U bent hier: Home > Label archieven: Crisis- en herstelwet

Label archieven: Crisis- en herstelwet

Feed abonnement
Decentrale overheden door Crisis- en herstelwet ook beperkt in mogelijkheid om als partij deel te nemen aan geding

Decentrale overheden door Crisis- en herstelwet ook beperkt in mogelijkheid om als partij deel te nemen aan geding

Artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet bevat een inperking van de mogelijkheid voor decentrale bestuursorganen en publiekrechtelijke rechtspersonen om beroep in te stellen tegen een besluit van een andere overheid, tenzij dat besluit rechtstreeks tot hen gericht is. De rechtbank Rotterdam oordeelde op 14 juli 2011 (LJN: BR1635) dat uit deze bepaling volgt dat [...] Lees verder »

Crisis- en Herstelwet: gemeenten kunnen geen beroep instellen tegen besluiten van andere gemeenten of de provincie

Crisis- en Herstelwet: gemeenten kunnen geen beroep instellen tegen besluiten van andere gemeenten of de provincie

 Sinds 31 maart 2010 zorgt de Crisis- en herstelwet (Chw) voor kortere procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Naast de introductie van de relativiteitseis bevat de Chw ook een bepaling (artikel 1.4 Chw) die voorkomt dat decentrale bestuurorganen beroep instellen tegen besluiten van andere bestuursorganen die betrekking hebben op projecten waarop de wet van [...] Lees verder »

Eerste rechtspraak relativiteitsvereiste onder Crisis- en Herstelwet

Eerste rechtspraak relativiteitsvereiste onder Crisis- en Herstelwet

Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet van kracht. De wet zorgt voor kortere procedures, waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Om bouwprojecten, waaronder de bouw van twintig of meer woningen, is onder de Crisis- en Herstelwet het relativiteitsvereiste geïntroduceerd. Een omwonende is een belanghebbende bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan [...] Lees verder »

Reiswijzer 2011 verschenen

Reiswijzer 2011 verschenen

Op 1 april 2011 is de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 verschenen. De Reiswijzer is een hulpmiddel voor overheden en marktpartijen om juridische en praktische keuzes te kunnen maken bij gebiedsontwikkelingen. De nieuwe Reiswijzer betreft een actualisatie van de bekende Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009. U kunt hier de nieuwe Reiswijzer 2011 downloaden. Actualisering Behalve een actualisering op het gebied [...] Lees verder »

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit.

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit.

Op 19 januari is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een eerste uitspraak gedaan waarin het relativiteitsvereiste uit artikel 1.9 Crisis- en herstelwet (hierna: Chw)  is toegepast. Het betreft een belangrijk nieuw onderdeel van de bestuursrechtelijke toetsing. Een onderdeel dat waarschijnlijk zal blijven. Met de inwerkingtreding van de Chw op 31 maart 2010 [...] Lees verder »

Wijziging wetgeving alternatievenonderzoek in het kader van milieubeoordeling bij plannen en besluiten.

Wijziging wetgeving alternatievenonderzoek in het kader van milieubeoordeling bij plannen en besluiten.

Met de aanpassing van de Wet milieubeheer in 2006 is op het gebied van de milieuregelgeving invulling gegeven aan  de Europese strategische milieu beoordelingsrichtlijn (hierna SMB-richtlijn). Deze richtlijn bevat de verplichting om bij plannen of programma’s met betrekking tot onder meer landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer en ruimtelijke ordening een strategische milieubeoordeling (hierna SMB) [...] Lees verder »

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit

Op 19 januari is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een eerste uitspraak gedaan waarin het relativiteitsvereiste uit artikel 1.9 Crisis- en herstelwet (hierna: Chw)  is toegepast. Het betreft een belangrijk nieuw onderdeel van de bestuursrechtelijke toetsing. Een onderdeel dat waarschijnlijk zal blijven. Met de inwerkingtreding van de Chw op 31 maart 2010 [...] Lees verder »

Wet herinvoering koppeling onteigeningsprocedure en planologische procedures in werking getreden

Wet herinvoering koppeling onteigeningsprocedure en planologische procedures in werking getreden

De wet  herinvoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening (32 488) is op 14 januari 2011 in werking getreden. Wij hadden u al gewezen op dit wetsvoorstel dat was ingediend in vervolg op de toezegging van het kabinet om de [...] Lees verder »

Wetsvoorstel herinvoering koppeling onteigeningsprocedures ingediend bij Tweede Kamer

Wetsvoorstel herinvoering koppeling onteigeningsprocedures ingediend bij Tweede Kamer

Deze week is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, dat voorziet in de herinvoering van de koppelingen tussen de onteigeningsprocedures en de (planologische) procedures geregeld in de Wro, de Tracéwet, de Waterwet en de Spoedwet Wegverbreding. Het wetsvoorstel is het vervolg op de toezegging van het kabinet om de koppelingen die vóór de inwerkingtreding [...] Lees verder »

Nog voor zomerreces wetsvoorstel tot ongedaanmaking ontkoppeling Crisis- en herstelwet

Nog voor zomerreces wetsvoorstel tot ongedaanmaking ontkoppeling Crisis- en herstelwet

Naar verwachting zal het kabinet nog voor het zomerreces een wetsvoorstel ter advisering aan de Raad van State voorleggen, waarin de door de Crisis- en herstelwet gerealiseerde ontkoppeling tussen de onteigeningsprocedure en de planologische procedure ongedaan wordt gemaakt. Tot die tijd zal de koppeling feitelijk worden gerealiseerd door middel van door de Kroon in het [...] Lees verder »

Toegezegde integrale herziening onteigeningsrecht laat nog even op zich wachten…

Toegezegde integrale herziening onteigeningsrecht laat nog even op zich wachten…

Het kabinet heeft in het kader van de behandeling van de Crisis- en herstelwet toezeggingen gedaan met betrekking tot de integrale herziening van het onteigeningsrecht. Omdat het kabinet de nieuwe procedure ingevolge de Crisis- en herstelwet (onteigeningsbesluit van de Kroon) wil evalueren en wil kunnen vergelijken met de oude procedure (onteigeningsbesluit van de raad) wordt [...] Lees verder »

Uitstel voor Crisis- en herstelwet (en dus voor de wijzigingen Onteigeningswet)?

Uitstel voor Crisis- en herstelwet (en dus voor de wijzigingen Onteigeningswet)?

De Onteigeningsparagraaf in de Crisis- en herstelwet ligt nog steeds zwaar onder vuur. Naar aanleiding van de openbare raadpleging van deskundigen over het wetsvoorstel was de Eerste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat van oordeel dat de onteigeningsparagraaf uit de wet gehaald zou moeten worden. De behandeling van de crisiswet was al uitgesteld van 16 februari [...] Lees verder »

Eerste Kamer zeer kritisch over wijzigingen Onteigeningswet in Crisis- en herstelwet

Eerste Kamer zeer kritisch over wijzigingen Onteigeningswet in Crisis- en herstelwet

De regering heeft op 14 januari 2010 in de Memorie van Antwoord (EK 32.127, C) gereageerd op de kritische vragen en opmerkingen van de commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer. Gevoed door een kritische reactie van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten op deze Memorie van Antwoord zijn in het Nader Voorlopig Verslag d.d. [...] Lees verder »

4 maart 2010 – Actualiteitenmiddag Onteigening

4 maart 2010 – Actualiteitenmiddag Onteigening

De Sectie Overheid van Dirkzwager organiseert binnenkort weer een actualiteitencollege over onteigening. En wel op donderdag 4 maart 2010 te Roermond. Het programma vangt aan om 13.30 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur met een borrel. Aan bod komen in ieder geval de ingrijpende wijzigingen in het onteigeningsrecht volgens de Crisis- en herstelwet, maar natuurlijk ook [...] Lees verder »

Wijzigingen Onteigeningswet in Crisis- en herstelwet

Wijzigingen Onteigeningswet in Crisis- en herstelwet

De commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Eerste Kamer heeft op 23 december 2009 vragen gesteld (EK 32.127, B) aan de regering over de Crisis- en Herstelwet. Zelfs de leden van de CDA-fractie plaatsen zeer kritische vraagtekens bij de fundamentele aanpassingen van de Onteigeningswet, overigens naast meerdere andere fracties. Men is kritisch over de [...] Lees verder »

Onteigening in november: Crisis- en Herstelwet, gemeenten onteigenen voor wegen, zelfrealisatie

Onteigening in november: Crisis- en Herstelwet, gemeenten onteigenen voor wegen, zelfrealisatie

November 2009 is een zeer ingrijpende maand voor de Onteigeningswet en –praktijk. Op 17 november heeft de Tweede Kamer de Crisis- en Herstelwet (Chw) aangenomen. Deze wet leidt tot een ingrijpende stelselwijziging. Kort samengevat houdt deze het volgende in: • de onteigeningsbevoegdheid van de gemeenteraad komt te vervallen • de Kroon besluit tot aanwijzing tot onteigening en past u.o.v. toe • KB [...] Lees verder »

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de beoogde (permanente!) wijzigingen van de Onteigeningswet in het wetvoorstel voor de Crisis- en herstelwet (32 127). Bij de openbare hoorzittingen door de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat op 6 en 7 oktober 2009 heeft (ondergetekende namens) de Vereniging van Onteigeningsadvocaten gewezen op mogelijke nadelen en [...] Lees verder »

Naar boven scrollen