U bent hier: Home > Label archieven: Exploitatieplan

Label archieven: Exploitatieplan

Feed abonnement
Wie is belanghebbende bij exploitatieplan?

Wie is belanghebbende bij exploitatieplan?

Onlangs heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan waarin nader is uitgewerkt welke partijen beroep in kunnen stellen tegen (onderdelen van) een exploitatieplan. De uitspraak is van belang voor partijen die bezwaren hebben tegen het exploitatieplan en voor gemeenten die zich geconfronteerd zien met dergelijke bezwaren. Volgens de Wet ruimtelijke ordening die op 1 [...] Lees verder »

Kroon hoort partijen in elkaars aanwezigheid en oordeelt over zelfrealisatie en de posterieure exploitatieovereenkomst

Kroon hoort partijen in elkaars aanwezigheid en oordeelt over zelfrealisatie en de posterieure exploitatieovereenkomst

In haar Koninklijk Besluit van 5 december 2011 (no. 11.002951) heeft de Kroon het beroep van MegahomeRotij op zelfrealisatie verworpen. Het KB is interessant omdat de Kroon oordeelt over de betekenis van de exploitatieovereenkomst in relatie tot het beroep op zelfrealisatie, en over het kostenverhaal bij de uitgifte van vrije kavels. Megahome had gronden in het [...] Lees verder »

Afdeling herhaalt: voor raming inbrengwaarde is gemotiveerd advies van onafhankelijk deskundige vereist

Afdeling herhaalt: voor raming inbrengwaarde is gemotiveerd advies van onafhankelijk deskundige vereist

Op 5 oktober 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het door de raad van de gemeente De Bilt vastgestelde bestemmingsplan ‘Versteeghlaan’ en het gelijknamige exploitatieplan. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigt het exploitatieplan omdat de raming van de inbrengwaarde was gebaseerd op een schatting door de betrokken ambtenaar, en niet op een schriftelijk en gemotiveerd [...] Lees verder »

Ook bij globaal exploitatieplan moet gemeente inzicht geven in kosten- en opbrengstenramingen en in de toerekening van kosten

Ook bij globaal exploitatieplan moet gemeente inzicht geven in kosten- en opbrengstenramingen en in de toerekening van kosten

Op 10 augustus 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak meerdere uitspraken gedaan over zes bestemmingsplannen en exploitatieplannen van de gemeente Zuidplas. De uitspraken laten zien dat ook bij een exploitatieplan met een globale inhoud (vanwege nog uit te werken bestemmingen) ten aanzien van de toerekening van de te verhalen kosten niet kan worden volstaan met een [...] Lees verder »

Onderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar?

Onderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar?

In ons artikel “Onderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar” (Gemeentestem 2011/71) wezen wij erop dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroepsprocedures tegen exploitatieplannen niet instemt met eenzijdige kennisneming (art. 8:29 Awb) van de (financiële) gegevens die daaraan ten grondslag liggen, zoals de geraamde inbrengwaarden per perceel en kosten van bepaalde openbare voorzieningen. [...] Lees verder »

Exploitatieplan gemeente Emmen vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

Exploitatieplan gemeente Emmen vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

Op 1 juni 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor het Bedrijventerrein De Tweeling te Emmen. Betekenis exploitatieplan voor financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan In het beroep tegen het bestemmingsplan was betoogd was dat de in het exploitatieplan berekende opbrengsten slechts in geringe mate hoger zijn dan de berekende kosten, zodat het [...] Lees verder »

Exploitatieplan gemeente Emmen vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

Exploitatieplan gemeente Emmen vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

Op 1 juni 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor het Bedrijventerrein De Tweeling te Emmen.  Betekenis exploitatieplan voor financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan In het beroep tegen het bestemmingsplan was betoogd was dat de in het exploitatieplan berekende opbrengsten slechts in geringe mate hoger zijn dan de berekende kosten, zodat [...] Lees verder »

Exploitatieplan gemeente Wierden: begrenzing exploitatieplan,  toerekenbaarheid, profijt en evenredigheid, terinzagelegging taxatierapport en kenbaarheid vergelijkingstransacties…

Exploitatieplan gemeente Wierden: begrenzing exploitatieplan, toerekenbaarheid, profijt en evenredigheid, terinzagelegging taxatierapport en kenbaarheid vergelijkingstransacties…

Op 25 mei 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor het Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008 (200907178/1/R3). Het exploitatieplan bestaat uit twee niet-aaneengesloten deelgebieden, die gefaseerd in exploitatie worden gebracht. Het ene deelgebied betreft het bedrijventerrein, het andere de compenserende waterberging. In de uitspraak komen meerdere aspecten van het exploitatieplan [...] Lees verder »

Geen exploitatieplan verplicht bij algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied

Geen exploitatieplan verplicht bij algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied

Op 20 april 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de beroepsprocedures over het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Heeze-Leende. Het bestemmingsplan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling van het gehele buitengebied van de gemeente.  Eén van de 42 appellanten had aangevoerd dat ten onrechte geen exploitatieplan was vastgesteld, omdat het verhaal van de [...] Lees verder »

De geurcontour en het exploitatieplan

De geurcontour en het exploitatieplan

Op 13 april 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de beroepsprocedures over het bestemmingsplan en exploitatieplan “Laarveld 2009”(gemeente Weert). Uit deze uitspraak blijkt dat de Afdeling vasthoudt aan de bij eerdere uitspraken uitgezette lijnen. De eigenaar van gronden binnen het plangebied is sowieso belanghebbende bij het exploitatieplan (het ging hier om een eigenaar [...] Lees verder »

Exploitatieplan: Afdeling duidelijk over 1) geheimhouding onderliggende stukken, 2) eisen aan exploitatieplan en 3) de gevolgen van vernietiging voor bestemmingsplan!

Exploitatieplan: Afdeling duidelijk over 1) geheimhouding onderliggende stukken, 2) eisen aan exploitatieplan en 3) de gevolgen van vernietiging voor bestemmingsplan!

Op 9 februari 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst in een uitspraak zijn beslissing opgenomen op een geheimhoudingsverzoek ten aanzien van de onderliggende stukken van een exploitatieplan. De uitspraak gaat over de beroepen tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan “Woonwijk Westelijk Beverwijk”. De gemeenteraad had de Afdeling verzocht om beperkte kennisneming (art. 8:29 Awb) [...] Lees verder »

Afdeling bestuursrechtspraak over inbrengwaarde in exploitatieplan: taxatie van onafhankelijk deskundige én onderbouwing complexwaarde aangewezen

Afdeling bestuursrechtspraak over inbrengwaarde in exploitatieplan: taxatie van onafhankelijk deskundige én onderbouwing complexwaarde aangewezen

In een andere uitspraak van 9 februari 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak geoordeeld over de vaststelling van de inbrengwaarden in een exploitatieplan van de gemeente Nunspeet. De Afdeling stelt voorop dat niet in geding is dat de inbrengwaarde van de gronden in dit geval vastgesteld kan worden met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40b tot en [...] Lees verder »

Geen exploitatieplan als kostenverhaal anderszins verzekerd? Afdeling gaat uit van ruime uitleg!

Geen exploitatieplan als kostenverhaal anderszins verzekerd? Afdeling gaat uit van ruime uitleg!

In zijn uitspraak van 26 januari 2011 over een bestemmingsplan en exploitatieplan van de gemeente Overbetuwe geeft de Afdeling voor het eerst aan dat de in art. 6.12.2 sub a Wro bedoelde uitzondering van de plicht tot vaststelling van een exploitatieplan ruim mag worden uitgelegd. De Afdeling had eerder overwogen (uitspraak van 18 augustus 2010 [...] Lees verder »

Eerste inhoudelijke uitspraak over exploitatieplan!

Eerste inhoudelijke uitspraak over exploitatieplan!

In het door de raad van de gemeente Liesveld vastgestelde bestemmingsplan ontbrak volgens appellant ten onrechte een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Ook ontbrak de exploitatieopzet en informatie over de wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de [...] Lees verder »

Afdeling: geen gewichtige redenen voor beperkte kennisneming van financiële gegevens

Afdeling: geen gewichtige redenen voor beperkte kennisneming van financiële gegevens

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stemt in beroepsprocedures tegen exploitatieplannen niet in met beperkte kennisneming, als bedoeld in artikel 8:29 Awb, van financiële gegevens die aan die exploitatieplannen ten grondslag liggen. Daarbij kan worden gedacht aan taxatierapporten waarin de geraamde inbrengwaarden per perceel staan vermeld en stukken waaruit blijkt welke kosten geraamd [...] Lees verder »

Rechtbank Rotterdam: openbaarmaking financiële gegevens terecht geweigerd

Rechtbank Rotterdam: openbaarmaking financiële gegevens terecht geweigerd

Op 16 december 2010 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de vraag in hoeverre de gemeente de openbaarmaking van financiële gegevens mocht weigeren. Het beroep had uitsluitend nog betrekking op de afwijzing van openbaarmaking van financiële gegevens vervat in een tweetal taxatierapporten Inbrengwaarde Kavels, een derde taxatierapport, een exploitatieraming en twee overeenkomsten. De gemeente had [...] Lees verder »

Openbaarmaking financiële gegevens terecht geweigerd

Openbaarmaking financiële gegevens terecht geweigerd

Op 16 december 2010 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de vraag in hoeverre de gemeente de openbaarmaking van financiële gegevens mocht weigeren. Het beroep had uitsluitend nog betrekking op de afwijzing van openbaarmaking van financiële gegevens vervat in een tweetal taxatierapporten Inbrengwaarde Kavels, een derde taxatierapport, een exploitatieraming en twee overeenkomsten. De gemeente [...] Lees verder »

Afdeling bestuursrechtspraak: globale uit te werken bestemmingen en het exploitatieplan

Afdeling bestuursrechtspraak: globale uit te werken bestemmingen en het exploitatieplan

Bij uitspraak van 29 september 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in het kader van een bestemmingsplanprocedure geoordeeld over de mate van gedetailleerdheid van een globaal bestemmingsplan in relatie tot het exploitatieplan. Appellant had betoogd dat voor zijn perceel geen globaal uit te werken bestemmingsplan had mogen worden vastgesteld, maar dat een volledig uitgewerkt plan had [...] Lees verder »

Wijziging Bro op 14 september 2010 in Staatsblad gepubliceerd: meer duidelijkheid over “exploitatieplan-plicht” en kostenverhaal (Stb 2010 684)

Wijziging Bro op 14 september 2010 in Staatsblad gepubliceerd: meer duidelijkheid over “exploitatieplan-plicht” en kostenverhaal (Stb 2010 684)

Bij besluit van 2 september 2010 is het Besluit ruimtelijke ordening op meerdere onderdelen gewijzigd. Een belangrijke wijziging betreft de toevoeging van een nieuw artikel 6.2.1a, waarin de gevallen worden gespecificeerd waarin geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld. Met deze wijziging wordt voorzien in de situatie dat voor sommige locaties kostenverhaal verplicht was, hoewel er nauwelijks [...] Lees verder »

Latere overeenkomst doet niet af aan verplichting tot vaststelling van een exploitatieplan

Latere overeenkomst doet niet af aan verplichting tot vaststelling van een exploitatieplan

In de Afdelingsuitspraak d.d. 18 augustus 2010 (LJN: BN4256) over een bestemmingsplan van de gemeente Midden-Delfland was niet in geschil dat de verplichting tot kostenverhaal uitsluitend de mogelijke kosten van onteigening van de strook grond van belanghebbenden kon betreffen. Weliswaar was over het verhaal van deze kosten inmiddels een exploitatieovereenkomst gesloten, maar deze dateerde van [...] Lees verder »

Geen exploitatieplan indien gecontracteerd met alle eigenaren van gronden voor aangewezen bouwplannen.

Geen exploitatieplan indien gecontracteerd met alle eigenaren van gronden voor aangewezen bouwplannen.

In haar beroep tegen een bestemmingsplan van de gemeente Hengelo (O) had de grondeigenaar aangevoerd dat zij eigenaar is van gronden in het exploitatiegebied, maar dat zij geen grondexploitatieovereenkomst met de gemeente heeft gesloten. Volgens de eigenaar had de raad dan ook een exploitatieplan moeten vaststellen. De Afdeling oordeelt in zijn uitspraak van 18 augustus 2010 [...] Lees verder »

Eerste Afdelingsuitspraak over exploitatieplan: vanwege samenhang gehele exploitatieplan vernietigd!

Eerste Afdelingsuitspraak over exploitatieplan: vanwege samenhang gehele exploitatieplan vernietigd!

Op 30 juni 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst in een bestemmingplanprocedure “in de hoofdzaak” geoordeeld over de ontvankelijkheid van een beroep gericht tegen een besluit tot vaststelling van het exploitatieplan. In beroep was betoogd dat er voor twee percelen, die wel zijn opgenomen in het bestemmingsplan,  ten onrechte geen exploitatieplan was vastgesteld. [...] Lees verder »

Naar boven scrollen