaarheid De voorzienbaarheid van de schadeoorzaak moet bij de beslissing op de aanvraag worden betrokken. Voorzienbaarheid kan ertoe leiden dat de gevraagde [...] Lees verder »

Planschade Zundert: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

Planschade Zundert: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

In een planschadezaak van de gemeente Zundert heeft de Raad van State op 5 juni 2013 een beroep op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd. Ook heeft de Afdeling geoordeeld dat vervallen van een wijzigingsbevoegdheid geen wijziging van een beleidsvoornemen inhoudt. De casus: onthouding goedkeuring aan wijzigingsbevoegdheid De gemeente Zundert had een verzoek om planschadevergoeding afgewezen omdat de planschade voorzienbaar [...] Lees verder »

Planschade Heusden: door tijdsverloop na beleidsvoornemen geen voorzienbaarheid

Planschade Heusden: door tijdsverloop na beleidsvoornemen geen voorzienbaarheid

In een planschadezaak van de gemeente Heusden heeft de Raad van State op 5 juni 2013 een beroep van de gemeente op voorzienbaarheid van planschade vanwege een beleidsvoornemen uit 1967 (!) afgewezen. De casus De aanvrager om een tegemoetkoming in planschade had in 2003 zijn woning gekocht. Het gebied ten zuiden van de woning was volgens een uitbreidingsplan [...] Lees verder »

Planschade Rhenen: uit te werken bestemming niet betrekken bij planvergelijking

Planschade Rhenen: uit te werken bestemming niet betrekken bij planvergelijking

In een planschadezaak van de gemeente Rhenen heeft de Raad van State op 7 november 2012 geoordeeld dat bij de planologische vergelijking de (maximale) invulling van een uit te werken bestemming buiten beschouwing dient te blijven. De casus De eigenaar van een vrijstaande woning verzoekt om compensatie van planschade als gevolg van een in 2007 verleende vrijstelling [...] Lees verder »

Planschade Pijnacker-Nootdorp: voorzienbaarheid door voldoende concrete beleidsvoornemens

Planschade Pijnacker-Nootdorp: voorzienbaarheid door voldoende concrete beleidsvoornemens

In een planschadezaak van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de Raad van State op 26 september 2012 geoordeeld over de vraag of uit een structuurschets uit 1982 en uit de plantoelichting uit 1984 voldoende concreet naar voren komt dat de aanleg van een fietspad en een provinciale weg nabij het perceel van verzoeker werd beoogd. Standaardoverweging voorzienbaarheid [...] Lees verder »

Planschade: bij bedrijfswoning hoort minder woongenot, toch al drukke weg doet niet af aan toegenomen verkeersintensiteit

Planschade: bij bedrijfswoning hoort minder woongenot, toch al drukke weg doet niet af aan toegenomen verkeersintensiteit

In een planschadezaak van de gemeente Kollumerland heeft de Raad van State op 29 augustus 2012 uitspraak gedaan. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat het nadeel bestaande uit toename van de verkeersintensiteit niet ‘wegvalt’ doordat tussen de percelen aan de overzijde en de onroerende zaak van aanvrager een drukke weg is gelegen. Casus Het betrof een aanvraag om [...] Lees verder »

planschade en het normale maatschappelijk risico in art. 6.2 Wro: planschade niet voorzienbaar maar wel in de lijn der verwachtingen

planschade en het normale maatschappelijk risico in art. 6.2 Wro: planschade niet voorzienbaar maar wel in de lijn der verwachtingen

In de uitspraak Vugts van 29 februari 2012 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst invulling aan het bepaalde in art. 6.2 Wro, dat schade vallend binnen het normale maatschappelijke risico voor rekening van de aanvrager blijft. De eigenaar van een tussenwoning had een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend ter zake van planschade als gevolg van [...] Lees verder »

Zijn de overwegingen van de Afdeling ten aanzien van de voorzienbaarheid van planschade voortaan weer voorzienbaar?

Zijn de overwegingen van de Afdeling ten aanzien van de voorzienbaarheid van planschade voortaan weer voorzienbaar?

In haar uitspraak van 21 december 2011 (LJN: BU8882) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgelaten over de voorzienbaarheid van planschade bij opvolgende planologische regimes. In het verleden heeft de Afdeling enerzijds overwogen dat voor het antwoord op de vraag of een planologische verandering buiten het eigen perceel voor een aanvrager [...] Lees verder »

Planschade: actieve risicoaanvaarding bij overname in familieverband

Planschade: actieve risicoaanvaarding bij overname in familieverband

Eiser heeft een verzoek om vergoeding van planschade (artikel 49 WRO) gedaan omdat zijn boerderij in waarde zou zijn gedaald vanwege de aanleg van de A50 en met name door het afsluiten van de fietsverbinding met het centrum van Sint-Oedenrode. Het college heeft het planschadeverzoek afgewezen conform het advies van de SAOZ. De SAOZ had [...] Lees verder »

Planschade: geen risicoaanvaarding/verwijtbaar stilzitten bij opvolgende voorbereidingsbesluiten

Planschade: geen risicoaanvaarding/verwijtbaar stilzitten bij opvolgende voorbereidingsbesluiten

Het is vaste rechtspraak bij planschadezaken dat een eigenaar slechts dan aanspraak heeft op planschadevergoeding wegens het vervallen van bouw- of gebruiksmogelijkheden op zijn eigen perceel, indien hij … in de periode waarin al voortekenen bestonden van de kans dat het planologische regime in voor hem nadelige zin zou veranderen en de bouw- of gebruiksmogelijkheden [...] Lees verder »

Schiphol en geluidhinder: een never ending story?

Schiphol en geluidhinder: een never ending story?

Op 10 november 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een “Schiphol-zaak” (201002921/1/T1/H2) een interessante uitspraak gedaan over nadeelcompensatie, de daarbij te maken vergelijkingen en te hanteren criteria van voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico. Bij besluit van 27 maart 2006 had de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol aan een huiseigenaar schadevergoeding toegekend voor de waardevermindering van zijn woning door de nieuwe grenswaarden voor de geluidbelasting rondom de luchthaven Schiphol. Lees verder »

Planschade Lochem: gespreksnotities van invloed op voorzienbaarheid

Planschade Lochem: gespreksnotities van invloed op voorzienbaarheid

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in zijn uitspraak van 20 oktober 2010 (LJN: BO1122) geoordeeld dat gespreksnotities van belang zijn voor de voorzienbaarheid van een planologische wijziging.De Afdeling stelt in deze uitspraak voorop dat volgens vaste jurisprudentie de voorzienbaarheid van een planologische wijziging dient te worden beoordeeld aan de hand van [...] Lees verder »

Planschade: geen voorzienbaarheid bij uitsparing voor kavel in de begrenzing van wijzigingsplangebied

Planschade: geen voorzienbaarheid bij uitsparing voor kavel in de begrenzing van wijzigingsplangebied

De gemeente kende planschadevergoeding tot aan belanghebbende ter zake van de aan de buurman verleende vrijstelling voor de bouw van een woning. De rechtbank was van oordeel dat de planschade voorzienbaar was omdat belanghebbende, gegeven de opzet van het wijzigingsplangebied met een duidelijke uitsparng in de begrenzing voor de kavel van de buurman, rekening had [...] Lees verder »

Naar boven scrollen