U bent hier: Home > Label archieven: ongeldig

Label archieven: ongeldig

Feed abonnement
Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft recent geoordeeld dat het niet in strijd is met het arrest van de Hoge Raad van  7 december 2012 om de inhoud van de Eigen Verklaring van de  inschrijver te toetsten nadat een voorlopige gunningsbeslissing is genomen. De zaak A en B en C schrijven in op een Europese [...] Lees verder »

Handtekeningperikelen

Handtekeningperikelen

Het komt nog steeds regelmatig voor dat bij een (digitale) inschrijving een ‘natte’ handtekening ontbreekt. Ook wordt een inschrijving geregeld ondertekend door een functionaris waarvan niet uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij zelfstandig bevoegd is. Een en ander leidt volgens de Haagse rechter tot ongeldigheid (en een niet-ontvankelijkverklaring in kort [...] Lees verder »

Herstel handtekeningsgebrek toegestaan

Herstel handtekeningsgebrek toegestaan

Het blijft lastig welke gebreken aan een inschrijving voor herstel vatbaar zijn. Bij een aanbesteding voor openbaar vervoer had een inschrijver een overeenkomst met een leverancier overgelegd waarop de handtekeningen ontbraken. Een identieke, (wel) ondertekende overeenkomst werd op de dag van inschrijving alsnog overgelegd. De voorzieningenrechter College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelde op 25 juli [...] Lees verder »

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Tijdens de alcateltermijn wees een afgewezen inschrijver de aanbesteder erop dat de winnaar op een voorgeschreven moment tijdens de uitvoering niet over de vereiste vergunning zal beschikken. Enige maanden na de Alcateltermijn en contractering wordt duidelijk dat de winnaar inderdaad de vereiste vergunning niet (op tijd) zal verkrijgen. De afgewezen inschrijver start daarop alsnog een [...] Lees verder »

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Ná inschrijving worden (op verzoek van de aanbesteder) documenten toegestuurd ter verificatie van hetgeen is aangeboden. De Arnhemse voorzieningenrechter heeft in een recent gepubliceerde uitspraak bevestigd dat vanwege het uitsluitend verificatoire karakter er geen sprake is van een ontoelaatbare aanvulling van de inschrijving. Voorts is interessant dat de Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira) er volgens de [...] Lees verder »

Herhalen bezwaren bij iedere Nota?!

Herhalen bezwaren bij iedere Nota?!

Moet een inschrijver bij iedere nota van inlichtingen haar bezwaren tegen de aanbestedingsdocumenten herhalen? Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat HMC haar rechten had verwerkt door niet wederom in de tweede nota bezwaren te uiten tegen de omvang van de aanbestede opdracht. Tevens oordeelde het Hof dat een inschrijver in kort geding bezwaren kan uiten [...] Lees verder »

‘Natte’ handtekening bij digitale inschrijving

‘Natte’ handtekening bij digitale inschrijving

Gescande documenten die bij een digitale inschrijving worden geüpload, moeten zijn ondertekend als dit is geëist in het bestek. Onlangs oordeelde de Rotterdamse voorzieningenrechter dat het ontbreken van de handtekening ongeldigheid van de inschrijving tot gevolg kan hebben. De aanbestedingsprocedure Onder de toepassing van het Bass (Besluit aanbestedingen speciale sectoren) heeft waterbedrijf Evides de levering van ijzerchloride [...] Lees verder »

Onduidelijkheid identiteit inschrijver niet voor herstel vatbaar

Onduidelijkheid identiteit inschrijver niet voor herstel vatbaar

Onduidelijkheid over de identiteit van de inschrijver is een niet voor herstel vatbaar gebrek. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde aldus in een recent vonnis. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de inschrijver in de inschrijving duidelijkheid te scheppen over diens identiteit. De feiten De Staat was voornemens een concessie voor de exploitatie van een grand [...] Lees verder »

Beroep op certificaat zustervennootschap: mogelijk geen autonome inschrijvingen

Beroep op certificaat zustervennootschap: mogelijk geen autonome inschrijvingen

Een beroep doen op elkanders certificaten kan er toe leiden dat zustervennootschappen als één inschrijver worden beschouwd. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat niet kon worden uitgesloten dat de zustervennootschappen niet onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven. De aanbestedingsprocedure De gemeente Arnhem heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor onder andere groenonderhoud. De procedure [...] Lees verder »

Ongeldige inschrijver niet uitnodigen voor onderhandelingsprocedure

Ongeldige inschrijver niet uitnodigen voor onderhandelingsprocedure

Indien een niet-openbare aanbestedingsprocedure wordt voortgezet door middel van een (onderhandse) onderhandelingsprocedure, mogen inschrijvers die een ongeldige inschrijving hebben gedaan worden uitgesloten van deelname aan die onderhandelingsprocedure. Zo oordeelde althans de Utrechtse voorzieningenrechter recent. De aanbestedingsprocedure De gemeente Rhenen heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een Design en Construct opdracht voor de realisatie van twee scholen [...] Lees verder »

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Het is vaste rechtspraak dat een inschrijving onder voorwaarde(n) tot ongeldigheid leidt. De gedachte hierachter is dat inschrijvingen hierdoor onvergelijkbaar worden. Zelfs de omstandigheid dat een inschrijver zijn algemene voorwaarden (per abuis) van toepassing verklaart door bijvoorbeeld standaard brochures te gebruiken waarin wordt verwezen naar de eigen (algemene) voorwaarden, kan ertoe leiden dat de gehele [...] Lees verder »

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Moet ingeval een inschrijver deel uitmaakt van een concern en de jaarrekeningen zijn geconsolideerd bij de beoordeling of wordt voldaan aan een solvabiliteitseis automatisch worden gekeken naar de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij of kan volstaan worden met de beoordeling van de enkelvoudige jaarrekening van de inschrijver? Deze vraag stond (onder meer) centraal in de [...] Lees verder »

Geen ongeldigheid bij gewijzigde inschrijvingsstaat

Geen ongeldigheid bij gewijzigde inschrijvingsstaat

Indien bij Nota van Inlichtingen de inschrijfstaat wordt gewijzigd, moet met deze gewijzigde inschrijfstaat worden ingeschreven. Uitzondering op deze regel is de omstandigheid dat de wijziging slechts een verduidelijking betreft van de oorspronkelijke inschrijfstaat (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 22 november 2011, LJN: BU6035). De relevante feiten en omstandigheden De gemeente Den Haag is vrijwillig een aanbesteding gestart [...] Lees verder »

Vertrouwen op heraanbesteding

Vertrouwen op heraanbesteding

De gemeente besluit tot heraanbesteding en een maand later toch ineens tot gunning. De Maastrichtse voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente met haar eerdere beslissing een zodanig vertrouwen had gewekt dat zij op haar beslissing tot heraanbesteding niet meer mocht terugkomen (Vzr. Rb. Maastricht 11 augustus 2011, LJN: BR7091). De feiten en omstandigheden De gemeente Maastricht heeft een [...] Lees verder »

Winnende inschrijver na voorlopige gunning ongeldig verklaard?!

Winnende inschrijver na voorlopige gunning ongeldig verklaard?!

Dat een afgewezen inschrijver na voorlopige gunning alsnog ongeldig kan worden verklaard, is vaste jurisprudentie. De gemeente Utrecht besloot om na voorlopige gunning de winnende inschrijver ongeldig te verklaren. De Utrechtse voorzieningenrechter heeft recent een vonnis gewezen over deze problematiek (Vzr. Rb. Utrecht 26 augustus 2011, LJN: BR5927). De relevante feiten De gemeente Utrecht heeft een Europese [...] Lees verder »

Geen schriftelijke aanbieding bij elektronische aanbestedingsprocedure

Geen schriftelijke aanbieding bij elektronische aanbestedingsprocedure

Bij elektronische aanbestedingsprocedures komt het geregeld voor dat een inschrijver te laat start met het uploaden van zijn stukken. In een recent gepubliceerd vonnis van de Assense voorzieningenrechter (Vzr. Rb. Assen 4 februari 2011, LJN: BR4278) heeft een inschrijver geprobeerd de stukken daarom schriftelijk in te dienen. De voorzieningenrechter oordeelde dat dit ontoelaatbaar is. De feiten In [...] Lees verder »

Tijdens smaaktest (Proof of Concept) moet aan alle uitvoeringseisen worden voldaan

Tijdens smaaktest (Proof of Concept) moet aan alle uitvoeringseisen worden voldaan

UWV heeft een Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor (warme en koude)drankautomaten. Onderdeel van de procedure was een smaaktest. Tijdens deze test bleek dat een deelnemer koffie aanbood die niet aan de bestekseis inzake duurzaamheid voldeed. Geen probleem meende deze inschrijver, omdat pas bij de uitvoering van de opdracht aan dit vereiste zou hoeven te worden voldaan. [...] Lees verder »

De ongeldige Eigen Verklaring: een terugkerend probleem

De ongeldige Eigen Verklaring: een terugkerend probleem

De vraag wanneer gebreken aan een Eigen Verklaring bij de inschrijving tot ongeldigheid leidt, is al door legio rechters beantwoord. In een recent vonnis van de voorzieningenrechter Leeuwarden is aan de jurisprudentie toegevoegd dat wanneer de Eigen Verklaring is ondertekend, maar slechts deels is ingediend, dit een gebrek is dat niet voor herstel in aanmerking [...] Lees verder »

Foutieve inschrijving ongeldig

Foutieve inschrijving ongeldig

Een vergissing in een inschrijving kan nare gevolgen hebben voor zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst bij gunning. In een recent gepubliceerd vonnis van de Haagse voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat een aanbestedende dienst niet mocht gunnen aan de inschrijver waarvan evident duidelijk was dat die een fout in de inschrijving had gemaakt.  (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage [...] Lees verder »

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

De uitleg van een referentie-eis en de vraag of een inschrijver daaraan voldoet, is regelmatig onderwerp van geschil. Recent moest de Haarlemse voorzieningenrechter zich buigen over de vraag of voldaan was aan de eis dat het referentieproject gelijkwaardig moet zijn aan de aanbestede overeenkomst (vzr. rb. Haarlem 16 februari 2011; gepubliceerd 22 april 2011; LJN:BP9887). De [...] Lees verder »

Grossmann niet van toepassing op ongeldigheid andere inschrijvers

Grossmann niet van toepassing op ongeldigheid andere inschrijvers

Een beroep op verwerking van recht omdat een inschrijver niet tijdig bezwaar heeft gemaakt (het zogenaamde Grossmann-verweer) komt in nagenoeg elk aanbestedingsgeding aan de orde. In een recent gepubliceerd arrest van het Gerechtshof Arnhem (Gerechtshof Arnhem 8 februari 2011, LJN: BQ1539) heeft het Hof de verhouding tussen inschrijvers in het licht van het Grossmann-verweer toegelicht. De [...] Lees verder »

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

De laatste tijd gaan veel aanbestedingskort gedingen over de vraag of er strategisch (= geldig) of manipulatief (= ongeldig) is ingeschreven. Recent oordeelde de Haagse rechter dat in strijd met de aanbestedingsvoorwaarden (en dus ongeldig) was ingeschreven door prijzen in een niet daartoe bestemde kostenpost onder te brengen (rb. ‘s- Gravenhage 3 maart 2011, LJN:BP9888). Het [...] Lees verder »

Inschrijven met € 0,01 mogelijk manipulatief

Inschrijven met € 0,01 mogelijk manipulatief

Bij vonnis van 25 januari 2011 heeft de voorzieningenrechter Den Bosch een nieuwe uitspraak gedaan betreffende manipulatief inschrijven (Vzr. Rb. Den Bosch 25 januari 2011, nr. 223812/ KG ZA 10-901, n.n.g.). Inschrijven met € 0,01 op prijs is niet in alle gevallen geoorloofd, zo valt uit het vonnis te lezen. De zaak In 2010 heeft AMG namens [...] Lees verder »

Uitsluiting van adviserende inschrijver?

Uitsluiting van adviserende inschrijver?

Het betrekken van een marktpartij bij het opstellen van het bestek hoeft in beginsel niet te leiden tot uitsluiting van die partij bij de aanbestedingsprocedure. Het uitsluiten van de adviserende inschrijver blijft echter een heikel punt, zie de recente rechtspraak van de voorzieningenrechter te Leeuwarden (Rb. Leeuwarden 24 november 2010, LJN: BO7626). De zaak Grontmij BV [...] Lees verder »

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Aanbestedende diensten vragen bij aanbestedingsprocedures vaak naar een zogenaamde Model K-verklaring. Blijkens de Nederlandse (lagere) rechtspraak is de Model K-verklaring vaak aanleiding van geschillen tussen enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds de inschrijver(s). De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft recent nog eens het belang van de Model K-verklaring benadrukt (LJN: BN0068). De zaak Rijkswaterstaat heeft een [...] Lees verder »

Ongeoorloofde inschrijving door aanbieden niet realistische prijzen

Ongeoorloofde inschrijving door aanbieden niet realistische prijzen

Zogenaamd strategisch inschrijven is in beginsel toegestaan. Bij een Wmo-aanbesteding oordeelde de Arnhemse voorzieningenrechter recent dat de grenzen van een geoorloofde strategische inschrijving waren overschreden en de inschrijving als manipulatief moest worden aangemerkt (vzr. rb. Arnhem 11 juni 2010, LJN: BN0353). Wmo-aanbesteding Enkele Gelderse gemeenten hebben in 2009 gezamenlijk een Europese aanbestedingsprocedure uitgezet voor de levering van [...] Lees verder »

Naar boven scrollen