Huurders van woonboten en ligplaatsen voor woonboten krijgen niet dezelfde bescherming als huurders van woningen

Huurders van woonboten en ligplaatsen voor woonboten krijgen niet dezelfde bescherming als huurders van woningen

Zeer recentelijk zijn er Kamervragen gesteld over de voorgenomen huurprijsherziening van ligplaatsen voor woonboten (Kamerstukken II 2011/12, 32 730, nr. 1 en 2). In de reactie van de staatssecretaris van Financiën, de heer Weekers, op deze vragen kwam onder meer naar voren dat de huurders van woonboten en ligplaatsen niet ... Lees meer »

Indeplaatsstelling van supermarkten

Indeplaatsstelling van supermarkten

De wet biedt huurders van supermarkten de mogelijkheid om, tegen de wil van de verhuurders, de overdracht van de huurovereenkomst te realiseren in verband met de overdracht van de supermarkt die in de gehuurde bedrijfsruimte wordt uitgeoefend. In de praktijk blijkt dat deze weg vooral bewandeld moet worden als de ... Lees meer »

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De problematiek rond de adviserende inschrijver blijft actueel. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat de inschrijver bevoordeeld was, omdat hij de aanbesteder in de voorfase had geadviseerd. Om die reden moest één van de vijf percelen opnieuw worden aanbesteed (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 8 september 2011, LJN: ... Lees meer »

Strenge knock-outeisen alleen bij objectieve rechtvaardiging

Strenge knock-outeisen alleen bij objectieve rechtvaardiging

Een scansnelheid van 200 pagina’s per minuut is een te strenge knock-out eis waarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestond. Zo oordeelde de Bossche voorzieningenrechter in een recent kort geding tussen Ricoh Nederland en de Stichting Koninklijke Kentalis. Strenge eisen, waardoor het aantal inschrijvers dat aan die eisen kan voldoen wordt beperkt ... Lees meer »

Financiering particuliere erfpacht

Financiering particuliere erfpacht

Mede door ontwikkelingen in de markt zie je steeds vaker particuliere erfpacht (zie hierover het artikel van John Wijnmaalen, erfpacht in de huidige markt). Er zijn maar weinig wettelijke bepalingen omtrent de inhoud van de erfpachtvoorwaarden, waardoor partijen een grote vrijheid hebben bij het vaststellen van de erfpachtvoorwaarden. De financiering ... Lees meer »

Wetsvoorstel Huisvestingswet

Wetsvoorstel Huisvestingswet

De huidige Huisvestingswet biedt gemeenten mogelijkheden om te sturen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad door middel van een huisvestingsverordening. Het doel van deze sturing is een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte te bevorderen. Op dit moment zijn er plannen voor een nieuwe Huisvestingswet waarin ... Lees meer »

Overlast veroorzaakt door een andere huurder levert 30% huurprijsvermindering op

Overlast veroorzaakt door een andere huurder levert 30% huurprijsvermindering op

Recent heeft het gerechtshof Den Haag een interessant arrest gewezen over recht op huurprijsvermindering indien de verhuurder geen actie onderneemt tegen overlast die door een (zoon van een) andere huurder wordt veroorzaakt. Het hof heeft de huurprijs verminderd met 30%. Deze huurprijsvermindering geldt tot het moment dat de verhuurder voldoende ... Lees meer »

Kamervragen over voorstel verlenging voorkeursrecht na bestemmingsplanvernietiging

Kamervragen over voorstel verlenging voorkeursrecht na bestemmingsplanvernietiging

De SP-fractie en de ChristenUnie-fractie hebben de regering kritische vragen gesteld over het wetsvoorstel dat onder meer voorziet in verlenging van rechtswege van een voorkeursrecht met een jaar na vernietiging van het bestemmingsplan of inpassingsplan dat daaraan ten grondslag ligt. Dat blijkt uit het verslag van 6 oktober 2011 (Kamerstukken ... Lees meer »

Geen persoonlijke kennisgeving aan pachter? Afwijzing verzoek tot onteigening!

Geen persoonlijke kennisgeving aan pachter? Afwijzing verzoek tot onteigening!

Er zijn maar weinig Koninklijke Besluiten waarin het ontbreken van een persoonlijke kennisgeving aan een belanghebbende aan onteigening in de weg stond. Meestal komt de Kroon daar immers pas achter wanneer de desbetreffende belanghebbende zich bij haar meldt. In dat geval oordeelt de Kroon steevast dat de belanghebbende niet in ... Lees meer »

Afdeling herhaalt: voor raming inbrengwaarde is gemotiveerd advies van onafhankelijk deskundige vereist

Afdeling herhaalt: voor raming inbrengwaarde is gemotiveerd advies van onafhankelijk deskundige vereist

Op 5 oktober 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het door de raad van de gemeente De Bilt vastgestelde bestemmingsplan ‘Versteeghlaan’ en het gelijknamige exploitatieplan. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigt het exploitatieplan omdat de raming van de inbrengwaarde was gebaseerd op een schatting door de betrokken ambtenaar, en niet ... Lees meer »

Woningcorporaties en ANBI-status

Woningcorporaties en ANBI-status

De vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben, houdt de fiscale gemoederen de laatste tijd flink bezig. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale voordelen voor een corporatie met de ANBI-status liggen onder meer op de volgende terreinen: Een dochtervennootschap van een ANBI kan als ... Lees meer »

Naar boven scrollen