Planschade gemeente Utrecht: verhoging schadevergoeding tijdens beroepsprocedure; nadelige gevolgen van de leefwijze van bewoners geen planschade

Planschade gemeente Utrecht: verhoging schadevergoeding tijdens beroepsprocedure; nadelige gevolgen van de leefwijze van bewoners geen planschade

Hangende de beroepsprocedures over de hoogte van de vergoeding van planschade heeft de raad, met herroeping van zijn eerdere besluiten, op basis van adviezen van een onafhankelijk deskundige, aan verzoekers een hogere planschadevergoeding toegekend. Inzet van het hoger beroep was zowel de gevolgde procedure als de planvergelijking en de diverse ... Lees meer »

Beroep op zelfrealisatie moet gemotiveerd op eigen mérites worden beoordeeld

Beroep op zelfrealisatie moet gemotiveerd op eigen mérites worden beoordeeld

De gemeente Nijmegen heeft gronden nodig ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan “Laauwik”, dat voorziet in de bouw van ca. 1300 woningen. De gemeente had een beroep op zelfrealisatie verworpen met de algemene overweging dat reclamante over onvoldoende aaneengesloten grond beschikt om op efficiënte wijze tot planverwezenlijking te ... Lees meer »

Zakelijke beschrijving als afzonderlijk document niet verplicht

Zakelijke beschrijving als afzonderlijk document niet verplicht

De gemeente Apeldoorn heeft gronden nodig ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijventerrein Stadhoudersmolen. Reclamante heeft onder meer naar voren gebracht dat de gemeente heeft nagelaten een tweetal documenten ter inzage te leggen: een zakelijke beschrijving en een bestemmingsplankaart met daarop geprojecteerd de grondplantekening. Lees meer »

Ook voorkeursrecht mogelijk indien overige gronden eigendom is van projectontwikkelaars

Ook voorkeursrecht mogelijk indien overige gronden eigendom is van projectontwikkelaars

De raad van de gemeente Moerdijk heeft een voorkeursrecht gevestigd op gronden die liggen in een te ontwikkelen logistiek bedrijvenpark “Logistiek Park”. De desbetreffende grondeigenaar heeft betoogd dat de raad niet in redelijkheid een voorkeursrecht op zijn percelen heeft kunnen vestigen, omdat daardoor de exploitatie van zijn fruitteeltbedrijf ernstig zou ... Lees meer »

Hoge Raad bepaalt dat inschrijving van een koopovereenkomst niet beschermt tegen derdenbeslag onder de koper

Hoge Raad bepaalt dat inschrijving van een koopovereenkomst niet beschermt tegen derdenbeslag onder de koper

Op 8 oktober jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak, waarin de vraag aan de orde is gekomen, of de inschrijving van een koopovereenkomst in de openbare registers (bij het Kadaster) bescherming biedt tegen een derdenbeslag dat onder de koper wordt gelegd na die inschrijving. Lees meer »

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Op 26 oktober 2010 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de (in aanbestedingskringen) beruchte Noordwijkse zaak. Het gerechtshof gaat (helaas) niet in op de vraag of de herontwikkeling van gemeentegrond door middel van een (meervoudig onderhandse) ontwikkelcompetitie een Europees aanbestedingsplichtige opdracht betreft, maar overweegt wel dat (in ieder ... Lees meer »

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Een inschrijver heeft bij een nationale openbare aanbesteding met toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) een geparafeerde eigen verklaring ingediend. Een handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de inschrijver ontbrak. De gemeente heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat sprake is van een gebrek dat zich, op ... Lees meer »

Naar boven scrollen