Gedoogplicht Waterwet ten onrechte opgelegd; onteigening noodzakelijk

Gedoogplicht Waterwet ten onrechte opgelegd; onteigening noodzakelijk

In haar uitspraak van 24 juli 2013 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het waterschap Brabantse Delta voor de herinrichting van een waterloop in dit geval geen gedoogplicht ex art. 5:24 Waterwet had mogen opleggen. Gedoogplicht art. 5.24 Waterwet Artikel 5.24, eerste lid, van de Waterwet bepaalt dat de beheerder, voor zover dat [...] Lees verder »

Bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit en rechtvaardigt ontbinding van de koopovereenkomst

Bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit en rechtvaardigt ontbinding van de koopovereenkomst

De Rechtbank Oost-Nederland heeft geoordeeld dat bodemverontreiniging het normaal gebruik van een winkel/werkplaats met bovenwoning verhindert en dat de aanwezigheid van de bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit. Verkoper is naar het oordeel van de rechter tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst, zodat een volledige ontbinding gerechtvaardigd is. De zaak Verkoper en koper hebben een [...] Lees verder »

Onteigening Hoogeveen en De Wolden: landinrichting en onteigening, kabels en leidingen

Onteigening Hoogeveen en De Wolden: landinrichting en onteigening, kabels en leidingen

Tijdens het landinrichtingsproces wil de Staat gronden onteigenen ten behoeve van de realisering van vier landbouwtunnels. De Kroon laat zich in het KB van 26 juni 2013, nr. 13.001299, uit over deze doorkruising van het landinrichtingsproces, en gaat ook uitgebreid in op de onteigening van kabels en leidingen. Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) De te onteigenen onroerende [...] Lees verder »

Is de mogelijkheid om ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting bij koper na te heffen EU proof?

Is de mogelijkheid om ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting bij koper na te heffen EU proof?

Indien een onroerende zaak in de BTW is verkregen en voor met BTW belaste prestaties wordt gebruikt, ontstaat er een herzieningsperiode van tien jaar gedurende welke de inspecteur van de belastingdienst de mogelijkheid heeft om de in vooraftrek gebrachte BTW ter zake van de onroerende zaak terug te vorderen. Dit laatste zal hij doen op [...] Lees verder »

Vastgoedrecht 2013/3: Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder

Vastgoedrecht 2013/3: Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder

In Vastgoedrecht 2013/3 is een artikel gepubliceerd van mr. Denise Sauer, “Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder”. In het artikel wordt ingegaan op de gevolgen van het faillissement van een (onder)verhuurder. Artikel 39 Faillissementswet biedt de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Dit artikel is echter enkel van toepassing indien de huurder failliet is. In het artikel [...] Lees verder »

Inbezitneming van grond zonder duurzame afsluiting is mogelijk

Inbezitneming van grond zonder duurzame afsluiting is mogelijk

Elders op deze kennispagina is eerder al uiteengezet dat voor inbezitneming van een strook grond strenge eisen gelden. In beginsel is het uitgangspunt dat de oorspronkelijke eigenaar duidelijk moet kunnen zien dat een ander pretendeert eigenaar te zijn van zijn grond. Maar wanneer is hier sprake van? Het gestelde criterium is immers tamelijk subjectief. In [...] Lees verder »

Vastgoedrecht 2013/3: Beëindiging erfpachtsrecht wegens ernstige tekortkomingen

Vastgoedrecht 2013/3: Beëindiging erfpachtsrecht wegens ernstige tekortkomingen

Mr. John Wijnmaalen gaat in het artikel “Beëindiging erfpachtsrecht wegens ernstige tekortkomingen” in op de vraag wanneer er sprake is van een ernstige tekortkoming die de opzegging van een erfpachtsrecht rechtvaardigt. Op basis van recente rechtspraak wordt een beeld geschetst hoe rechtbank en hof oordelen en welke factoren van belang zijn. Het artikel is gepubliceerd in [...] Lees verder »

Beleid van de verhuurders inzake hennep disproportioneel en ongeoorloofd?

Beleid van de verhuurders inzake hennep disproportioneel en ongeoorloofd?

Veelal treden (grotere) verhuurders streng op bij het aantreffen van een hennepkwekerij, het drogen of knippen van hennep of het handelen in hennep in het gehuurde. Om thuisteelt, verwerking van of handel in drugs tegen te gaan werken verhuurders steeds vaker samen met gemeenten, het openbaar ministerie, politie en energiemaatschappijen en wisselen zij onderling informatie [...] Lees verder »

Onrechtmatig afgebroken onderhandelingen leidt tot schadeplicht voor gemeente

Onrechtmatig afgebroken onderhandelingen leidt tot schadeplicht voor gemeente

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk geoordeeld dat de gemeente op onrechtmatige wijze de onderhandelingen met een projectontwikkelaar inzake woningbouw op een locatie heeft afgebroken. Van een overeenkomst was geen sprake nu er geen aanbod was gedaan. Echter het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: het college) had wel verwachtingen bij de projectontwikkelaar gewekt dat enige [...] Lees verder »

Onteigening Haarlemmermeer-A9: minnelijk overleg en de urgentie van het werk

Onteigening Haarlemmermeer-A9: minnelijk overleg en de urgentie van het werk

Ten behoeve van de omlegging van de Rijksweg A9 bij Badhoevedorp wenst Rijkswaterstaat gronden te onteigenen. In het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013, nr. 13.001080, zijn interessante overwegingen te vinden over de te stellen eisen aan het minnelijk overleg. Minnelijk overleg Een aantal eigenaren betoogt dat het minnelijk overleg onvoldoende is geweest omdat in de formele [...] Lees verder »

19-09-2013 – Lezing Actualiteiten Onteigening

19-09-2013 – Lezing Actualiteiten Onteigening

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. De sectie Overheid & Vastgoed organiseert ook dit jaar weer de actualiteitencursus waarin u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen krijgt. Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met [...] Lees verder »

Gedoogplicht Waterwet: onteigening niet noodzakelijk? Afdeling bevestigt eerste uitspraak over gedoogplicht Waterwet

Gedoogplicht Waterwet: onteigening niet noodzakelijk? Afdeling bevestigt eerste uitspraak over gedoogplicht Waterwet

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recentelijk in hoger beroep de eerste uitspraak over de gedoogplicht van artikel 5.24 van de Waterwet bevestigd. De gedoogplicht levert geen strijd op met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en er had niet voor een onteigeningsprocedure op grond van de Onteigeningswet gekozen [...] Lees verder »

Onteigening Breda: urgentie weegt mee bij beoordeling minnelijk overleg

Onteigening Breda: urgentie weegt mee bij beoordeling minnelijk overleg

In een onteigening van de gemeente Breda, nr. 13.001141, werd de eigenaar na het uitbrengen van een schriftelijk aanbod failliet verklaard. De gemeente heeft toen verder onderhandeld met de curatoren. Casus In het minnelijk overleg met de curatoren verzochten de curatoren om uitstel teneinde de aanbieding te kunnen bestuderen en een nieuwe taxatie te laten maken. Die [...] Lees verder »

Onteigening Purmerend: geen toezegging wethouder met betrekking tot grondruil

Onteigening Purmerend: geen toezegging wethouder met betrekking tot grondruil

In een onteigening van de gemeente Purmerend, nr. 13.001079, betoogt de eigenaar tevergeefs dat de gemeente opgewekte verwachtingen niet is nagekomen. Casus De gemeente Purmerend heeft verzocht om de onteigening van twee percelen ten behoeve van de uitvoering van het laatste staartje van een uitwerkingsplan dat voorziet in de realisering van woningbouw, het speelterrein van een al [...] Lees verder »

Planschade Geldrop-Mierlo: geen grond om deskundigenbericht niet te volgen

Planschade Geldrop-Mierlo: geen grond om deskundigenbericht niet te volgen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de uitspraak van de rechtbank om planschade toe te kennen vernietigd. De rechtbank heeft ten onrechte het advies van de door haar benoemde deskundige niet gevolgd. De feiten Eigenares van een perceel met vrijstaande woning heeft een aanvraag ingediend voor tegemoetkoming in de schade die zij stelt te [...] Lees verder »

Beroep van pachter op pachtbescherming kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn

Beroep van pachter op pachtbescherming kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn

Indien een pachter bekend is met het belang van verpachter om de vrije beschikking over het land te hebben en dat verpachter om die reden het gebruik door derden slechts voor korte duur wil toestaan omdat pachter betrokken is geweest bij een eerdere transactie met verpachter, dan kan het beroep van pachter op pachtbescherming naar [...] Lees verder »

Pachtovereenkomst voor één jaar is niet per definitie een geliberaliseerde pachtovereenkomst

Pachtovereenkomst voor één jaar is niet per definitie een geliberaliseerde pachtovereenkomst

Een pachtovereenkomst die wordt aangegaan voor één jaar is niet per definitie geliberaliseerde pacht. Partijen dienen dit uitdrukkelijk overeen te komen. Doen zij dit niet dan lopen zij kans in het reguliere pachtregime te belanden. De zaak Een projectontwikkelaar koopt van verkoper een perceel grond. Omdat de projectontwikkelaar de grond niet meteen nodig heeft is hij bereid [...] Lees verder »

Wees alert op wijzigingsbevoegdheden in nieuwe bestemmingsplannen!

Wees alert op wijzigingsbevoegdheden in nieuwe bestemmingsplannen!

In artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening is de mogelijkheid opgenomen om in een bestemmingsplan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid te geven een plan  te wijzigen. Hierdoor kan de gemeenteraad niet meer oordelen over deze wijzigingen, die in de toekomst met inachtneming van enkele voorwaarden kunnen worden [...] Lees verder »

Voorschriften uit het Bouwbesluit maken geen deel uit van de toetsingsgronden voor een Drank- en Horecavergunning

Voorschriften uit het Bouwbesluit maken geen deel uit van de toetsingsgronden voor een Drank- en Horecavergunning

Het niet voldoen aan voorschriften uit het Bouwbesluit is geen reden om een aanvraag Drank- en Horecavergunning te weigeren of om een vergunning in te trekken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de verwijzing in de Drank- en Horeca wet- en regelgeving naar het Bouwbesluit enkel is opgenomen om duidelijk te [...] Lees verder »

Onteigening Amersfoort: onteigeningsrechter niet gebonden aan deskundigenadvies en vrij in keuze waarderingsmethode

Onteigening Amersfoort: onteigeningsrechter niet gebonden aan deskundigenadvies en vrij in keuze waarderingsmethode

In drie arresten van 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad nog eens de vaste rechtspraak herhaald over de taak van de onteigeningsrechter en de gebondenheid aan het advies van deskundigen. Hoewel deskundigen de “intuïtieve methode” hadden gehanteerd stelde de onteigeningsrechter de schadeloosstelling met de residuele methode vast. Casus De gemeente Amersfoort heeft in 2007 bebouwde resp. [...] Lees verder »

Na advies schadecommissie over niet normale maatschappelijke ontwikkeling kan afwijzing nadeelcompensatie niet onderbouwd worden met drempel

Na advies schadecommissie over niet normale maatschappelijke ontwikkeling kan afwijzing nadeelcompensatie niet onderbouwd worden met drempel

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee uitspraken van 6 juni 2013 geoordeeld dat een gedeelte van de schade die twee transportbedrijven hebben geleden als gevolg van een langdurige wegafsluiting vergoed dient te worden. Het besluit van de minister om aan de hand van een drempel te bepalen dat de schade [...] Lees verder »

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde digitaal raadplegen. Uiteraard kan het [...] Lees verder »

Behoort het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen tot de risicosfeer van huurder?

Behoort het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen tot de risicosfeer van huurder?

In de regel wordt in een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte bepaald dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen en publiekrechtelijke toestemmingen voor rekening van de huurder komen. De kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft in dit licht geoordeeld dat het niet kunnen exploiteren van een horecagelegenheid vanwege het bestemmingsplan tot de risicosfeer van de huurder [...] Lees verder »

Planschade Meppel: binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid, normaal maatschappelijk risico

Planschade Meppel: binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid, normaal maatschappelijk risico

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in haar uitspraak van 5 juni 2013 dat de gemeente Meppel ten onrechte niet heeft onderzocht of de planschade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. De casus De gemeente Meppel had vergoedingen toegekend ter tegemoetkoming in planschade voor waardevermindering als gevolg van een vrijstelling die de bouw van drie woningen met garages mogelijk [...] Lees verder »

Planschade Zundert: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

Planschade Zundert: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

In een planschadezaak van de gemeente Zundert heeft de Raad van State op 5 juni 2013 een beroep op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd. Ook heeft de Afdeling geoordeeld dat vervallen van een wijzigingsbevoegdheid geen wijziging van een beleidsvoornemen inhoudt. De casus: onthouding goedkeuring aan wijzigingsbevoegdheid De gemeente Zundert had een verzoek om planschadevergoeding afgewezen omdat de planschade voorzienbaar [...] Lees verder »

Planschade Uithoorn: uitzichtschade en de aard van de omgeving

Planschade Uithoorn: uitzichtschade en de aard van de omgeving

In een planschadezaak van de gemeente Uithoorn heeft de Raad van State op 5 juni 2013 geoordeeld over uitzichtschade. De aard van de omgeving is daarbij niet relevant. De casus Aletes, eigenaar van een perceel met woning te Kudelstaart, heeft verzocht om vergoeding van planschade vanwege een bestemmingsplan uit 2005 dat op gronden aan de overzijde van [...] Lees verder »

Planschade Heusden: door tijdsverloop na beleidsvoornemen geen voorzienbaarheid

Planschade Heusden: door tijdsverloop na beleidsvoornemen geen voorzienbaarheid

In een planschadezaak van de gemeente Heusden heeft de Raad van State op 5 juni 2013 een beroep van de gemeente op voorzienbaarheid van planschade vanwege een beleidsvoornemen uit 1967 (!) afgewezen. De casus De aanvrager om een tegemoetkoming in planschade had in 2003 zijn woning gekocht. Het gebied ten zuiden van de woning was volgens een uitbreidingsplan [...] Lees verder »

Verbetering van de rechtspositie van de woonbootbewoner?

Verbetering van de rechtspositie van de woonbootbewoner?

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de Tweede Kamer een rapport aangeboden over de rechtspositie van woonbootbewoners. In dit rapport wordt de situatie op dit moment geschetst en worden er suggesties gedaan om de rechtspositie te verbeteren. Zoals wij eerder al opmerkten, is er in de Tweede Kamer een aantal vragen gesteld over de rechtspositie [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid makelaar jegens koper na verstrekking onjuiste (oppervlakte)gegevens

Aansprakelijkheid makelaar jegens koper na verstrekking onjuiste (oppervlakte)gegevens

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 mei 2013 een arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een makelaar jegens derden, in vervolg op een uitspraak van 17 februari 2012 van de Hoge Raad waarmee een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 26 november 2008 was vernietigd. In deze kwestie ging het om verkoop van een bedrijfspand, [...] Lees verder »

Koper moet helft overdrachtsbelastingvoordeel uit voorgaande overdracht vergoeden

Koper moet helft overdrachtsbelastingvoordeel uit voorgaande overdracht vergoeden

Bij de overdracht van een onroerende zaak bestaat de mogelijkheid dat de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting wordt verlaagd met de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting die bij een eerdere verkrijging verschuldigd was. Daarvoor is dan onder meer vereist dat die eerdere overdracht binnen voorafgaande termijn van drie jaar heeft plaatsgevonden, zulks naar [...] Lees verder »

Onteigening: oprekking van het belang van de persoonlijke kennisgeving?

Onteigening: oprekking van het belang van de persoonlijke kennisgeving?

Uit het Koninklijk Besluit van 25 april 2013, nr. 13.000890, gemeente Roosendaal, blijkt dat de Kroon strak de hand houdt aan de voorschriften van de persoonlijke kennisgeving en een tijdig schriftelijk aanbod. Of is er meer aan de hand? Casus De Minister had geen persoonlijke kennisgeving gezonden aan de besloten vennootschap die haar activiteiten uitoefent op de [...] Lees verder »

Executieverkoop van woning bij uitzondering door rechter verboden

Executieverkoop van woning bij uitzondering door rechter verboden

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft een bank verboden om tot executieverkoop van een woning over te gaan. De rechter heeft bij haar oordeel betrokken dat in deze economisch zware tijd van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. De feiten A is ten behoeve van de aankoop van een woning [...] Lees verder »

Weiland aangemerkt als voor landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond

Weiland aangemerkt als voor landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond

De Rechtbank Utrecht heeft recentelijk geoordeeld dat ook een weiland dat door paarden wordt begraasd, aangemerkt kan worden als bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond voor de landbouw. Het weiland in casu werd gebruikt voor ruwvoerwinning, beweiding en uitloop van gemiddeld 12 tot 20 paarden. De zaak De eigenaar van het weiland is in beroep gegaan tegen een vastgestelde WOZ-waarde [...] Lees verder »

Vereenvoudiging energielabel (EPBD)

Vereenvoudiging energielabel (EPBD)

Op 20 november 2012 is het wetsvoorstel “Kenbaarheid energieprestatie gebouwen” door de Tweede Kamer verworpen. Op grond van dit voorstel mag een notaris vanaf 2013 de akte van levering van een gebouw niet passeren zolang een energielabel ontbreekt. Reden voor de verwerping is voornamelijk de sanctie (dienstweigering door de notaris) die stond op het ontbreken [...] Lees verder »

Retentierecht prijsgegeven door aannemer

Retentierecht prijsgegeven door aannemer

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem oordeelde recentelijk dat een aannemer zijn retentierecht heeft prijsgegeven door geen actie meer te ondernemen nadat de opdrachtgever hem het recht (al dan niet rechtmatig) had ontnomen en de zeer korte duur waarop het retentierecht feitelijk is uitgeoefend. De zaak Aannemer en opdrachtgever gaan een aanneemovereenkomst aan betreffende de bouw van [...] Lees verder »

Niet ingeschreven – wel belang

Niet ingeschreven – wel belang

In een recent vonnis oordeelde de Amsterdamse voorzieningenrechter dat ondernemers die niet inschrijven voor een aanbestedingsprocedure onder omstandigheden wel belang kunnen hebben bij hun bezwaren tegen de gunningsbeslissing. Achtergrond van de aanbesteding De Stichting exploiteert een ijshal in de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van die exploitatie heeft zij een overeenkomst met Duosport op grond waarvan Duosport schaatslessen [...] Lees verder »

De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven

De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven

Op 12 maart 2013 heeft de NMa, thans ACM, een notitie gepubliceerd over de mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven. De notitie bevat een overzicht van mededingingsbeperkingen die als gevolg van afspraken in verband met duurzaamheidinitiatieven kunnen voorkomen. Inhoud notitie In de notitie wordt ingegaan op de navolgende afspraken: Horizontale afspraken over de verkoopprijs; Gezamenlijke aanpak van een hulpfunctie (afvalbeheerssystemen); Standaardisering; Kwalitatieve aanbodbeperking. Kennisbank [...] Lees verder »

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Actief delen van kennis zit in het DNA van Dirkzwager advocaten & notarissen. Dat gebeurt o.a. via de workshops van de Dirkzwager Academy, een openbare juridische bibliotheek en de publicatie van meer dan 1.000 juridische artikelen per jaar. Deze artikelen worden geschreven door de ruim 100 juristen van Dirkzwager en bestaan uit opiniestukken, jurisprudentie en [...] Lees verder »

Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid

Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid

Mede als gevolg van het kennistekort nemen overheden naar het oordeel van de ACM (de Autoriteit Consument en Markt) onvoldoende maatregelen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. De ACM komt tot deze conclusie op basis van een nulmeting waartoe zij opdracht heeft gegeven naar aanleiding van de invoering van de Wet Markt en [...] Lees verder »

Residex en hoe te handelen indien een overheidsgarantie strijdig is met de staatssteunregels

Residex en hoe te handelen indien een overheidsgarantie strijdig is met de staatssteunregels

In december 2011 gaf het Hof van Justitie in de Residex-zaak antwoord op prejudiciële vraag van de Hoge Raad of een overeenkomst die in strijd is met de staatssteunregels altijd nietig is. Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Een dergelijke overeenkomst blijkt slechts (al dan niet gedeeltelijk) nietig te zijn indien dat de beste manier [...] Lees verder »

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg

In het tijdschrift Vastgoedrecht is begin mei 2013 een artikel van Robert Rijpstra en Eric Janssen gepubliceerd. Beiden zijn als advocaat werkzaam bij Dirkzwager advocaten & notarissen. In het artikel wordt ingegaan op de huurrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van het Scheiden van Wonen en Zorg. Deze term duidt de financiële scheiding aan tussen de bekostiging [...] Lees verder »

Winkelrenovatie en asbest

Winkelrenovatie en asbest

Bij het renoveren van een winkelcentrum komt het nog wel eens voor dat er asbest wordt aangetroffen of zelfs vrijkomt. Tussen huurder en verhuurder wordt er dan vaak over en weer schadevergoeding gevorderd. De vragen die daarbij aan de orde zijn, is of er sprake is van een gebrek en of de verhuurder zich kan [...] Lees verder »

Bevelschrift tot inbezitstelling na vonnis tot onteigening: geen belangenafweging dus geen (hoor)zitting

Bevelschrift tot inbezitstelling na vonnis tot onteigening: geen belangenafweging dus geen (hoor)zitting

Op 5 april 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg de inbezitstelling bevolen van een vijftal percelen. De gemeente Peel en Maas was inmiddels door inschrijving van het vonnis tot vervroegde onteigening eigenaar geworden van deze percelen. De onteigende verzocht de rechtbank te worden gehoord op het verzoek van de gemeente om een bevelschrift [...] Lees verder »

Koper moet verkoper 6% overdrachtsbelasting uit voorgaande overdracht vergoeden

Koper moet verkoper 6% overdrachtsbelasting uit voorgaande overdracht vergoeden

Bij de doorverkoop van een onroerende zaak kent de wet de faciliteit dat de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting bij de tweede verkrijging wordt verminderd met de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting die bij de eerste verkrijging verschuldigd was. Hiervoor is vereist dat de overdracht (thans) binnen drie jaar plaatsvindt. Discussie ontstaat in [...] Lees verder »

Onteigening Weert: zes maanden termijn voor KB geldt niet voor bekendmaking in Staatscourant

Onteigening Weert: zes maanden termijn voor KB geldt niet voor bekendmaking in Staatscourant

In zijn arrest van 26 april 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de in artikel 78 lid 6 Onteigeningswet gestelde termijn van zes maanden. Moet een Koninklijk Besluit binnen die termijn ook worden bekend gemaakt, of is het voldoende dat het binnen zes maanden is genomen? De casus Weert Het ontwerpbesluit tot onteigening had ter [...] Lees verder »

Aedes en NEPROM ontwikkelen eigen model DNR 2011

Aedes en NEPROM ontwikkelen eigen model DNR 2011

Als variant op De Nieuwe Regeling (DNR 2011) hebben Aedes en NEPROM, brancheorganisaties van woningcorporaties en projectontwikkelaars, het model basisopdracht adviseurs ontwikkeld. In dit model zijn de belangrijkste afwijkingen op de DNR 2011 die in de praktijk voorkomen samengebracht. De DNR 2011 zijn standaardvoorwaarden welke zijn opgesteld door de brancheverenigingen van architecten en ingenieursbureaus. Doordat deze [...] Lees verder »

Regie over de afzet en uitbesteding: conclusie van de A-G in de zaak Fruition

Regie over de afzet en uitbesteding: conclusie van de A-G in de zaak Fruition

Op 23 april is de conclusie van Advocaat-Generaal Wahl (A-G) in de zaak Fruition gepubliceerd. In deze zaak heeft het High Court of Justice of England and Wales (High Court) het Hof van Justitie in een prejudiciële vraag verzocht of producentenorganisaties in de sector groeten en fruit essentiële activiteiten mogen uitbesteden en zo ja welke [...] Lees verder »

Onteigening Sittard-Geleen: horen buiten elkaars aanwezigheid, benoeming deskundigen zonder overleg

Onteigening Sittard-Geleen: horen buiten elkaars aanwezigheid, benoeming deskundigen zonder overleg

In zijn arrest van 5 april 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de jarenlange praktijk van het horen door de Kroon en over de procedure tot benoeming van deskundigen. Het arrest is vooral van belang voor de gang van zaken rond de benoeming van deskundigen. Het “horen”: vroeger en nu Zoals bekend was de standaardpraktijk jarenlang [...] Lees verder »

Afspraak is afspraak?

Afspraak is afspraak?

Hoewel partijen bij het aangaan van een overeenkomst dikwijls in de veronderstelling verkeren een helder en duidelijk contract te hebben gesloten, blijkt het contract in een later stadium nog vaak te leiden tot een (interpretatie)geschil tussen partijen. Door de Hoge Raad is reeds in 1981 (NJ 1981, 635, Haviltex) geoordeeld dat de vraag hoe in een [...] Lees verder »

Artikel 10 NVM koopovereenkomst: geen schadevergoeding naast contractuele boete

Artikel 10 NVM koopovereenkomst: geen schadevergoeding naast contractuele boete

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat een gedupeerde partij geen aanspraak kan maken op aanvullende schadevergoeding, naast de contractuele boete, als de daadwerkelijke schade lager is dan het boetebedrag. De rechtbank geeft uitleg aan artikel 10 van de NVM koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning. De zaak A is bestuurder en enig aandeelhouder van X B.V. en tevens [...] Lees verder »

Nieuwe beleidsregels combinatieovereenkomsten gepubliceerd

Nieuwe beleidsregels combinatieovereenkomsten gepubliceerd

Op 5 april jl. heeft de Minister van Economische Zaken (de Minister) de nieuwe Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013 (Beleidsregels) in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwe Beleidsregels, die de Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2009 vervangen, zijn bedoeld om ondernemingen handvatten te bieden bij de beoordeling in welke gevallen combinatieovereenkomsten in overeenstemming zijn met het kartelverbod van artikel 6 lid [...] Lees verder »

Onteigening voor natuur (natuurlijk) mogelijk

Onteigening voor natuur (natuurlijk) mogelijk

In het KB Het Bildt van 19 maart 2013, nr. 13.000538, herhaalt de Kroon dat onteigening voor natuur mogelijk is. De onteigening wordt verzocht ter uitvoering van het bestemmingsplan “Noordelijke Elfstedenvaartroute”. Dit bestemmingsplan beoogt naast de bevordering van de recreatievaart ook enkele natuurgebieden te realiseren. Eén van de eigenaren voert aan dat agrarische gronden niet kunnen [...] Lees verder »

Nieuw model huurovereenkomst Aedes-Actiz beschikbaar

Nieuw model huurovereenkomst Aedes-Actiz beschikbaar

Het kenniscentrum wonen-zorg van Aedes-Actiz heeft een nieuw model huurovereenkomst voor zorgvastgoed beschikbaar gesteld. Het vorige model dateerde uit april 2004 en was aan herziening toe. Onder meer het scheiden van wonen en zorg per 1 januari 2013 is aanleiding geweest voor de actualisatie. De voorbeeld-huurovereenkomst is volgens de toelichting van het kenniscentrum met name bedoeld [...] Lees verder »

Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft recent geoordeeld dat het niet in strijd is met het arrest van de Hoge Raad van  7 december 2012 om de inhoud van de Eigen Verklaring van de  inschrijver te toetsten nadat een voorlopige gunningsbeslissing is genomen. De zaak A en B en C schrijven in op een Europese [...] Lees verder »

Professionele verkoper niet gebonden aan mondelinge koop

Professionele verkoper niet gebonden aan mondelinge koop

Het Hof Arnhem heeft een nuancering aangebracht op een arrest van de Hoge Raad over het schriftelijkheidsvereiste bij een koopovereenkomst (artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek). Onder omstandigheden is ook de professionele verkoper van een onroerende zaak niet gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst. Schriftelijkheidsvereiste Artikel 7:2 BW bepaalt dat de koop van een onroerende zaak schriftelijk [...] Lees verder »

Niet-aanvaard financieringsaanbod kan toch staatssteunmaatregel zijn

Niet-aanvaard financieringsaanbod kan toch staatssteunmaatregel zijn

In een arrest van 19 maart 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) duidelijk gemaakt dat een door de overheid gedaan aanbod op kapitaalverstrekking onrechtmatige steun kan opleveren, ook al wordt het aanbod niet aanvaard. Dit is het geval als de kans reëel is dat de Staat als gevolg van het [...] Lees verder »

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

De op alle onderdelen uitgeschreven concept-wettekst met Memorie van Toelichting van de Omgevingswet is verschenen. Deze toetsversie is voor formele consultatie voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en SKVV en aan toetsende instanties als Actal, Raad voor de Rechtspraak en het Planbureau voor de Leefomgeving. De toetsversie zal [...] Lees verder »

Onteigening van appartementsrecht via titelzuiverende werking

Onteigening van appartementsrecht via titelzuiverende werking

In zijn arrest van 29 maart 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Onteigeningswet niet voorziet in de mogelijkheid van een afzonderlijke onteigening van een appartementsrecht.  Het arrest gaat over de onteigeningen van de Wijckerveldflat langs de A2 in Maastricht, ten behoeve van de ondertunneling van de Rijksweg. Het –uitgebreide- Koninklijk Besluit d.d. 29 augustus [...] Lees verder »

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Wanneer een inschrijver die in kort geding, waarin de voorlopige gunning wordt aangevochten, in het ongelijk wordt gesteld aankondigt hoger beroep in te stellen, mag de aanbestedende dienst toch tot definitieve gunning van de opdracht overgaan. De Staat der Nederlanden heeft een aanbestedingsprocedure gehouden voor de operationele afwikkeling van internationale dienstreizen en additionele opdrachten. Onder andere [...] Lees verder »

De merkbaarheid van doelbeperkingen: het vervolg op het Batavus-arrest

De merkbaarheid van doelbeperkingen: het vervolg op het Batavus-arrest

Het Gerechtshof Arnhem is in een arrest van 22 maart 2013 tot de conclusie gekomen dat de opzegging door Batavus van de distributieovereenkomst met een internethandelaar onder druk van in Euretco verenigde fietsenhandelaren de mededinging merkbaar beperkt. Het Gerechtshof Arnhem moest zich over de kwestie buigen omdat de Hoge Raad in het verwijzingsarrest van 16 [...] Lees verder »

AVA 2013 vastgesteld als vervanging van AVA 1992

AVA 2013 vastgesteld als vervanging van AVA 1992

Op 27 maart 2013 heeft Bouwend Nederland de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 vastgesteld (hierna: AVA 2013). De vorige voorwaarden, AVA 1992, waren nodig aan vervanging toe. De vijf belangrijkste wijzigingen in de AVA 2013 ten opzichte van de AVA 1992 zijn volgens Bouwend Nederland: Meerwerk kan deels vooraf worden gefactureerd; De opleverprocedure is vereenvoudigd; Bij oplevering [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: afwijzing vanwege onvoldoende overleg met pachter

Onteigening en het minnelijk overleg: afwijzing vanwege onvoldoende overleg met pachter

Het KB Reimerswaal van 4 maart 2013, nr. 13.000359, is één van de vele recente KB’s waaruit blijkt dat de Kroon het ontbreken van een (recent) aanbod niet laat passeren. De gemeenteraad verzocht om onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan; de te onteigening gronden zijn nodig voor de uitbreiding van een bedrijventerrein met een vierde, [...] Lees verder »

Hennep en de mogelijke verweren van een huurder

Hennep en de mogelijke verweren van een huurder

Heft strafrechtelijke vrijspraak van het in werking hebben van een hennepkwekerij ook de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de gedraging op? Dat verhuurders bij het aantreffen van een hennepkwekerij, het drogen of knippen van hennep of het handelen in hennep een streng beleid voeren en dit niet tolereren mag inmiddels als bekend worden verondersteld. Huurders zijn evenwel creatief [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: huurder in onderhandelingen betrekken

Onteigening en het minnelijk overleg: huurder in onderhandelingen betrekken

Uit het KB Rijkswijk van 23 februari 2013, nr. 13.000360, blijkt dat de Kroon het van belang vindt dat ook de huurder in het minnelijk overleg wordt betrokken. De gemeenteraad verzocht om onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan; de te onteigening gronden zijn nodig voor de aanleg van de hoofdontsluitingsweg voor twee nieuwe woonwijken. Minnelijk overleg: geen [...] Lees verder »

Koper hoeft www.ruimtelijkeplannen.nl niet te raadplegen

Koper hoeft www.ruimtelijkeplannen.nl niet te raadplegen

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een koper niet gehouden is een woning met praktijkruimte af te nemen van verkoper, omdat het gebruik als woning in strijd is met het bestemmingsplan. Koper moest bedacht zijn op eventueel uit de openbare registers kenbare beperkingen, maar hoefde geen onderzoek op internet te doen [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: bij nagekomen beperkt gerechtigde zo nodig uitstel verzoekbesluit

Onteigening en het minnelijk overleg: bij nagekomen beperkt gerechtigde zo nodig uitstel verzoekbesluit

Uit het advies van de Raad van State in verband met de onteigening voor het onteigeningsplan Munnikenland (gemeente Zaltbommel) blijkt dat de Raad van State het gevoerde minnelijk overleg onverminderd streng beoordeelt. Het advies is gepubliceerd met het KB van 23 februari 2013, nr. 13.000338.  Verzoek door Staatssecretaris namens Minister ten behoeve van gemeentelijk bestemmingsplan De onteigening [...] Lees verder »

Opzegging huurovereenkomst van onbebouwde onroerende zaak

Opzegging huurovereenkomst van onbebouwde onroerende zaak

Kan een huurovereenkomst van een onbebouwde onroerende zaak worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn van tenminste één maand als deze huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan? Naast de wettelijke opzegtermijn zal er volgens de Hoge Raad ook naar de eisen van redelijkheid en billijkheid gekeken moeten worden. De zaak Een speeltuinexploitant verhuurt een gedeelte van zijn [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen