Home > Label archieven: Crisis- en herstelwet

Label archieven: Crisis- en herstelwet

Feed abonnement
Crisis- en Herstelwet & Opvang van vluchtelingen

Crisis- en Herstelwet & Opvang van vluchtelingen

De grote toestroom van vluchtelingen zorgt er voor dat Nederlandse gemeenten een bijdrage moeten leveren aan de opvang van deze specifieke doelgroep. Los van de achterliggende politieke vraagstukken is het interessant op welke wijze de huisvesting van asielzoekers ook vanuit publiekrechtelijk oogpunt juridisch goed geregeld kan worden. De huisvesting van ... Lees meer »

Decentrale overheden door Crisis- en herstelwet ook beperkt in mogelijkheid om als partij deel te nemen aan geding

Decentrale overheden door Crisis- en herstelwet ook beperkt in mogelijkheid om als partij deel te nemen aan geding

Artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet bevat een inperking van de mogelijkheid voor decentrale bestuursorganen en publiekrechtelijke rechtspersonen om beroep in te stellen tegen een besluit van een andere overheid, tenzij dat besluit rechtstreeks tot hen gericht is. De rechtbank Rotterdam oordeelde op 14 juli 2011 (LJN: BR1635) dat ... Lees meer »

Crisis- en Herstelwet: gemeenten kunnen geen beroep instellen tegen besluiten van andere gemeenten of de provincie

Crisis- en Herstelwet: gemeenten kunnen geen beroep instellen tegen besluiten van andere gemeenten of de provincie

 Sinds 31 maart 2010 zorgt de Crisis- en herstelwet (Chw) voor kortere procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Naast de introductie van de relativiteitseis bevat de Chw ook een bepaling (artikel 1.4 Chw) die voorkomt dat decentrale bestuurorganen beroep instellen tegen besluiten van andere bestuursorganen die betrekking hebben op ... Lees meer »

Reiswijzer 2011 verschenen

Reiswijzer 2011 verschenen

Op 1 april 2011 is de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 verschenen. De Reiswijzer is een hulpmiddel voor overheden en marktpartijen om juridische en praktische keuzes te kunnen maken bij gebiedsontwikkelingen. De nieuwe Reiswijzer betreft een actualisatie van de bekende Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009. U kunt hier de nieuwe Reiswijzer 2011 downloaden. Lees meer »

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit.

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit.

Op 19 januari is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een eerste uitspraak gedaan waarin het relativiteitsvereiste uit artikel 1.9 Crisis- en herstelwet (hierna: Chw)  is toegepast. Het betreft een belangrijk nieuw onderdeel van de bestuursrechtelijke toetsing. Een onderdeel dat waarschijnlijk zal blijven. Lees meer »

Wijziging wetgeving alternatievenonderzoek in het kader van milieubeoordeling bij plannen en besluiten.

Wijziging wetgeving alternatievenonderzoek in het kader van milieubeoordeling bij plannen en besluiten.

Met de aanpassing van de Wet milieubeheer in 2006 is op het gebied van de milieuregelgeving invulling gegeven aan  de Europese strategische milieu beoordelingsrichtlijn (hierna SMB-richtlijn). Deze richtlijn bevat de verplichting om bij plannen of programma’s met betrekking tot onder meer landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer en ruimtelijke ordening ... Lees meer »

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit

Op 19 januari is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een eerste uitspraak gedaan waarin het relativiteitsvereiste uit artikel 1.9 Crisis- en herstelwet (hierna: Chw)  is toegepast. Het betreft een belangrijk nieuw onderdeel van de bestuursrechtelijke toetsing. Een onderdeel dat waarschijnlijk zal blijven. Lees meer »

Wet herinvoering koppeling onteigeningsprocedure en planologische procedures in werking getreden

Wet herinvoering koppeling onteigeningsprocedure en planologische procedures in werking getreden

De wet  herinvoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening (32 488) is op 14 januari 2011 in werking getreden. Wij hadden u al gewezen op dit wetsvoorstel dat was ingediend in vervolg op de toezegging ... Lees meer »

Wetsvoorstel herinvoering koppeling onteigeningsprocedures ingediend bij Tweede Kamer

Wetsvoorstel herinvoering koppeling onteigeningsprocedures ingediend bij Tweede Kamer

Deze week is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, dat voorziet in de herinvoering van de koppelingen tussen de onteigeningsprocedures en de (planologische) procedures geregeld in de Wro, de Tracéwet, de Waterwet en de Spoedwet Wegverbreding. Het wetsvoorstel is het vervolg op de toezegging van het kabinet om de ... Lees meer »

Naar boven scrollen