U bent hier: Home > Label archieven: Aanbestedingsrecht

Label archieven: Aanbestedingsrecht

Feed abonnement
02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

Op dinsdag 2 december organiseert Dirkzwager een seminar “Inkoop IT en overheid”. Dit seminar wordt verzorgd door Tony van Wijk, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, en Ernst-Jan van de Pas, gespecialiseerd in het intellectuele eigendom en IT-recht. Bij de aankoop van nieuwe IT systemen door overheden komt nogal wat kijken. Vaak gaat het om omvangrijke en kostbare projecten [...] Lees verder »

Nieuwe aanbesteding politievoertuigen wegens (schijn) integriteitsproblemen

Nieuwe aanbesteding politievoertuigen wegens (schijn) integriteitsproblemen

Minister Opstelten heeft in zijn brief van 19 september jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat er een nieuwe aanbesteding moet worden gestart voor de levering van politievoertuigen. Reden hiervan is dat aan de vorige aanbesteding in ieder geval de schijn van integriteitsschending kleeft. Hoewel het onderzoek van het OM nog loopt moet er vóór 1 [...] Lees verder »

24 april 2014 Presentatie “Hoe win ik een aanbesteding?” tijdens Open Coffee Bouw

24 april 2014 Presentatie “Hoe win ik een aanbesteding?” tijdens Open Coffee Bouw

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een keynote speech op de 8ste Open Coffee Bouw. Gedurende een half uur zal Tony van Wijk een inleiding verzorgen over het thema “Hoe win ik een aanbesteding?” In zijn keynote geeft hij zowel opdrachtgevers als pitchende partijen, tips en tricks omtrent de nieuwe aanbestedingsregels. Aansluitend zal Tony deelnemen aan [...] Lees verder »

Maak kennis met tenderen van subsidies – 27 februari 2014 Nijmegen

Maak kennis met tenderen van subsidies – 27 februari 2014 Nijmegen

Het tenderen van subsidies komt geregeld voor. Vooral bij Europese subsidies waar vaak de voorwaarde wordt opgelegd dat de gelden met inachtneming van de aanbestedingsregels moeten worden verstrekt. Het tenderen van subsidies brengt echter vragen en knelpunten met zich. In deze lezing gaat Dirkzwager in op een aantal vraagstukken die met het tenderen van (Europese) [...] Lees verder »

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde digitaal raadplegen. Uiteraard kan het [...] Lees verder »

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft recentelijk geoordeeld dat een uitnodiging van een gemeente aan private partijen voor het verzorgen van kinderopvang in een door de gemeente om niet ter beschikking gestelde locatie géén overheidsopdracht in de zin van het aanbestedingsrecht is. De afgewezen inschrijver kan zich niet beroepen op het Besluit aanbestedingsregels voor [...] Lees verder »

Foute referentie mag niet worden hersteld

Foute referentie mag niet worden hersteld

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft geoordeeld dat de Provincie inschrijver A geen gelegenheid mocht geven een nieuwe referentieopdracht in te dienen. Het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel verzetten zich hiertegen. De zaak Inschrijver A en inschrijver B hebben ingeschreven op een openbare aanbesteding van de Provincie inzake gladheidsbestrijdingswerkzaamheden. Als gunningscriterium wordt de laagste [...] Lees verder »

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwe Aanbestedingswet zeer binnenkort inwerking zal treden en de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan voor de herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Daarbij komt dat aanbestedende diensten en inschrijvers zich rekenschap moeten [...] Lees verder »

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat de eisen die zorgkantoor Menzis (hierna: Menzis) aan zorgaanbieders stelde in het kader van de inkoopprocedure voor AWBZ-zorg strijdig zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis werd daarom door de rechtbank Arnhem verplicht om haar eisen te wijzigen en zorgaanbieders de [...] Lees verder »

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Bij een onderhandse aanbestedingsprocedure is de aanbestedende dienst vrij in de keuze welk bedrijven zij uitnodigt om een inschrijving in te dienen. Zo oordeelde de Haagse Rechtbank in een recent gepubliceerd vonnis. Het feit dat een inschrijver niet is uitgenodigd, is in dit geval niet zomaar onrechtmatig. De Politieregio Hollands Midden (PHM) heeft voor een [...] Lees verder »

Geen aanbestedingsplicht voor algemene ziekenhuizen

Geen aanbestedingsplicht voor algemene ziekenhuizen

Op 5 december 2012 heeft de rechtbank Utrecht ook aan algemene ziekenhuizen een sinterklaascadeau gegeven door te oordelen dat zij (anders dan academische ziekenhuizen) geen aanbestedende diensten zijn, waardoor op hen geen aanbestedingsplicht rust. De uitspraak verrast niet omdat deze aansluit bij bestendige jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als de Raad van State. Desondanks [...] Lees verder »

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Ondanks verschillende vragen/ bezwaren in de inlichtingenfase over de onduidelijkheid en ondeugdelijkheid van de gehanteerde beoordelingssystematiek zette een gemeente de aanbestedingsprocedure door. Na ontvangst en beoordeling van de inschrijvingen kwam de gemeente echter ook tot de conclusie dat het gehanteerde systeem ondeugdelijk was. De gemeente ging vervolgens over tot heraanbesteding van dezelfde opdracht. De Groningse voorzieningenrechter [...] Lees verder »

Doorvoeren belangrijke wijzigingen gedurende een aanbestedingsprocedure is onder omstandigheden toegestaan

Doorvoeren belangrijke wijzigingen gedurende een aanbestedingsprocedure is onder omstandigheden toegestaan

In het geruchtmakende Koffie-arrest (waarover wij u eerder hebben bericht) is door het Europees Hof van Justitie uitgemaakt dat het doorvoeren van belangrijke wijzigingen in de Nota van Inlichtingen in beginsel niet is toegestaan. Uit het arrest lijkt ook te volgen dat hierop een uitzondering kan worden gemaakt indien de tussentijdse (belangrijke) wijziging aan alle [...] Lees verder »

Rechter is opnieuw streng voor Menzis

Rechter is opnieuw streng voor Menzis

Op 15 augustus jl. wezen wij al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 2 augustus 2012 (gepubliceerd op 11 september 2012) grijpt de Arnhemse rechter opnieuw in bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. De door Menzis gehanteerde aanvullende eisen met betrekking tot gespecialiseerde [...] Lees verder »

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

De Amsterdamse kort gedingrechter heeft bevestigd dat bij een vrijwillige aanbesteding door een gemeente (van een dienstenconcessie) de zogenaamde alcateltermijn niet in acht hoeft te worden genomen. Het sluiten van een overeenkomst zonder de overige inschrijvers een termijn te bieden tegen de gunning op te komen, is dus niet nietig of vernietigbaar. Wel kan er [...] Lees verder »

Handtekeningperikelen

Handtekeningperikelen

Het komt nog steeds regelmatig voor dat bij een (digitale) inschrijving een ‘natte’ handtekening ontbreekt. Ook wordt een inschrijving geregeld ondertekend door een functionaris waarvan niet uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij zelfstandig bevoegd is. Een en ander leidt volgens de Haagse rechter tot ongeldigheid (en een niet-ontvankelijkverklaring in kort [...] Lees verder »

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

Onlangs wezen we al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 25 juni 2012 (gepubliceerd op 16 augustus 2012) zet de Amsterdamse rechter (ook) een streep door de (vrijwillige) aanbesteding van Stichting Incident Management Nederland. Het als gunningscriterium gehanteerde bonus/ malussysteem zou een ongerechtvaardigde [...] Lees verder »

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure voor 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012  heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat verscheidene eisen die zorgkantoor Menzis aan zorgaanbieders heeft gesteld, gedurende de inkooopprocedure voor AWBZ-zorg, in strijd zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis moet deze eisen wijzigen en zorgaanbieders de kans bieden om (indachtig de gewijzigde eisen) een hernieuwde offerte in [...] Lees verder »

Herstel handtekeningsgebrek toegestaan

Herstel handtekeningsgebrek toegestaan

Het blijft lastig welke gebreken aan een inschrijving voor herstel vatbaar zijn. Bij een aanbesteding voor openbaar vervoer had een inschrijver een overeenkomst met een leverancier overgelegd waarop de handtekeningen ontbraken. Een identieke, (wel) ondertekende overeenkomst werd op de dag van inschrijving alsnog overgelegd. De voorzieningenrechter College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelde op 25 juli [...] Lees verder »

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Tijdens de alcateltermijn wees een afgewezen inschrijver de aanbesteder erop dat de winnaar op een voorgeschreven moment tijdens de uitvoering niet over de vereiste vergunning zal beschikken. Enige maanden na de Alcateltermijn en contractering wordt duidelijk dat de winnaar inderdaad de vereiste vergunning niet (op tijd) zal verkrijgen. De afgewezen inschrijver start daarop alsnog een [...] Lees verder »

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Ná inschrijving worden (op verzoek van de aanbesteder) documenten toegestuurd ter verificatie van hetgeen is aangeboden. De Arnhemse voorzieningenrechter heeft in een recent gepubliceerde uitspraak bevestigd dat vanwege het uitsluitend verificatoire karakter er geen sprake is van een ontoelaatbare aanvulling van de inschrijving. Voorts is interessant dat de Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira) er volgens de [...] Lees verder »

Vervanging onderaannemer toegestaan

Vervanging onderaannemer toegestaan

In de praktijk komt het vaak voor dat bij de uitvoering andere onderaannemers worden ingezet. Dit kan op aanbestedingsrechtelijke problemen stuiten als de specifieke onderaannemer beslissend was voor de gunning. Recent is in twee zaken door de Almelose respectievelijk Amsterdamse voorzieningenrechter geoordeeld dat de wijziging was toegestaan althans dat het inschakelen van een nieuwe onderaannemer [...] Lees verder »

Hartenkreet van de Bossche voorzieningenrechter met betrekking tot de uitwerking van de korte dagvaardingstermijnen bij aanbestedingsgeschillen

Hartenkreet van de Bossche voorzieningenrechter met betrekking tot de uitwerking van de korte dagvaardingstermijnen bij aanbestedingsgeschillen

Teleurgestelde inschrijvers moeten vaak alles in het werk stellen om een aanbestedende dienst binnen de Alcatel-termijn van 15 dagen (en dus op tijd) te kunnen dagvaarden. Onlangs heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch in zijn vonnis van 10 juli jl. opgemerkt dat een (te) haastig opgezette kort gedingprocedure in veel gevallen leidt tot [...] Lees verder »

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

De aanbestedingsregelgeving schrijft voor dat een omzeteis betrekking mag hebben op de laatste drie beschikbare boekjaren (art. 48, lid 1 sub c Bao). Op 24 januari 2012 is de aanbesteding van een opdracht voor kadeverbetering aangekondigd. Daarin is gevraagd naar een accountantsverklaring met betrekking tot de gemiddelde omzet over de jaren 2008 tot en met [...] Lees verder »

Na gunningsbeslissing geen ruimte meer voor bezwaar tegen eerdere selectiebeslissing

Na gunningsbeslissing geen ruimte meer voor bezwaar tegen eerdere selectiebeslissing

De Zwolse kort gedingrechter heeft bij vonnis van 19 april 2012 bevestigd dat bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure in het kader van de gunningsbeslissing niet alsnog bezwaar kan worden gemaakt tegen de selectiebeslissing (indien ten tijde van de selectie de namen van de geselecteerden bekend waren gemaakt).  Aanbesteding “Engineering & Construct Tunnel te Boxem” De gemeente Zwolle heeft [...] Lees verder »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een voorstel voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen heeft [...] Lees verder »

Proactiviteit geldt te allen tijde

Proactiviteit geldt te allen tijde

Het is vaste rechtspraak dat inschrijvers voldoende proactief moeten zijn gedurende de aanbestedingsprocedure. Alle bij een aanbesteding betrokken partijen zijn immers gebaad bij een soepel en spoedig verlopende aanbestedingsprocedure. Een inschrijver moet zich zelfs proactief (blijven) opstellen nadat een eventuele kort gedingprocedure aanhangig is gemaakt, zo oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Dordrecht recent (15 [...] Lees verder »

Negatieve eenheidsprijzen onder Standaard 2005 toegestaan

Negatieve eenheidsprijzen onder Standaard 2005 toegestaan

In de praktijk bestaat vaak discussie of het bij een Standaard RAW 2005-aanbesteding is toegestaan met negatieve eenheidsprijzen in te schrijven. Op 23 februari 2012 oordeelde de Bossche voorzieningenrechter (LJN BV6863) dat het was toegestaan nu er voor de betreffende inschrijver sprake was van marginale kosten en de mogelijkheid om met betrekking tot de resultaatsverplichting ook [...] Lees verder »

Raad van State: ‘algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig’

Raad van State: ‘algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig’

In 2007 heeft de hoogste Nederlandse civiele rechter (de Hoge Raad) al in een enigszins genuanceerd (verwijzings)arrest over het Amphia-ziekenhuis te Breda geoordeeld dat algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig zijn. Onlangs heeft de hoogste bestuursrechter (afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State) in een uitspraak over de toekenning van een subsidie (nog) krachtiger overwogen dat algemene ziekenhuizen (waaronder specifiek [...] Lees verder »

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Het is vaste rechtspraak dat een inschrijving onder voorwaarde(n) tot ongeldigheid leidt. De gedachte hierachter is dat inschrijvingen hierdoor onvergelijkbaar worden. Zelfs de omstandigheid dat een inschrijver zijn algemene voorwaarden (per abuis) van toepassing verklaart door bijvoorbeeld standaard brochures te gebruiken waarin wordt verwezen naar de eigen (algemene) voorwaarden, kan ertoe leiden dat de gehele [...] Lees verder »

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Moet ingeval een inschrijver deel uitmaakt van een concern en de jaarrekeningen zijn geconsolideerd bij de beoordeling of wordt voldaan aan een solvabiliteitseis automatisch worden gekeken naar de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij of kan volstaan worden met de beoordeling van de enkelvoudige jaarrekening van de inschrijver? Deze vraag stond (onder meer) centraal in de [...] Lees verder »

Gids proportionaliteit leidend of niet?

Gids proportionaliteit leidend of niet?

In september 2011 hebben wij u bericht over de Gids Proportionaliteit die als aanvulling op de nieuwe Aanbestedingswet is gepubliceerd. De Gids Proportionaliteit zou aanbestedende diensten handvatten moeten bieden bij het vaststellen van (proportionele) eisen en criteria op basis waarvan opdrachten kunnen worden gegund. Nu de nieuwe aanbestedingswet nog niet in werking is getreden (wegens [...] Lees verder »

Nieuwe drempelbedragen 2012 -2013

Nieuwe drempelbedragen 2012 -2013

De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen vastgesteld. Iedere twee jaar worden in Europees verband de drempelbedragen vastgesteld. De bedragen zijn exclusief BTW.                 Richtlijn 2004/18/EG/ Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao)   Werken 5.000.000 Leveringen 200.000* Diensten 200.000* Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB 200.000 Prijsvragen algemeen (artikel 67) 200.000* Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel [...] Lees verder »

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

(Door)startende ondernemingen hebben veelal moeite om aan de geschiktheidseisen bij aanbestedingsprocedures te voldoen. In de onderhavige zaak heeft een inschrijver zich na een doorstart beroepen op omzetgegevens en referenties van de gefailleerde onderneming om zo geselecteerd te worden. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelt in een recent gepubliceerd vonnis dat de bedoeling van het gebruik van omzet [...] Lees verder »

Geen ongeldigheid bij gewijzigde inschrijvingsstaat

Geen ongeldigheid bij gewijzigde inschrijvingsstaat

Indien bij Nota van Inlichtingen de inschrijfstaat wordt gewijzigd, moet met deze gewijzigde inschrijfstaat worden ingeschreven. Uitzondering op deze regel is de omstandigheid dat de wijziging slechts een verduidelijking betreft van de oorspronkelijke inschrijfstaat (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 22 november 2011, LJN: BU6035). De relevante feiten en omstandigheden De gemeente Den Haag is vrijwillig een aanbesteding gestart [...] Lees verder »

Hoge Raad laat onderhandse afvalverwerkingsopdracht aan HVC in stand

Hoge Raad laat onderhandse afvalverwerkingsopdracht aan HVC in stand

Na de voorzieningenrechter van de rechtbank en het gerechtshof oordeelt ook de Hoge Raad dat de gemeente Westland terecht zonder voorafgaande aanbesteding de opdracht tot verwerking van huishoudelijk afval heeft gegund aan (het overheidsbedrijf) HVC N.V. (HR 18 november 2011, LJN: BU4900). De achtergrond HVC houdt zich bezig met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Haar [...] Lees verder »

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De problematiek rond de adviserende inschrijver blijft actueel. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat de inschrijver bevoordeeld was, omdat hij de aanbesteder in de voorfase had geadviseerd. Om die reden moest één van de vijf percelen opnieuw worden aanbesteed (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 8 september 2011, LJN: BT6712; verbetervonnis LJN: BU1383). De zaak De [...] Lees verder »

Strenge knock-outeisen alleen bij objectieve rechtvaardiging

Strenge knock-outeisen alleen bij objectieve rechtvaardiging

Een scansnelheid van 200 pagina’s per minuut is een te strenge knock-out eis waarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestond. Zo oordeelde de Bossche voorzieningenrechter in een recent kort geding tussen Ricoh Nederland en de Stichting Koninklijke Kentalis. Strenge eisen, waardoor het aantal inschrijvers dat aan die eisen kan voldoen wordt beperkt tot één, zijn enkel toegestaan [...] Lees verder »

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats worden aanbestedende diensten en inschrijvers geconfronteerd met steeds nieuwe (versnipperde) aanbestedingsregelgeving en soms grillige (lagere) rechtspraak. Bovendien moet door aanbestedende diensten ook rekening worden gehouden met Europese rechtspraak. Kortom, het (Europese) aanbestedingsrecht is [...] Lees verder »

Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht

Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht

Tony van Wijk heeft zich als docent verbonden aan de post-hbo Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht. De opleiding is ontwikkeld door Conducto en Hogeschool Utrecht en is bedoeld voor ervaren overheidsinkopers, juristen en adviseurs die hun aanwezige kennis en ervaring verder willen verdiepen. Het doel van de opleiding is dat deelnemers na afloop in staat zijn om wet- en [...] Lees verder »

Vordering tot heraanbesteding afgewezen wegens ontbrekende proactiviteit

Vordering tot heraanbesteding afgewezen wegens ontbrekende proactiviteit

Het is in aanbestedingsrechtelijke kort gedingprocedures niet ongewoon dat een teleurgestelde inschrijver herbeoordeling van de inschrijvingen vordert. Indien de rechter de gevraagde herbeoordeling toewijst, loert er nog wel een (procesueel) gevaar voor de inschrijver, zo bleek uit een recente uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter (LJN: BR6545). De omstandigheden van de zaak HTM heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven [...] Lees verder »

Niemand is gebaat bij een (te) bureaucratische benadering van het aanbestedingsrecht

Niemand is gebaat bij een (te) bureaucratische benadering van het aanbestedingsrecht

Op 3 augustus 2011 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Assen geoordeeld dat een (te) bureaucratische benadering van het aanbestedingsrecht tot onwenselijke gevolgen kan leiden (uitspraak is nog niet gepubliceerd). De voorzieningenrechter lijkt in zijn uitspraak het ‘best value for money’ principe als uitgangspunt te nemen voor de vraag of de aanbestedende dienst verplicht was [...] Lees verder »

Belanghebbende bij onteigening op grond van contractuele relatie met eigenaar

Belanghebbende bij onteigening op grond van contractuele relatie met eigenaar

Op 30 mei 2011 heeft de Kroon beslist op het onteigeningsverzoek van de gemeente Gorinchem (Stcrt. 2011, nr. 10355). Tegen het voorgenomen besluit zijn zienswijzen ingebracht door de eigenaar van de te onteigenen gronden en door Megahome, die zich belanghebbende acht uit hoofde van een contractuele relatie tussen haar rechtsvoorganger en die van de eigenaar. [...] Lees verder »

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

De gemeente Winsum heeft met de ontwikkelaar Montagne een overeenkomst gesloten inzake de (her)ontwikkeling van de zogenaamde “Sennemalocatie”. Enige jaren later stelt de gemeente zich op het standpunt dat de overeenkomst in strijd is met het (Europese) aanbestedings- en staatssteunrecht en weigert zij de overeenkomst na te komen. Montagne vordert in kort geding (onder andere) [...] Lees verder »

Cursus ‘Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?’

Cursus ‘Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?’

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) organiseert op 19 en 20 mei 2011 de cursus “Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?”. In de cursus komen alle relevante technische, financiële en juridische aspecten bij bodemenergie aan de orde. Mr. T. van Wijk (aanbestedingsspecialist van Dirkzwager) behandelt de aanbestedingsrechtelijke aspecten bij de aanleg van een koude – [...] Lees verder »

Processuele valkuil bij inschrijving als combinatie in verband met rechtsverwerking

Processuele valkuil bij inschrijving als combinatie in verband met rechtsverwerking

Bij aanbestedingsprocedures wordt door de aanbesteder bijna altijd een minimumtermijn van 15 dagen gehanteerd tussen de voorlopige gunningsbeslissing en de definitieve gunningsbeslissing (de “Alcateltermijn”). Binnen deze termijn kunnen afgewezen inschrijvers de voorlopige gunningsbeslissing in rechte aanvechten. Betrekt een inschrijver de aanbesteder niet in rechte binnen de gegeven termijn dan zal een beroep op rechtsverwerking van [...] Lees verder »

Noot in Tender Nieuwsbrief door Tony van Wijk: “Gemeente Noordwijk versus De Raad Bouw B.V”

Noot in Tender Nieuwsbrief door Tony van Wijk: “Gemeente Noordwijk versus De Raad Bouw B.V”

Tony van Wijk heeft een noot geschreven onder de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 26 oktober 2010. Aan de orde komen onder meer de verplichtingen die een gemeente bij een gebiedsontwikkeling in acht moet nemen op basis van het aanbestedingsrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De noot is geplaatst in de [...] Lees verder »

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

Geen uitzondering op de Alcatel-termijn

De rechtsbescherming bij aanbestedingsprocedures wordt (bijna altijd) gedomineerd door een standstill-termijn van 15 dagen (de zogenaamde Alcatel-termijn). Het is vaste rechtspraak dat aan deze termijn strikt de hand moet worden gehouden door partijen. Getuige het vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle (22 oktober 2010, LJN:BN8675) gaat het in de praktijk toch nog wel [...] Lees verder »

23-11-2010 – Workshop nieuwe aanbestedingswet en Wira

23-11-2010 – Workshop nieuwe aanbestedingswet en Wira

Op 23 november 2010 organiseert Dirkzwager advocaten en notarissen een Workshop “De nieuwe aanbestedingswet en Wira.” Deze workshop wordt verzorgd door advocaten gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en vindt plaats in De Vereeniging te Nijmegen. Thema’s Wat verandert er met de nieuwe Aanbestedingwet? In het wetsvoorstel  van de nieuwe Aanbestedingswet zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de [...] Lees verder »

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

De (Europese) jurisprudentie over een eventuele aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling bevindt zich in een stroomversnelling. Op 25 maart 2010 oordeelde het Europese Hof van Justitie in de zaak Helmut Müller (C-451/08) nog dat de aanbestedende dienst bij een gebiedsontwikkeling een rechtstreeks economisch belang moet hebben, wil er sprake zijn van een aanbestedingsplicht. Thans staat er weer [...] Lees verder »

Bij een combinatie namens alle combinanten dagvaarden

Bij een combinatie namens alle combinanten dagvaarden

Recent kreeg een inschrijver van de rechter de deksel op zijn neus omdat hij zelfstandig een kort geding aanhangig had gemaakt, terwijl hij tezamen met een ander (in combinatie) had ingeschreven (Rb.Leeuwarden 29 juli 2010; LJN: BN2970). De zaak in het kort     Op een Europese aanbesteding van een opdracht voor gladheidbestrijding hadden de bedrijven A en B [...] Lees verder »

Nieuw wetsvoorstel Aanbestedingswet

Nieuw wetsvoorstel Aanbestedingswet

Op 6 juli 2010 is het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet toegezonden aan de Tweede Kamer. Het Europese aanbestedingsrecht is thans (met name) geïmplementeerd via het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren (Bass). Een eerdere poging deze besluiten om te vormen tot één aanbestedingswet strandde in de Eerste Kamer in 2008. Het [...] Lees verder »

BID-Rigging, samenspanning bij inkooptrajecten

BID-Rigging, samenspanning bij inkooptrajecten

Op 25 juni jl. heeft de NMa de brochure “Bid-rigging, Samenspanning bij Inkooptrajecten – herkennen en voorkomen” gepubliceerd. Deze brochure is gericht tot diegenen die zich bij zowel ondernemingen als overheden bezig houden met inkooptrajecten en de beoordeling van inschrijvingen en offertes. De brochure moet volgens de NMa helpen de eerste signalen van samenspanning of [...] Lees verder »

Referentiewerken van vergelijkbare aard en omvang

Referentiewerken van vergelijkbare aard en omvang

Vaak wordt door aanbestedende diensten naar referenties gevraagd wanneer de aanbestedende dienst een (overheids)opdracht wil plaatsen. Het is daarbij niet ongebruikelijk dat een aanbestedende dienst  specificeert aan welke voorwaarde(n) een dergelijke referentie moet voldoen. Het Hof Den Bosch heeft recent een arrest gewezen waarin duidelijk wordt gemaakt hoe referentie-eisen moeten worden uitgelegd (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 [...] Lees verder »

Inschrijver niet gebonden aan kennelijk foutieve inschrijfprijs.

Inschrijver niet gebonden aan kennelijk foutieve inschrijfprijs.

Door te gunnen aanvaardt een aanbestedende dienst een bindend aanbod van één der inschrijvers. Met gunning komt derhalve (in beginsel) een overeenkomst tot stand tussen de aanbestedende dienst en de (winnende) inschrijver. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen heeft recent geoordeeld dat er echter geen overeenkomst tot stand komt indien een aanbestedende dient niet gerechtvaardigd [...] Lees verder »

Naar boven scrollen