U bent hier: Home > Label archieven: Aanbestedingsrecht

Label archieven: Aanbestedingsrecht

Feed abonnement
02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

Op dinsdag 2 december organiseert Dirkzwager een seminar “Inkoop IT en overheid”. Dit seminar wordt verzorgd door Tony van Wijk, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, en Ernst-Jan van de Pas, gespecialiseerd in het intellectuele eigendom en IT-recht. Bij de aankoop van nieuwe IT systemen door overheden komt nogal wat kijken. Vaak gaat het ... Lees verder »

24 april 2014 Presentatie “Hoe win ik een aanbesteding?” tijdens Open Coffee Bouw

24 april 2014 Presentatie “Hoe win ik een aanbesteding?” tijdens Open Coffee Bouw

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een keynote speech op de 8ste Open Coffee Bouw. Gedurende een half uur zal Tony van Wijk een inleiding verzorgen over het thema “Hoe win ik een aanbesteding?” In zijn keynote geeft hij zowel opdrachtgevers als pitchende partijen, tips en tricks omtrent de nieuwe aanbestedingsregels. ... Lees verder »

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde ... Lees verder »

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft recentelijk geoordeeld dat een uitnodiging van een gemeente aan private partijen voor het verzorgen van kinderopvang in een door de gemeente om niet ter beschikking gestelde locatie géén overheidsopdracht in de zin van het aanbestedingsrecht is. De afgewezen inschrijver kan zich niet beroepen ... Lees verder »

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwe Aanbestedingswet zeer binnenkort inwerking zal treden en de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan voor de herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Daarbij komt dat aanbestedende diensten ... Lees verder »

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat de eisen die zorgkantoor Menzis (hierna: Menzis) aan zorgaanbieders stelde in het kader van de inkoopprocedure voor AWBZ-zorg strijdig zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis werd daarom door de rechtbank Arnhem verplicht om haar eisen ... Lees verder »

Geen aanbestedingsplicht voor algemene ziekenhuizen

Geen aanbestedingsplicht voor algemene ziekenhuizen

Op 5 december 2012 heeft de rechtbank Utrecht ook aan algemene ziekenhuizen een sinterklaascadeau gegeven door te oordelen dat zij (anders dan academische ziekenhuizen) geen aanbestedende diensten zijn, waardoor op hen geen aanbestedingsplicht rust. De uitspraak verrast niet omdat deze aansluit bij bestendige jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als ... Lees verder »

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Ondanks verschillende vragen/ bezwaren in de inlichtingenfase over de onduidelijkheid en ondeugdelijkheid van de gehanteerde beoordelingssystematiek zette een gemeente de aanbestedingsprocedure door. Na ontvangst en beoordeling van de inschrijvingen kwam de gemeente echter ook tot de conclusie dat het gehanteerde systeem ondeugdelijk was. De gemeente ging vervolgens over tot heraanbesteding ... Lees verder »

Doorvoeren belangrijke wijzigingen gedurende een aanbestedingsprocedure is onder omstandigheden toegestaan

Doorvoeren belangrijke wijzigingen gedurende een aanbestedingsprocedure is onder omstandigheden toegestaan

In het geruchtmakende Koffie-arrest (waarover wij u eerder hebben bericht) is door het Europees Hof van Justitie uitgemaakt dat het doorvoeren van belangrijke wijzigingen in de Nota van Inlichtingen in beginsel niet is toegestaan. Uit het arrest lijkt ook te volgen dat hierop een uitzondering kan worden gemaakt indien de ... Lees verder »

Rechter is opnieuw streng voor Menzis

Rechter is opnieuw streng voor Menzis

Op 15 augustus jl. wezen wij al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 2 augustus 2012 (gepubliceerd op 11 september 2012) grijpt de Arnhemse rechter opnieuw in bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. De door Menzis gehanteerde aanvullende ... Lees verder »

Handtekeningperikelen

Handtekeningperikelen

Het komt nog steeds regelmatig voor dat bij een (digitale) inschrijving een ‘natte’ handtekening ontbreekt. Ook wordt een inschrijving geregeld ondertekend door een functionaris waarvan niet uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij zelfstandig bevoegd is. Een en ander leidt volgens de Haagse rechter tot ongeldigheid ... Lees verder »

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

Onlangs wezen we al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 25 juni 2012 (gepubliceerd op 16 augustus 2012) zet de Amsterdamse rechter (ook) een streep door de (vrijwillige) aanbesteding van Stichting Incident Management Nederland. Het als gunningscriterium gehanteerde ... Lees verder »

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012  heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat verscheidene eisen die zorgkantoor Menzis aan zorgaanbieders heeft gesteld, gedurende de inkooopprocedure voor AWBZ-zorg, in strijd zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis moet deze eisen wijzigen en zorgaanbieders de kans bieden om (indachtig de gewijzigde ... Lees verder »

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Tijdens de alcateltermijn wees een afgewezen inschrijver de aanbesteder erop dat de winnaar op een voorgeschreven moment tijdens de uitvoering niet over de vereiste vergunning zal beschikken. Enige maanden na de Alcateltermijn en contractering wordt duidelijk dat de winnaar inderdaad de vereiste vergunning niet (op tijd) zal verkrijgen. De afgewezen ... Lees verder »

Vervanging onderaannemer toegestaan

Vervanging onderaannemer toegestaan

In de praktijk komt het vaak voor dat bij de uitvoering andere onderaannemers worden ingezet. Dit kan op aanbestedingsrechtelijke problemen stuiten als de specifieke onderaannemer beslissend was voor de gunning. Recent is in twee zaken door de Almelose respectievelijk Amsterdamse voorzieningenrechter geoordeeld dat de wijziging was toegestaan althans dat het ... Lees verder »

Hartenkreet van de Bossche voorzieningenrechter met betrekking tot de uitwerking van de korte dagvaardingstermijnen bij aanbestedingsgeschillen

Hartenkreet van de Bossche voorzieningenrechter met betrekking tot de uitwerking van de korte dagvaardingstermijnen bij aanbestedingsgeschillen

Teleurgestelde inschrijvers moeten vaak alles in het werk stellen om een aanbestedende dienst binnen de Alcatel-termijn van 15 dagen (en dus op tijd) te kunnen dagvaarden. Onlangs heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch in zijn vonnis van 10 juli jl. opgemerkt dat een (te) haastig opgezette kort gedingprocedure ... Lees verder »

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

De aanbestedingsregelgeving schrijft voor dat een omzeteis betrekking mag hebben op de laatste drie beschikbare boekjaren (art. 48, lid 1 sub c Bao). Op 24 januari 2012 is de aanbesteding van een opdracht voor kadeverbetering aangekondigd. Daarin is gevraagd naar een accountantsverklaring met betrekking tot de gemiddelde omzet over de ... Lees verder »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een ... Lees verder »

Proactiviteit geldt te allen tijde

Proactiviteit geldt te allen tijde

Het is vaste rechtspraak dat inschrijvers voldoende proactief moeten zijn gedurende de aanbestedingsprocedure. Alle bij een aanbesteding betrokken partijen zijn immers gebaad bij een soepel en spoedig verlopende aanbestedingsprocedure. Een inschrijver moet zich zelfs proactief (blijven) opstellen nadat een eventuele kort gedingprocedure aanhangig is gemaakt, zo oordeelde de voorzieningenrechter van ... Lees verder »

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Het is vaste rechtspraak dat een inschrijving onder voorwaarde(n) tot ongeldigheid leidt. De gedachte hierachter is dat inschrijvingen hierdoor onvergelijkbaar worden. Zelfs de omstandigheid dat een inschrijver zijn algemene voorwaarden (per abuis) van toepassing verklaart door bijvoorbeeld standaard brochures te gebruiken waarin wordt verwezen naar de eigen (algemene) voorwaarden, kan ... Lees verder »

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Moet ingeval een inschrijver deel uitmaakt van een concern en de jaarrekeningen zijn geconsolideerd bij de beoordeling of wordt voldaan aan een solvabiliteitseis automatisch worden gekeken naar de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij of kan volstaan worden met de beoordeling van de enkelvoudige jaarrekening van de inschrijver? Deze vraag stond ... Lees verder »

Gids proportionaliteit leidend of niet?

Gids proportionaliteit leidend of niet?

In september 2011 hebben wij u bericht over de Gids Proportionaliteit die als aanvulling op de nieuwe Aanbestedingswet is gepubliceerd. De Gids Proportionaliteit zou aanbestedende diensten handvatten moeten bieden bij het vaststellen van (proportionele) eisen en criteria op basis waarvan opdrachten kunnen worden gegund. Nu de nieuwe aanbestedingswet nog niet ... Lees verder »

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

(Door)startende ondernemingen hebben veelal moeite om aan de geschiktheidseisen bij aanbestedingsprocedures te voldoen. In de onderhavige zaak heeft een inschrijver zich na een doorstart beroepen op omzetgegevens en referenties van de gefailleerde onderneming om zo geselecteerd te worden. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelt in een recent gepubliceerd vonnis dat de bedoeling ... Lees verder »

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De problematiek rond de adviserende inschrijver blijft actueel. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat de inschrijver bevoordeeld was, omdat hij de aanbesteder in de voorfase had geadviseerd. Om die reden moest één van de vijf percelen opnieuw worden aanbesteed (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 8 september 2011, LJN: ... Lees verder »

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats worden aanbestedende diensten en inschrijvers geconfronteerd met steeds nieuwe (versnipperde) aanbestedingsregelgeving en soms grillige (lagere) rechtspraak. Bovendien moet door aanbestedende diensten ook rekening worden gehouden met Europese rechtspraak. ... Lees verder »

Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht

Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht

Tony van Wijk heeft zich als docent verbonden aan de post-hbo Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht. De opleiding is ontwikkeld door Conducto en Hogeschool Utrecht en is bedoeld voor ervaren overheidsinkopers, juristen en adviseurs die hun aanwezige kennis en ervaring verder willen verdiepen. Lees verder »

Niemand is gebaat bij een (te) bureaucratische benadering van het aanbestedingsrecht

Niemand is gebaat bij een (te) bureaucratische benadering van het aanbestedingsrecht

Op 3 augustus 2011 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Assen geoordeeld dat een (te) bureaucratische benadering van het aanbestedingsrecht tot onwenselijke gevolgen kan leiden (uitspraak is nog niet gepubliceerd). De voorzieningenrechter lijkt in zijn uitspraak het ‘best value for money’ principe als uitgangspunt te nemen voor de vraag of ... Lees verder »

Belanghebbende bij onteigening op grond van contractuele relatie met eigenaar

Belanghebbende bij onteigening op grond van contractuele relatie met eigenaar

Op 30 mei 2011 heeft de Kroon beslist op het onteigeningsverzoek van de gemeente Gorinchem (Stcrt. 2011, nr. 10355). Tegen het voorgenomen besluit zijn zienswijzen ingebracht door de eigenaar van de te onteigenen gronden en door Megahome, die zich belanghebbende acht uit hoofde van een contractuele relatie tussen haar rechtsvoorganger ... Lees verder »

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

De gemeente Winsum heeft met de ontwikkelaar Montagne een overeenkomst gesloten inzake de (her)ontwikkeling van de zogenaamde “Sennemalocatie”. Enige jaren later stelt de gemeente zich op het standpunt dat de overeenkomst in strijd is met het (Europese) aanbestedings- en staatssteunrecht en weigert zij de overeenkomst na te komen. Montagne vordert ... Lees verder »

Processuele valkuil bij inschrijving als combinatie in verband met rechtsverwerking

Processuele valkuil bij inschrijving als combinatie in verband met rechtsverwerking

Bij aanbestedingsprocedures wordt door de aanbesteder bijna altijd een minimumtermijn van 15 dagen gehanteerd tussen de voorlopige gunningsbeslissing en de definitieve gunningsbeslissing (de “Alcateltermijn”). Binnen deze termijn kunnen afgewezen inschrijvers de voorlopige gunningsbeslissing in rechte aanvechten. Betrekt een inschrijver de aanbesteder niet in rechte binnen de gegeven termijn dan zal ... Lees verder »

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

De rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures wordt (bijna altijd) gedomineerd door een standstill-termijn van 15 dagen (de zogenaamde Alcatel-termijn). Het is vaste rechtspraak dat aan deze termijn strikt de hand moet worden gehouden door partijen. Getuige het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle (22 oktober 2010, LJN:BN8675) gaat het in ... Lees verder »

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

De (Europese) jurisprudentie over een eventuele aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling bevindt zich in een stroomversnelling. Op 25 maart 2010 oordeelde het Europese Hof van Justitie in de zaak Helmut Müller (C-451/08) nog dat de aanbestedende dienst bij een gebiedsontwikkeling een rechtstreeks economisch belang moet hebben, wil er sprake zijn van een ... Lees verder »

BID-Rigging, samenspanning bij inkooptrajecten

BID-Rigging, samenspanning bij inkooptrajecten

Op 25 juni jl. heeft de NMa de brochure “Bid-rigging, Samenspanning bij Inkooptrajecten – herkennen en voorkomen” gepubliceerd. Deze brochure is gericht tot diegenen die zich bij zowel ondernemingen als overheden bezig houden met inkooptrajecten en de beoordeling van inschrijvingen en offertes. De brochure moet volgens de NMa helpen de ... Lees verder »

Referentiewerken van vergelijkbare aard en omvang

Referentiewerken van vergelijkbare aard en omvang

Vaak wordt door aanbestedende diensten naar referenties gevraagd wanneer de aanbestedende dienst een (overheids)opdracht wil plaatsen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat een aanbestedende dienst  specificeert aan welke voorwaarde(n) een dergelijke referentie moet voldoen. Het Hof Den Bosch heeft recent een arrest gewezen waarin duidelijk wordt gemaakt hoe referentie-eisen moeten ... Lees verder »

Inschrijver niet gebonden aan kennelijk foutieve inschrijfprijs.

Inschrijver niet gebonden aan kennelijk foutieve inschrijfprijs.

Door te gunnen aanvaardt een aanbestedende dienst een bindend aanbod van één der inschrijvers. Met gunning komt derhalve (in beginsel) een overeenkomst tot stand tussen de aanbestedende dienst en de (winnende) inschrijver. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen heeft recent geoordeeld dat er echter geen overeenkomst tot stand komt indien ... Lees verder »

Naar boven scrollen