U bent hier: Home > Label archieven: schadevergoeding

Label archieven: schadevergoeding

Feed abonnement
Raad van State wijst verzoek om voorlopige voorziening tegen gedoogplicht Waterwet af

Raad van State wijst verzoek om voorlopige voorziening tegen gedoogplicht Waterwet af

In zijn uitspraak van 13 januari 2015 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening met betrekking tot een gedoogplicht op grond van de Waterwet afgewezen. Gedoogplicht voor de kap van beplanting en bomen Het waterschap Vallei en Veluwe had een gedoogplicht opgelegd voor onder meer het aanleggen van werkstroken voor de kap [...] Lees verder »

Herstel gebreken door oorspronkelijke aannemer

Herstel gebreken door oorspronkelijke aannemer

Wie moet/ mag de gebreken aan een bouwwerk herstellen? In de praktijk zijn opdrachtgevers snel geneigd om een gebrek in een bouwwerk door een derde te laten herstellen. Een vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant geeft echter een duidelijk overzicht van de toepasselijke regelgeving betreffende het herstel van gebreken. De oorspronkelijke aannemer moet altijd de mogelijkheid [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie voor ondernemers

Nadeelcompensatie voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u schade geleden als gevolg van een maatregel door de overheid, zoals het (tijdelijk) afsluiten van een weg, de uitvoering van een gemeentelijk bouwproject of, het intrekken van een vergunning? Dan heeft u mogelijk aanspraak op een vergoeding op grond van het begrip ‘nadeelcompensatie’. Wanneer nadeelcompensatie? Nadeelcompensatie is een vergoeding voor rechtmatig [...] Lees verder »

Extra troef voor particuliere verhuurders bij bestrijding van illegale onderverhuur en hennepteelt

Extra troef voor particuliere verhuurders bij bestrijding van illegale onderverhuur en hennepteelt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een vordering tot winstafdracht niet alleen voor woningcorporaties maar ook voor particuliere verhuurders mogelijk is. In het geval dat de verhuurder schade leidt door illegale onderverhuur, ligt het volgens het hof voor de hand dat de schade begroot wordt op het bedrag van de winst die als het [...] Lees verder »

Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedures

Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedures

De redelijke termijn voor bestuursrechtelijke procedures is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een uitspraak van 29 januari 2014 uniform bepaald op vier jaar. Daarbij wordt de duur van een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie niet meegerekend. Redelijke termijn Bestuursrechtelijke geschillen moeten worden afgedaan binnen een redelijke termijn. Als deze [...] Lees verder »

Wijziging algemene voorwaarden bij koop-/aannemingsovereenkomst eengezinshuizen en appartementsrechten

Wijziging algemene voorwaarden bij koop-/aannemingsovereenkomst eengezinshuizen en appartementsrechten

In 2010 is het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) opgeheven. Vervolgens is er een overleggroep gevormd (Overleggroep Garantiewoningen) waaraan deelnemen Bouwend Nederland, Neprom, NVB, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Vooruitlopend op de opheffing van het GIW heeft de Overleggroep Garantiewoningen (nieuwe) modelcontracten opgemaakt die worden gebruikt door de huidige waarborgende instellingen Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) [...] Lees verder »

Besluit tot wijziging splitsingsakte vernietigd

Besluit tot wijziging splitsingsakte vernietigd

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) besluit de akte van splitsing te wijzigen. Op grond van de wijziging worden de kosten die voorheen voor rekening van de gezamenlijke eigenaars kwamen, nu uitgesplitst in een aantal categorieën, namelijk: algemene kosten, kosten die alleen betrekking hebben op het woongedeelte en kosten die alleen betrekking hebben op de stallingsgarage. [...] Lees verder »

Te late afwijzing financieringsaanvraag leidt tot schadevergoeding door bank

Te late afwijzing financieringsaanvraag leidt tot schadevergoeding door bank

Vanwege een te late afwijzing van een financieringsaanvraag is de bank gehouden de contractuele boete uit de koopovereenkomst als schadevergoeding te betalen. De bank vorderde juist betaling door de cliënten van de door de bank uitbetaalde bankgarantie. De rechtbank wees deze vordering van de bank toe, maar het Hof Amsterdam besliste anders. Hypotheekaanvraag In verband met [...] Lees verder »

Onrechtmatig afgebroken onderhandelingen leidt tot schadeplicht voor gemeente

Onrechtmatig afgebroken onderhandelingen leidt tot schadeplicht voor gemeente

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk geoordeeld dat de gemeente op onrechtmatige wijze de onderhandelingen met een projectontwikkelaar inzake woningbouw op een locatie heeft afgebroken. Van een overeenkomst was geen sprake nu er geen aanbod was gedaan. Echter het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: het college) had wel verwachtingen bij de projectontwikkelaar gewekt dat enige [...] Lees verder »

Winkelrenovatie en asbest

Winkelrenovatie en asbest

Bij het renoveren van een winkelcentrum komt het nog wel eens voor dat er asbest wordt aangetroffen of zelfs vrijkomt. Tussen huurder en verhuurder wordt er dan vaak over en weer schadevergoeding gevorderd. De vragen die daarbij aan de orde zijn, is of er sprake is van een gebrek en of de verhuurder zich kan [...] Lees verder »

Artikel 10 NVM koopovereenkomst: geen schadevergoeding naast contractuele boete

Artikel 10 NVM koopovereenkomst: geen schadevergoeding naast contractuele boete

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat een gedupeerde partij geen aanspraak kan maken op aanvullende schadevergoeding, naast de contractuele boete, als de daadwerkelijke schade lager is dan het boetebedrag. De rechtbank geeft uitleg aan artikel 10 van de NVM koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning. De zaak A is bestuurder en enig aandeelhouder van X B.V. en tevens [...] Lees verder »

EUR vier miljoen aan boetes in uienkartel

EUR vier miljoen aan boetes in uienkartel

Recent heeft de NMa het boetebesluit van 18 december 2012 gepubliceerd waarin de NMa boetes van in totaal circa EUR 4 miljoen heeft opgelegd aan zeven ondernemingen die zich bezighouden met de productie en verkoop van plantuien. De ondernemingen zouden zich volgens de NMa schuldig hebben gemaakt aan (op grond van het kartelverbod) verboden concurrentiebeperkende [...] Lees verder »

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

In een baanbrekende uitspraak heeft de rechtbank Oost-Nederland ABB Ltd. en ABB B.V. (gezamenlijk ABB c.s.) veroordeeld tot vergoeding van schade die Tennet heeft geleden als gevolg van een kartel waarbij ABB Ltd. partij was. Hoewel kartels regelmatig aanleiding zijn voor schadevergoedingsprocedures, leiden dergelijke procedures zelden tot een vonnis waarin schadevergoeding wordt toegekend (bijvoorbeeld omdat [...] Lees verder »

Boetebeding in huurovereenkomst is niet oneerlijk en niet onredelijk bezwarend

Boetebeding in huurovereenkomst is niet oneerlijk en niet onredelijk bezwarend

Het Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat een boetebeding in een huurovereenkomst van € 4.500,- indien de huurder overgaat tot (onbevoegde) onderverhuur niet oneerlijk of onredelijk is. Voor matiging is ook geen reden. Het hof volgt de woningcorporatie in haar standpunt dat de boete een afschrikwekkend effect moet hebben om de leefbaarheid in de buurten te [...] Lees verder »

Inschrijver mag onwelgevallige inschrijving niet intrekken en niet zelf ongeldig verklaren

Inschrijver mag onwelgevallige inschrijving niet intrekken en niet zelf ongeldig verklaren

Het gaat in deze zaak van de Rechtbank Dordrecht om een inschrijver die zich terugtrok nadat hij erachter kwam dat hij met een te laag bedrag had inschreven. De aanbestedende dienst wil dit niet zomaar accepteren en vordert schadevergoeding. Deze schade bestaat uit het verschil tussen de inschrijfbedragen van inschrijver 1 en inschrijver 2. Het verloop [...] Lees verder »

Standaard algemene voorwaarden KNB en NVM geven geen recht op boete naast schadevergoeding

Standaard algemene voorwaarden KNB en NVM geven geen recht op boete naast schadevergoeding

Bij uitspraak van 28 augustus 2012 heeft het Hof Leeuwarden bepaald dat de algemene voorwaarden bij koopovereenkomsten zoals die door de KNB en de NVM zijn opgesteld recht geven op vergoeding van schade en daarbij het recht op de contractuele boete beperken. Mocht de schadevergoeding de boete overtreffen, dan vindt alleen uitkering van de schadevergoeding [...] Lees verder »

Geen schadevergoeding voor huurder bij de sloop van een winkelpand

Geen schadevergoeding voor huurder bij de sloop van een winkelpand

Als een opvolgende verhuurder een huurovereenkomst van een winkelruimte opzegt in verband met de afbraak van het gehuurde met het oog op de uitvoering van (bouw)werken in het algemeen belang, kan een huurder (en onderhuurder) aanspraak maken op een schadeloosstelling conform de Onteigeningswet. Over de opzegging wegens sloop van een winkelpand in het winkelcentrum Hoog [...] Lees verder »

Boetebeding treedt in de plaats van schadevergoeding

Boetebeding treedt in de plaats van schadevergoeding

Een wettelijke rente over een achterstand alsmede een contractuele boete vorderen is niet mogelijk. Toch gaat dit in de praktijk nog wel eens mis. De zaak Vanwege een geschil over het al dan niet mogen en kunnen onderverhuren van een bedrijfsruimte heeft huurder gedurende 7 maanden geen huur meer betaald. Omdat in de procedure uiteindelijk niet voldoende [...] Lees verder »

Hoge Raad bevestigt uitspraak hof: afsluiting duinpaden levert gebrek en schadevergoeding op

Hoge Raad bevestigt uitspraak hof: afsluiting duinpaden levert gebrek en schadevergoeding op

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en uitstraling bepalen mede het genot dat de huurder van een strandpaviljoen mocht verwachten. De Hoge Raad bevestigde wat het hof eerder al oordeelde inzake het afsluiten van duinpaden in de directe omgeving van een strandpaviljoen. De zaak, waar mijn collega mr. Rijpstra eerder een artikel over geschreven heeft, betreft het herstructureren van [...] Lees verder »

Kadaster handelt onrechtmatig bij onderhandse aanbesteding

Kadaster handelt onrechtmatig bij onderhandse aanbesteding

Het Kadaster en Kadata zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 10.000.000,00 aan HLA. De reden: het niet uitnodigen van HLA voor een onderhandse aanbestedingsprocedure, terwijl zij wisten dat HLA mogelijk aan de procedure wilde deelnemen. De feiten Medio 2009 zijn het Kadaster en Kadata een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gestart voor de ontwikkeling van [...] Lees verder »

Ondanks weigeren renovatievoorstel geen einde huurovereenkomst winkelruimte

Ondanks weigeren renovatievoorstel geen einde huurovereenkomst winkelruimte

Als een huurder van een winkelruimte een renovatievoorstel van de verhuurder weigert, dan brengt dit niet vanzelfsprekend met zich mee dat de verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen of laten ontbinden. Recentelijk heeft de kantonrechter van de rechtbank in ’s-Gravenhage (LJN: BT5855) dit nog eens bevestigd. De zaak Huurder huurt een kiosk in een winkelcentrum. Hierin exploiteert huurder [...] Lees verder »

Concurrentie in een winkelcentrum

Concurrentie in een winkelcentrum

De levensvatbaarheid van een winkelcentrum is sterk afhankelijk van een gezonde mix van de in dat winkelcentrum vertegenwoordigde branches. Indien zich binnen een winkelcentrum echter een concurrent van een eerdere huurder vestigt, dan kan dit tot een verslechterde concurrentiepositie van de eerste huurder leiden. In het Tijdschrift Vastgoedrecht (2011, nr. 6) gaat mr. Denise Staring-Sauer in [...] Lees verder »

Vrijheid blijheid voor automonteurs?

Vrijheid blijheid voor automonteurs?

Wanneer de auto naar een automonteur gebracht moet worden, is de keuze van de automonteur vaak een kwestie van vertrouwen. Voor de meeste mensen is het werk dat de automonteur verricht immers niet controleerbaar. Hoe weet je nu of iets echt nodig is en of het werk ook daadwerkelijk en goed wordt gedaan? Duurder dan [...] Lees verder »

Verboden onderverhuur geeft recht op schadevergoeding voor woningcorporatie

Verboden onderverhuur geeft recht op schadevergoeding voor woningcorporatie

Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen over schadevergoeding bij verboden onderverhuur van sociale woningen. In deze zaak verhuurde een Amsterdamse woningcorporatie sinds mei 2000 een sociale huurwoning aan een gezin voor € 355,61 per maand. De Algemene Voorwaarden die deel uitmaakten van de huurovereenkomst verboden dat de woning kon worden onderverhuurd zonder daartoe [...] Lees verder »

Naar boven scrollen