U bent hier: Home > Label archieven: huurder

Label archieven: huurder

Feed abonnement
Onteigening UIthoorn: geen overleg met huurder

Onteigening UIthoorn: geen overleg met huurder

Op 14 november 2014 heeft de Kroon besloten tot aanwijzing ter onteigening van percelen grond met daarop twee woonhuizen, een voormalige smederij, een bedrijfspand en twee garages/opslagruimten. Het bedrijfspand was in 2013 verhuurd. Dit was niet aan de gemeente bekend, en er was dus ook geen minnelijk overleg met de huurder geweest. In het onderzoek was [...] Lees verder »

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor huurder bedrijfsruimte?

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor huurder bedrijfsruimte?

In een arrest van 7 november 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de onteigeningsschadeloosstelling voor huurders van bedrijfsruimte. In deze zaak had de huurder het gehuurde in gebruik gegeven aan een vennootschap onder firma(vof) waarin hij samen met een medevennoot een restaurant voerde. Het gehuurde was niet ingebracht in de vof [...] Lees verder »

Onteigening Baarle Nassau: grenzeloos onteigenen

Onteigening Baarle Nassau: grenzeloos onteigenen

Mag de overheid onteigenen voor een weg die gaat doodlopen in België? Wanneer moet men een aanbod doen aan een huurder? Kunt u bij de Kroon een –succesvol- beroep doen op het gelijkheidsbeginsel? Over al deze vragen heeft de Kroon zich uitgelaten in het interessante Koninklijk Besluit van 1 september 2014 (nr. 2014001589). Feiten Provinciale staten van [...] Lees verder »

Huurder of bewindvoerder dagvaarden? Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen.

Huurder of bewindvoerder dagvaarden? Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen.

In mijn eerdere artikel verwees ik naar de verwarrende rechtspraak en de door de rechtbank Gelderland gestelde prejudiciele vragen over het dagvaarden van de onder bewind gestelde huurder of de bewindvoerder. De Hoge Raad heeft deze vragen inmiddels beantwoord in haar arrest van 7 maart 2014. De vragen en beantwoording 1.Kan de bewindvoerder (ex art. 1:431 BW) [...] Lees verder »

Belastingvoordeel voor huurders die duurzame energie opwekken via zonnepanelen van verhuurder aanstaande

Belastingvoordeel voor huurders die duurzame energie opwekken via zonnepanelen van verhuurder aanstaande

Huurders die energie opwekken via zonnepanelen van de verhuurder komen vanaf volgend jaar ook in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een uitzondering te maken op de regel die nu alleen geldt voor huiseigenaren en huurders met eigen panelen. De vrijstelling die geldt [...] Lees verder »

Samenwoner na het overlijden van de hoofdhuurder heeft verzwaarde stelplicht en bewijslast bij vordering tot voortzetting huur

Samenwoner na het overlijden van de hoofdhuurder heeft verzwaarde stelplicht en bewijslast bij vordering tot voortzetting huur

Bij een vordering tot voortzetting van de huur van woonruimte door een persoon die geen medehuurder is, moet door de beoogde huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding worden aangetoond. In het geval dat een inwonend kind voor zijn ouder zorgt, rust er een zware stelplicht en bewijslast op de beoogd huurder. Objectieve en subjectieve factoren spelen [...] Lees verder »

Vonnis tot beëindiging huurovereenkomst detailhandelbedrijfsruimte in beginsel niet uitvoerbaar bij voorraad

Vonnis tot beëindiging huurovereenkomst detailhandelbedrijfsruimte in beginsel niet uitvoerbaar bij voorraad

Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard door een rechter dan betekent dit dat het instellen van een hoger beroep geen schorsende werking heeft. Met andere woorden: het gewezen vonnis kan ten uitvoer worden gelegd, ongeacht een eventueel op te starten of lopende hoger beroep procedure. Een toewijzend vonnis tot beëindiging van een huurovereenkomst [...] Lees verder »

Huurder of bewindvoerder dagvaarden?

Huurder of bewindvoerder dagvaarden?

Wie moet gedagvaard worden wanneer de verhuurder de huurovereenkomst met een onder bewind gestelde huurder wil ontbinden? De huurder, de bewindvoerder of wellicht allebei? Deze vraag – die door rechters verschillend wordt beantwoord – is nu door de Rechtbank Gelderland voorgelegd aan de Hoge Raad bij wijze van prejudiciële beslissing. Onderbewindstelling Indien een meerderjarige als gevolg van [...] Lees verder »

Vastgoedrecht 2013/3: Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder

Vastgoedrecht 2013/3: Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder

In Vastgoedrecht 2013/3 is een artikel gepubliceerd van mr. Denise Sauer, “Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder”. In het artikel wordt ingegaan op de gevolgen van het faillissement van een (onder)verhuurder. Artikel 39 Faillissementswet biedt de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Dit artikel is echter enkel van toepassing indien de huurder failliet is. In het artikel [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: afwijzing vanwege onvoldoende overleg met pachter

Onteigening en het minnelijk overleg: afwijzing vanwege onvoldoende overleg met pachter

Het KB Reimerswaal van 4 maart 2013, nr. 13.000359, is één van de vele recente KB’s waaruit blijkt dat de Kroon het ontbreken van een (recent) aanbod niet laat passeren. De gemeenteraad verzocht om onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan; de te onteigening gronden zijn nodig voor de uitbreiding van een bedrijventerrein met een vierde, [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: huurder in onderhandelingen betrekken

Onteigening en het minnelijk overleg: huurder in onderhandelingen betrekken

Uit het KB Rijkswijk van 23 februari 2013, nr. 13.000360, blijkt dat de Kroon het van belang vindt dat ook de huurder in het minnelijk overleg wordt betrokken. De gemeenteraad verzocht om onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan; de te onteigening gronden zijn nodig voor de aanleg van de hoofdontsluitingsweg voor twee nieuwe woonwijken. Minnelijk overleg: geen [...] Lees verder »

Hennepknipperij in zelfgebouwde berging, moet de huurder ontruimen en krijgt hij zijn investering in het gehuurde dan terug?

Hennepknipperij in zelfgebouwde berging, moet de huurder ontruimen en krijgt hij zijn investering in het gehuurde dan terug?

Een huurder huurt sinds 2002 een woning met toebehoren van Cascade (de verhuurder). De huurder heeft in overleg met zijn verhuurder de woning in 2002 en 2003 verbeterd door een uitbouw en berging te realiseren. In 2010 werd na een tip door de politie in de (aangebouwde) berging een hennepknipperij ontmanteld. De verhuurder vorderde in [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: níet door ontwikkelaar, wél met huurders!

Onteigening en het minnelijk overleg: níet door ontwikkelaar, wél met huurders!

In haar KB van 17 januari 2013, nr. 13.00043, wijst de Kroon het verzoekbesluit om onteigening van de gemeente Valkenburg  af. De gemeente heeft niet de juiste invulling gegeven aan haar verplichting tot het voeren van minnelijk overleg, zodat de noodzaak tot onteigening ontbreekt. Eigendom al verkregen; maar nog niet vrij van huur De onteigening wordt verzocht [...] Lees verder »

Kan een huurder aanspraak maken op verjaring?

Kan een huurder aanspraak maken op verjaring?

Op deze kennispagina werd al eerder een artikel gepubliceerd over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waarin werd geoordeeld over een verjaringsverweer dat werd gevoerd door een huurder. In die uitspraak werd geoordeeld dat niet de huurder maar de verhuurder op grond van inbezitneming door de huurder eigenaar van een stuk grond zou kunnen worden. [...] Lees verder »

Onteigening Ommen: Kroon herhaalt: geen plicht tot onderhandelen met huurder

Onteigening Ommen: Kroon herhaalt: geen plicht tot onderhandelen met huurder

Bij Koninklijk Besluit van 9 juli 2012, nr. 12.001567, heeft de Kroon een perceel in het centrum van Ommen ter onteigening aangewezen. Het perceel betreft een voormalige winkel en apotheek met op de verdieping twee appartementen. De bebouwing moet wijken voor een nieuw gebouwencomplex met op de begane grond detailhandel en/of dienstverlening en op de [...] Lees verder »

Moedermaatschappij niet aansprakelijk voor gederfde huurpenningen bij faillissement huurder

Moedermaatschappij niet aansprakelijk voor gederfde huurpenningen bij faillissement huurder

Het Hof Amsterdam heeft op 20 december 2011 geoordeeld dat een moedermaatschappij op basis van haar concerngarantie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de gederfde huurinkomsten van een verhuurder wegens het faillissement van de hurende dochter. Het Hof verwijst naar het Hoge Raad arrest van 14 januari 2011. In dit arrest heeft de Hoge Raad [...] Lees verder »

Onteigening: in administratieve fase toch wel formeel aanbod aan huurder vereist?

Onteigening: in administratieve fase toch wel formeel aanbod aan huurder vereist?

De Kroon verlangt dat de verzoeker om onteigening voorafgaande aan het verzoekbesluit een redelijke poging tot minnelijke verwerving heeft ondernomen. Die onderhandelingsplicht geldt niet voor de huurder. Of denkt de Kroon daar met het KB nr. 12.000402 van 25 februari 2012, onteigening Loon op Zand en Waalwijk, nu toch anders over? Onderhandelen: in eerste instantie alleen met [...] Lees verder »

Zwaarwegende belangen van verhuurder voor de opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte

Zwaarwegende belangen van verhuurder voor de opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte

Het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft onlangs in een arrest geoordeeld dat indien er sprake is van een structurele wanverhouding tussen exploitatiekosten en huuropbrengsten het gerechtvaardigd is dat verhuurder de huurovereenkomst opzegt voor renovatieplannen. Daarnaast heeft het hof (nogmaals) uitleg gegeven aan de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ in geval van een renovatie (LJN: BT2447). De zaak Huurder huurt [...] Lees verder »

Verhuurder verkrijgt grond door verjaring

Verhuurder verkrijgt grond door verjaring

In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 18 mei 2011 is geoordeeld over een bijzonder aspect van het leerstuk van verjaring. Aan bod kwam de verjaring van de eigendom van een aantal stukken grond. Een beroep op verjaring houdt in dit geval in dat de eiser stelt de grond in bezit te hebben genomen. [...] Lees verder »

Altijd spoedeisend belang bij ontruimingsvorderingen sociale huurwoningen

Altijd spoedeisend belang bij ontruimingsvorderingen sociale huurwoningen

Door de schaarste van sociale huurwoningen is een vordering tot ontruiming van een sociale huurwoning zonder meer als spoedeisend aan te merken,  zo overweegt de Voorzieningenrechter van het Kantongerecht te Amsterdam in zijn vonnis van 30 augustus 2010 (WR 2010/121). De zaak Woningcorporatie Ymere verhuurt een sociale huurwoning aan een huurder. Verhuurder vernietigt op enig moment de [...] Lees verder »

Altijd spoedeisend belang bij ontruimingsvorderingen sociale huurwoningen

Altijd spoedeisend belang bij ontruimingsvorderingen sociale huurwoningen

Door de schaarste van sociale huurwoningen is een vordering tot ontruiming van een sociale huurwoning zonder meer als spoedeisend aan te merken,  zo overweegt de Voorzieningenrechter van het Kantongerecht te Amsterdam in zijn vonnis van 30 augustus 2010 (WR 2010/121). De zaak Woningcorporatie Ymere verhuurt een sociale huurwoning aan een huurder. Verhuurder vernietigt op enig moment de [...] Lees verder »

Onderhandelingsplicht Onteigeningswet geldt soms ook jegens huurder

Onderhandelingsplicht Onteigeningswet geldt soms ook jegens huurder

In een recent arrest lijkt de Hoge Raad, door met verwijzing naar de adviserende conclusie voor het arrest het cassatieberoep te verwerpen, te hebben bevestigd dat de onderhandelingsplicht van art. 18 Onteigeningswet ook kan gelden jegens de huurder van te onteigenen gronden. In een onteigeningsprocedure ten behoeve van de aanleg van de aanleg van rotondes, [...] Lees verder »

Naar boven scrollen