U bent hier: Home > Label archieven: aanbestedingsadvocaat

Label archieven: aanbestedingsadvocaat

Feed abonnement
Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde digitaal raadplegen. Uiteraard kan het [...] Lees verder »

Niet ingeschreven – wel belang

Niet ingeschreven – wel belang

In een recent vonnis oordeelde de Amsterdamse voorzieningenrechter dat ondernemers die niet inschrijven voor een aanbestedingsprocedure onder omstandigheden wel belang kunnen hebben bij hun bezwaren tegen de gunningsbeslissing. Achtergrond van de aanbesteding De Stichting exploiteert een ijshal in de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van die exploitatie heeft zij een overeenkomst met Duosport op grond waarvan Duosport schaatslessen [...] Lees verder »

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Wanneer een inschrijver die in kort geding, waarin de voorlopige gunning wordt aangevochten, in het ongelijk wordt gesteld aankondigt hoger beroep in te stellen, mag de aanbestedende dienst toch tot definitieve gunning van de opdracht overgaan. De Staat der Nederlanden heeft een aanbestedingsprocedure gehouden voor de operationele afwikkeling van internationale dienstreizen en additionele opdrachten. Onder andere [...] Lees verder »

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft recentelijk geoordeeld dat een uitnodiging van een gemeente aan private partijen voor het verzorgen van kinderopvang in een door de gemeente om niet ter beschikking gestelde locatie géén overheidsopdracht in de zin van het aanbestedingsrecht is. De afgewezen inschrijver kan zich niet beroepen op het Besluit aanbestedingsregels voor [...] Lees verder »

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

De uniforme klachtenregeling voor aanbestedingen is definitief vastgesteld. Dit is een standaard klachtenregeling bij aanbestedingen die aanbestedende diensten zouden moeten omzetten in een interne klachtenregeling. Tevens is in de regeling de werkwijze van de Commissie van Aanbestedingsexperts opgenomen. Wettelijke grondslag voor interne klachtenprocedure? In de Memorie van Toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is opgenomen dat het Ministerie [...] Lees verder »

Foute referentie mag niet worden hersteld

Foute referentie mag niet worden hersteld

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft geoordeeld dat de Provincie inschrijver A geen gelegenheid mocht geven een nieuwe referentieopdracht in te dienen. Het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel verzetten zich hiertegen. De zaak Inschrijver A en inschrijver B hebben ingeschreven op een openbare aanbesteding van de Provincie inzake gladheidsbestrijdingswerkzaamheden. Als gunningscriterium wordt de laagste [...] Lees verder »

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

Op 11 februari 2013 is bij Koninklijk Besluit bekend gemaakt dat de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 in werking treedt. Dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit. De Raad van State is inhoudelijk akkoord met het besluit, maar adviseerde een aantal artikelen op randzaken aan te passen.  In [...] Lees verder »

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Bij een onderhandse aanbestedingsprocedure is de aanbestedende dienst vrij in de keuze welk bedrijven zij uitnodigt om een inschrijving in te dienen. Zo oordeelde de Haagse Rechtbank in een recent gepubliceerd vonnis. Het feit dat een inschrijver niet is uitgenodigd, is in dit geval niet zomaar onrechtmatig. De Politieregio Hollands Midden (PHM) heeft voor een [...] Lees verder »

Hof van Justitie maakt uitsluiting op basis van past performance mogelijk

Hof van Justitie maakt uitsluiting op basis van past performance mogelijk

De (ernstige) niet-nakoming van een overeenkomst kan een ernstige fout in de beroepsuitoefening zijn zoals bedoeld in artikel 45, lid 3, sub d Bao. Met dit oordeel heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de deur voor uitsluiting van inschrijvers op basis van ‘past performance’ op een kier gezet. Achtergrond van de prejudiciële vragen Polen [...] Lees verder »

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Ondanks verschillende vragen/ bezwaren in de inlichtingenfase over de onduidelijkheid en ondeugdelijkheid van de gehanteerde beoordelingssystematiek zette een gemeente de aanbestedingsprocedure door. Na ontvangst en beoordeling van de inschrijvingen kwam de gemeente echter ook tot de conclusie dat het gehanteerde systeem ondeugdelijk was. De gemeente ging vervolgens over tot heraanbesteding van dezelfde opdracht. De Groningse voorzieningenrechter [...] Lees verder »

Vendor Lock-in is objectieve rechtvaardiging voor toeschrijven naar merk

Vendor Lock-in is objectieve rechtvaardiging voor toeschrijven naar merk

Ingeval van afhankelijkheid tussen aanbesteder en een bepaald merk of product lijkt het te zijn toegestaan dat de aanbestedende dienst dit merk of product bij een aanbestedingsprocedure (dwingend) voorschrijft. Dat is de uitkomst van een bodemprocedure die Oracle tegen de Staat der Nederlanden heeft gevoerd. Inkoop van informatiesysteem In 2003 heeft het Ministerie van Sociale Zaken [...] Lees verder »

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen

Vanwege de complexiteit plegen verzekeringen (meer in het bijzonder brandverzekeringen in co-assurantie) via een zogenaamde onderhandelingsprocedure te worden aanbesteed. De Europese Commissie is echter van mening dat daarvoor (gewoon) een openbare of niet-openbare procedure moet worden gevolgd. Naar aanleiding van deze inbreukprocedure heeft de Nederlandse Staat besloten een handreiking op te stellen die aanbestedende diensten [...] Lees verder »

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat het transparantiebeginsel ambtshalve moet worden toegepast. Dit zou voortvloeien uit eerdere Europese jurisprudentie. Dit oordeel leidde ertoe een bestekseis onrechtmatig werd verklaard en de voorgenomen gunning werd verboden. Daarnaast werden ook interessante oordelen gegeven over rechtsverwerking en eisen aan combinaties. Eisen aan combinaties De Litigieuze eis Bij een Europese aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer [...] Lees verder »

Inschrijver mag onwelgevallige inschrijving niet intrekken en niet zelf ongeldig verklaren

Inschrijver mag onwelgevallige inschrijving niet intrekken en niet zelf ongeldig verklaren

Het gaat in deze zaak van de Rechtbank Dordrecht om een inschrijver die zich terugtrok nadat hij erachter kwam dat hij met een te laag bedrag had inschreven. De aanbestedende dienst wil dit niet zomaar accepteren en vordert schadevergoeding. Deze schade bestaat uit het verschil tussen de inschrijfbedragen van inschrijver 1 en inschrijver 2. Het verloop [...] Lees verder »

Ontwerp klachtenregeling aanbesteden

Ontwerp klachtenregeling aanbesteden

Eind oktober heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), gelijktijdig met de richtsnoeren leveringen en diensten, het ontwerp van de klachtenregeling aanbesteden naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierna heeft in november een openbare internetconsultatie plaatsgevonden waarin de ontwerpklachtenregeling werd geconsulteerd. De inwerkingtreding loopt parallel met de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet 20.. [...] Lees verder »

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Op internet is een consultatiedocument voor de Richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen suggesties daarvoor indienen. Deze richtsnoeren kunnen bij AMvB verbindend worden indien na een evaluatie van de Aanbestedingswet blijkt dat onderdrempelige opdrachten voor diensten en leveringen niet voldoende uniform worden aanbesteed. Hoewel de Aanbestedingswet nog niet van kracht [...] Lees verder »

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft 2 modellen voor de Uniforme Eigen Verklaring gepubliceerd. Eén voor Europese aanbestedingsprocedures en één voor opdrachten met een waarde onder de drempel. Conform het Aanbestedingsbesluit zullen deze Eigen Verklaringen bij Ministeriële Regeling worden vastgesteld en bindend worden bij aanbestedingen die onder het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet vallen. mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaat vakgroep aanbestedings- en [...] Lees verder »

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

In het Staatsblad van donderdag 8 november 2012 is de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is echter nog niet duidelijk. In artikel 4.40 van de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat de datum van inwerkingtreding wordt bepaald door een nader te nemen Koninklijk Besluit. De datum van inwerkingtreding kan zelfs voor afzonderlijke artikelen verschillen. [...] Lees verder »

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Op 23 oktober 2012 is in een plenaire behandeling het Voorstel Aanbestedingwet 20… in de Eerste Kamer besproken. Tevens zijn het Aanbestedingsbesluit met de daarbij behorende Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 behandeld. Op 30 oktober 2012 zal over alle voorstellen worden gestemd. De Eerste Kamer zal dan ook een oordeel vellen over 3 moties die [...] Lees verder »

Publiekrechtelijke instelling niet in alle gevallen aanbestedingsplichtig volgens de rechtbank Breda

Publiekrechtelijke instelling niet in alle gevallen aanbestedingsplichtig volgens de rechtbank Breda

Volgens de Nederlandse implementatie van de Richtlijn 2004/18/EG, het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), zijn publiekrechtelijke instellingen te kwalificeren als aanbestedende diensten (artikel 1 sub q en artikel 1 sub r Bao). Zodoende geldt op grond van het Bao ook voor publiekrechtelijke instellingen een Europese aanbestedingsplicht als sprake is van een overheidsopdracht waarvan de geraamde [...] Lees verder »

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

De Amsterdamse kort gedingrechter heeft bevestigd dat bij een vrijwillige aanbesteding door een gemeente (van een dienstenconcessie) de zogenaamde alcateltermijn niet in acht hoeft te worden genomen. Het sluiten van een overeenkomst zonder de overige inschrijvers een termijn te bieden tegen de gunning op te komen, is dus niet nietig of vernietigbaar. Wel kan er [...] Lees verder »

Toevoegen 70%-voorverkoopvoorwaarde is niet-toelaatbare wezenlijke wijziging

Toevoegen 70%-voorverkoopvoorwaarde is niet-toelaatbare wezenlijke wijziging

De Stichting Het Raamwerk heeft in 2008 (onverplicht) een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor de realisatie van een woonwijk in Katwijk. Een niet-gegunde inschrijver (Van Rhijn Projectontwikkeling) concludeert dat de Stichting na de aanbesteding met de winnaar (onder andere) een (aanvullende) 70%-voorverkoopvoorwaarde is overeengekomen. De rechtbank Den Haag (uitspraak van 3 oktober 2012) oordeelt dat [...] Lees verder »

Behandeling Voorstel Aanbestedingswet op 23 oktober

Behandeling Voorstel Aanbestedingswet op 23 oktober

Het voorstel Aanbestedingswet 20… wordt op 23 oktober 2012 om 10.15 uur in de Eerste Kamer plenair behandeld. Mogelijk zal dan al worden gestemd over het voorstel en komt er duidelijkheid wanneer de wet van kracht zou kunnen worden. Tegelijkertijd zullen waarschijnlijk de voorstellen voor de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 worden behandeld. Wij houden [...] Lees verder »

Aanpassing inschrijving niet toegestaan

Aanpassing inschrijving niet toegestaan

Het aanpassen van een inschrijving is slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. De Haagse voorzieningenrechter heeft dit in een recent vonnis (weer eens) bevestigd. Een beroep van Accenture op de door het OM geboden mogelijkheid tot aanpassing van de inschrijvingen, wordt daarom afgewezen. De aanbestedingsprocedure Het OM heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor ICT-dienstverlening. Gegund zou [...] Lees verder »

Handtekeningperikelen

Handtekeningperikelen

Het komt nog steeds regelmatig voor dat bij een (digitale) inschrijving een ‘natte’ handtekening ontbreekt. Ook wordt een inschrijving geregeld ondertekend door een functionaris waarvan niet uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij zelfstandig bevoegd is. Een en ander leidt volgens de Haagse rechter tot ongeldigheid (en een niet-ontvankelijkverklaring in kort [...] Lees verder »

Onderhandelingsprocedure na ontbinding overeenkomst

Onderhandelingsprocedure na ontbinding overeenkomst

Het volgen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging kan uitsluitend onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld ingeval van dwingende spoed (artikel 31, lid 1, sub c Bao). De invulling van die voorwaarden is echter zeer afhankelijk van de feiten. Recent is door de Haagse voorzieningenrechter vonnis gewezen over de toepassing van artikel 31, lid 1, sub c [...] Lees verder »

Geen opbrengsten in eenheidsprijzen

Geen opbrengsten in eenheidsprijzen

De aanbesteding van het onderhoud van openbare verlichting, waar Dirkzwager u eerder over  berichtte, is opnieuw voor de rechter gekomen. Wederom stond centraal de vraag of negatieve eenheidsprijzen in een RAW-bestek zijn toegestaan. De Bossche voorzieningenrechter oordeelde dat opbrengsten in ieder geval niet in een eenheidsprijs mogen worden verdisconteerd. Aanbesteding onderhoud openbare verlichting Een samenwerkingsverband van verschillende [...] Lees verder »

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

Onlangs wezen we al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 25 juni 2012 (gepubliceerd op 16 augustus 2012) zet de Amsterdamse rechter (ook) een streep door de (vrijwillige) aanbesteding van Stichting Incident Management Nederland. Het als gunningscriterium gehanteerde bonus/ malussysteem zou een ongerechtvaardigde [...] Lees verder »

Herstel van een kennelijk verkeerde inschrijving toegestaan

Herstel van een kennelijk verkeerde inschrijving toegestaan

Het herstellen van een fout in de inschrijving is toegestaan in bijzondere situaties. Het Arnhemse Gerechtshof geeft in een recent arrest de randvoorwaarden die bij het herstel van een inschrijving in acht moeten worden genomen. Inkoop MFP Alliander heeft voor de inkoop van multifunctionele printapparatuur (MFP) een openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden conform het Bass. Gegund zou worden [...] Lees verder »

Herstel handtekeningsgebrek toegestaan

Herstel handtekeningsgebrek toegestaan

Het blijft lastig welke gebreken aan een inschrijving voor herstel vatbaar zijn. Bij een aanbesteding voor openbaar vervoer had een inschrijver een overeenkomst met een leverancier overgelegd waarop de handtekeningen ontbraken. Een identieke, (wel) ondertekende overeenkomst werd op de dag van inschrijving alsnog overgelegd. De voorzieningenrechter College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelde op 25 juli [...] Lees verder »

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Tijdens de alcateltermijn wees een afgewezen inschrijver de aanbesteder erop dat de winnaar op een voorgeschreven moment tijdens de uitvoering niet over de vereiste vergunning zal beschikken. Enige maanden na de Alcateltermijn en contractering wordt duidelijk dat de winnaar inderdaad de vereiste vergunning niet (op tijd) zal verkrijgen. De afgewezen inschrijver start daarop alsnog een [...] Lees verder »

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Ná inschrijving worden (op verzoek van de aanbesteder) documenten toegestuurd ter verificatie van hetgeen is aangeboden. De Arnhemse voorzieningenrechter heeft in een recent gepubliceerde uitspraak bevestigd dat vanwege het uitsluitend verificatoire karakter er geen sprake is van een ontoelaatbare aanvulling van de inschrijving. Voorts is interessant dat de Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira) er volgens de [...] Lees verder »

Vervanging onderaannemer toegestaan

Vervanging onderaannemer toegestaan

In de praktijk komt het vaak voor dat bij de uitvoering andere onderaannemers worden ingezet. Dit kan op aanbestedingsrechtelijke problemen stuiten als de specifieke onderaannemer beslissend was voor de gunning. Recent is in twee zaken door de Almelose respectievelijk Amsterdamse voorzieningenrechter geoordeeld dat de wijziging was toegestaan althans dat het inschakelen van een nieuwe onderaannemer [...] Lees verder »

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

In artikel 1.22 van het Voorstel Aanbestedingswet 20… en artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit is opgenomen dat voor aanbestedingsprocedures voor werken een richtsnoer zou worden vastgesteld. Dat is het recent gepubliceerde Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Het ARW 2012 moet via een AMvB gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet van kracht worden. Hieronder een [...] Lees verder »

Aanbestedingsbesluit gepubliceerd

Aanbestedingsbesluit gepubliceerd

In aanvulling op het Voorstel Aanbestedingswet 20.. heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een Aanbestedingsbesluit vastgesteld. Dit besluit voorziet in de nadere uitwerking van enkele onderwerpen in de Aanbestedingswet. Elektronische communicatie Het meest opvallend is artikel 4 van het Aanbestedingsbesluit. Op grond daarvan is het mogelijk dat verzoeken tot deelneming ook telefonisch kunnen worden [...] Lees verder »

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

De aanbestedingsregelgeving schrijft voor dat een omzeteis betrekking mag hebben op de laatste drie beschikbare boekjaren (art. 48, lid 1 sub c Bao). Op 24 januari 2012 is de aanbesteding van een opdracht voor kadeverbetering aangekondigd. Daarin is gevraagd naar een accountantsverklaring met betrekking tot de gemiddelde omzet over de jaren 2008 tot en met [...] Lees verder »

Gids Proportionaliteit: de ’19 geboden’ van de aanbestedingsprocedure

Gids Proportionaliteit: de ’19 geboden’ van de aanbestedingsprocedure

Op 3 juli 2012 is de laatste versie van de Gids Proportionaliteit (hierna: de Gids) gepubliceerd. Hoewel de Gids in haar eerste vorm nog handvatten beoogde te bieden bij het aanbestedingsproces, zijn er in deze versie voorschriften opgenomen. Voorschriften die niet uitsluitend aan het proportionaliteitsbeginsel invulling geven, maar tevens ook de keuzevrijheid van aanbesteders beperken. Voorschriften: [...] Lees verder »

Advies over de voorstellen aanbestedingsrichtlijnen

Advies over de voorstellen aanbestedingsrichtlijnen

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd. Deze omvatten een wijziging van de algemene richtlijn en de richtlijn nutssectoren. Tevens is er een voorstel voor een richtlijnen voor het gunnen van concessieovereenkomsten. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft recentelijk geadviseerd over deze concept-richtlijnen. Hierna wordt een overzicht [...] Lees verder »

Herhalen bezwaren bij iedere Nota?!

Herhalen bezwaren bij iedere Nota?!

Moet een inschrijver bij iedere nota van inlichtingen haar bezwaren tegen de aanbestedingsdocumenten herhalen? Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat HMC haar rechten had verwerkt door niet wederom in de tweede nota bezwaren te uiten tegen de omvang van de aanbestede opdracht. Tevens oordeelde het Hof dat een inschrijver in kort geding bezwaren kan uiten [...] Lees verder »

Concrete invulling van de aanbestedingsrechtelijke kernbeginselen bij onderhandse aanbestedingen

Concrete invulling van de aanbestedingsrechtelijke kernbeginselen bij onderhandse aanbestedingen

Ook bij onderhandse aanbestedingsprocedures spelen het transparantie- en het gelijksheidsbeginsel een grote rol. Echter, het is niet altijd even duidelijk hoe deze beginselen nader moeten worden ingekleurd bij onderhandse aanbestedingsprocedures. De Haagse voorzieningenrechter heeft in een recente uitspraak desondanks een aantal concrete aanknopingspunten geformuleerd voor de nadere invulling van de aanbestedingsrechtelijke kernbeginselen. Allereerst acht de voorzieningenrechter [...] Lees verder »

Eenheidsprijzen in de Standaard RAW 2010

Eenheidsprijzen in de Standaard RAW 2010

Bij een inschrijving op een Standaard RAW 2010 bestek moeten ook de uitvoeringskosten van een onderaannemer worden opgenomen in de staartkosten. Dat is het oordeel van de Bossche voorzieningenrechter. De Provincie Noord-Brabant heeft een aannemer om die reden terecht ongeldig verklaard. Onderhoudsaanbesteding De Provincie Noord-Brabant heeft het meerjarig onderhoud aan provinciale wegen Europees openbaar aanbesteed. Daartoe maakte [...] Lees verder »

Aanbestedingswet 20…: een update

Aanbestedingswet 20…: een update

Dat de Aanbestedingswet 20… eraan komt is een feit. Eerder werd u door Dirkzwager al geïnformeerd over (de inhoud van) dit wetsvoorstel. Op 1 juni 2012 heeft minister Verhagen geantwoord op vragen van de Eerste Kamer over het Voorstel Aanbestedingswet 20… Aanbestedingswet 20… vs. de nieuwe Richtlijnen De ‘wapenwedloop’ met betrekking tot de invoering van de aanbestedingwet [...] Lees verder »

Alle beoordelingsaspecten vooraf kenbaar maken

Alle beoordelingsaspecten vooraf kenbaar maken

Het achteraf introduceren van nieuwe beoordelingsaspecten, of het wijzigen van (de inhoud) aangekondigde gunningscriteria tijdens de aanbestedingsprocedure dient te volgen door een heraanbesteding. Dat is de kern van het vonnis van de Rotterdamse voorzieningenrechter. Onderhandse aanbestedingsprocedure Voor de gunning van een opdracht tot bodemsanering, is de gemeente Schiedam een onderhandse aanbestedingsprocedure conform het ARW 2005 gestart. Daartoe [...] Lees verder »

‘Natte’ handtekening bij digitale inschrijving

‘Natte’ handtekening bij digitale inschrijving

Gescande documenten die bij een digitale inschrijving worden geüpload, moeten zijn ondertekend als dit is geëist in het bestek. Onlangs oordeelde de Rotterdamse voorzieningenrechter dat het ontbreken van de handtekening ongeldigheid van de inschrijving tot gevolg kan hebben. De aanbestedingsprocedure Onder de toepassing van het Bass (Besluit aanbestedingen speciale sectoren) heeft waterbedrijf Evides de levering van ijzerchloride [...] Lees verder »

Instemming bestek en achteraf alsnog bezwaar maken

Instemming bestek en achteraf alsnog bezwaar maken

Instemming met het bestek door in te schrijven sluit niet uit dat inschrijvers alsnog in rechte bezwaren kunnen richten tegen de beoordelingscriteria of de toepassing daarvan. De Zutphense voorzieningenrechte kwam in een recent gepubliceerd vonnis tot dit oordeel. De aanbestedingsprocedure Het Kadaster heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor landmeetkundige diensten. Met de vier inschrijvers die de [...] Lees verder »

Doorgestarte onderneming kan geen beroep doen op omzet failliet

Doorgestarte onderneming kan geen beroep doen op omzet failliet

Een doorgestarte onderneming kan wegens onvoldoende omzet worden uitgesloten. Een beroep op de omzet van de failliet waaruit de onderneming is ontstaan, gaat niet op. Zo luidt het vonnis van de Assense voorzieningenrechter. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelde eerder al gelijkelijk. Verder oordeelde de Assense voorzieningenrechter dat het (enkele) verstrijken van de Alcatel-termijn nog geen recht [...] Lees verder »

Na gunningsbeslissing geen ruimte meer voor bezwaar tegen eerdere selectiebeslissing

Na gunningsbeslissing geen ruimte meer voor bezwaar tegen eerdere selectiebeslissing

De Zwolse kort gedingrechter heeft bij vonnis van 19 april 2012 bevestigd dat bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure in het kader van de gunningsbeslissing niet alsnog bezwaar kan worden gemaakt tegen de selectiebeslissing (indien ten tijde van de selectie de namen van de geselecteerden bekend waren gemaakt).  Aanbesteding “Engineering & Construct Tunnel te Boxem” De gemeente Zwolle heeft [...] Lees verder »

Onduidelijkheid identiteit inschrijver niet voor herstel vatbaar

Onduidelijkheid identiteit inschrijver niet voor herstel vatbaar

Onduidelijkheid over de identiteit van de inschrijver is een niet voor herstel vatbaar gebrek. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde aldus in een recent vonnis. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de inschrijver in de inschrijving duidelijkheid te scheppen over diens identiteit. De feiten De Staat was voornemens een concessie voor de exploitatie van een grand [...] Lees verder »

Beroep op certificaat zustervennootschap: mogelijk geen autonome inschrijvingen

Beroep op certificaat zustervennootschap: mogelijk geen autonome inschrijvingen

Een beroep doen op elkanders certificaten kan er toe leiden dat zustervennootschappen als één inschrijver worden beschouwd. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat niet kon worden uitgesloten dat de zustervennootschappen niet onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven. De aanbestedingsprocedure De gemeente Arnhem heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor onder andere groenonderhoud. De procedure [...] Lees verder »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een voorstel voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen heeft [...] Lees verder »

Ongeldige inschrijver niet uitnodigen voor onderhandelingsprocedure

Ongeldige inschrijver niet uitnodigen voor onderhandelingsprocedure

Indien een niet-openbare aanbestedingsprocedure wordt voortgezet door middel van een (onderhandse) onderhandelingsprocedure, mogen inschrijvers die een ongeldige inschrijving hebben gedaan worden uitgesloten van deelname aan die onderhandelingsprocedure. Zo oordeelde althans de Utrechtse voorzieningenrechter recent. De aanbestedingsprocedure De gemeente Rhenen heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een Design en Construct opdracht voor de realisatie van twee scholen [...] Lees verder »

Onderhoud straatverlichting kan worden aanbesteed

Onderhoud straatverlichting kan worden aanbesteed

De eigenaar van de grond is eigenaar van de straatverlichting. Dat is het oordeel van de Groningse voorzieningenrechter. In dit aanbestedingskort geding had Enexis gevorderd een aanbestedingsprocedure te verbieden omdat de aanbestedende diensten geen eigenaar van de straatverlichting zouden zijn. De voorzieningenrechter liet de aanbesteding echter toe. De aanbestedingsprocedure De provincies Groningen en Drenthe hebben samen met [...] Lees verder »

Negatieve eenheidsprijzen onder Standaard 2005 toegestaan

Negatieve eenheidsprijzen onder Standaard 2005 toegestaan

In de praktijk bestaat vaak discussie of het bij een Standaard RAW 2005-aanbesteding is toegestaan met negatieve eenheidsprijzen in te schrijven. Op 23 februari 2012 oordeelde de Bossche voorzieningenrechter (LJN BV6863) dat het was toegestaan nu er voor de betreffende inschrijver sprake was van marginale kosten en de mogelijkheid om met betrekking tot de resultaatsverplichting ook [...] Lees verder »

Raad van State: ‘algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig’

Raad van State: ‘algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig’

In 2007 heeft de hoogste Nederlandse civiele rechter (de Hoge Raad) al in een enigszins genuanceerd (verwijzings)arrest over het Amphia-ziekenhuis te Breda geoordeeld dat algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig zijn. Onlangs heeft de hoogste bestuursrechter (afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State) in een uitspraak over de toekenning van een subsidie (nog) krachtiger overwogen dat algemene ziekenhuizen (waaronder specifiek [...] Lees verder »

Kadaster handelt onrechtmatig bij onderhandse aanbesteding

Kadaster handelt onrechtmatig bij onderhandse aanbesteding

Het Kadaster en Kadata zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 10.000.000,00 aan HLA. De reden: het niet uitnodigen van HLA voor een onderhandse aanbestedingsprocedure, terwijl zij wisten dat HLA mogelijk aan de procedure wilde deelnemen. De feiten Medio 2009 zijn het Kadaster en Kadata een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gestart voor de ontwikkeling van [...] Lees verder »

Na ontbinding overeenkomst terugvallen op nummer 2 bij aanbesteding niet toegestaan

Na ontbinding overeenkomst terugvallen op nummer 2 bij aanbesteding niet toegestaan

Na contractering en vervolgens ontbinding van de overeenkomst kan een aanbesteder in beginsel niet gunnen aan de nummer twee. Er is alsdan sprake van een nieuwe overheidsopdracht die opnieuw moet worden aanbesteed. Dat is de uitkomst van het meest recente kort geding omtrent de aanbesteding van het nieuwe politiepistool (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 24 januari 2012, [...] Lees verder »

Herziening aanbestedingsrichtlijnen zet invoering Aanbestedingswet onder druk

Herziening aanbestedingsrichtlijnen zet invoering Aanbestedingswet onder druk

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstellen voor de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen officieel bekendgemaakt. De voorgestelde wijzigingen kunnen echter de vaststelling en daarop volgende inwerktreding van de Aanbestedingswet in belangrijke mate frustreren. De voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot de herziening van de aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) hebben voornamelijk tot doel om [...] Lees verder »

Inhouse workshop: Tijdige projectrealisatie zonder meerkosten

Inhouse workshop: Tijdige projectrealisatie zonder meerkosten

Het is een bekend probleem dat veel projecten niet op tijd gerealiseerd worden. Dat een project duurder uitvalt lijkt ook meer regel dan uitzondering. In een praktische en informele inhouse workshop worden (specifiek voor uw organisatie) tips gegeven voor een tijdige projectrealisatie zonder meerkosten. Praktische onderwerpen In een ochtend of middag worden onder andere de volgende onderwerpen [...] Lees verder »

A-G: ‘Provincie Noord-Holland heeft keurmerken te dwingend voorgeschreven’

A-G: ‘Provincie Noord-Holland heeft keurmerken te dwingend voorgeschreven’

De aanbesteding van duurzame koffie en thee door de Provincie Noord-Holland heeft ertoe geleid dat de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie is gedaagd. De Europese Commissie verwijt de Staat dat zij de aanbestedingsrichtlijnen heeft geschonden door het dwingend voorschrijven van specifieke keurmerken. Advocaat-Generaal (A-G) Kokott bij het Hof van Justitie gaat grotendeels [...] Lees verder »

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Voorgedrukte verwijzing naar algemene voorwaarden bij inschrijving blijft gevaarlijk

Het is vaste rechtspraak dat een inschrijving onder voorwaarde(n) tot ongeldigheid leidt. De gedachte hierachter is dat inschrijvingen hierdoor onvergelijkbaar worden. Zelfs de omstandigheid dat een inschrijver zijn algemene voorwaarden (per abuis) van toepassing verklaart door bijvoorbeeld standaard brochures te gebruiken waarin wordt verwezen naar de eigen (algemene) voorwaarden, kan ertoe leiden dat de gehele [...] Lees verder »

Geen nader onderzoek naar collusie

Geen nader onderzoek naar collusie

In het algemeen bestaat er voor een aanbestedende dienst geen verplichting onderzoek te doen naar collusie tussen inschrijvers. Dit oordeelde de Haagse voorzieningenrechter in een recent gepubliceerd vonnis (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 4 augustus 2011, LJN: BU7224). De zaak De gemeente Nieuwegein heeft een niet-openbare Europese aanbesteding gehouden voor de levering van meubilair. De opdracht was verdeeld in [...] Lees verder »

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Moet ingeval een inschrijver deel uitmaakt van een concern en de jaarrekeningen zijn geconsolideerd bij de beoordeling of wordt voldaan aan een solvabiliteitseis automatisch worden gekeken naar de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij of kan volstaan worden met de beoordeling van de enkelvoudige jaarrekening van de inschrijver? Deze vraag stond (onder meer) centraal in de [...] Lees verder »

Hoge Raad laat onderhandse afvalverwerkingsopdracht aan HVC in stand

Hoge Raad laat onderhandse afvalverwerkingsopdracht aan HVC in stand

Na de voorzieningenrechter van de rechtbank en het gerechtshof oordeelt ook de Hoge Raad dat de gemeente Westland terecht zonder voorafgaande aanbesteding de opdracht tot verwerking van huishoudelijk afval heeft gegund aan (het overheidsbedrijf) HVC N.V. (HR 18 november 2011, LJN: BU4900). De achtergrond HVC houdt zich bezig met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Haar [...] Lees verder »

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De problematiek rond de adviserende inschrijver blijft actueel. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat de inschrijver bevoordeeld was, omdat hij de aanbesteder in de voorfase had geadviseerd. Om die reden moest één van de vijf percelen opnieuw worden aanbesteed (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 8 september 2011, LJN: BT6712; verbetervonnis LJN: BU1383). De zaak De [...] Lees verder »

Strenge knock-outeisen alleen bij objectieve rechtvaardiging

Strenge knock-outeisen alleen bij objectieve rechtvaardiging

Een scansnelheid van 200 pagina’s per minuut is een te strenge knock-out eis waarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestond. Zo oordeelde de Bossche voorzieningenrechter in een recent kort geding tussen Ricoh Nederland en de Stichting Koninklijke Kentalis. Strenge eisen, waardoor het aantal inschrijvers dat aan die eisen kan voldoen wordt beperkt tot één, zijn enkel toegestaan [...] Lees verder »

Naar boven scrollen