De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven

De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven

Op 12 maart 2013 heeft de NMa, thans ACM, een notitie gepubliceerd over de mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven. De notitie bevat een overzicht van mededingingsbeperkingen die als gevolg van afspraken in verband met duurzaamheidinitiatieven kunnen voorkomen. Inhoud notitie In de notitie wordt ingegaan op de navolgende afspraken: Horizontale afspraken over de verkoopprijs; Gezamenlijke aanpak van een hulpfunctie (afvalbeheerssystemen); Standaardisering; Kwalitatieve aanbodbeperking. Kennisbank [...] Lees verder »

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Actief delen van kennis zit in het DNA van Dirkzwager advocaten & notarissen. Dat gebeurt o.a. via de workshops van de Dirkzwager Academy, een openbare juridische bibliotheek en de publicatie van meer dan 1.000 juridische artikelen per jaar. Deze artikelen worden geschreven door de ruim 100 juristen van Dirkzwager en bestaan uit opiniestukken, jurisprudentie en [...] Lees verder »

Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid

Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid

Mede als gevolg van het kennistekort nemen overheden naar het oordeel van de ACM (de Autoriteit Consument en Markt) onvoldoende maatregelen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. De ACM komt tot deze conclusie op basis van een nulmeting waartoe zij opdracht heeft gegeven naar aanleiding van de invoering van de Wet Markt en [...] Lees verder »

Residex en hoe te handelen indien een overheidsgarantie strijdig is met de staatssteunregels

Residex en hoe te handelen indien een overheidsgarantie strijdig is met de staatssteunregels

In december 2011 gaf het Hof van Justitie in de Residex-zaak antwoord op prejudiciële vraag van de Hoge Raad of een overeenkomst die in strijd is met de staatssteunregels altijd nietig is. Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Een dergelijke overeenkomst blijkt slechts (al dan niet gedeeltelijk) nietig te zijn indien dat de beste manier [...] Lees verder »

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg

In het tijdschrift Vastgoedrecht is begin mei 2013 een artikel van Robert Rijpstra en Eric Janssen gepubliceerd. Beiden zijn als advocaat werkzaam bij Dirkzwager advocaten & notarissen. In het artikel wordt ingegaan op de huurrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van het Scheiden van Wonen en Zorg. Deze term duidt de financiële scheiding aan tussen de bekostiging [...] Lees verder »

Winkelrenovatie en asbest

Winkelrenovatie en asbest

Bij het renoveren van een winkelcentrum komt het nog wel eens voor dat er asbest wordt aangetroffen of zelfs vrijkomt. Tussen huurder en verhuurder wordt er dan vaak over en weer schadevergoeding gevorderd. De vragen die daarbij aan de orde zijn, is of er sprake is van een gebrek en of de verhuurder zich kan [...] Lees verder »

Bevelschrift tot inbezitstelling na vonnis tot onteigening: geen belangenafweging dus geen (hoor)zitting

Bevelschrift tot inbezitstelling na vonnis tot onteigening: geen belangenafweging dus geen (hoor)zitting

Op 5 april 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg de inbezitstelling bevolen van een vijftal percelen. De gemeente Peel en Maas was inmiddels door inschrijving van het vonnis tot vervroegde onteigening eigenaar geworden van deze percelen. De onteigende verzocht de rechtbank te worden gehoord op het verzoek van de gemeente om een bevelschrift [...] Lees verder »

Koper moet verkoper 6% overdrachtsbelasting uit voorgaande overdracht vergoeden

Koper moet verkoper 6% overdrachtsbelasting uit voorgaande overdracht vergoeden

Bij de doorverkoop van een onroerende zaak kent de wet de faciliteit dat de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting bij de tweede verkrijging wordt verminderd met de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting die bij de eerste verkrijging verschuldigd was. Hiervoor is vereist dat de overdracht (thans) binnen drie jaar plaatsvindt. Discussie ontstaat in [...] Lees verder »

Onteigening Weert: zes maanden termijn voor KB geldt niet voor bekendmaking in Staatscourant

Onteigening Weert: zes maanden termijn voor KB geldt niet voor bekendmaking in Staatscourant

In zijn arrest van 26 april 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de in artikel 78 lid 6 Onteigeningswet gestelde termijn van zes maanden. Moet een Koninklijk Besluit binnen die termijn ook worden bekend gemaakt, of is het voldoende dat het binnen zes maanden is genomen? De casus Weert Het ontwerpbesluit tot onteigening had ter [...] Lees verder »

Aedes en NEPROM ontwikkelen eigen model DNR 2011

Aedes en NEPROM ontwikkelen eigen model DNR 2011

Als variant op De Nieuwe Regeling (DNR 2011) hebben Aedes en NEPROM, brancheorganisaties van woningcorporaties en projectontwikkelaars, het model basisopdracht adviseurs ontwikkeld. In dit model zijn de belangrijkste afwijkingen op de DNR 2011 die in de praktijk voorkomen samengebracht. De DNR 2011 zijn standaardvoorwaarden welke zijn opgesteld door de brancheverenigingen van architecten en ingenieursbureaus. Doordat deze [...] Lees verder »

Regie over de afzet en uitbesteding: conclusie van de A-G in de zaak Fruition

Regie over de afzet en uitbesteding: conclusie van de A-G in de zaak Fruition

Op 23 april is de conclusie van Advocaat-Generaal Wahl (A-G) in de zaak Fruition gepubliceerd. In deze zaak heeft het High Court of Justice of England and Wales (High Court) het Hof van Justitie in een prejudiciële vraag verzocht of producentenorganisaties in de sector groeten en fruit essentiële activiteiten mogen uitbesteden en zo ja welke [...] Lees verder »

Onteigening Sittard-Geleen: horen buiten elkaars aanwezigheid, benoeming deskundigen zonder overleg

Onteigening Sittard-Geleen: horen buiten elkaars aanwezigheid, benoeming deskundigen zonder overleg

In zijn arrest van 5 april 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de jarenlange praktijk van het horen door de Kroon en over de procedure tot benoeming van deskundigen. Het arrest is vooral van belang voor de gang van zaken rond de benoeming van deskundigen. Het “horen”: vroeger en nu Zoals bekend was de standaardpraktijk jarenlang [...] Lees verder »

Afspraak is afspraak?

Afspraak is afspraak?

Hoewel partijen bij het aangaan van een overeenkomst dikwijls in de veronderstelling verkeren een helder en duidelijk contract te hebben gesloten, blijkt het contract in een later stadium nog vaak te leiden tot een (interpretatie)geschil tussen partijen. Door de Hoge Raad is reeds in 1981 (NJ 1981, 635, Haviltex) geoordeeld dat de vraag hoe in een [...] Lees verder »

Artikel 10 NVM koopovereenkomst: geen schadevergoeding naast contractuele boete

Artikel 10 NVM koopovereenkomst: geen schadevergoeding naast contractuele boete

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat een gedupeerde partij geen aanspraak kan maken op aanvullende schadevergoeding, naast de contractuele boete, als de daadwerkelijke schade lager is dan het boetebedrag. De rechtbank geeft uitleg aan artikel 10 van de NVM koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning. De zaak A is bestuurder en enig aandeelhouder van X B.V. en tevens [...] Lees verder »

Nieuwe beleidsregels combinatieovereenkomsten gepubliceerd

Nieuwe beleidsregels combinatieovereenkomsten gepubliceerd

Op 5 april jl. heeft de Minister van Economische Zaken (de Minister) de nieuwe Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013 (Beleidsregels) in de Staatscourant gepubliceerd. De nieuwe Beleidsregels, die de Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2009 vervangen, zijn bedoeld om ondernemingen handvatten te bieden bij de beoordeling in welke gevallen combinatieovereenkomsten in overeenstemming zijn met het kartelverbod van artikel 6 lid [...] Lees verder »

Onteigening voor natuur (natuurlijk) mogelijk

Onteigening voor natuur (natuurlijk) mogelijk

In het KB Het Bildt van 19 maart 2013, nr. 13.000538, herhaalt de Kroon dat onteigening voor natuur mogelijk is. De onteigening wordt verzocht ter uitvoering van het bestemmingsplan “Noordelijke Elfstedenvaartroute”. Dit bestemmingsplan beoogt naast de bevordering van de recreatievaart ook enkele natuurgebieden te realiseren. Eén van de eigenaren voert aan dat agrarische gronden niet kunnen [...] Lees verder »

Nieuw model huurovereenkomst Aedes-Actiz beschikbaar

Nieuw model huurovereenkomst Aedes-Actiz beschikbaar

Het kenniscentrum wonen-zorg van Aedes-Actiz heeft een nieuw model huurovereenkomst voor zorgvastgoed beschikbaar gesteld. Het vorige model dateerde uit april 2004 en was aan herziening toe. Onder meer het scheiden van wonen en zorg per 1 januari 2013 is aanleiding geweest voor de actualisatie. De voorbeeld-huurovereenkomst is volgens de toelichting van het kenniscentrum met name bedoeld [...] Lees verder »

Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

Na gunning/afwijzing de geldigheid van de inschrijvingen beoordelen is niet in strijd met HR-arrest

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft recent geoordeeld dat het niet in strijd is met het arrest van de Hoge Raad van  7 december 2012 om de inhoud van de Eigen Verklaring van de  inschrijver te toetsten nadat een voorlopige gunningsbeslissing is genomen. De zaak A en B en C schrijven in op een Europese [...] Lees verder »

Professionele verkoper niet gebonden aan mondelinge koop

Professionele verkoper niet gebonden aan mondelinge koop

Het Hof Arnhem heeft een nuancering aangebracht op een arrest van de Hoge Raad over het schriftelijkheidsvereiste bij een koopovereenkomst (artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek). Onder omstandigheden is ook de professionele verkoper van een onroerende zaak niet gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst. Schriftelijkheidsvereiste Artikel 7:2 BW bepaalt dat de koop van een onroerende zaak schriftelijk [...] Lees verder »

Niet-aanvaard financieringsaanbod kan toch staatssteunmaatregel zijn

Niet-aanvaard financieringsaanbod kan toch staatssteunmaatregel zijn

In een arrest van 19 maart 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hof) duidelijk gemaakt dat een door de overheid gedaan aanbod op kapitaalverstrekking onrechtmatige steun kan opleveren, ook al wordt het aanbod niet aanvaard. Dit is het geval als de kans reëel is dat de Staat als gevolg van het [...] Lees verder »

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

De op alle onderdelen uitgeschreven concept-wettekst met Memorie van Toelichting van de Omgevingswet is verschenen. Deze toetsversie is voor formele consultatie voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en SKVV en aan toetsende instanties als Actal, Raad voor de Rechtspraak en het Planbureau voor de Leefomgeving. De toetsversie zal [...] Lees verder »

Onteigening van appartementsrecht via titelzuiverende werking

Onteigening van appartementsrecht via titelzuiverende werking

In zijn arrest van 29 maart 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Onteigeningswet niet voorziet in de mogelijkheid van een afzonderlijke onteigening van een appartementsrecht.  Het arrest gaat over de onteigeningen van de Wijckerveldflat langs de A2 in Maastricht, ten behoeve van de ondertunneling van de Rijksweg. Het –uitgebreide- Koninklijk Besluit d.d. 29 augustus [...] Lees verder »

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Wanneer een inschrijver die in kort geding, waarin de voorlopige gunning wordt aangevochten, in het ongelijk wordt gesteld aankondigt hoger beroep in te stellen, mag de aanbestedende dienst toch tot definitieve gunning van de opdracht overgaan. De Staat der Nederlanden heeft een aanbestedingsprocedure gehouden voor de operationele afwikkeling van internationale dienstreizen en additionele opdrachten. Onder andere [...] Lees verder »

De merkbaarheid van doelbeperkingen: het vervolg op het Batavus-arrest

De merkbaarheid van doelbeperkingen: het vervolg op het Batavus-arrest

Het Gerechtshof Arnhem is in een arrest van 22 maart 2013 tot de conclusie gekomen dat de opzegging door Batavus van de distributieovereenkomst met een internethandelaar onder druk van in Euretco verenigde fietsenhandelaren de mededinging merkbaar beperkt. Het Gerechtshof Arnhem moest zich over de kwestie buigen omdat de Hoge Raad in het verwijzingsarrest van 16 [...] Lees verder »

AVA 2013 vastgesteld als vervanging van AVA 1992

AVA 2013 vastgesteld als vervanging van AVA 1992

Op 27 maart 2013 heeft Bouwend Nederland de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 vastgesteld (hierna: AVA 2013). De vorige voorwaarden, AVA 1992, waren nodig aan vervanging toe. De vijf belangrijkste wijzigingen in de AVA 2013 ten opzichte van de AVA 1992 zijn volgens Bouwend Nederland: Meerwerk kan deels vooraf worden gefactureerd; De opleverprocedure is vereenvoudigd; Bij oplevering [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: afwijzing vanwege onvoldoende overleg met pachter

Onteigening en het minnelijk overleg: afwijzing vanwege onvoldoende overleg met pachter

Het KB Reimerswaal van 4 maart 2013, nr. 13.000359, is één van de vele recente KB’s waaruit blijkt dat de Kroon het ontbreken van een (recent) aanbod niet laat passeren. De gemeenteraad verzocht om onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan; de te onteigening gronden zijn nodig voor de uitbreiding van een bedrijventerrein met een vierde, [...] Lees verder »

Hennep en de mogelijke verweren van een huurder

Hennep en de mogelijke verweren van een huurder

Heft strafrechtelijke vrijspraak van het in werking hebben van een hennepkwekerij ook de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de gedraging op? Dat verhuurders bij het aantreffen van een hennepkwekerij, het drogen of knippen van hennep of het handelen in hennep een streng beleid voeren en dit niet tolereren mag inmiddels als bekend worden verondersteld. Huurders zijn evenwel creatief [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: huurder in onderhandelingen betrekken

Onteigening en het minnelijk overleg: huurder in onderhandelingen betrekken

Uit het KB Rijkswijk van 23 februari 2013, nr. 13.000360, blijkt dat de Kroon het van belang vindt dat ook de huurder in het minnelijk overleg wordt betrokken. De gemeenteraad verzocht om onteigening ter uitvoering van een bestemmingsplan; de te onteigening gronden zijn nodig voor de aanleg van de hoofdontsluitingsweg voor twee nieuwe woonwijken. Minnelijk overleg: geen [...] Lees verder »

Koper hoeft www.ruimtelijkeplannen.nl niet te raadplegen

Koper hoeft www.ruimtelijkeplannen.nl niet te raadplegen

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een koper niet gehouden is een woning met praktijkruimte af te nemen van verkoper, omdat het gebruik als woning in strijd is met het bestemmingsplan. Koper moest bedacht zijn op eventueel uit de openbare registers kenbare beperkingen, maar hoefde geen onderzoek op internet te doen [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: bij nagekomen beperkt gerechtigde zo nodig uitstel verzoekbesluit

Onteigening en het minnelijk overleg: bij nagekomen beperkt gerechtigde zo nodig uitstel verzoekbesluit

Uit het advies van de Raad van State in verband met de onteigening voor het onteigeningsplan Munnikenland (gemeente Zaltbommel) blijkt dat de Raad van State het gevoerde minnelijk overleg onverminderd streng beoordeelt. Het advies is gepubliceerd met het KB van 23 februari 2013, nr. 13.000338.  Verzoek door Staatssecretaris namens Minister ten behoeve van gemeentelijk bestemmingsplan De onteigening [...] Lees verder »

Opzegging huurovereenkomst van onbebouwde onroerende zaak

Opzegging huurovereenkomst van onbebouwde onroerende zaak

Kan een huurovereenkomst van een onbebouwde onroerende zaak worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn van tenminste één maand als deze huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan? Naast de wettelijke opzegtermijn zal er volgens de Hoge Raad ook naar de eisen van redelijkheid en billijkheid gekeken moeten worden. De zaak Een speeltuinexploitant verhuurt een gedeelte van zijn [...] Lees verder »

Permanent maken Crisis- en herstelwet

Permanent maken Crisis- en herstelwet

Op 26 maart 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Permanent maken Crisis- en herstelwet en aanbrengen verbeteringen inzake het omgevingsrecht”  aangenomen. Door het wetsvoorstel, afgekort als pChw,  krijgen de tijdelijke maatregelen uit de Crisis- en herstelwet een permanente basis in de reguliere wetgeving. Het wetsvoorstel pChw beoogt tevens enkele het omgevingsrecht te verbeteren met enkele [...] Lees verder »

Autoriteit Consument en Markt ziet levenslicht

Autoriteit Consument en Markt ziet levenslicht

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit zijn niet meer. Per 1 april 2013 zijn deze drie toezichthouders, weliswaar met enige vertraging, gefuseerd tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Aanvankelijk was beoogd dat de ACM op 1 januari 2013 het levenslicht zou zien. Omdat de Minister van Economische [...] Lees verder »

Waarde voor overdrachtsbelasting toch verminderd met bouw- én grondkosten

Waarde voor overdrachtsbelasting toch verminderd met bouw- én grondkosten

De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 een belangrijk arrest gewezen inzake de vermindering van overdrachtsbelasting bij opeenvolgende verkrijgingen. Waar de rechtbank en het hof zoals in de praktijk tot dat moment gebruikelijk oordeelden dat de kosten voor de grond niet tot vermindering leidden, oordeelt de Hoge Raad dat dit wel het geval is. [...] Lees verder »

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft recentelijk geoordeeld dat een uitnodiging van een gemeente aan private partijen voor het verzorgen van kinderopvang in een door de gemeente om niet ter beschikking gestelde locatie géén overheidsopdracht in de zin van het aanbestedingsrecht is. De afgewezen inschrijver kan zich niet beroepen op het Besluit aanbestedingsregels voor [...] Lees verder »

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

In een uitspraak van 13 februari 2013 heeft de Raad van State geoordeeld dat overheidsinstanties die subsidies verlenen niet te snel mogen concluderen dat aangevraagde subsidie als staatssteun is aan te merken. Het vereiste van zorgvuldige besluitvorming vereist volgens de Raad van State dat er eerst (informeel) contact wordt opgenomen met de Europese Commissie. De casus Ridderstee [...] Lees verder »

Weer gevoelige nederlaag NMa in zorgsector

Weer gevoelige nederlaag NMa in zorgsector

Het boek met nederlagen van de NMa in de zorgsector heeft er weer een hoofdstuk bij. Op 14 maart 2013 heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de NMa niet heeft bewezen dat de Stichting Carinova en de Stichting Carint-Reggeland Groep het kartelverbod hebben overtreden. De rechtbank Rotterdam heeft het boetebesluit van de NMa daarom vernietigd [...] Lees verder »

“Wegbestemmen” bestaande mogelijkheid tot exploitatie supermarkt/warenhuis ten behoeve van concentratie detailhandel

“Wegbestemmen” bestaande mogelijkheid tot exploitatie supermarkt/warenhuis ten behoeve van concentratie detailhandel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom heeft met de vaststelling van het bestemmingsplan “Verspreide bedrijven en detailhandel” beoogd enerzijds duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de mogelijkheden voor detailhandel binnen de bestemming “Bedrijf” en anderzijds op een aantal locaties de mogelijkheden tot het vestigen van een nieuwe dan wel het uitbreiden van een [...] Lees verder »

Veelklagers

Veelklagers

Het zal veel gemeentes bekend in de oren klinken: de veelklager die iedere mogelijkheid aangrijpt om in bezwaar, dan wel beroep te gaan tegen besluiten van de gemeente. Deze personen verstoren niet alleen de wijze waarop en snelheid waarmee gemeentes op brieven van belanghebbenden (kunnen) reageren, maar bovendien maakt de Wet Dwangsom en beroep bij [...] Lees verder »

Verkopend makelaar aansprakelijk na verkeerd informeren van de koper

Verkopend makelaar aansprakelijk na verkeerd informeren van de koper

De Rechtbank Oost-Nederland heeft recentelijk geoordeeld dat een verkopend makelaar aansprakelijk is voor de schade die een koper heeft geleden doordat de informatie over de grootte van de tuin niet klopte. De zaak Verkoper heeft zijn appartement verkocht aan koper. De door verkoper ingeschakelde makelaar heeft bij deze verkoop bemiddeld en voorafgaand het appartement via Funda [...] Lees verder »

Vrijstelling Natuurschoonwet voor buitenlandse landgoederen?

Vrijstelling Natuurschoonwet voor buitenlandse landgoederen?

Op grond van de Natuurschoonwet 1928 (hierna: Natuurschoonwet) kunnen eigenaren van landgoederen in Nederland onder voorwaarden worden vrijgesteld van de verplichting tot betaling van schenk- of erfbelasting. Op grond van de Successiewet 1956 (hierna: Successiewet) is schenkbelasting verschuldigd over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de [...] Lees verder »

Geregistreerd partnerschap enkel om overdrachtsbelasting te ontwijken is volgens Hoge Raad wetsontduiking

Geregistreerd partnerschap enkel om overdrachtsbelasting te ontwijken is volgens Hoge Raad wetsontduiking

Anders dan het Hof Arnhem op 15 november 2011 heeft bepaald, oordeelt de Hoge Raad dat het aangaan van een geregistreerd partnerschap enkel om overdrachtsbelasting te ontwijken, wel aangemerkt moet worden als wetsontduiking. De naheffingsaanslag van de belastinginspecteur is dus terecht opgelegd. Hof Voor de bespreking van de casus verwijs ik u naar het eerder door mij [...] Lees verder »

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

De uniforme klachtenregeling voor aanbestedingen is definitief vastgesteld. Dit is een standaard klachtenregeling bij aanbestedingen die aanbestedende diensten zouden moeten omzetten in een interne klachtenregeling. Tevens is in de regeling de werkwijze van de Commissie van Aanbestedingsexperts opgenomen. Wettelijke grondslag voor interne klachtenprocedure? In de Memorie van Toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is opgenomen dat het Ministerie [...] Lees verder »

Huurovereenkomst wisselwoning is naar zijn aard van korte duur

Huurovereenkomst wisselwoning is naar zijn aard van korte duur

De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft op 25 januari 2013 geoordeeld dat de huurovereenkomst van een wisselwoning een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur is. De huurder kan zich dus niet op huurbescherming beroepen en dient te verhuizen zodra de nieuwe woning beschikbaar is. Het feit dat de huurder enkele jaren langer dan [...] Lees verder »

Hennepknipperij in zelfgebouwde berging, moet de huurder ontruimen en krijgt hij zijn investering in het gehuurde dan terug?

Hennepknipperij in zelfgebouwde berging, moet de huurder ontruimen en krijgt hij zijn investering in het gehuurde dan terug?

Een huurder huurt sinds 2002 een woning met toebehoren van Cascade (de verhuurder). De huurder heeft in overleg met zijn verhuurder de woning in 2002 en 2003 verbeterd door een uitbouw en berging te realiseren. In 2010 werd na een tip door de politie in de (aangebouwde) berging een hennepknipperij ontmanteld. De verhuurder vorderde in [...] Lees verder »

Bouwrente blijft aftrekbaar

Bouwrente blijft aftrekbaar

Bouwrente blijft ook onder de nieuwe hypotheekregels aftrekbaar. Dit heeft minister Blok van Wonen en Rijksdienst aangegeven. Vooruitlopend op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft hij dit in een besluit laten vastleggen. Het besluit werkt terug tot en met 1 januari 2013. Bouwrente Bouwrente is de rente die een koper betaalt aan de aannemer over [...] Lees verder »

Gebruik maken van het erf van de buren

Gebruik maken van het erf van de buren

De gemeente heeft voor de uitvoering van een project aan de eigenaar van het belendende erf gevraagd om zijn perceel te mogen betreden om er een bouwhek te plaatsen. De eigenaar van dit perceel (hierna: X) weigert deze toestemming. De gemeente vraagt in een kort geding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage om deze [...] Lees verder »

Kan contractueel worden afgeweken van de wettelijke procedure tot nadere huurprijsvaststelling bij winkelruimte?

Kan contractueel worden afgeweken van de wettelijke procedure tot nadere huurprijsvaststelling bij winkelruimte?

De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft op 6 december 2012 een huurder niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek aan de rechtbank om een deskundige te benoemen voor advies over het opnieuw vaststellen van de huurprijs. Aan het verzoek aan de rechtbank is namelijk geen overleg tussen huurder en verhuurder voorafgegaan. Daarnaast is de kantonrechter van [...] Lees verder »

Brugmaatschappen en het mededingingsrecht: het is wel oppassen!

Brugmaatschappen en het mededingingsrecht: het is wel oppassen!

In november vorig jaar concludeerde de NMa in de zaken 7295 en 7232 dat vrijgevestigd medisch specialisten een economische eenheid vormen met het ziekenhuis waarin zij werken. Deze conclusie heeft verstrekkende gevolgen.  Indien de maatschappen waarin de vrijgevestigd medisch specialisten samenwerken willen fuseren met collega´s van een ander ziekenhuis, wordt dit namelijk (ook) gezien als [...] Lees verder »

Tijdelijke btw-verlaging voor renovatie en onderhoud woningen

Tijdelijke btw-verlaging voor renovatie en onderhoud woningen

Per 1 maart 2013 is het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen verlaagd van 21% naar 6%. Het gaat hierbij om arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die minimaal twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Ook het aanleggen en onderhouden van tuinen valt onder deze verlaging. Het verlaagde btw-tarief [...] Lees verder »

Projectontwikkelaar moet van de Europese Commissie staatssteun terugbetalen

Projectontwikkelaar moet van de Europese Commissie staatssteun terugbetalen

Op 25 januari 2012 heeft Europese Commissie Nederland bij brief geïnformeerd mee dat zij ging onderzoeken of de gemeente Leidenschendam-Voorburg in het kader van het project Damplein (project) staatssteun had gegeven aan projectontwikkelaar Schouten De Jong (SJB). Het onderzoek duurde ongeveer één jaar en resulteerde in een onlangs gepubliceerde beschikking waarin de Commissie constateerde dat [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: níet door ontwikkelaar, wél met huurders!

Onteigening en het minnelijk overleg: níet door ontwikkelaar, wél met huurders!

In haar KB van 17 januari 2013, nr. 13.00043, wijst de Kroon het verzoekbesluit om onteigening van de gemeente Valkenburg  af. De gemeente heeft niet de juiste invulling gegeven aan haar verplichting tot het voeren van minnelijk overleg, zodat de noodzaak tot onteigening ontbreekt. Eigendom al verkregen; maar nog niet vrij van huur De onteigening wordt verzocht [...] Lees verder »

Foute referentie mag niet worden hersteld

Foute referentie mag niet worden hersteld

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft geoordeeld dat de Provincie inschrijver A geen gelegenheid mocht geven een nieuwe referentieopdracht in te dienen. Het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel verzetten zich hiertegen. De zaak Inschrijver A en inschrijver B hebben ingeschreven op een openbare aanbesteding van de Provincie inzake gladheidsbestrijdingswerkzaamheden. Als gunningscriterium wordt de laagste [...] Lees verder »

Onteigening en het minnelijk overleg: HR geen bezwaar tegen onderhandelingen door ontwikkelaar

Onteigening en het minnelijk overleg: HR geen bezwaar tegen onderhandelingen door ontwikkelaar

In het kader van de beoordeling van de noodzaak tot onteigening laat de Kroon onderhandelingen door de projectontwikkelaar buiten beschouwing. De Hoge Raad neemt dergelijke onderhandelingen bij de beoordeling van de onderhandelingsplicht als bedoeld in art. 17 Onteigeningswet wél in aanmerking. In cassatie betoogt de eigenaar dat weliswaar al vanaf 2001 gesprekken met hem zijn gevoerd [...] Lees verder »

Stempel verzonden is nog niet verzonden!

Stempel verzonden is nog niet verzonden!

Wanneer is een besluit door een overheidsorgaan verzonden? Op wie rust de bewijslast? Deze vragen blijven de gemoederen bezig houden. In het bestuursrecht is het vaak belangrijk om met zekerheid te weten wanneer een bepaalde brief aan een burger of bedrijf is verzonden. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit is zes weken [...] Lees verder »

EUR vier miljoen aan boetes in uienkartel

EUR vier miljoen aan boetes in uienkartel

Recent heeft de NMa het boetebesluit van 18 december 2012 gepubliceerd waarin de NMa boetes van in totaal circa EUR 4 miljoen heeft opgelegd aan zeven ondernemingen die zich bezighouden met de productie en verkoop van plantuien. De ondernemingen zouden zich volgens de NMa schuldig hebben gemaakt aan (op grond van het kartelverbod) verboden concurrentiebeperkende [...] Lees verder »

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

Rechtbank wijst schadevergoeding toe aan kartelslachtoffer

In een baanbrekende uitspraak heeft de rechtbank Oost-Nederland ABB Ltd. en ABB B.V. (gezamenlijk ABB c.s.) veroordeeld tot vergoeding van schade die Tennet heeft geleden als gevolg van een kartel waarbij ABB Ltd. partij was. Hoewel kartels regelmatig aanleiding zijn voor schadevergoedingsprocedures, leiden dergelijke procedures zelden tot een vonnis waarin schadevergoeding wordt toegekend (bijvoorbeeld omdat [...] Lees verder »

Ondanks verstreken vervaltermijn toch ontvankelijk…

Ondanks verstreken vervaltermijn toch ontvankelijk…

Het laten verstrijken van de vervaltermijn voor het aanhangig maken van een kort geding in aanbestedingsprocedures heeft bijna altijd tot gevolg dat de klagende partij niet ontvankelijk is in haar vorderingen. Toch is er volgens de Rotterdamse voorzieningenrechter – onder omstandigheden – ruimte om uit dit uitgangspunt een uitzondering te maken. De gemeente Capelle a/d IJssel [...] Lees verder »

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwe Aanbestedingswet zeer binnenkort inwerking zal treden en de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan voor de herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Daarbij komt dat aanbestedende diensten en inschrijvers zich rekenschap moeten [...] Lees verder »

Boetebeding in huurovereenkomst is niet oneerlijk en niet onredelijk bezwarend

Boetebeding in huurovereenkomst is niet oneerlijk en niet onredelijk bezwarend

Het Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat een boetebeding in een huurovereenkomst van € 4.500,- indien de huurder overgaat tot (onbevoegde) onderverhuur niet oneerlijk of onredelijk is. Voor matiging is ook geen reden. Het hof volgt de woningcorporatie in haar standpunt dat de boete een afschrikwekkend effect moet hebben om de leefbaarheid in de buurten te [...] Lees verder »

Is de beste prijs garantie op boekingssites mededingingsrechtproof?

Is de beste prijs garantie op boekingssites mededingingsrechtproof?

De Consumentenbond heeft vorig jaar de NMa opgeroepen onderzoek te doen naar online prijzen van hotels bij boekingssites. Uit een onderzoek van de Consumentenbond bleek namelijk dat bijvoorbeeld de prijzen van 5 verschillende hotels in Amsterdam in 83% van de gevallen (praktisch) gelijk waren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de meeste boekingssites een zogenaamde prijspariteitsclausule [...] Lees verder »

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

Op 11 februari 2013 is bij Koninklijk Besluit bekend gemaakt dat de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 in werking treedt. Dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit. De Raad van State is inhoudelijk akkoord met het besluit, maar adviseerde een aantal artikelen op randzaken aan te passen.  In [...] Lees verder »

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Tony van Wijk en Joris Bax hebben voor de Tender Nieuwsbrief (nummer 1 van 2013) een annotatie geschreven bij een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter oordeelde dat ook na afloop van de Alcatel-termijn en definitieve gunning een kort geding tegen de gunning kan worden gestart. Pas na gunning bleek dat de winnende inschrijver niet [...] Lees verder »

Schade aan kabels door grondboringen komt niet voor rekening aannemer

Schade aan kabels door grondboringen komt niet voor rekening aannemer

Moet een aannemer de door hem veroorzaakte schade aan kabels vergoeden als de informatie over de ligging van de kabels niet volledig was? Het Hof Amsterdam oordeelt van niet. De zaak Een aannemer, gespecialiseerd in horizontaal gestuurd boren, heeft grondwerkzaamheden uitgevoerd door middel van gestuurde boring. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de aannemer bij de netwerkbeheerder tekeningen [...] Lees verder »

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Menzis verplicht om zorginkoopprocedure 2013 te wijzigen

Op 8 augustus 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem geoordeeld dat de eisen die zorgkantoor Menzis (hierna: Menzis) aan zorgaanbieders stelde in het kader van de inkoopprocedure voor AWBZ-zorg strijdig zijn met de algemene beginselen van aanbestedingsrecht. Menzis werd daarom door de rechtbank Arnhem verplicht om haar eisen te wijzigen en zorgaanbieders de [...] Lees verder »

Akkoord over stimuleringen woningmarkt en bouwsector

Akkoord over stimuleringen woningmarkt en bouwsector

Het kabinet heeft samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen een akkoord bereikt over de woningmarkt en de bouwsector. De maatregelen moeten zorgen voor stimulering van en vertrouwen in de markt. Hypotheek Het volledig en annuitair aflossen van hypotheken in 30 jaar blijft de norm. Daarnaast wordt het mogelijk een tweede lening naast de hypotheek af [...] Lees verder »

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Bij een onderhandse aanbestedingsprocedure is de aanbestedende dienst vrij in de keuze welk bedrijven zij uitnodigt om een inschrijving in te dienen. Zo oordeelde de Haagse Rechtbank in een recent gepubliceerd vonnis. Het feit dat een inschrijver niet is uitgenodigd, is in dit geval niet zomaar onrechtmatig. De Politieregio Hollands Midden (PHM) heeft voor een [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen