U bent hier: Home > Label archieven: verjaring

Label archieven: verjaring

Feed abonnement
De uiterlijke feiten voor verjaring

De uiterlijke feiten voor verjaring

Op 22 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant twee uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, die een verschillende uitkomst hadden. In de eerste zaak oordeelde de rechtbank dat een bewoner, die een stuk gemeentegrond bij zijn erf had getrokken, geen eigenaar van de grond is geworden door verjaring. In de tweede zaak oordeelde de rechtbank dat [...] Lees verder »

Erfdienstbaarheid door verjaring zeker in kort geding moeilijk aan te tonen

Erfdienstbaarheid door verjaring zeker in kort geding moeilijk aan te tonen

Vanaf 1 januari 2012 is de erfdienstbaarheid door verjaring een reële mogelijkheid geworden, nu enkele vereisten op dat moment 20 jaar in het nieuwe Burgerlijk Wetboek stonden. Deze verjaringstermijn gold eerder ook al, maar de versoepeling van vereisten voor een succesvol beroep op verjaring in 1992 deed veel alarmbellen rinkelen. Dit onderwerp heb ik eerder [...] Lees verder »

Erfdienstbaarheid door verjaring

Erfdienstbaarheid door verjaring

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft recentelijk geoordeeld dat er onder ‘oud BW-recht’ een recht van erfdienstbaarheid is ontstaan door verjaring. Het gebruik van het pad is niet zichtbaar en voortdurend, maar de garagedeuren die uitkomen op het dienende erf zijn dit wel. Het gebruik van de deuren heeft, naar het oordeel van de rechter, logischerwijs het [...] Lees verder »

Kadastrale kaarten behoren niet tot in openbare registers ingeschreven feiten

Kadastrale kaarten behoren niet tot in openbare registers ingeschreven feiten

Voor verkrijging van een registergoed op grond van verjaring is het noodzakelijk dat men te goeder trouw is. Een beroep dat gebaseerd is op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend, is een beroep op het ontbreken van de goede trouw. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk bepaald dat kadastrale kaarten [...] Lees verder »

Inbezitneming van grond zonder duurzame afsluiting is mogelijk

Inbezitneming van grond zonder duurzame afsluiting is mogelijk

Elders op deze kennispagina is eerder al uiteengezet dat voor inbezitneming van een strook grond strenge eisen gelden. In beginsel is het uitgangspunt dat de oorspronkelijke eigenaar duidelijk moet kunnen zien dat een ander pretendeert eigenaar te zijn van zijn grond. Maar wanneer is hier sprake van? Het gestelde criterium is immers tamelijk subjectief. In [...] Lees verder »

Kan een huurder aanspraak maken op verjaring?

Kan een huurder aanspraak maken op verjaring?

Op deze kennispagina werd al eerder een artikel gepubliceerd over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarin werd geoordeeld over een verjaringsverweer dat werd gevoerd door een huurder. In die uitspraak werd geoordeeld dat niet de huurder maar de verhuurder op grond van inbezitneming door de huurder eigenaar van een stuk grond zou kunnen worden. [...] Lees verder »

31-01-2013 – Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

31-01-2013 – Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

Particulieren die grond in gebruik hebben zonder eigenaar te zijn of een gebruiksrecht te hebben en niet van plan zijn het gebruik van deze grond te beëindigen is een fenomeen waar veel overheidslichamen de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen. In veel gevallen moet er direct actie worden ondernomen. Vaak zal de gebruiker een beroep doen [...] Lees verder »

Maakt de stilzwijgende bruikleenovereenkomst een einde aan de verjaringsproblematiek waar veel gemeenten mee te maken hebben?

Maakt de stilzwijgende bruikleenovereenkomst een einde aan de verjaringsproblematiek waar veel gemeenten mee te maken hebben?

Op 18 april 2012 heeft de Rechtbank te Arnhem een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot de verjaring van een rechtsvordering tot ontruiming van de gemeente Arnhem. Hierin werd geoordeeld over het verweer van de gemeente dat een stilzwijgende bruikleenovereenkomst zou zijn ontstaan waardoor de wederpartij geen bezitter van de grond zou zijn maar slechts [...] Lees verder »

13-11-2012 – Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

13-11-2012 – Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

Particulieren die grond in gebruik hebben zonder eigenaar te zijn of een gebruiksrecht te hebben en niet van plan zijn het gebruik van deze grond te beëindigen is een fenomeen waar veel overheidslichamen de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen. In veel gevallen moet er direct actie worden ondernomen. Vaak zal de gebruiker een beroep doen [...] Lees verder »

Het belang van rechtsopvolging door bezitters bij een beroep op verjaring

Het belang van rechtsopvolging door bezitters bij een beroep op verjaring

Vaak is bij partijen die zich beroepen op verjaring van een rechtsvordering onduidelijkheid over het belang van rechtsopvolging van het bezit. Onduidelijk is of het bezit onafgebroken moet zijn of dat het bezit in de loop der jaren over kan zijn gegaan op verschillende partijen. Ook binnen de rechterlijke macht bestaat hier nogal eens onduidelijkheid [...] Lees verder »

Verjaring bij opvolgend eigendom, optellen mag

Verjaring bij opvolgend eigendom, optellen mag

De Hoge Raad heeft op 10 augustus 2012 (LJN: BW5324) geoordeeld dat bij bevrijdende verjaring een bezitter van een stuk grond waarvan hij niet de eigendom heeft, de jaren die zijn rechtsvoorganger de grond bezat bij zijn eigen bezit mag optellen. Een bezitter kan derhalve eigenaar worden, doordat hij tezamen met zijn rechtsvoorganger(s) de grond [...] Lees verder »

Ook langdurig gebruik weg opzegbaar

Ook langdurig gebruik weg opzegbaar

Het komt met regelmaat voor dat een eigenaar van een perceel gebruik wil maken van het perceel van zijn buurman om naar de openbare weg te gaan. Partijen kunnen dit contractueel regelen, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid. De bevoegdheid om gebruik te maken van de weg kan echter ook op andere wijze ontstaan, [...] Lees verder »

Voorwaardelijke subsidievaststelling en verjaring

Voorwaardelijke subsidievaststelling en verjaring

Een voorwaardelijke subsidievaststelling kan niet voorkomen, dat het recht om de vaststelling laten nog te wijzigen, na vijf jaar verjaart. Zoals bekend maakt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) onderscheid tussen de subsidieverlening en de subsidievaststelling. De subsidieverlening is het besluit waarmee een bestuursorgaan de toezegging doet dat subsidie zal worden verstrekt, wanneer de aanvrager bepaalde activiteiten uitvoert [...] Lees verder »

De verkoop van een recreatiewoning op verhuurde grond

De verkoop van een recreatiewoning op verhuurde grond

Recentelijk heeft het Hof Leeuwarden een arrest gewezen over een opstalrecht op een recreatiewoning gelegen op gehuurde grond (LJN: BU1889). Een opstalrecht splitst het eigendom van de grond van de eigendom van het onroerend goed dat erop staat. Normaal gesproken is de eigenaar van de grond tevens eigenaar van al het onroerend goed dat daarop [...] Lees verder »

De verkoop van een recreatiewoning op verhuurde grond

De verkoop van een recreatiewoning op verhuurde grond

Recentelijk heeft het Hof Leeuwarden een arrest gewezen over een opstalrecht op een recreatiewoning gelegen op gehuurde grond (LJN: BU1889). Een opstalrecht splitst het eigendom van de grond van de eigendom van het onroerend goed dat erop staat. Normaal gesproken is de eigenaar van de grond tevens eigenaar van al het onroerend goed dat daarop [...] Lees verder »

De betekenis van 1 januari 2012 voor de verjaring van erfdienstbaarheden

De betekenis van 1 januari 2012 voor de verjaring van erfdienstbaarheden

Per 1 januari 1992 is het Burgerlijk Wetboek (BW) gewijzigd ten aanzien van verjaringskwesties. Waar voorheen een termijn gold van 30 jaar voordat aanspraak kon worden gemaakt op bevrijdende verjaring, werd dit na deze wijziging ‘slechts’ 20 jaar. Situaties waarin reeds sprake was van bezit door een ander dan de eigenaar liepen echter gewoon onder [...] Lees verder »

De betekenis van 1 januari 2012 voor de verjaring van erfdienstbaarheden

De betekenis van 1 januari 2012 voor de verjaring van erfdienstbaarheden

Per 1 januari 1992 is het Burgerlijk Wetboek (BW) gewijzigd ten aanzien van verjaringskwesties. Waar voorheen een termijn gold van 30 jaar voordat aanspraak kon worden gemaakt op bevrijdende verjaring, werd dit na deze wijziging ‘slechts’ 20 jaar. Situaties waarin reeds sprake was van bezit door een ander dan de eigenaar liepen echter gewoon onder [...] Lees verder »

Onteigening gemeente Someren: vordering tot nakoming van overeenkomst tot bedrijfsoverdracht maakt nog geen rechthebbende

Onteigening gemeente Someren: vordering tot nakoming van overeenkomst tot bedrijfsoverdracht maakt nog geen rechthebbende

Het onteigeningsKB van 15 november 2011 (nr. 11.002721) ziet op het verzoek van de gemeente Someren tot onteigening op grond van Titel IIa ten behoeve van de aanleg van een fietspad. De Kroon heeft zich moeten buigen over het beroep van de gemeente op verkrijgende verjaring en over de zienswijzen van de teleurgestelde contractspartij van [...] Lees verder »

Wanneer is er sprake van inbezitneming van grond?

Wanneer is er sprake van inbezitneming van grond?

Onrechtmatig grondgebruik is een veel voorkomend verschijnsel in Nederland. Op grote schaal gebruiken personen grond die niet tot hun eigendom behoort en waarvoor ze geen toestemming hebben van de eigenaar om deze grond te gebruiken. Wanneer dit gebruik duidelijk en permanent wordt dan kan sprake zijn van inbezitneming. Ondanks het recht van de eigenaar wordt [...] Lees verder »

Voorkom verlies van eigendom van grond door verjaring!

Voorkom verlies van eigendom van grond door verjaring!

Veel grondeigenaren krijgen te maken met stukken grond die in gebruik zijn genomen door iemand anders. In gunstige gevallen is sprake van houderschap, met andere woorden: de gebruiker houdt de grond voor de eigenaar. Bij huur- of pachtovereenkomsten is hier bijvoorbeeld sprake van, een overeenkomst is echter niet vereist. In andere gevallen is sprake van [...] Lees verder »

Begunstigingstermijn van invloed op aanvang verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

Begunstigingstermijn van invloed op aanvang verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel hebben in 2000 een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van de exploitatie van een bedrijf voor het wassen en breken van ballastgrind. Bij een in 2001 uitgevoerde controle is geconstateerd dat het bedrijf op tal van onderdelen in strijd handelde met de milieuvergunning. In 2002 heeft [...] Lees verder »

Verhuurder verkrijgt grond door verjaring

Verhuurder verkrijgt grond door verjaring

In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 18 mei 2011 is geoordeeld over een bijzonder aspect van het leerstuk van verjaring. Aan bod kwam de verjaring van de eigendom van een aantal stukken grond. Een beroep op verjaring houdt in dit geval in dat de eiser stelt de grond in bezit te hebben genomen. [...] Lees verder »

Start van de bouw en boete

Start van de bouw en boete

Het startmoment van de bouw is een belangrijk moment voor een aannemer en een koper. Zo is dit moment bepalend voor de betalingen waar de aannemer recht heeft, voor het bepalen van de datum van oplevering, maar ook het mogelijk verbeurd zijn van een boete. Op 9 juni 2010 oordeelde de Raad van Arbitrage wat [...] Lees verder »

Naar boven scrollen