U bent hier: Home > Label archieven: bestemmingsplan

Label archieven: bestemmingsplan

Feed abonnement
Maatlat Duurzame Veehouderij niet toegestaan in bestemmingsplan

Maatlat Duurzame Veehouderij niet toegestaan in bestemmingsplan

Op 21 januari 2015 heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over duurzaamheidseisen (voor veehouderijen) in bestemmingsplannen. De Maatlat Duurzame Veehouderij (hierna: MDV) bevat, volgens de Afdeling, voorwaarden die betrekking hebben op aspecten die niet ruimtelijk relevant zijn. De Afdeling vernietigde een planregel, die stelde dat nieuwe stallen moeten voldoen aan de voorwaarden uit de [...] Lees verder »

Hoe moet bestaand gebruik in een bestemmingsplan worden geregeld?

Hoe moet bestaand gebruik in een bestemmingsplan worden geregeld?

In zijn uitspraak van 11 februari 2015 heeft de Raad van State geoordeeld over het planologisch regelen van bestaande werken en bestaand gebruik in strijd met het vorige bestemmingsplan. Keerwanden hoger dan toegestaan in planregels In de planregels van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Duiven was voor bouwwerken een maximale bouwhoogte opgenomen van 2 meter. [...] Lees verder »

Tramlijn Vlaanderen-Maastricht TVM: gemeente moet gebreken in bestemmingsplan herstellen

Tramlijn Vlaanderen-Maastricht TVM: gemeente moet gebreken in bestemmingsplan herstellen

Op 11 februari 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan voor de tramlijn tussen Hasselt en Maastricht, de TVM. Meerdere belanghebbenden hadden beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan, en klaagden over o.a. trillinghinder en geluidoverlast. De Raad van State vindt dat de gemeente deze aspecten niet goed in het bestemmingsplan heeft geregeld. Trillinghinder De [...] Lees verder »

Legessanctie & diensten die verband houden met een “nieuw” bestemmingsplan

Legessanctie & diensten die verband houden met een “nieuw” bestemmingsplan

Inleiding 1 juli 2013 was voor gemeenten een belangrijke datum. Bestemmingsplannen die op 1 juli 2003 of eerder onherroepelijk waren moesten per 1 juli 2013 geactualiseerd zijn. Gebeurde dat niet op tijd dan vervalt de bevoegdheid om leges in te vorderen. Bestemmingsplannen die ná 1 juli 2003 onherroepelijk zijn geworden moeten binnen tien jaar na de [...] Lees verder »

Vergoeding planschade via de civiele rechter?

Vergoeding planschade via de civiele rechter?

In geval van schade als gevolg van de vaststelling van een “nieuw” bestemmingsplan kan op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een verzoek om planschade worden ingediend. Om dergelijke schade vergoed te krijgen is dat de aangewezen weg. In een zaak die diende bij de rechtbank Overijssel (uitspraak d.d. 19 maart 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1544) [...] Lees verder »

Onteigeningsplan Reevediep

Onteigeningsplan Reevediep

Bij besluit van 27 oktober 2014, nr. 2014002043 heeft de Kroon een aantal onroerende zaken ter onteigening aangewezen voor de aanleg van het Reevediep. Dit terwijl de planologische plannen voor de aanleg van het Reevediep nog niet onherroepelijk zijn. Kan dit zomaar en worden rechthebbenden wel voldoende beschermd? Feiten Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ziet [...] Lees verder »

Let op de ladder voor duurzame verstedelijking!

Let op de ladder voor duurzame verstedelijking!

Bestemmingsplannen moeten sinds 1 oktober 2012 worden gemotiveerd aan de hand van de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. In de praktijk heeft de ladder al tot aardig wat verwarring geleid. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag hoe de verschillende treden uit de ladder moeten worden geïnterpreteerd. De ladder is dan ook een populair onderwerp in [...] Lees verder »

Bestemmingsplan recreatief gebruik

Bestemmingsplan recreatief gebruik

Recreatief gebruik van onroerend goed is in alle soorten en maten denkbaar. Vanzelfsprekend vraagt de aanleg van een recreatiepark méér onderzoek naar en (waarschijnlijk) wijziging van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Voordat u als ondernemer een terrein aankoopt is het van belang om de (on)mogelijkheden van het bestemmingsplan na te gaan. In het bestemmingsplan zijn [...] Lees verder »

Beheersverordening en overgangsrecht

Beheersverordening en overgangsrecht

In een beheersverordening hoeft geen overgangsrecht te worden gemaakt voor illegaal gebruik. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State komt tot deze conclusie in de uitspraak van 21 mei 2014. Wat is een beheersverordening? Een beheersverordening is een alternatief instrument voor een bestemmingsplan. Als voor (delen van) het grondgebied van de gemeente eigenlijk een nieuw bestemmingsplan is [...] Lees verder »

Hoe meet je de richtafstand in de VNG-brochure?

Hoe meet je de richtafstand in de VNG-brochure?

De richtafstanden volgens de VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ gelden tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...] Lees verder »

Bepaling bewijslastverdeling hoort niet thuis in bestemmingsplan!

Bepaling bewijslastverdeling hoort niet thuis in bestemmingsplan!

Een bepaling die betrekking heeft op de bewijslastverdeling in het kader van de handhaving van het bestemmingsplan hoort niet thuis in een bestemmingsplan. Zie daarvoor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 april 2014. Casus De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in een uniforme planologische regeling voor alle verblijfsrecreatieterreinen [...] Lees verder »

Het vertrouwensbeginsel en de bestemmingsplanprocedure

Het vertrouwensbeginsel en de bestemmingsplanprocedure

Over de vaststelling van een bestemmingsplan kunnen betrokkenen in overleg treden met ambtenaren en wethouders. Dat overleg kan er vervolgens toe leiden dat de personen in kwestie in de veronderstelling verkeren dat de gemeenteraad vervolgens ook zal meewerken aan de mededelingen en toezeggingen die in het overleg zijn gedaan. Indien de raad vervolgens toch niet [...] Lees verder »

Afdeling past criterium voor duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau aan

Afdeling past criterium voor duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau aan

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft recentelijk het criterium voor het aannemen van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau gewijzigd. Doorslaggevend is of inwoners van een bepaald gebied op een aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. Het doorslaggevende criterium was tot op heden of voor de [...] Lees verder »

Bestemmingsplan: uitvoering voorwaardelijke verplichting achteraf mogelijk !

Bestemmingsplan: uitvoering voorwaardelijke verplichting achteraf mogelijk !

Op 27 maart 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen, maar dat wel verdient. Met die uitspraak heeft de Raad van State de toepassingmogelijkheden van de zogenaamde voorwaardelijke verplichting binnen de planregels van een bestemmingsplan  belangrijk verruimd. Het probleem is bekend. [...] Lees verder »

1 en 3 oktober 2013 – kennismiddag “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”

1 en 3 oktober 2013 – kennismiddag “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor onze vorige kennismiddag over dit onderwerp, organiseren Dirkzwager en SAB op dinsdag 1 oktober (Amsterdam) en donderdag 3 oktober 2013 (Arnhem) bij herhaling een kennismiddag, waarvoor wij u graag uitnodigen. Het thema van deze kennismiddag is “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”. Er zijn op dit moment tientallen wetten en honderden [...] Lees verder »

Wees alert op wijzigingsbevoegdheden in nieuwe bestemmingsplannen!

Wees alert op wijzigingsbevoegdheden in nieuwe bestemmingsplannen!

In artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening is de mogelijkheid opgenomen om in een bestemmingsplan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid te geven een plan  te wijzigen. Hierdoor kan de gemeenteraad niet meer oordelen over deze wijzigingen, die in de toekomst met inachtneming van enkele voorwaarden kunnen worden [...] Lees verder »

Behoort het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen tot de risicosfeer van huurder?

Behoort het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen tot de risicosfeer van huurder?

In de regel wordt in een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte bepaald dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen en publiekrechtelijke toestemmingen voor rekening van de huurder komen. De kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft in dit licht geoordeeld dat het niet kunnen exploiteren van een horecagelegenheid vanwege het bestemmingsplan tot de risicosfeer van de huurder [...] Lees verder »

Koper hoeft www.ruimtelijkeplannen.nl niet te raadplegen

Koper hoeft www.ruimtelijkeplannen.nl niet te raadplegen

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een koper niet gehouden is een woning met praktijkruimte af te nemen van verkoper, omdat het gebruik als woning in strijd is met het bestemmingsplan. Koper moest bedacht zijn op eventueel uit de openbare registers kenbare beperkingen, maar hoefde geen onderzoek op internet te doen [...] Lees verder »

“Wegbestemmen” bestaande mogelijkheid tot exploitatie supermarkt/warenhuis ten behoeve van concentratie detailhandel

“Wegbestemmen” bestaande mogelijkheid tot exploitatie supermarkt/warenhuis ten behoeve van concentratie detailhandel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom heeft met de vaststelling van het bestemmingsplan “Verspreide bedrijven en detailhandel” beoogd enerzijds duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de mogelijkheden voor detailhandel binnen de bestemming “Bedrijf” en anderzijds op een aantal locaties de mogelijkheden tot het vestigen van een nieuwe dan wel het uitbreiden van een [...] Lees verder »

Projectontwikkelaar moet van de Europese Commissie staatssteun terugbetalen

Projectontwikkelaar moet van de Europese Commissie staatssteun terugbetalen

Op 25 januari 2012 heeft Europese Commissie Nederland bij brief geïnformeerd mee dat zij ging onderzoeken of de gemeente Leidenschendam-Voorburg in het kader van het project Damplein (project) staatssteun had gegeven aan projectontwikkelaar Schouten De Jong (SJB). Het onderzoek duurde ongeveer één jaar en resulteerde in een onlangs gepubliceerde beschikking waarin de Commissie constateerde dat [...] Lees verder »

Een verplichting uit het bestemmingsplan kan een bijzondere beperking zijn als bedoeld in artikel 7:15 BW

Een verplichting uit het bestemmingsplan kan een bijzondere beperking zijn als bedoeld in artikel 7:15 BW

Een verkoper heeft een woning verkocht aan een collega gelegen naast een bedrijf waarin zij beiden werkzaam zijn. Nadat de koper niet meer werkzaam is in het achtergelegen bedrijfspand, ontvangt de koper een brief van de gemeente waarin staat dat de woning krachtens het bestemmingsplan een dienstwoning is. Nu de koper niet meer betrokken of [...] Lees verder »

De sloop van een huurwoning geen reden voor huurbeëindiging

De sloop van een huurwoning geen reden voor huurbeëindiging

Een woningcorporatie uit Oldenzaal zegt een huurovereenkomst op omdat zij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. De woning moet worden gesloopt in verband met de vernieuwing van een winkelcentrum. De kantonrechter in Almelo wijst de vordering tot beëindiging van een huurovereenkomst en ontruiming van de woning af. De woningcorporatie heeft onvoldoende gemotiveerd dat [...] Lees verder »

Wie is belanghebbende bij exploitatieplan?

Wie is belanghebbende bij exploitatieplan?

Onlangs heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan waarin nader is uitgewerkt welke partijen beroep in kunnen stellen tegen (onderdelen van) een exploitatieplan. De uitspraak is van belang voor partijen die bezwaren hebben tegen het exploitatieplan en voor gemeenten die zich geconfronteerd zien met dergelijke bezwaren. Volgens de Wet ruimtelijke ordening die op 1 [...] Lees verder »

Onteigening: ontsluiting overblijvende perceelsgedeelten valt buiten kader van onteigening

Onteigening: ontsluiting overblijvende perceelsgedeelten valt buiten kader van onteigening

In het Koninklijk Besluit van 23 maart 2012, gemeente Aalsmeer, heeft de Kroon geoordeeld over de zienswijze dat de bereikbaarheid van een resterend perceelsgedeelte niet was geregeld. Vanwege het feit dat het perceelsgedeelte verstoken zou blijven van directe ontsluitingsmogelijkheden van en naar de openbare weg vond reclamante de onteigening in strijd met het recht/ de [...] Lees verder »

Verkoop van grond en staatssteun, a never ending story

Verkoop van grond en staatssteun, a never ending story

De Europese Commissie heeft Nederland bij brief van 25 januari 2012 meegedeeld dat zij gaat onderzoeken of de gemeente Leidschendam-Voorburg staatssteun heeft gegeven aan projectontwikkelaar Schouten De Jong (SJB). De gemeente heeft namelijk ingestemd met zowel de verlaging van de verkoopprijs (€ 4,6 miljoen)  van een aan SJB verkocht perceel grond, als met het kwijtschelden [...] Lees verder »

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Het begon allemaal met de zaak Haaksbergen. In die zaak vernietigde de Raad van State een besluit tot goedkeuring van een bestemmingsplan, omdat er sprake zou zijn van onrechtmatige staatssteun. Vanaf dat moment  wordt er in bestemmingsplanprocedures bij herhaling een beroep gedaan op staatssteun in de poging het bestemmingsplan van tafel te krijgen. De toets [...] Lees verder »

Raad van State: geen schending vertrouwensbeginsel bij besluit tot het niet vaststellen van bestemmingsplan

Raad van State: geen schending vertrouwensbeginsel bij besluit tot het niet vaststellen van bestemmingsplan

In haar uitspraak van 15 februari 2012 (LJN: BV5098) heeft de Raad van State geoordeeld over de weigering van de raad van Nijkerk om een door het college opgesteld ontwerpbestemmingsplan voor een landgoed vast te stellen. De uitspraak laat zien dat niet snel sprake is van een schending van het vertrouwensbeginsel. College wilde wel meewerken aan [...] Lees verder »

Raad van State: herstel gebreken mag zonder toepassing van art. 3:4 Awb

Raad van State: herstel gebreken mag zonder toepassing van art. 3:4 Awb

De uitspraak van 15 februari 2012 van de Raad van State over een bestemmingsplan van de gemeente Gemert-Bakel (LJN: BV5067) is een goed voorbeeld van praktische en finale geschilbeslechting. Het bestemmingsplan, dat onder meer de uitbreiding van een betoncentrale mogelijk maakt, was in meerdere opzichten in strijd met de provinciale ruimtelijke verordening. De Raad van [...] Lees verder »

Raad van State: uitwerkingsplicht in een bestemmingsplan staat voorop; gekozen inrichting wel toetsen aan goede ruimtelijke ordening

Raad van State: uitwerkingsplicht in een bestemmingsplan staat voorop; gekozen inrichting wel toetsen aan goede ruimtelijke ordening

In haar uitspraak van 15 februari 2012 (LJN: BV5100) heeft de Raad van State relevante overwegingen gewijd aan de maatstaven voor de beoordeling van een uitwerkingsplan ter naleving van de in een bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsplicht. De Raad van State maakte korte metten gemaakt met de benadering van de gemeente dat het vorige, niet gerealiseerde uitwerkingsplan [...] Lees verder »

De provincie is haar bevoegdheid tot (het onthouden van) goedkeuring van een bestemmingplan definitief verloren, maar haar invloed op de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure nog niet

De provincie is haar bevoegdheid tot (het onthouden van) goedkeuring van een bestemmingplan definitief verloren, maar haar invloed op de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure nog niet

De Wro verleent de provincie niet langer de bevoegdheid om haar goedkeuring aan een bestemmingsplan te geven dan wel te onthouden. Heeft de provincie deze bevoegdheid echter nog wel indien het bestemmingsplan een partiële herziening is van een bestemmingsplan waaraan de provincie, conform haar bevoegdheid op grond van de WRO (oud), haar goedkeuring had onthouden? [...] Lees verder »

Raad van State: reikwijdte beschermd dorpsgezicht; parkeren en piekgeluiden

Raad van State: reikwijdte beschermd dorpsgezicht; parkeren en piekgeluiden

In haar uitspraak van 11 januari 2012 heeft de Raad van State meerdere beroepen tegen het bestemmingsplan “Kom Warmond 2009” gegrond verklaard en het raadsbesluit met betrekking tot meerdere plandelen vernietigd (LJN: BV0600). Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste overwegingen van de Raad van State over het beschermd dorpsgezicht, de verkeersveiligheid en het [...] Lees verder »

Reactieve aanwijzing moet duidelijk zijn

Reactieve aanwijzing moet duidelijk zijn

In zijn uitspraak van 27 december 2011 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder verwijzing naar een eerdere uitspraak, uitdrukkelijk uitgemaakt dat het dictum van een reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten doorslaggevend is voor de inhoud. Als dat dictum in strijd is met de voorgaande overwegingen, sneuvelt de aanwijzing. [...] Lees verder »

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigings- of uitwijkingsplannen maar ook bij projectuitvoeringsbesluiten (Crisis- en herstelwet) rekening houden met het Barro. De Wet ruimtelijke ordening zoals die sedert 1 juli 2008 geldt, geeft aan de regering de mogelijkheid om [...] Lees verder »

Plantoelichting is geen onderdeel van bestemmingsplan

Plantoelichting is geen onderdeel van bestemmingsplan

In zijn uitspraak van 9 november 2011 (nummer 201002780/1/R1) heeft de Raad van State opnieuw bevestigd dat de toelichting die volgens art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening bij een bestemmingsplan hoort te worden gevoegd, geen onderdeel van het bestemmingsplan is. Dat betekent dat de procedurele waarborgen die gelden voor de vaststelling van een bestemmingsplan (verbeelding en [...] Lees verder »

Duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau door inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet snel aangenomen

Duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau door inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet snel aangenomen

In zijn uitspraak van 14 december 2011 (LJN:BU7914) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de beroepen tegen het bestemmingsplan Piushavengebied 2009 ongegrond verklaard. De Afdeling herhaalt in deze uitspraak wanneer sprake is van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau. Het plan voorziet in de ontwikkeling van het havengebied tot een aantrekkelijk stadsdeel met een diversiteit aan functies, waaronder detailhandel. [...] Lees verder »

Mededeling vaststellingsbesluit bestemmingsplan aan indieners van zienswijzen

Mededeling vaststellingsbesluit bestemmingsplan aan indieners van zienswijzen

Met ingang van 15 juli 2009 (Stb. 2009, 297) is de bestemmingsplanprocedure gewijzigd. Deze wijziging houdt onder meer in dat in beginsel tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit strekkende tot vaststelling van het bestemmingsplan hiervan mededeling moet worden gedaan aan degenen die bij de voorbereiding van het bestemmingsplan hun [...] Lees verder »

Cultuurhistorie verplicht onderdeel van bestemmingsplan

Cultuurhistorie verplicht onderdeel van bestemmingsplan

Op 5 juli 2011 is een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening gepubliceerd (Stb 2011, nr. 339). Vanaf 1 januari 2012 moet ieder nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische waarden bevatten. In aansluiting op de vaststelling van de Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken II, 32433) in [...] Lees verder »

Geen exploitatieplan verplicht bij algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied

Geen exploitatieplan verplicht bij algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied

Op 20 april 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de beroepsprocedures over het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Heeze-Leende. Het bestemmingsplan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling van het gehele buitengebied van de gemeente.  Eén van de 42 appellanten had aangevoerd dat ten onrechte geen exploitatieplan was vastgesteld, omdat het verhaal van de [...] Lees verder »

De geurcontour en het exploitatieplan

De geurcontour en het exploitatieplan

Op 13 april 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de beroepsprocedures over het bestemmingsplan en exploitatieplan “Laarveld 2009”(gemeente Weert). Uit deze uitspraak blijkt dat de Afdeling vasthoudt aan de bij eerdere uitspraken uitgezette lijnen. De eigenaar van gronden binnen het plangebied is sowieso belanghebbende bij het exploitatieplan (het ging hier om een eigenaar [...] Lees verder »

Niet alle stukken MER hoeven ter inzage

Niet alle stukken MER hoeven ter inzage

Niet alle stukken die horen bij een milieu-effectrapport hoeven ter inzage te worden gelegd bij een ontwerp-bestemmingsplan. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van 23 februari 2011 over het bestemmingplan voor de nieuwe stadsbrug over de Waal bij Nijmegen. Op 23 februari 2011 heeft de Raad van State [...] Lees verder »

Niet-geluidgevoelige objecten beschermd tegen geluidhinder door eis van “goede ruimtelijke ordening”

Niet-geluidgevoelige objecten beschermd tegen geluidhinder door eis van “goede ruimtelijke ordening”

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 7 juli jl. wederom uitgesproken omtrent de wenselijkheid van een toets aan de goede ruimtelijke ordening naast de akoestische toets die geboden is op grond van de Wet geluidhinder. Gebouwen die in de Wet geluidhinder zijn aangemerkt als geluidgevoelige objecten en derhalve niet krachtens [...] Lees verder »

Feitelijke invulling van het bestemmingsplan speelt alleen een rol bij de planvergelijking als deze planologisch is verankerd (planschade Weststellingwerf)

Feitelijke invulling van het bestemmingsplan speelt alleen een rol bij de planvergelijking als deze planologisch is verankerd (planschade Weststellingwerf)

In zijn uitspraak van 11 november 2009 had de Afdeling overwogen dat indien de omstandigheid dat in een woonwijk dure en hoogwaardige woningen worden gebouwd een gevolg is van de feitelijke invulling die is gegeven aan de bebouwingsmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime, deze omstandigheid niet kan worden aangemerkt als een gevolg van de planologische [...] Lees verder »

Afdeling bestuursrechtspraak: globale uit te werken bestemmingen en het exploitatieplan

Afdeling bestuursrechtspraak: globale uit te werken bestemmingen en het exploitatieplan

Bij uitspraak van 29 september 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in het kader van een bestemmingsplanprocedure geoordeeld over de mate van gedetailleerdheid van een globaal bestemmingsplan in relatie tot het exploitatieplan. Appellant had betoogd dat voor zijn perceel geen globaal uit te werken bestemmingsplan had mogen worden vastgesteld, maar dat een volledig uitgewerkt plan had [...] Lees verder »

Eerste Afdelingsuitspraak over exploitatieplan: vanwege samenhang gehele exploitatieplan vernietigd!

Eerste Afdelingsuitspraak over exploitatieplan: vanwege samenhang gehele exploitatieplan vernietigd!

Op 30 juni 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst in een bestemmingplanprocedure “in de hoofdzaak” geoordeeld over de ontvankelijkheid van een beroep gericht tegen een besluit tot vaststelling van het exploitatieplan. In beroep was betoogd dat er voor twee percelen, die wel zijn opgenomen in het bestemmingsplan,  ten onrechte geen exploitatieplan was vastgesteld. [...] Lees verder »

Bij onduidelijke en inconsistent beeld over wijze van uitvoering ruimte voor zelfrealisatie!

Bij onduidelijke en inconsistent beeld over wijze van uitvoering ruimte voor zelfrealisatie!

Bestemmingsplanonteigening ten behoeve van bedrijventerrein bij luchthaven. Geslaagd beroep op zelfrealisatie. De gemeente heeft geen duidelijkheid geboden over de concreet voorgestane wijze van uitvoering van het bestemmingsplan.  Bovendien heeft de gemeente aangrenzende gronden verkocht aan een derde die in afwijking van de beweerdelijk nagestreefde verkaveling zal gaan bouwen. Voorzover de voorlopige bestemmingen in de weg zouden [...] Lees verder »

Onteigening “gras” voor “glas”

Onteigening “gras” voor “glas”

In het KB Horst heeft de Kroon de onteigening goedgekeurd van agrarische gronden ten behoeve van de realisering van een “projectvestiging glastuinbouw”. Uit dit KB blijkt het grote belang van een duidelijk en consistent bestemmingsplan. De planvoorschriften schreven een minimale oppervlakte van een bouwperceel van 2 hectare, terwijl volgens de plantoelichting werd gestreefd naar kavels [...] Lees verder »

Publicaties art. 80 en 84 Ow moeten volledig zijn

Publicaties art. 80 en 84 Ow moeten volledig zijn

De gemeente Den Haag had verzuimd in de publicatie te vermelden dat een klein perceelsgedeelte volgens het bestemmingsplan de bestemming “Verkeersdoeleinden-verblijfstraat (Vv) heeft. Daarmee wordt niet voldaan aan art. 80 Ow en het bepaalde in art. 3.12 Awb. De Kroon wrijft nog even in dat de eisen inzake de bekendmaking als minimale waarborgen voor de [...] Lees verder »

Naar boven scrollen