U bent hier: Home > Label archieven: noodzaak

Label archieven: noodzaak

Feed abonnement
Onteigening Baarle Nassau: grenzeloos onteigenen

Onteigening Baarle Nassau: grenzeloos onteigenen

Mag de overheid onteigenen voor een weg die gaat doodlopen in België? Wanneer moet men een aanbod doen aan een huurder? Kunt u bij de Kroon een –succesvol- beroep doen op het gelijkheidsbeginsel? Over al deze vragen heeft de Kroon zich uitgelaten in het interessante Koninklijk Besluit van 1 september 2014 (nr. 2014001589). Feiten Provinciale staten van [...] Lees verder »

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

De gemeente heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin voor haar een inspanningsverplichting is opgenomen tot bedrijfsverplaatsing. Heeft de gemeente zichzelf hiermee ‘vastgelegd’ in het kader van het minnelijk overleg? Moet de gemeenteraad een verzoekbesluit tot onteigening inhoudelijk behandelen om te voldoen aan het vereiste van zorgvuldige besluitvorming? Beide vragen zijn door de Kroon ontkennend beantwoord in [...] Lees verder »

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigening kan ook plaatsvinden ten behoeve van handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan. Hiervoor is, zo blijkt uit het Koninklijk Besluit van 24 januari 2014 , wel vereist dat de feitelijke toestand daadwerkelijk wordt bedreigd. Feiten De gemeente Midden-Delfland heeft het bestemmingsplan Kern Maasland vastgesteld. Het bestemmingsplan is gericht op de ontwikkeling van een nieuw woongebied [...] Lees verder »

onteigening werkterrein De Bilt: aanbod voor huur niet toereikend

onteigening werkterrein De Bilt: aanbod voor huur niet toereikend

In het KB van 11 december 2012, nr. 12.002983, oordeelt de Kroon over de noodzaak tot de onteigening van tijdelijk benodigd werkterrein. Ook komt het minnelijk overleg bij gewijzigd grondbeslag aan de orde. Werkstrook: geen noodzaak tot onteigening zonder aanbod tot aankoop Een gedeelte van de te onteigenen gronden is slechts tijdelijk benodigd als werkterrein. [...] Lees verder »

Vermelding van juiste oppervlakte in laatste aanbod voor start onteigeningsprocedure blijft cruciaal

Vermelding van juiste oppervlakte in laatste aanbod voor start onteigeningsprocedure blijft cruciaal

Uit het recente Koninklijk Besluit, Sluis en Terneuzen, blijkt dat de verzoeker om onteigening in zijn laatste aanbod de juiste te verwerven oppervlakte moet vermelden. Juiste oppervlakte in aanbod Het is vaste (Kroon)rechtspraak dat het laatste aanbod van de onteigenende partij moet zijn gericht op de verwerving van de juiste oppervlakte. In meerdere KB’s is sprake van [...] Lees verder »

Noodzaak tot onteigening ondanks mondelinge overeenstemming; economisch eigenaar buiten spel

Noodzaak tot onteigening ondanks mondelinge overeenstemming; economisch eigenaar buiten spel

In het recente KB Venlo en Horst aan de Maas herhaalt de Kroon haar duidelijke standpunten over de invloed van de Wvg op onteigeningsprocedures, de noodzaak tot onteigening in het geval van mondelinge overeenstemming en over de positie van de economisch eigenaar in de administratieve onteigeningsprocedure. Onteigeningswet en Wet voorkeursrecht gemeenten Het KB betreft een verzoek om [...] Lees verder »

Onzekerheid over uitvoering van delen van het bestemmingsplan staat niet in de weg aan onteigening

Onzekerheid over uitvoering van delen van het bestemmingsplan staat niet in de weg aan onteigening

In het KB van 8 juli 2011 (nr. 11.001686, Onteigeningsplan Randweg Zuid) heeft de Kroon geoordeeld over het verzoek van de raad van de gemeente Montferland tot onteigening ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Randweg zuid”. Reclamanten hebben als zienswijze naar voren gebracht dat het maar zeer de vraag is of de randweg [...] Lees verder »

Geslaagd beroep op zelfrealisatie ondanks ontbreken plannen

Geslaagd beroep op zelfrealisatie ondanks ontbreken plannen

In het KB van 11 april 2011 (onteigeningsplan Balij-Bieslandse Bos) heeft de Kroon beslist op het onteigeningsverzoek van GS van Zuid-Holland om over te gaan tot onteigening van gronden die zijn aangewezen voor de bestemming “Recreatieve doeleinden Bos- en natuurgebied”. Een aantal reclamanten heeft zich bij de Kroon op het standpunt gesteld dat de noodzaak [...] Lees verder »

Geen noodzaak tot onteigening indien bestemming niet (langer) kan worden gerealiseerd

Geen noodzaak tot onteigening indien bestemming niet (langer) kan worden gerealiseerd

De Kroon heeft bij KB van 3 maart 2011 (onteigeningsplan Bentwoud) op verzoek van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten tot onteigening van agrarische gronden ten behoeve van de realisatie van een bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van een multifunctioneel bos met natuurkern. Met betrekking tot een gedeelte van een perceel waarvan onteigening was verzocht, [...] Lees verder »

Onteigeningsmiddel te zwaar voor beheer en onderhoud ecologische verbindingszone

Onteigeningsmiddel te zwaar voor beheer en onderhoud ecologische verbindingszone

Het KB van 3 februari 2011 (onteigeningsplan Overdiepse Polder) betreft de onteigening van gronden ten name van de Staat ten behoeve van het provinciale inpassingsplan “Rivierverruiming Overdiepse Polder”. Interessant zijn de overwegingen van de Kroon omtrent de verhouding tussen het Rijk (verzoeker tot onteigening) en de provincie Noord-Brabant (opsteller van het inpassingsplan), de noodzaak tot [...] Lees verder »

Onteigening en kabels en leidingen? Aanbiedingen voor onjuiste oppervlakte fataal!

Onteigening en kabels en leidingen? Aanbiedingen voor onjuiste oppervlakte fataal!

Op 6 december 2010 heeft de Kroon op verzoek van de provincie Zeeland een KB geslagen ten behoeve van de aanleg van de Sluiskiltunnel. Maar liefst vijf verschillende leidingbeheerders maakten bezwaar vanwege de op de te onteigenen gronden gevestigde zakelijke rechten ter zake van een hoogspanningsleiding en ondergrondse pijpleidingen. Bovendien had de provincie in veel [...] Lees verder »

Onderhandelingsplicht Onteigeningswet geldt soms ook jegens huurder

Onderhandelingsplicht Onteigeningswet geldt soms ook jegens huurder

In een recent arrest lijkt de Hoge Raad, door met verwijzing naar de adviserende conclusie voor het arrest het cassatieberoep te verwerpen, te hebben bevestigd dat de onderhandelingsplicht van art. 18 Onteigeningswet ook kan gelden jegens de huurder van te onteigenen gronden. In een onteigeningsprocedure ten behoeve van de aanleg van de aanleg van rotondes, [...] Lees verder »

Beroep op zelfrealisatie moet gemotiveerd op eigen mérites worden beoordeeld

Beroep op zelfrealisatie moet gemotiveerd op eigen mérites worden beoordeeld

De gemeente Nijmegen heeft gronden nodig ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Laauwik”, dat voorziet in de bouw van ca. 1300 woningen. De gemeente had een beroep op zelfrealisatie verworpen met de algemene overweging dat reclamante over onvoldoende aaneengesloten grond beschikt om op efficiënte wijze tot planverwezenlijking te komen en dat het noodzakelijk [...] Lees verder »

Beleid hoogheemraadschap bepaalt noodzaak tot onteigening

Beleid hoogheemraadschap bepaalt noodzaak tot onteigening

Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard is een onteigeningsprocedure gestart ten behoeve van de versterking van de Lekdijk. De gehele ondergrond van de dijk is in de onteigening betrokken, met uitzondering van een strook van twee meter naast de woningen. Reclamant leidt daaruit af dat het beheer van de waterkering kennelijk wél mogelijk is zonder [...] Lees verder »

Eigendom ondergrond dijk noodzakelijk voor handhaven veiligheidsniveau

Eigendom ondergrond dijk noodzakelijk voor handhaven veiligheidsniveau

Onteigening art. 62 Ow ten behoeve van versterking Lekdijk. Zienswijze omtrent de noodzaak tot onteigening. Het hoogheemraadschap heeft in 2001 als beleid vastgesteld dat verkrijging van de eigendom van de ondergrond van de dijk noodzakelijk is, omdat op die wijze de uniformiteit en continuïteit bij dijkversterkingen en duurzaamheid van de waterkering het meest is gewaarborgd. [...] Lees verder »

Naar boven scrollen