U bent hier: Home > Label archieven: aanbestedingswet

Label archieven: aanbestedingswet

Feed abonnement
Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde digitaal raadplegen. Uiteraard kan het [...] Lees verder »

Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft recent geoordeeld dat het niet in strijd is met het arrest van de Hoge Raad van  7 december 2012 om de inhoud van de Eigen Verklaring van de  inschrijver te toetsten nadat een voorlopige gunningsbeslissing is genomen. De zaak A en B en C schrijven in op een Europese [...] Lees verder »

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

De uniforme klachtenregeling voor aanbestedingen is definitief vastgesteld. Dit is een standaard klachtenregeling bij aanbestedingen die aanbestedende diensten zouden moeten omzetten in een interne klachtenregeling. Tevens is in de regeling de werkwijze van de Commissie van Aanbestedingsexperts opgenomen. Wettelijke grondslag voor interne klachtenprocedure? In de Memorie van Toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is opgenomen dat het Ministerie [...] Lees verder »

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

Op 11 februari 2013 is bij Koninklijk Besluit bekend gemaakt dat de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 in werking treedt. Dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit. De Raad van State is inhoudelijk akkoord met het besluit, maar adviseerde een aantal artikelen op randzaken aan te passen.  In [...] Lees verder »

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Bij een onderhandse aanbestedingsprocedure is de aanbestedende dienst vrij in de keuze welk bedrijven zij uitnodigt om een inschrijving in te dienen. Zo oordeelde de Haagse Rechtbank in een recent gepubliceerd vonnis. Het feit dat een inschrijver niet is uitgenodigd, is in dit geval niet zomaar onrechtmatig. De Politieregio Hollands Midden (PHM) heeft voor een [...] Lees verder »

Ontwerp klachtenregeling aanbesteden

Ontwerp klachtenregeling aanbesteden

Eind oktober heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), gelijktijdig met de richtsnoeren leveringen en diensten, het ontwerp van de klachtenregeling aanbesteden naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierna heeft in november een openbare internetconsultatie plaatsgevonden waarin de ontwerpklachtenregeling werd geconsulteerd. De inwerkingtreding loopt parallel met de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet 20.. [...] Lees verder »

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Op internet is een consultatiedocument voor de Richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen suggesties daarvoor indienen. Deze richtsnoeren kunnen bij AMvB verbindend worden indien na een evaluatie van de Aanbestedingswet blijkt dat onderdrempelige opdrachten voor diensten en leveringen niet voldoende uniform worden aanbesteed. Hoewel de Aanbestedingswet nog niet van kracht [...] Lees verder »

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft 2 modellen voor de Uniforme Eigen Verklaring gepubliceerd. Eén voor Europese aanbestedingsprocedures en één voor opdrachten met een waarde onder de drempel. Conform het Aanbestedingsbesluit zullen deze Eigen Verklaringen bij Ministeriële Regeling worden vastgesteld en bindend worden bij aanbestedingen die onder het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet vallen. mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaat vakgroep aanbestedings- en [...] Lees verder »

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

In het Staatsblad van donderdag 8 november 2012 is de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is echter nog niet duidelijk. In artikel 4.40 van de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat de datum van inwerkingtreding wordt bepaald door een nader te nemen Koninklijk Besluit. De datum van inwerkingtreding kan zelfs voor afzonderlijke artikelen verschillen. [...] Lees verder »

Breaking news, Aanbestedingswet aangenomen

Breaking news, Aanbestedingswet aangenomen

Op 30 oktober om 14.15 uur is de veel besproken (en langverwachte) Aanbestedingswet door de Eerste Kamer aangenomen, hoewel de Eerste Kamerfractie van de SP tegen heeft gestemd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Aanbestedingswet op 1 januari 2013 in werking treden, mits de wet uiterlijk 1 november 2012 in het Staatsblad wordt gepubliceerd. De Aanbestedingswet [...] Lees verder »

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Op 23 oktober 2012 is in een plenaire behandeling het Voorstel Aanbestedingwet 20… in de Eerste Kamer besproken. Tevens zijn het Aanbestedingsbesluit met de daarbij behorende Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 behandeld. Op 30 oktober 2012 zal over alle voorstellen worden gestemd. De Eerste Kamer zal dan ook een oordeel vellen over 3 moties die [...] Lees verder »

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de nieuwe Aanbestedingswet in werking. De wet moet leiden tot meer concurrentie, minder administratieve lasten, een meer uniforme aanbestedingspraktijk en een eenvoudiger afhandeling van klachten. In het blad Aannemer is een artikel van mr. Tony van Wijk geplaatst over de nieuwe Aanbestedingswet en de gevolgen daarvan voor de [...] Lees verder »

Behandeling Voorstel Aanbestedingswet op 23 oktober

Behandeling Voorstel Aanbestedingswet op 23 oktober

Het voorstel Aanbestedingswet 20… wordt op 23 oktober 2012 om 10.15 uur in de Eerste Kamer plenair behandeld. Mogelijk zal dan al worden gestemd over het voorstel en komt er duidelijkheid wanneer de wet van kracht zou kunnen worden. Tegelijkertijd zullen waarschijnlijk de voorstellen voor de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 worden behandeld. Wij houden [...] Lees verder »

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

In artikel 1.22 van het Voorstel Aanbestedingswet 20… en artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit is opgenomen dat voor aanbestedingsprocedures voor werken een richtsnoer zou worden vastgesteld. Dat is het recent gepubliceerde Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Het ARW 2012 moet via een AMvB gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet van kracht worden. Hieronder een [...] Lees verder »

Aanbestedingsbesluit gepubliceerd

Aanbestedingsbesluit gepubliceerd

In aanvulling op het Voorstel Aanbestedingswet 20.. heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een Aanbestedingsbesluit vastgesteld. Dit besluit voorziet in de nadere uitwerking van enkele onderwerpen in de Aanbestedingswet. Elektronische communicatie Het meest opvallend is artikel 4 van het Aanbestedingsbesluit. Op grond daarvan is het mogelijk dat verzoeken tot deelneming ook telefonisch kunnen worden [...] Lees verder »

Gids Proportionaliteit: de ’19 geboden’ van de aanbestedingsprocedure

Gids Proportionaliteit: de ’19 geboden’ van de aanbestedingsprocedure

Op 3 juli 2012 is de laatste versie van de Gids Proportionaliteit (hierna: de Gids) gepubliceerd. Hoewel de Gids in haar eerste vorm nog handvatten beoogde te bieden bij het aanbestedingsproces, zijn er in deze versie voorschriften opgenomen. Voorschriften die niet uitsluitend aan het proportionaliteitsbeginsel invulling geven, maar tevens ook de keuzevrijheid van aanbesteders beperken. Voorschriften: [...] Lees verder »

Aanbestedingswet 20…: een update

Aanbestedingswet 20…: een update

Dat de Aanbestedingswet 20… eraan komt is een feit. Eerder werd u door Dirkzwager al geïnformeerd over (de inhoud van) dit wetsvoorstel. Op 1 juni 2012 heeft minister Verhagen geantwoord op vragen van de Eerste Kamer over het Voorstel Aanbestedingswet 20… Aanbestedingswet 20… vs. de nieuwe Richtlijnen De ‘wapenwedloop’ met betrekking tot de invoering van de aanbestedingwet [...] Lees verder »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een voorstel voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen heeft [...] Lees verder »

Aanbestedingswet aangenomen door Tweede Kamer

Aanbestedingswet aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 14 februari het wetsvoorstel Aanbestedingswet aangenomen. Het wetsvoorstel is op 14 februari tevens aangeboden aan de Eerste Kamer. Nadat ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, kan de wet ingevoerd worden. Het vorige wetsvoorstel strandde echter in de Eerste Kamer, vanwege onder meer de onoverzichtelijke structuur door de vele [...] Lees verder »

Herziening aanbestedingsrichtlijnen zet invoering Aanbestedingswet onder druk

Herziening aanbestedingsrichtlijnen zet invoering Aanbestedingswet onder druk

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen officieel bekendgemaakt. De voorgestelde wijzigingen kunnen echter de vaststelling en daarop volgende inwerktreding van de Aanbestedingswet in belangrijke mate frustreren. De voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de herziening van de aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) hebben voornamelijk tot doel om [...] Lees verder »

Gids proportionaliteit: meer duidelijkheid of ‘disproportioneel’?

Gids proportionaliteit: meer duidelijkheid of ‘disproportioneel’?

Als aanvulling op het wetsvoorstel Aanbestedingswet 20.. is de Gids Proportionaliteit gepubliceerd. Deze Gids, vastgesteld door de ‘Schrijfgroep Gids Proportionaliteit’, moet als handvat dienen voor het opzetten van een aanbestedingsprocedure. Een van de belangrijkste doelstellingen is dat het MKB meer kansen krijgt bij Europese aanbestedingen. De Gids ligt ter consultatie voor. Marktpartijen kunnen tot uiterlijk [...] Lees verder »

23-11-2010 – Workshop nieuwe aanbestedingswet en Wira

23-11-2010 – Workshop nieuwe aanbestedingswet en Wira

Op 23 november 2010 organiseert Dirkzwager advocaten en notarissen een Workshop “De nieuwe aanbestedingswet en Wira.” Deze workshop wordt verzorgd door advocaten gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en vindt plaats in De Vereeniging te Nijmegen. Thema’s Wat verandert er met de nieuwe Aanbestedingwet? In het wetsvoorstel  van de nieuwe Aanbestedingswet zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de [...] Lees verder »

Naar boven scrollen