U bent hier: Home > Label archieven: onteigening

Label archieven: onteigening

Feed abonnement
Onteigening: kosten voor bijstand in de administratieve fase moeten worden vergoed!

Onteigening: kosten voor bijstand in de administratieve fase moeten worden vergoed!

Op 6 februari 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de vergoeding van de kosten in de administratieve fase van een onteigeningsprocedure. Volgens de Hoge Raad is er geen principiële reden om deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking te laten komen. In hetzelfde arrest heeft de Hoge Raad een oordeel geveld [...] Lees verder »

Onteigening N361: Heeft een onteigende recht op een volledige vergoeding voor deskundigenkosten?

Onteigening N361: Heeft een onteigende recht op een volledige vergoeding voor deskundigenkosten?

Heeft een onteigende recht op een volledige vergoeding van de deskundigenkosten die hij maakt in de administratiefrechtelijke onteigeningsprocedure? Levert een ‘forfaitaire vergoeding’ een volledige vergoeding van de kosten op? De Kroon heeft zich over deze vragen uitgelaten in het Koninklijk Besluit van 25 november 2014 (KB N361 nr. 2014002261). Deskundigenkosten in de gerechtelijke onteigeningsprocedure Op grond van [...] Lees verder »

Onteigening N361: Mag een overheid een aanbod doen onder voorbehoud?

Onteigening N361: Mag een overheid een aanbod doen onder voorbehoud?

Mag de overheid een aanbod doen onder voorbehoud van goedkeuring? Of moet de overheid gewoon zorgen dat haar biedingen door een tekeningsbevoegde zijn ondertekend? Volgens de Kroon is een voorbehoud van goedkeuring toegestaan. De Kroon licht dit toe in het Koninklijk Besluit van 25 november 2014 (KB N361 nr. 2014002261). Feiten De provincie Groningen wil de provinciale [...] Lees verder »

Eerste toepassing art. 80a RO in onteigeningszaak

Eerste toepassing art. 80a RO in onteigeningszaak

Op 9 januari heeft de Hoge Raad, voor zover wij hebben kunnen vaststellen voor de eerste keer, art. 80a RO toegepast in een onteigeningszaak. Hierdoor wordt de vertragende werking van een (kansloos) cassatieberoep in een onteigeningszaak sterk beperkt. Feiten De gemeente Oosterhout heeft, om het bestemmingsplan “De Contreie” en het uitwerkingsplan “De Contreie uitwerkingsplan I” te kunnen [...] Lees verder »

Onteigening: geen eliminatie bestemmingsplan Leidsche Rijn Park

Onteigening: geen eliminatie bestemmingsplan Leidsche Rijn Park

Op 17 december 2014 heeft de rechtbank Midden Nederland een interessant vonnis gewezen waarin onder andere de vraag aan de orde komt of het bestemmingsplan Leidsche Rijn Park moet worden geëlimineerd. Verder geeft het vonnis een helder antwoord op een aantal door gedaagden opgeworpen procedurevragen. Feiten Bij vonnis van 29 juni 2011 heeft de rechtbank Utrecht (nu [...] Lees verder »

Onteigening: geen eliminatie recreatieve bestemming, wel overgangsrecht?

Onteigening: geen eliminatie recreatieve bestemming, wel overgangsrecht?

Op 3 december 2014 heeft de rechtbank Den Haag een interessante uitspraak gedaan over de onteigeningsschadeloosstelling voor een “licht hellende dijkweide”. De hamvraag was of de opvolgende recreatieve bestemmingen moesten worden geëlimineerd en of er dan plaats zou zijn voor een glastuinbouwbestemming. Feiten In 2013 was een rechthoekige licht hellende “dijkweide” onteigend. Het onteigende van bijna 2 [...] Lees verder »

Onteigening derde spoor Zevenaar-Duitse grens: nog geen onherroepelijk tracébesluit

Onteigening derde spoor Zevenaar-Duitse grens: nog geen onherroepelijk tracébesluit

Op 26 november 2014 heeft de Kroon besloten tot aanwijzing ter onteigening van percelen grond, voor de realisatie van het project Derde spoor Zevenaar-Duitse grens. De planologische grondslag is het gelijknamige Tracébesluit. Dit is echter nog niet onherroepelijk… Één van de betrokken grondeigenaren voerde dan ook aan dat het, gelet op het verloop van de [...] Lees verder »

Onteigening UIthoorn: geen overleg met huurder

Onteigening UIthoorn: geen overleg met huurder

Op 14 november 2014 heeft de Kroon besloten tot aanwijzing ter onteigening van percelen grond met daarop twee woonhuizen, een voormalige smederij, een bedrijfspand en twee garages/opslagruimten. Het bedrijfspand was in 2013 verhuurd. Dit was niet aan de gemeente bekend, en er was dus ook geen minnelijk overleg met de huurder geweest. In het onderzoek was [...] Lees verder »

Onteigeningsplan ontpoldering Hedwigepolder: omvangrijk KB belangrijke stap naar ontpoldering

Onteigeningsplan ontpoldering Hedwigepolder: omvangrijk KB belangrijke stap naar ontpoldering

De ontpoldering van de Hedwigepolder is weer een stap dichterbij gekomen met de aanwijzing door de Kroon van de gronden die voor de realisering van het Rijksinpassingsplan Hetogin Hedwigepolder nodig zijn. Zoals viel te verwachten heeft de betrokken grondeigenaar zich niet zonder slag of stoot bij de onteigening neergelegd; de uitgebreide zienswijze heeft geleid tot [...] Lees verder »

Onteigeningsplan Reevediep

Onteigeningsplan Reevediep

Bij besluit van 27 oktober 2014, nr. 2014002043 heeft de Kroon een aantal onroerende zaken ter onteigening aangewezen voor de aanleg van het Reevediep. Dit terwijl de planologische plannen voor de aanleg van het Reevediep nog niet onherroepelijk zijn. Kan dit zomaar en worden rechthebbenden wel voldoende beschermd? Feiten Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ziet [...] Lees verder »

Onteigening Welsumerwaarden: (geen) zelfrealisatie in de uiterwaard, en: wie overlegt met de pachter?

Onteigening Welsumerwaarden: (geen) zelfrealisatie in de uiterwaard, en: wie overlegt met de pachter?

Op verzoek van het Bureau Beheer Landbouwgronden heeft de Kroon onroerende zaken ter onteigening aangewezen. De te onteigenen percelen zijn nodig voor het realiseren van een bestemmingsplan voor de uiterwaarden van de gemeente Olst-Wijhe. Naast een waterstandsverlaging worden ook recreatieve routes aangelegd of verbeterd. Dit alles binnen de bestemmingen Natuur en Water en de dubbelbestemmingen [...] Lees verder »

Onteigening gemeente Westland: belangrijk arrest over vergoeding onrendabele top!

Onteigening gemeente Westland: belangrijk arrest over vergoeding onrendabele top!

Op 21 november 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de onrendabele top bij onteigening. De kosten van aanpassing van een vervangend object moeten, voor zover zij de marktwaarde daarvan niet verhogen en in die zin ‘onrendabel’ zijn, als vermogensschade –integraal- worden vergoed. Casus In 2011 waren percelen onteigend waarop zich kassen bevonden waarin [...] Lees verder »

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor huurder bedrijfsruimte?

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor huurder bedrijfsruimte?

In een arrest van 7 november 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de onteigeningsschadeloosstelling voor huurders van bedrijfsruimte. In deze zaak had de huurder het gehuurde in gebruik gegeven aan een vennootschap onder firma(vof) waarin hij samen met een medevennoot een restaurant voerde. Het gehuurde was niet ingebracht in de vof [...] Lees verder »

Onteigening: hypotheekhouder belanghebbende in administratieve fase?

Onteigening: hypotheekhouder belanghebbende in administratieve fase?

In augustus 2014 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een hypotheekhouder een belanghebbende is aan wie het ontwerpbesluit moet worden toegezonden. Een onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen (elk voorafgegaan door serieus minnelijk overleg). In de (bestuursrechtelijke) administratieve fase beslist de Kroon of een bepaalde onroerende zaak ter onteigening wordt aangewezen. In de [...] Lees verder »

Onteigening: recht op een uitspraak door rechters die bij behandeling ter zitting aanwezig waren!

Onteigening: recht op een uitspraak door rechters die bij behandeling ter zitting aanwezig waren!

In een arrest van 31 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op een mondelinge behandeling in civiele zaken. Uit het (onteigenings)arrest blijkt dat het recht op een mondelinge behandeling van een zaak zo ver gaat dat partijen recht hebben op een uitspraak die wordt gewezen door de rechter(s) [...] Lees verder »

Onteigening Baarle Nassau: grenzeloos onteigenen

Onteigening Baarle Nassau: grenzeloos onteigenen

Mag de overheid onteigenen voor een weg die gaat doodlopen in België? Wanneer moet men een aanbod doen aan een huurder? Kunt u bij de Kroon een –succesvol- beroep doen op het gelijkheidsbeginsel? Over al deze vragen heeft de Kroon zich uitgelaten in het interessante Koninklijk Besluit van 1 september 2014 (nr. 2014001589). Feiten Provinciale staten van [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27 Houten-Hooipolder. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27 Houten-Hooipolder. Waar heeft u recht op?

De A27 wordt tussen Houten en knooppunt Hooipolder verbreed. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten [...] Lees verder »

In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

Met ingang van 12 september 2014 is het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 en de A1 rondom knooppunt Eemnes ter inzage gelegd. Het Tracébesluit is het besluit van de Rijksoverheid, dat voorziet in de benodigde besluitvorming voor de verbreding van de A27/A1 rondom knooppunt Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden? Verbreding A27/A1 Eemnes Rijkswaterstaat gaat de [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27/A1 bij Eemnes. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27/A1 bij Eemnes. Waar heeft u recht op?

De A27/A1 Utrecht Noord – Bunschoten Spakenburg wordt verbreed gezamenlijk met het knooppunt Eemnes. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de verbreding A2 ‘t Vonderen – Kerensheide. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de verbreding A2 ‘t Vonderen – Kerensheide. Waar heeft u recht op?

De A2 wordt verbreed tussen de knooppunten ‘t Vonderen en Kerensheide. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de dijkverbetering Fort Everdingen – Ravenswaaij. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de dijkverbetering Fort Everdingen – Ravenswaaij. Waar heeft u recht op?

De zuidelijke dijk langs de Lek en de Neder-Rijn wordt verbeterd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Mogelijk heeft de overheid uw grond nodig, wil de overheid een duldplicht of gedoogplicht opleggen of verwacht u hinder door (de werkzaamheden voor) de verbetering van de dijk. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de verbreding A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de verbreding A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen. Waar heeft u recht op?

De A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen wordt verbreed en de aansluitingen op de A50 bij knooppunt Beekbergen ook. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A1 bij Hoevelaken. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A1 bij Hoevelaken. Waar heeft u recht op?

De A1 Bunschoten – Hoevelaken wordt verbreed en knooppunt Hoevelaken in de toekomst ook. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de doortrekking van de A15. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de doortrekking van de A15. Waar heeft u recht op?

De A15 zal worden doorgetrokken. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u [...] Lees verder »

Onteigening: dagvaarden overleden eigenaar?

Onteigening: dagvaarden overleden eigenaar?

Op 27 juni 2014 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de formaliteiten die gelden wanneer moet worden onteigend van iemand die is overleden. Juridisch kader In een onteigeningsprocedure moet de in het Koninklijk besluit aangewezen eigenaar van een perceel worden gedagvaard (art. 18 lid 1 Onteigeningswet). Op dat uitgangspunt zijn twee uitzonderingen, die allebei [...] Lees verder »

Onteigening: checklist en formulieren vernieuwd en voorzien van uitgebreide toelichting

Onteigening: checklist en formulieren vernieuwd en voorzien van uitgebreide toelichting

De Corporate Dienst heeft de checklist verzoek en de bijbehorende set formulieren aangepast en voorzien van een uitgebreide toelichting. De belangrijkste wijzigingen en de vernieuwde documenten worden voor u hierna op een rij gezet.  Formulieren Kroon Onteigenaars die gronden willen verkrijgen door onteigening op grond van titel IV (de ‘bestemmingsplanonteigening’) nemen een verzoekbesluit en dragen dit vervolgens [...] Lees verder »

Onteigeningen bestemmingsplan “Groenzone”: eliminatie recreatieve bestemming

Onteigeningen bestemmingsplan “Groenzone”: eliminatie recreatieve bestemming

Niet alleen het bestemmingsplan voor de Groenzone maar ook de twee eerdere bestemmingsplannen moeten worden geëlimineerd, omdat ten tijde van de vaststelling van die plannen al sprake was van een voldoende concreet plan voor de recreatieve ontwikkeling van de Groenblauwe Slinger. Dat –en meer- oordeelt de rechtbank Rotterdam in de drie vonnissen van 18 juni [...] Lees verder »

Onteigening Gorinchem: rechtbank slaat plank mis met eliminatie van bestemmingsplan voor woningbouw

Onteigening Gorinchem: rechtbank slaat plank mis met eliminatie van bestemmingsplan voor woningbouw

Voor eliminatie van het bestemmingsplan “Hoog Dalem” – dat voorziet in de realisatie van een woongebied – is niet vereist dat het de overheid is die tot realisatie van het plan overgaat. Anderzijds staat de omstandigheid dat de woningbouw in de andere deelgebieden niet door de overheid maar door een samenwerkingsverband respectievelijk door derden is/wordt [...] Lees verder »

26 juni en 18 september 2014: actualiteitencursus Onteigening

26 juni en 18 september 2014: actualiteitencursus Onteigening

[ 18 september 2014; 13:30 tot 16:30. ] Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. De sectie Overheid & Vastgoed organiseert ook dit jaar weer de actualiteitencursus waarin u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen krijgt. Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met [...] Lees verder »

Onteigening Haarlemmermeer: planologische grondslag

Onteigening Haarlemmermeer: planologische grondslag

Op gronden met de bestemming Recreatie moet de hoofdentree van het Park Zwanenburg worden aangelegd. Past deze toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer wel binnen de bestemming? Zo niet, dan is onteigening voor dat werk immers niet mogelijk. O.a. hierover oordeelde de Kroon in het Koninklijk Besluit van 2 april 2014 (gemeente Haarlemmermeer, nr. 2014000665). Feiten Het Bureau Beheer [...] Lees verder »

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

De gemeente heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin voor haar een inspanningsverplichting is opgenomen tot bedrijfsverplaatsing. Heeft de gemeente zichzelf hiermee ‘vastgelegd’ in het kader van het minnelijk overleg? Moet de gemeenteraad een verzoekbesluit tot onteigening inhoudelijk behandelen om te voldoen aan het vereiste van zorgvuldige besluitvorming? Beide vragen zijn door de Kroon ontkennend beantwoord in [...] Lees verder »

Onteigening: schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid

Onteigening: schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid

Op 28 maart 2014 heeft de Hoge Raad zich in een onteigeningsarrest uitgelaten over de maatstaven voor de beoordeling van een vordering tot opheffing van een erfdienstbaarheid. Deze maatstaven zijn beperkter dan de algemene belangenafweging die in de lagere rechtspraak wel werd toegepast. Titelzuiverende onteigening Op vordering van de gemeente De Bilt waren twee percelen onteigend die [...] Lees verder »

Onteigening: ook zonder complex kan sprake zijn van verwachtingswaarde

Onteigening: ook zonder complex kan sprake zijn van verwachtingswaarde

Na eliminatie van de plannen voor een weg hoopt de onteigende op een hogere dan de (meestal agrarische) gebruikswaarde, op basis van de verwachting dat de onteigende grond –de plannen voor de weg weggedacht- een lucratievere bestemming zou hebben gekregen. Dat geldt ook als het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex, aldus de Hoge [...] Lees verder »

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigening kan ook plaatsvinden ten behoeve van handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan. Hiervoor is, zo blijkt uit het Koninklijk Besluit van 24 januari 2014 , wel vereist dat de feitelijke toestand daadwerkelijk wordt bedreigd. Feiten De gemeente Midden-Delfland heeft het bestemmingsplan Kern Maasland vastgesteld. Het bestemmingsplan is gericht op de ontwikkeling van een nieuw woongebied [...] Lees verder »

Onteigening Dantumadiel: overleg alleen vereist bij grondgebonden belang

Onteigening Dantumadiel: overleg alleen vereist bij grondgebonden belang

Ruim anderhalf jaar nadat de Kroon de onteigening van ruim 500 percelen had afgewezen vanwege gebreken in het minnelijk overleg wordt het nieuwe verzoekbesluit van Provinciale Staten van Fryslan tot onteigening van gronden voor de aanleg van De Centrale As alsnog integraal toegewezen. En wel in een lijvig KB met ruim 21 pagina’s tekst waarin [...] Lees verder »

Onteigening Brummen: obstructie van het minnelijk overleg loont niet

Onteigening Brummen: obstructie van het minnelijk overleg loont niet

Minnelijk overleg voeren in het kader van een onteigeningsprocedure is lastig als het bestemmingsplan nog niet vaststaat. Overheden willen de voor hun plannen benodigde gronden verwerven om het plan zo spoedig mogelijk te realiseren, terwijl de burger zich verzet tegen het bestemmingsplan en dus vaak nog helemaal niet bereid is tot minnelijk overleg. In het [...] Lees verder »

Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht: een overzicht

Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht: een overzicht

Op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) kunnen gerechtigden tot onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld eigenaren, verplicht worden om te gedogen dat op of in hun grond bepaalde ‘werken’ worden aangelegd. In de praktijk gaat het vrijwel altijd om kabels en leidingen die worden aangelegd door bijvoorbeeld een beheerder van een elektriciteits- of gasnetwerk.  Deze verplichting noemt [...] Lees verder »

Onteigening: nieuwe Notitie aandachtspunten van Corporate Dienst!

Onteigening: nieuwe Notitie aandachtspunten van Corporate Dienst!

De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat heeft een nieuwe notitie met aandachtspunten en aanbevelingen voor administratieve onteigeningsprocedures uitgebracht. De notitie van 14 januari 2014 is een herziene versie van de notitie van 12 december 2012 en bevat enkele belangrijke nieuwe aandachtspunten. Bij brief van 12 december 2012 heeft de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat voor het eerst een [...] Lees verder »

Onteigening: toezegging in bestemmingsplanprocedure tot aankoop geheel in onteigeningsprocedure niets waard

Onteigening: toezegging in bestemmingsplanprocedure tot aankoop geheel in onteigeningsprocedure niets waard

In het Koninklijk Besluit van 30 september 2013, nr. 13.002038, legt de Kroon de vrijheid om te bepalen of onroerende zaken worden onteigend bij de verzoekende partij. De Kroon houdt verder vast aan de strakke lijn dat artikel 38 Ow niet van toepassing is in de administratieve onteigeningsprocedure. Overheid bepaalt wanneer en voor welke gronden onteigening [...] Lees verder »

Onteigening: risico’s bij intrekking onteigeningsverzoek

Onteigening: risico’s bij intrekking onteigeningsverzoek

Bij het Koninklijk Besluit d.d. 30 september 2013, nr. 13.002035 heeft de Kroon diverse percelen ter onteigening aangewezen. Tegelijkertijd blijkt dat de verzoeker tot onteigening een aantal percelen, waarop mogelijk gebruiksrechten rusten, niet meer wil laten onteigenen omdat de percelen inmiddels via minnelijke weg zijn verkregen. Dit is echter niet zonder risico. In de onteigeningsprocedure verzoeken [...] Lees verder »

Onteigening: geen minnelijk overleg bij verjaringsclaim

Onteigening: geen minnelijk overleg bij verjaringsclaim

Bij het Koninklijk Besluit d.d. 7 oktober 2013, nr. 13002084 zijn gronden ter onteigening aangewezen ten behoeve van de aanleg van een deel van de Parallelweg in ’s-Hertogenbosch. Op een aantal punten een duidelijke voortzetting van de vaste lijn van de Kroon en een interessant beroep op verjaring van een perceelsgedeelte. Minnelijk overleg: geen aanbod vervangende [...] Lees verder »

Onteigening Amersfoort: huurder niet altijd belanghebbende

Onteigening Amersfoort: huurder niet altijd belanghebbende

In het Koninklijk Besluit d.d. 30 september  2013, nr. 13002037 worden gronden ter onteigening aangewezen ten behoeve van de aanleg van een deel van de Kersenbaan in Amersfoort. Het KB bevat interessante overwegingen over het belanghebbendenbegrip. Verder is opvallend dat de Kroon uitgebreid in gaat op de financiële haalbaarheid van het plan. Belanghebbende bij onteigening Een van [...] Lees verder »

Onteigening en de marktwaarde bij ontgronding

Onteigening en de marktwaarde bij ontgronding

Op 4 oktober 2013 heeft de Hoge Raad in meerdere arresten (waaronder dit arrest) geoordeeld over de schadeloosstelling vanwege de aanwezigheid van vrijkomende delfstoffen. Daarin spreekt de Hoge Raad zich uit over de te hanteren waarderingsmethode, in het bijzonder over het tegenwoordig veel vaker gehanteerde “combineren” van meerdere methoden. De arresten gaan over de onteigening ten [...] Lees verder »

Wanneer onteigenen op basis van art. 5.14 Waterwet?

Wanneer onteigenen op basis van art. 5.14 Waterwet?

In twee Koninklijke besluiten van recente datum betrekt de Kroon bij de aanwijzing tot onteigening mede het beoordelingskader uit art. 5.14 Waterwet. In het KB van 18 juli 2013, nr. 13.001541 gaat het om onteigeningen, op grond van artikel 62 en 72a Onteigeningswet, ter zake van de versterking van de Lekdijk, een primaire waterkering met [...] Lees verder »

Onteigening Hillegom: Verenigingen zonder volmacht slechts papieren tijger

Onteigening Hillegom: Verenigingen zonder volmacht slechts papieren tijger

Is een vereniging belanghebbende door de algemene en collectieve belangen die zij behartigt? In het KB van 30 augustus 2013, nr. 13.001697, gemeente Hillegom, oordeelt de Kroon dat niet het geval is en wordt de vereniging niet in haar zienswijze ontvangen. De gemeente Hillegom verzoekt onteigening ten behoeve van de realisering van een fietspad tussen Hillegom [...] Lees verder »

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor vader omvat naar redelijkheid tevens vergoeding van de bedrijfsschade van de zonen. Verder: perikelen rond woning in aanbouw

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor vader omvat naar redelijkheid tevens vergoeding van de bedrijfsschade van de zonen. Verder: perikelen rond woning in aanbouw

In de onteigening van een perceel bebouwd met kassen was de vraag aan de orde of de zonen van de eigenaar, die het perceel om niet gebruikten voor hun tuinbouwbedrijf, aanspraak hebben voor vergoeding van hun bedrijfsschade. De Hoge Raad oordeelt in zijn arrest van 27 september 2013 anders dan de rechtbank en de conclusie [...] Lees verder »

Onteigening Langedijk: onderbouwing aanbod

Onteigening Langedijk: onderbouwing aanbod

In haar KB van 17 juni 2013, nr. 13.001223, gemeente Langedijk, oordeelt de Kroon over de zienswijze van een eigenaar dat de aanbieding van de gemeente niet was gemotiveerd. In een eerder KB (Veldhoven, zie mijn bespreking daarvan) heeft de Kroon zonder veel omhaal overwogen dat in de administratieve onteigeningsprocedure geen eisen kunnen worden gesteld [...] Lees verder »

Onteigening Cranendonck: afwijzing verzoek vanwege niet kenbaar maken van wijze van planuitvoering

Onteigening Cranendonck: afwijzing verzoek vanwege niet kenbaar maken van wijze van planuitvoering

De gemeente Cranendonck verzoekt om onteigening van twee perceelsgedeelten voor de aanleg van een fietspad. De gemeente maakt de wijze van uitvoering van het bestemmingsplan pas duidelijk na de hoorzitting in de onteigeningsprocedure. Dat is te laat. De Kroon wijst in het KB van 17 juni 2013, nr. 13.001222 het verzoek om onteigening om die [...] Lees verder »

Hypotheekhouder heeft geen belang bij cassatieberoep over de schadeloosstelling

Hypotheekhouder heeft geen belang bij cassatieberoep over de schadeloosstelling

De hypotheekhouder heeft geen belang bij een cassatieberoep tegen een onteigeningsvonnis. De Hoge Raad kwam tot dit oordeel bij zijn arrest van 12 juli 2013. De Hoge Raad bevestigt met dit arrest wederom de ‘zwakke’ positie van een hypotheekhouder in een onteigeningsprocedure. Feiten en omstandigheden De Staat onteigent een perceel ten behoeve van omlegging van de Zuid-Willemsvaart [...] Lees verder »

Gedoogplicht Waterwet ten onrechte opgelegd; onteigening noodzakelijk

Gedoogplicht Waterwet ten onrechte opgelegd; onteigening noodzakelijk

In haar uitspraak van 24 juli 2013 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het waterschap Brabantse Delta voor de herinrichting van een waterloop in dit geval geen gedoogplicht ex art. 5:24 Waterwet had mogen opleggen. Gedoogplicht art. 5.24 Waterwet Artikel 5.24, eerste lid, van de Waterwet bepaalt dat de beheerder, voor zover dat [...] Lees verder »

Onteigening Hoogeveen en De Wolden: landinrichting en onteigening, kabels en leidingen

Onteigening Hoogeveen en De Wolden: landinrichting en onteigening, kabels en leidingen

Tijdens het landinrichtingsproces wil de Staat gronden onteigenen ten behoeve van de realisering van vier landbouwtunnels. De Kroon laat zich in het KB van 26 juni 2013, nr. 13.001299, uit over deze doorkruising van het landinrichtingsproces, en gaat ook uitgebreid in op de onteigening van kabels en leidingen. Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) De te onteigenen onroerende [...] Lees verder »

Onteigening Haarlemmermeer-A9: minnelijk overleg en de urgentie van het werk

Onteigening Haarlemmermeer-A9: minnelijk overleg en de urgentie van het werk

Ten behoeve van de omlegging van de Rijksweg A9 bij Badhoevedorp wenst Rijkswaterstaat gronden te onteigenen. In het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013, nr. 13.001080, zijn interessante overwegingen te vinden over de te stellen eisen aan het minnelijk overleg. Minnelijk overleg Een aantal eigenaren betoogt dat het minnelijk overleg onvoldoende is geweest omdat in de formele [...] Lees verder »

19-09-2013 – Lezing Actualiteiten Onteigening

19-09-2013 – Lezing Actualiteiten Onteigening

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. De sectie Overheid & Vastgoed organiseert ook dit jaar weer de actualiteitencursus waarin u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen krijgt. Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met [...] Lees verder »

Gedoogplicht Waterwet: onteigening niet noodzakelijk? Afdeling bevestigt eerste uitspraak over gedoogplicht Waterwet

Gedoogplicht Waterwet: onteigening niet noodzakelijk? Afdeling bevestigt eerste uitspraak over gedoogplicht Waterwet

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recentelijk in hoger beroep de eerste uitspraak over de gedoogplicht van artikel 5.24 van de Waterwet bevestigd. De gedoogplicht levert geen strijd op met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en er had niet voor een onteigeningsprocedure op grond van de Onteigeningswet gekozen [...] Lees verder »

Onteigening Breda: urgentie weegt mee bij beoordeling minnelijk overleg

Onteigening Breda: urgentie weegt mee bij beoordeling minnelijk overleg

In een onteigening van de gemeente Breda, nr. 13.001141, werd de eigenaar na het uitbrengen van een schriftelijk aanbod failliet verklaard. De gemeente heeft toen verder onderhandeld met de curatoren. Casus In het minnelijk overleg met de curatoren verzochten de curatoren om uitstel teneinde de aanbieding te kunnen bestuderen en een nieuwe taxatie te laten maken. Die [...] Lees verder »

Onteigening Purmerend: geen toezegging wethouder met betrekking tot grondruil

Onteigening Purmerend: geen toezegging wethouder met betrekking tot grondruil

In een onteigening van de gemeente Purmerend, nr. 13.001079, betoogt de eigenaar tevergeefs dat de gemeente opgewekte verwachtingen niet is nagekomen. Casus De gemeente Purmerend heeft verzocht om de onteigening van twee percelen ten behoeve van de uitvoering van het laatste staartje van een uitwerkingsplan dat voorziet in de realisering van woningbouw, het speelterrein van een al [...] Lees verder »

Onteigening Amersfoort: onteigeningsrechter niet gebonden aan deskundigenadvies en vrij in keuze waarderingsmethode

Onteigening Amersfoort: onteigeningsrechter niet gebonden aan deskundigenadvies en vrij in keuze waarderingsmethode

In drie arresten van 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad nog eens de vaste rechtspraak herhaald over de taak van de onteigeningsrechter en de gebondenheid aan het advies van deskundigen. Hoewel deskundigen de “intuïtieve methode” hadden gehanteerd stelde de onteigeningsrechter de schadeloosstelling met de residuele methode vast. Casus De gemeente Amersfoort heeft in 2007 bebouwde resp. [...] Lees verder »

Onteigening: oprekking van het belang van de persoonlijke kennisgeving?

Onteigening: oprekking van het belang van de persoonlijke kennisgeving?

Uit het Koninklijk Besluit van 25 april 2013, nr. 13.000890, gemeente Roosendaal, blijkt dat de Kroon strak de hand houdt aan de voorschriften van de persoonlijke kennisgeving en een tijdig schriftelijk aanbod. Of is er meer aan de hand? Casus De Minister had geen persoonlijke kennisgeving gezonden aan de besloten vennootschap die haar activiteiten uitoefent op de [...] Lees verder »

Bevelschrift tot inbezitstelling na vonnis tot onteigening: geen belangenafweging dus geen (hoor)zitting

Bevelschrift tot inbezitstelling na vonnis tot onteigening: geen belangenafweging dus geen (hoor)zitting

Op 5 april 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg de inbezitstelling bevolen van een vijftal percelen. De gemeente Peel en Maas was inmiddels door inschrijving van het vonnis tot vervroegde onteigening eigenaar geworden van deze percelen. De onteigende verzocht de rechtbank te worden gehoord op het verzoek van de gemeente om een bevelschrift [...] Lees verder »

Onteigening Weert: zes maanden termijn voor KB geldt niet voor bekendmaking in Staatscourant

Onteigening Weert: zes maanden termijn voor KB geldt niet voor bekendmaking in Staatscourant

In zijn arrest van 26 april 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de in artikel 78 lid 6 Onteigeningswet gestelde termijn van zes maanden. Moet een Koninklijk Besluit binnen die termijn ook worden bekend gemaakt, of is het voldoende dat het binnen zes maanden is genomen? De casus Weert Het ontwerpbesluit tot onteigening had ter [...] Lees verder »

Onteigening Sittard-Geleen: horen buiten elkaars aanwezigheid, benoeming deskundigen zonder overleg

Onteigening Sittard-Geleen: horen buiten elkaars aanwezigheid, benoeming deskundigen zonder overleg

In zijn arrest van 5 april 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de jarenlange praktijk van het horen door de Kroon en over de procedure tot benoeming van deskundigen. Het arrest is vooral van belang voor de gang van zaken rond de benoeming van deskundigen. Het “horen”: vroeger en nu Zoals bekend was de standaardpraktijk jarenlang [...] Lees verder »

Onteigening voor natuur (natuurlijk) mogelijk

Onteigening voor natuur (natuurlijk) mogelijk

In het KB Het Bildt van 19 maart 2013, nr. 13.000538, herhaalt de Kroon dat onteigening voor natuur mogelijk is. De onteigening wordt verzocht ter uitvoering van het bestemmingsplan “Noordelijke Elfstedenvaartroute”. Dit bestemmingsplan beoogt naast de bevordering van de recreatievaart ook enkele natuurgebieden te realiseren. Eén van de eigenaren voert aan dat agrarische gronden niet kunnen [...] Lees verder »

Onteigening van appartementsrecht via titelzuiverende werking

Onteigening van appartementsrecht via titelzuiverende werking

In zijn arrest van 29 maart 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Onteigeningswet niet voorziet in de mogelijkheid van een afzonderlijke onteigening van een appartementsrecht.  Het arrest gaat over de onteigeningen van de Wijckerveldflat langs de A2 in Maastricht, ten behoeve van de ondertunneling van de Rijksweg. Het –uitgebreide- Koninklijk Besluit d.d. 29 augustus [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: afwijzing vanwege onvoldoende overleg met pachter

Onteigening en het minnelijk overleg: afwijzing vanwege onvoldoende overleg met pachter

Het KB Reimerswaal van 4 maart 2013, nr. 13.000359, is één van de vele recente KB’s waaruit blijkt dat de Kroon het ontbreken van een (recent) aanbod niet laat passeren. De gemeenteraad verzocht om onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan; de te onteigening gronden zijn nodig voor de uitbreiding van een bedrijventerrein met een vierde, [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: huurder in onderhandelingen betrekken

Onteigening en het minnelijk overleg: huurder in onderhandelingen betrekken

Uit het KB Rijkswijk van 23 februari 2013, nr. 13.000360, blijkt dat de Kroon het van belang vindt dat ook de huurder in het minnelijk overleg wordt betrokken. De gemeenteraad verzocht om onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan; de te onteigening gronden zijn nodig voor de aanleg van de hoofdontsluitingsweg voor twee nieuwe woonwijken. Minnelijk overleg: geen [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: bij nagekomen beperkt gerechtigde zo nodig uitstel verzoekbesluit

Onteigening en het minnelijk overleg: bij nagekomen beperkt gerechtigde zo nodig uitstel verzoekbesluit

Uit het advies van de Raad van State in verband met de onteigening voor het onteigeningsplan Munnikenland (gemeente Zaltbommel) blijkt dat de Raad van State het gevoerde minnelijk overleg onverminderd streng beoordeelt. Het advies is gepubliceerd met het KB van 23 februari 2013, nr. 13.000338.  Verzoek door Staatssecretaris namens Minister ten behoeve van gemeentelijk bestemmingsplan De onteigening [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: níet door ontwikkelaar, wél met huurders!

Onteigening en het minnelijk overleg: níet door ontwikkelaar, wél met huurders!

In haar KB van 17 januari 2013, nr. 13.00043, wijst de Kroon het verzoekbesluit om onteigening van de gemeente Valkenburg  af. De gemeente heeft niet de juiste invulling gegeven aan haar verplichting tot het voeren van minnelijk overleg, zodat de noodzaak tot onteigening ontbreekt. Eigendom al verkregen; maar nog niet vrij van huur De onteigening wordt verzocht [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: HR geen bezwaar tegen onderhandelingen door ontwikkelaar

Onteigening en het minnelijk overleg: HR geen bezwaar tegen onderhandelingen door ontwikkelaar

In het kader van de beoordeling van de noodzaak tot onteigening laat de Kroon onderhandelingen door de projectontwikkelaar buiten beschouwing. De Hoge Raad neemt dergelijke onderhandelingen bij de beoordeling van de onderhandelingsplicht als bedoeld in art. 17 Onteigeningswet wél in aanmerking. In cassatie betoogt de eigenaar dat weliswaar al vanaf 2001 gesprekken met hem zijn gevoerd [...] Lees verder »

Onteigening: Hoge Raad oordeelt: bestemming ook wegdenken bij voldoende concreet plan voor waardeverhogende bestemming

Onteigening: Hoge Raad oordeelt: bestemming ook wegdenken bij voldoende concreet plan voor waardeverhogende bestemming

De Hoge Raad heeft op 8 februari 2013 weer een arrest gewezen over de zogenaamde “dwangbestemmingen”. De Hoge Raad oordeelt in dit arrest ook over de vraag of de eliminatieregel ook geldt bij bestemmingen met een waardeverhogende invloed. Bestemming ook wegdenken bij verzoek om concreet plan in bestemmingsplan op te nemen Sinds zijn arresten van 9 juli [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen