Eerste beoordeling nakoming toewijzingseisen Tijdelijke regeling

Eerste beoordeling nakoming toewijzingseisen Tijdelijke regeling

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 november 2012 de jaarlijkse individuele oordeelsbrieven toegestuurd aan de woningcorporaties. Voor het eerst heeft de minister zich hierin uitgelaten over de nakoming van de regels bij toewijzing van huurwoningen in het kader van staatssteun. De minister heeft geconstateerd dat veel corporaties hun toewijzingsadministratie niet op [...] Lees verder »

Een verplichting uit het bestemmingsplan kan een bijzondere beperking zijn als bedoeld in artikel 7:15 BW

Een verplichting uit het bestemmingsplan kan een bijzondere beperking zijn als bedoeld in artikel 7:15 BW

Een verkoper heeft een woning verkocht aan een collega gelegen naast een bedrijf waarin zij beiden werkzaam zijn. Nadat de koper niet meer werkzaam is in het achtergelegen bedrijfspand, ontvangt de koper een brief van de gemeente waarin staat dat de woning krachtens het bestemmingsplan een dienstwoning is. Nu de koper niet meer betrokken of [...] Lees verder »

Huurder beroept zich met succes op dwaling bij enorme stijging van servicekosten INIT-gebouw

Huurder beroept zich met succes op dwaling bij enorme stijging van servicekosten INIT-gebouw

Onder meer als gevolg van de explosief stijgende energieprijzen hebben veel huurders de afgelopen jaren bij de eindafrekening van de servicekosten aanzienlijke bedragen moeten bijbetalen. De daadwerkelijke servicekosten lagen fors hoger dan het contractueel overeengekomen voorschot. Indien dit contractueel overeengekomen voorschot van meet af aan bewust (bijv. om huurders aan te trekken) te laag is [...] Lees verder »

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij inkoop aandeel in datacenters

Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij inkoop aandeel in datacenters

Bij de overdracht van aandelen in een besloten vennootschap is er mogelijk sprake van verschuldigdheid van overdrachtsbelasting indien de vennootschap aan onder meer de doeleis voldoet. De doeleis houdt in dat de vennootschap als enige werkzaamheid of activiteit heeft het vervreemden, verkrijgen of exploiteren van onroerende zaken. In de casus waarover de rechtbank Leeuwarden op [...] Lees verder »

31-01-2013 – Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

31-01-2013 – Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

Particulieren die grond in gebruik hebben zonder eigenaar te zijn of een gebruiksrecht te hebben en niet van plan zijn het gebruik van deze grond te beëindigen is een fenomeen waar veel overheidslichamen de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen. In veel gevallen moet er direct actie worden ondernomen. Vaak zal de gebruiker een beroep doen [...] Lees verder »

Vendor Lock-in is objectieve rechtvaardiging voor toeschrijven naar merk

Vendor Lock-in is objectieve rechtvaardiging voor toeschrijven naar merk

Ingeval van afhankelijkheid tussen aanbesteder en een bepaald merk of product lijkt het te zijn toegestaan dat de aanbestedende dienst dit merk of product bij een aanbestedingsprocedure (dwingend) voorschrijft. Dat is de uitkomst van een bodemprocedure die Oracle tegen de Staat der Nederlanden heeft gevoerd. Inkoop van informatiesysteem In 2003 heeft het Ministerie van Sociale Zaken [...] Lees verder »

Onteigening Teylingen: onderhandelen over recht van overpad?

Onteigening Teylingen: onderhandelen over recht van overpad?

In haar Koninklijk Besluit van 23 november 2012, nr. 12.002786, heeft de Kroon gereageerd op zienswijzen over zelfrealisatie, de ter inzage te leggen stukken, het ontbreken van urgentie vanwege de huidige woningmarkt, en het voeren van minnelijk overleg met een gerechtigde tot een recht van overpad. Het onteigeningsverzoek (Titel IV) had betrekking op de realisering [...] Lees verder »

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen

Vanwege de complexiteit plegen verzekeringen (meer in het bijzonder brandverzekeringen in co-assurantie) via een zogenaamde onderhandelingsprocedure te worden aanbesteed. De Europese Commissie is echter van mening dat daarvoor (gewoon) een openbare of niet-openbare procedure moet worden gevolgd. Naar aanleiding van deze inbreukprocedure heeft de Nederlandse Staat besloten een handreiking op te stellen die aanbestedende diensten [...] Lees verder »

Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 in werking

Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 in werking

Gisteren heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) definitief aanvaard. Dit betekent dat de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (hierna: Wab), die enkele rigoreuze wijzigingen in de Algemene wet bestuursprocesrecht met zich meebrengt, vermoedelijk [...] Lees verder »

Ouderdomsclausule en niet-zelfbewoningsclausule in koopovereenkomst voorkomen dat verkoper schade moet betalen

Ouderdomsclausule en niet-zelfbewoningsclausule in koopovereenkomst voorkomen dat verkoper schade moet betalen

Het Hof Amsterdam heeft recentelijk op basis van de uitleg van een ouderdomsclausule en een niet-zelfbewoningsclausule geoordeeld dat de gestelde gebreken aan de elektrische installatie en de badkamer voor risico van de koper komen. Dit ondanks dat de verkoper contractueel heeft gegarandeerd dat het woonhuis normaal zou kunnen worden gebruikt. De zaak Kopers hebben een woning [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

In 2012 hebben de advocaten en notarissen van Dirkzwager meer dan 1.000 digitale juridische artikelen gepubliceerd op de juridische kennisportal van Dirkzwager http://partnerinkennis.nl/ en de internationale kennispagina http://legalknowledgeportal.com/. Deze ruim 1.000 artikelen zijn in 2012 goed gebleken voor 1.000.000 pageviews. Op http://dirkzwagerbibliotheek.nl/ heeft Dirkzwager de 5 best gelezen artikelen per kennispagina van 2012 gepubliceerd. Voor zover [...] Lees verder »

Gemeenteambtenaar onbevoegd tot aangaan overeenkomst

Gemeenteambtenaar onbevoegd tot aangaan overeenkomst

Kan een gemeenteambtenaar namens de gemeente een overeenkomst aangaan? Dat kan, mits de betreffende ambtenaar daartoe bevoegd is en het college van burgemeester en wethouders daartoe besloten heeft. Kan de gemeente echter gebonden zijn aan een overeenkomst die onbevoegd is aangegaan? Ook dat kan, maar dan moet de tegenpartij uit gedragingen of verklaringen in redelijkheid [...] Lees verder »

Vrijwillig omzetten van aflossingsvrije hypotheek kan tot 1 april 2013

Vrijwillig omzetten van aflossingsvrije hypotheek kan tot 1 april 2013

Huizenbezitters die hun bestaande aflossingvrije hypotheek om willen zetten in een (bank)spaar- of beleggingshypotheek en daardoor nog willen profiteren van de fiscale voordelen die daarvoor gelden krijgen tot 1 april 2013 de tijd. Het betreft hier de mogelijkheid om een in box 1 vrijgestelde ‘aflossingsvoorziening’ tot stand te brengen waarvan contractueel wordt bepaald dat het kapitaal [...] Lees verder »

Dirkzwager opent nieuw Arnhems kantoor met openbare bibliotheek voor cliënten en relaties

Dirkzwager opent nieuw Arnhems kantoor met openbare bibliotheek voor cliënten en relaties

Op 22 november j.l. opende Dirkzwager advocaten & notarissen de deuren van een nieuw, tweede kantoor aan de Velperweg in Arnhem. Naast de opening van dit duurzame gebouw, opende Dirkzwager hiermee ook de deuren naar een nieuwe openbare juridische bibliotheek voor cliënten en relaties van Dirkzwager. Het openbaar stellen van deze bibliotheek is uniek in de [...] Lees verder »

EIB: Investeringen in zorgvastgoed zullen sterk toenemen

EIB: Investeringen in zorgvastgoed zullen sterk toenemen

Het Economisch Instituut voor de Bouw (‘EIB’) heeft een interessant rapport gepubliceerd over de toekomst van het bouwen voor de zorg. Er blijkt een grote behoefte aan investeringen in zorgvastgoed te zijn, zowel op de korte als de lange termijn. Enerzijds is sprake van een sterk toenemende vraag naar zorg vanuit de vergrijzende bevolking. Bovendien [...] Lees verder »

Zoeken naar een onderhuurder levert geen grond op voor ontbinding van huurovereenkomst

Zoeken naar een onderhuurder levert geen grond op voor ontbinding van huurovereenkomst

Kan verhuurder de huurovereenkomst met huurder ontbinden enkel omdat huurder naar een onderhuurder op zoek is? De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelde van niet. Het onderverhuren zonder toestemming van verhuurder is niet toegestaan, maar dat geldt niet voor het zoeken naar een onderhuurder. De zaak Tussen huurder en verhuurder bestaat een huurovereenkomst betreffende een woning. [...] Lees verder »

Planschade: wanneer valt planschade niet onder het normaal maatschappelijk risico?

Planschade: wanneer valt planschade niet onder het normaal maatschappelijk risico?

Bij een planschadeverzoek moet de gemeente als eerste onderzoeken of en zo ja, in hoeverre de gestelde planschade binnen het normaal maatschappelijke risico valt. De Afdeling bevestigt in meerdere uitspraken van 21 november 2012 de overwegingen in haar eerdere uitspraak van 5 september 2012 (Heiloo, LJN: BX6492). Casus In haar uitspraken van 21 november 2012 (LJN: [...] Lees verder »

Pachter beroept zich tevergeefs op dwaling en misbruik van omstandigheden bij pachtontbindingsovereenkomst

Pachter beroept zich tevergeefs op dwaling en misbruik van omstandigheden bij pachtontbindingsovereenkomst

Een pachter die zich jaren na het sluiten van een pachtontbindingsovereenkomst beroept op misbruik van omstandigheden en dwaling en zo de pachtontbindingsovereenkomst wil laten vernietigen, krijgt geen gelijk van de pachtkamer van de rechtbank en het hof. De voorliggende casus De pachter is sinds de jaren tachtig pachter van een aantal percelen grasland. In 1995 wordt [...] Lees verder »

Geen redelijk aanbod tot aangaan nieuwe pachtovereenkomst

Geen redelijk aanbod tot aangaan nieuwe pachtovereenkomst

Verpachter heeft pachter een nieuwe pachtovereenkomst aangeboden met daarbij de voorwaarde dat een strook grond niet tot de nieuwe pachtovereenkomst behoort. Pachter wijst dit aanbod af met als argument dat door de verpachter geen redelijk aanbod is gedaan. Voorwaarde waaronder het aanbod is gedaan is dat de strook grond niet tot het gepachte zou behoren. [...] Lees verder »

Onteigening: wie is bij Titel IV de verzoeker om onteigening? En: onteigening t.b.v. dubbelbestemming mogelijk

Onteigening: wie is bij Titel IV de verzoeker om onteigening? En: onteigening t.b.v. dubbelbestemming mogelijk

De Kroon heeft zich in het KB van 15 november 2012, nr. 12.002716, nogmaals uitgelaten over het schriftelijk aanbod voorafgaande aan het verzoekbesluit, en over de vraag of ook met anderen dan de eigenaren moet worden onderhandeld. Dubbelbestemming Waterstaat-Waterafvoergebied De verzochte onteigening strekt ter uitvoering van het provinciale inpassingsplan Rivierverruiming Overdiepse Polder, concreet de bestemmingen “Agrarisch [...] Lees verder »

Gewijzigd gebruik Renaultgebouw geen reden tot verhoging erfpachtcanon

Gewijzigd gebruik Renaultgebouw geen reden tot verhoging erfpachtcanon

Het Gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van de Rechtbank Amsterdam bekrachtigd waarin bepaald is dat de gemeente Amsterdam geen reden had om tot verhoging van de erfpachtcanon over te gaan op grond van gewijzigd gebruik door de nieuwe erfpachter van het Renaultgebouw. De zaak De gemeente Amsterdam heeft in 1957 een terrein aan de Wibautstraat in erfpacht [...] Lees verder »

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat het transparantiebeginsel ambtshalve moet worden toegepast. Dit zou voortvloeien uit eerdere Europese jurisprudentie. Dit oordeel leidde ertoe een bestekseis onrechtmatig werd verklaard en de voorgenomen gunning werd verboden. Daarnaast werden ook interessante oordelen gegeven over rechtsverwerking en eisen aan combinaties. Eisen aan combinaties De Litigieuze eis Bij een Europese aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer [...] Lees verder »

Maakt de stilzwijgende bruikleenovereenkomst een einde aan de verjaringsproblematiek waar veel gemeenten mee te maken hebben?

Maakt de stilzwijgende bruikleenovereenkomst een einde aan de verjaringsproblematiek waar veel gemeenten mee te maken hebben?

Op 18 april 2012 heeft de Rechtbank te Arnhem een interessante uitspraak gewezen met betrekking tot de verjaring van een rechtsvordering tot ontruiming van de gemeente Arnhem. Hierin werd geoordeeld over het verweer van de gemeente dat een stilzwijgende bruikleenovereenkomst zou zijn ontstaan waardoor de wederpartij geen bezitter van de grond zou zijn maar slechts [...] Lees verder »

Inschrijver mag onwelgevallige inschrijving niet intrekken en niet zelf ongeldig verklaren

Inschrijver mag onwelgevallige inschrijving niet intrekken en niet zelf ongeldig verklaren

Het gaat in deze zaak van de Rechtbank Dordrecht om een inschrijver die zich terugtrok nadat hij erachter kwam dat hij met een te laag bedrag had inschreven. De aanbestedende dienst wil dit niet zomaar accepteren en vordert schadevergoeding. Deze schade bestaat uit het verschil tussen de inschrijfbedragen van inschrijver 1 en inschrijver 2. Het verloop [...] Lees verder »

Het splitsen van een gemengde huurovereenkomst met woonruimte, kantoorruimte en caféruimte

Het splitsen van een gemengde huurovereenkomst met woonruimte, kantoorruimte en caféruimte

Bij beantwoording van de vraag of een gemengde huurovereenkomst gesplitst kan worden, dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Het gebruik dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan, het gebruik dat er daadwerkelijk van het gehuurde wordt gemaakt, de inrichting van het gehuurde en de [...] Lees verder »

Ontwerp klachtenregeling aanbesteden

Ontwerp klachtenregeling aanbesteden

Eind oktober heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), gelijktijdig met de richtsnoeren leveringen en diensten, het ontwerp van de klachtenregeling aanbesteden naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierna heeft in november een openbare internetconsultatie plaatsgevonden waarin de ontwerpklachtenregeling werd geconsulteerd. De inwerkingtreding loopt parallel met de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet 20.. [...] Lees verder »

Onteigening: inwonende kinderen geen belanghebbende

Onteigening: inwonende kinderen geen belanghebbende

In het KB van 26 oktober 2012, nr. 12.002519, gemeente Beuningen, oordeelt de Kroon dat kinderen geen zelfstandig belang hebben bij de onteigening van een woning alleen vanwege het feit dat zij daarin bij hun ouders inwonen. De eigenaar had als zienswijze aangevoerd dat de gevolgde procedure niet juist was omdat een aantal direct belanghebbende [...] Lees verder »

Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2013

Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2013

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2013 en het wetsvoorstel Herziening fiscale behandeling eigen woning zetten wij de belangrijkste maatregelen graag voor u op een rijtje. Aftrek hypotheekrente en overgangsrecht Voor diegenen die na 1 januari 2013 een nieuwe hypothecaire lening afsluiten, geldt dat zij alleen recht op hypotheekrenteaftrek hebben als de lening (eigenwoningschuld) [...] Lees verder »

Procestactieken: waarheids- en informatieplicht

Procestactieken: waarheids- en informatieplicht

Voor partijen in een civiele procedure gelden de zogenaamde waarheids- en informatieplicht (artikel 21 en 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De waarheidsplicht brengt met zich mee dat een partij gehouden is om de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Uit de informatieplicht vloeit – kort gezegd – voort [...] Lees verder »

Onteigening op grond van art. 62 Onteigeningswet ten behoeve van natuurcompensatie

Onteigening op grond van art. 62 Onteigeningswet ten behoeve van natuurcompensatie

In het KB van 29 oktober 2012, nr. 12.002460, gemeente Vlissingen, oordeelt de Kroon dat gronden benodigd voor natuurcompensatie op grond van art. 62 Onteigeningswet (hierna: Ow) ter onteigening mogen worden aangewezen. Onteigening na realisering dijkversterking Het waterschap Scheldestromen verzoekt om onteigening krachtens artikel 62 Ow ten behoeve van de versterking van het dijk- en duinvak [...] Lees verder »

Doorvoeren belangrijke wijzigingen gedurende een aanbestedingsprocedure is onder omstandigheden toegestaan

Doorvoeren belangrijke wijzigingen gedurende een aanbestedingsprocedure is onder omstandigheden toegestaan

In het geruchtmakende Koffie-arrest (waarover wij u eerder hebben bericht) is door het Europees Hof van Justitie uitgemaakt dat het doorvoeren van belangrijke wijzigingen in de Nota van Inlichtingen in beginsel niet is toegestaan. Uit het arrest lijkt ook te volgen dat hierop een uitzondering kan worden gemaakt indien de tussentijdse (belangrijke) wijziging aan alle [...] Lees verder »

Onteigening Aalsmeer afgewezen omdat reactietermijn na schriftelijk aanbod niet was verstreken

Onteigening Aalsmeer afgewezen omdat reactietermijn na schriftelijk aanbod niet was verstreken

Opnieuw wordt een verzoek om onteigening afgewezen omdat het verzoekbesluit drie dagen na het schriftelijk aanbod is genomen. In haar KB van 13 oktober 2012, nr. 12.002434, gemeente Aalsmeer, geeft de Kroon nogmaals een duidelijk kader voor de onderhandelingen voorafgaande aan het verzoekbesluit. De onteigening was verzocht ter uitvoering van een bestemmingsplan en een uitwerkingsplan [...] Lees verder »

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Op internet is een consultatiedocument voor de Richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen suggesties daarvoor indienen. Deze richtsnoeren kunnen bij AMvB verbindend worden indien na een evaluatie van de Aanbestedingswet blijkt dat onderdrempelige opdrachten voor diensten en leveringen niet voldoende uniform worden aanbesteed. Hoewel de Aanbestedingswet nog niet van kracht [...] Lees verder »

Onteigening ten behoeve van natuurbeheer op basis van schriftelijk beleid mogelijk

Onteigening ten behoeve van natuurbeheer op basis van schriftelijk beleid mogelijk

In haar KB van 12 oktober 2012, nr. 12.002383, gemeente Werkendam, is de Kroon van oordeel dat onteigening ten behoeve van natuurbeheer mogelijk is. Het gaat in dit KB om natuurbeheer waarbij ook waterstaatkundige belangen aan de orde zijn. De Kroon toetst de beleidsuitgangspunten en vindt deze niet onredelijk. De onteigening is verzocht ter uitvoering [...] Lees verder »

Forse contractuele boete voor hennepgerelateerde activiteiten in huurwoning

Forse contractuele boete voor hennepgerelateerde activiteiten in huurwoning

Als verhuurder van sociale huurwoningen is het verstandig om in huurovereenkomsten expliciet te vermelden dat de woning beschikbaar dient te blijven voor de sociale sector en dat hennepgerelateerde activiteiten de ontbinding van de huurovereenkomst tot gevolg hebben. Daarnaast verdient het aanbeveling om een forse boetebepaling op te nemen. Forse boete gerechtvaardigd Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft recentelijk geoordeeld [...] Lees verder »

Onteigening: onderhandelingen ontwikkelaar onvoldoende om onteigeningsnoodzaak aan te nemen

Onteigening: onderhandelingen ontwikkelaar onvoldoende om onteigeningsnoodzaak aan te nemen

In haar KB van 12 oktober 2012, nr. 12.002382, gemeente Apeldoorn, vindt de Kroon – na advies van de Raad van State – de onteigening van percelen prematuur omdat de onderhandelingen gericht op de minnelijke verwerving niet door de gemeente maar door de ontwikkelaar waren gevoerd. Verzoeker moet zelf onderhandelen De onteigening betreft de realisering van een [...] Lees verder »

Vastgoedrecht 2012/5: Ontwerp Wet natuurbescherming aangepast na forse kritiek Raad van State

Vastgoedrecht 2012/5: Ontwerp Wet natuurbescherming aangepast na forse kritiek Raad van State

In het nieuwste nummer van Vastgoedrecht (2012/5) is een artikel gepubliceerd van Maarten Baneke over het wetsvoorstel Wet natuurbescherming en de kritiek daarop van de Raad van State. Op 20 augustus jl. zond het kabinet het al langer aangekondigde wetsvoorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming naar de Tweede Kamer. In dit artikel worden de onderdelen van [...] Lees verder »

Aanpassen Leegstandwet om tijdelijke verhuur van onder meer te koop staande woningen te versoepelen

Aanpassen Leegstandwet om tijdelijke verhuur van onder meer te koop staande woningen te versoepelen

Om de tijdelijke verhuur van onder meer te koop staande woningen te versoepelen is er een wetsvoorstel ingediend om de Leegstandwet aan te passen. Het wetsvoorstel ziet op het meerdere malen tijdelijk kunnen verhuren van dezelfde woning , de verruiming van de maximale duur van de vergunning en het afschaffen van de maximale huurprijs voor [...] Lees verder »

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft 2 modellen voor de Uniforme Eigen Verklaring gepubliceerd. Eén voor Europese aanbestedingsprocedures en één voor opdrachten met een waarde onder de drempel. Conform het Aanbestedingsbesluit zullen deze Eigen Verklaringen bij Ministeriële Regeling worden vastgesteld en bindend worden bij aanbestedingen die onder het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet vallen. mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaat vakgroep aanbestedings- en [...] Lees verder »

Bestaande hypotheken met NHG meenemen naar nieuwe woning

Bestaande hypotheken met NHG meenemen naar nieuwe woning

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer laten weten dat mensen met een bestaande hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) niet met een aflossingsverplichting te maken krijgen bij verhuizen na 1 januari 2013. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van NHG) zal op verzoek van de minister de regels aanpassen [...] Lees verder »

Planschade Rhenen: uit te werken bestemming niet betrekken bij planvergelijking

Planschade Rhenen: uit te werken bestemming niet betrekken bij planvergelijking

In een planschadezaak van de gemeente Rhenen heeft de Raad van State op 7 november 2012 geoordeeld dat bij de planologische vergelijking de (maximale) invulling van een uit te werken bestemming buiten beschouwing dient te blijven. De casus De eigenaar van een vrijstaande woning verzoekt om compensatie van planschade als gevolg van een in 2007 verleende vrijstelling [...] Lees verder »

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

In het Staatsblad van donderdag 8 november 2012 is de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is echter nog niet duidelijk. In artikel 4.40 van de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat de datum van inwerkingtreding wordt bepaald door een nader te nemen Koninklijk Besluit. De datum van inwerkingtreding kan zelfs voor afzonderlijke artikelen verschillen. [...] Lees verder »

Onteigening en de eliminatieregel: concreet plan bij veel omvattende plannen waarbij meerdere overheden samenwerken

Onteigening en de eliminatieregel: concreet plan bij veel omvattende plannen waarbij meerdere overheden samenwerken

Het Hof Den Haag heeft op 31 januari 2012 vijf vervolgarresten (LJN: BY 1909, 1944, 1939, 1932, 1950) op de bekende “9 juli-arresten” gewezen. Daarin beoordeelt het Hof of het bestemmingsplan voor de provinciale weg N219 moet worden aangemerkt als (niet meer dan) de planologisch-juridische onderbouwing voor de aanleg van de weg. In dat geval [...] Lees verder »

Termijn in projectontwikkelaarsresolutie verruimd naar 24 maanden

Termijn in projectontwikkelaarsresolutie verruimd naar 24 maanden

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op 31 oktober jongstleden besloten om de termijn in de zogenaamde projectontwikkelaarsresolutie te verlengen van zes maanden naar twee jaar. Concreet betekent dit het volgende: De levering door een ondernemer (als bedoeld in de omzetbelasting) van een nieuwe onroerende zaak is belast met omzetbelasting. Voor de overdrachtsbelasting geldt dan een vrijstelling ter [...] Lees verder »

Overlast geen grond om verzoek medehuurderschap af te wijzen

Overlast geen grond om verzoek medehuurderschap af te wijzen

De wet bepaalt dat degene die met een huurder duurzaam samenwoont maar niet de partner van de huurder is, aanspraak kan maken op medehuurderschap. Het feit dat de inwonende zoon van huurster regelmatig overlast verzorgt in het gehuurde is geen grond om het verzoek tot medehuurderschap af te wijzen. Rechtbank ’s-Hertogenbosch oordeelde recentelijk dat het [...] Lees verder »

Actualisering overdrachtsbelasting ondernemingsfaciliteiten

Actualisering overdrachtsbelasting ondernemingsfaciliteiten

De overdrachtsbelasting kent voor ondernemingen een aantal vrijstellingen voor de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting. Deze zijn opgenomen in artikel 15 lid 1 sub b, sub e, sub f en sub h van de Wet belastingen van rechtsverkeer. Over de wijze van toepassing heeft de staatssecretaris een aantal besluiten genomen. Bij besluit van 16 oktober 2012 heeft de [...] Lees verder »

De verhuurderheffing: heffing voor verhuurder die meer dan tien huurwoningen bezit

De verhuurderheffing: heffing voor verhuurder die meer dan tien huurwoningen bezit

Op 17 oktober 2012 is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (de Afdeling) verschenen inzake het voorstel van wet over de invoering van een verhuurderheffing. De verhuurderheffing is een heffing voor verhuurders van meer dan tien huurwoningen. De heffing vindt plaats over de WOZ-waarde van de huurwoningen. De Afdeling wijst [...] Lees verder »

Artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer: verschillende regimes

Artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer: verschillende regimes

Op grond van het Belastingplan 2013 is artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) wederom verruimd. Zoals Karin Braam al schreef  is de termijn van zes maanden tijdelijk verlengd naar zesendertig maanden. Eerder had de minister de termijn al verlengd tot twaalf maanden. Artikel 13 WBR zorgt ervoor dat er geen cumulatie van [...] Lees verder »

Procestactieken – misbruik van procesrecht

Procestactieken – misbruik van procesrecht

Hoewel het in civiele zaken dikwijls ‘om de centen’ gaat en de eisende partij er alles aan zal doen om de gedaagde te laten betalen, proberen sommige gedaagden daartegen – om hen moverende redenen – zoveel mogelijk vertragingstactieken uit om de procedure zo lang mogelijk te rekken. Bij deze vertragingstactieken ligt misbruik van procesrecht evenwel [...] Lees verder »

13-11-2012 – Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

13-11-2012 – Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

Particulieren die grond in gebruik hebben zonder eigenaar te zijn of een gebruiksrecht te hebben en niet van plan zijn het gebruik van deze grond te beëindigen is een fenomeen waar veel overheidslichamen de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen. In veel gevallen moet er direct actie worden ondernomen. Vaak zal de gebruiker een beroep doen [...] Lees verder »

Zorgbestuurder levert salaris in voor aanbesteding

Zorgbestuurder levert salaris in voor aanbesteding

Recent was in het nieuws dat een bestuurder van een zorginstelling € 11.000 salaris inlevert om mee te mogen blijven doen aan een aanbesteding van een gemeente. Het salaris van € 193.000 per jaar is meer dan de Balkenendenorm, die als maximum geldt volgens de WNT (Wetsontwerp normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De maatschappelijke [...] Lees verder »

Breaking news, Aanbestedingswet aangenomen

Breaking news, Aanbestedingswet aangenomen

Op 30 oktober om 14.15 uur is de veel besproken (en langverwachte) Aanbestedingswet door de Eerste Kamer aangenomen, hoewel de Eerste Kamerfractie van de SP tegen heeft gestemd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Aanbestedingswet op 1 januari 2013 in werking treden, mits de wet uiterlijk 1 november 2012 in het Staatsblad wordt gepubliceerd. De Aanbestedingswet [...] Lees verder »

Gebrekkige toetsvragen moeten worden uitgesloten van de beoordeling van het tentamen

Gebrekkige toetsvragen moeten worden uitgesloten van de beoordeling van het tentamen

Toetsen, hoe langer de opleiding des te vaker zal men ze tegen komen. Als onderdeel van de opleiding tot advocaat dient een advocaat-stagiair de beroepsopleiding tot advocaat te volgen. De diverse onderdelen van deze opleiding worden afgesloten met een tentamen. Deze tentamens zullen binnen een periode van drie jaar met goed gevolg moeten zijn afgesloten. [...] Lees verder »

Onrechtmatige overheidsdaad en formele rechtskracht

Onrechtmatige overheidsdaad en formele rechtskracht

Het gezondheidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waar men zich veelal door een wirwar van beleidsregels moet worstelen, die bovendien van tijd tot tijd (van inhoud) veranderen. Het is dan ook niet vreemd dat het voor niet-juristen haast ondoenlijk is om hun juridische positie goed te bepalen. Hoewel er advocaten zijn die in dit rechtsgebied goed [...] Lees verder »

De sloop van een huurwoning geen reden voor huurbeëindiging

De sloop van een huurwoning geen reden voor huurbeëindiging

Een woningcorporatie uit Oldenzaal zegt een huurovereenkomst op omdat zij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. De woning moet worden gesloopt in verband met de vernieuwing van een winkelcentrum. De kantonrechter in Almelo wijst de vordering tot beëindiging van een huurovereenkomst en ontruiming van de woning af. De woningcorporatie heeft onvoldoende gemotiveerd dat [...] Lees verder »

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Op 23 oktober 2012 is in een plenaire behandeling het Voorstel Aanbestedingwet 20… in de Eerste Kamer besproken. Tevens zijn het Aanbestedingsbesluit met de daarbij behorende Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 behandeld. Op 30 oktober 2012 zal over alle voorstellen worden gestemd. De Eerste Kamer zal dan ook een oordeel vellen over 3 moties die [...] Lees verder »

Rechter is opnieuw streng voor Menzis

Rechter is opnieuw streng voor Menzis

Op 15 augustus jl. wezen wij al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 2 augustus 2012 (gepubliceerd op 11 september 2012) grijpt de Arnhemse rechter opnieuw in bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. De door Menzis gehanteerde aanvullende eisen met betrekking tot gespecialiseerde [...] Lees verder »

Hoger beroep uitgesloten?

Hoger beroep uitgesloten?

Het is een bekend gegeven dat hoger beroep van tussenvonnissen slechts is toegestaan wanneer de rechter dit heeft bepaald (zie artikel 337 tweede lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Of hoger beroep tegen een tussenvonnis wordt opengesteld is ter beoordeling van de rechter, die dit ambtshalve kan beslissen of – nadat het tussenvonnis is [...] Lees verder »

Publiekrechtelijke instelling niet in alle gevallen aanbestedingsplichtig volgens de rechtbank Breda

Publiekrechtelijke instelling niet in alle gevallen aanbestedingsplichtig volgens de rechtbank Breda

Volgens de Nederlandse implementatie van de Richtlijn 2004/18/EG, het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), zijn publiekrechtelijke instellingen te kwalificeren als aanbestedende diensten (artikel 1 sub q en artikel 1 sub r Bao). Zodoende geldt op grond van het Bao ook voor publiekrechtelijke instellingen een Europese aanbestedingsplicht als sprake is van een overheidsopdracht waarvan de geraamde [...] Lees verder »

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

De Amsterdamse kort gedingrechter heeft bevestigd dat bij een vrijwillige aanbesteding door een gemeente (van een dienstenconcessie) de zogenaamde alcateltermijn niet in acht hoeft te worden genomen. Het sluiten van een overeenkomst zonder de overige inschrijvers een termijn te bieden tegen de gunning op te komen, is dus niet nietig of vernietigbaar. Wel kan er [...] Lees verder »

Huurder hoeft een deel van de boete uit de huurovereenkomst niet te voldoen

Huurder hoeft een deel van de boete uit de huurovereenkomst niet te voldoen

Omdat niet eenduidig is vast te stellen wat er bedoeld wordt met een toevoeging in een boetebepaling bij de huur van bedrijfsruimte, is deze door de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam buiten toepassing gelaten. De toevoeging was namelijk op meerdere manieren uit te leggen. De zaak Huurder huurt van verhuurder een bedrijfsruimte. In de op de huurovereenkomst [...] Lees verder »

Toevoegen 70%-voorverkoopvoorwaarde is niet-toelaatbare wezenlijke wijziging

Toevoegen 70%-voorverkoopvoorwaarde is niet-toelaatbare wezenlijke wijziging

De Stichting Het Raamwerk heeft in 2008 (onverplicht) een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor de realisatie van een woonwijk in Katwijk. Een niet-gegunde inschrijver (Van Rhijn Projectontwikkeling) concludeert dat de Stichting na de aanbesteding met de winnaar (onder andere) een (aanvullende) 70%-voorverkoopvoorwaarde is overeengekomen. De rechtbank Den Haag (uitspraak van 3 oktober 2012) oordeelt dat [...] Lees verder »

Maak kennis met de Flex-BV

Maak kennis met de Flex-BV

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam “Flex-BV”, in werking getreden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) verandert in een flexibelere rechtsvorm voor ondernemers en sluit daarmee meer aan bij de specifieke wensen van de praktijk. De statuten van uw BV kunnen op maat [...] Lees verder »

Nieuw ROZ model huurovereenkomst winkelruimte

Nieuw ROZ model huurovereenkomst winkelruimte

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft op 2 oktober jongstleden het nieuwe model huurcontract met algemene bepalingen voor 290-bedrijfsruimte (winkelruimte en horeca) gepresenteerd. Dit model is een aanpassing van het model uit 2008. Volgens het ROZ zijn de belangen van huurder en verhuurder in dit model meer in balans. Het is voor het eerst dat [...] Lees verder »

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de nieuwe Aanbestedingswet in werking. De wet moet leiden tot meer concurrentie, minder administratieve lasten, een meer uniforme aanbestedingspraktijk en een eenvoudiger afhandeling van klachten. In het blad Aannemer is een artikel van mr. Tony van Wijk geplaatst over de nieuwe Aanbestedingswet en de gevolgen daarvan voor de [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen