Te late afwijzing financieringsaanvraag leidt tot schadevergoeding door bank

Te late afwijzing financieringsaanvraag leidt tot schadevergoeding door bank

Vanwege een te late afwijzing van een financieringsaanvraag is de bank gehouden de contractuele boete uit de koopovereenkomst als schadevergoeding te betalen. De bank vorderde juist betaling door de cliënten van de door de bank uitbetaalde bankgarantie. De rechtbank wees deze vordering van de bank toe, maar het Hof Amsterdam besliste anders. Hypotheekaanvraag In verband met [...] Lees verder »

Persoonlijke garantstelling bestuurder voor schulden vennootschap behoeft geen toestemming van echtgenote

Persoonlijke garantstelling bestuurder voor schulden vennootschap behoeft geen toestemming van echtgenote

Volgens de Rechtbank Den Haag is het aangaan van een betalingsovereenkomst waarin de bestuurder zich persoonlijk garant heeft gesteld  een rechtshandeling die kan worden aangemerkt als een normale bedrijfshandeling. De garantstelling behoefde geen toestemming van de echtgenote van de bestuurder en het beroep van haar op vernietiging wordt afgewezen. Toestemming echtgenoot Voor een aantal rechtshandelingen heeft een [...] Lees verder »

Het Energieakkoord: de gevolgen voor de vastgoedsector

Het Energieakkoord: de gevolgen voor de vastgoedsector

Vrijdag 6 september jl. is het Energieakkoord ondertekend door minister Kamp namens het kabinet en een groot aantal organisaties. Mijn collega Sebastiaan van de Kant schreef al over de hoofdlijnen van het akkoord en de tien pijlers. Eén van deze pijlers is energiebesparing. Op welke manier gaat er bespaard worden en wat zijn de gevolgen [...] Lees verder »

Huurder of bewindvoerder dagvaarden?

Huurder of bewindvoerder dagvaarden?

Wie moet gedagvaard worden wanneer de verhuurder de huurovereenkomst met een onder bewind gestelde huurder wil ontbinden? De huurder, de bewindvoerder of wellicht allebei? Deze vraag – die door rechters verschillend wordt beantwoord – is nu door de Rechtbank Gelderland voorgelegd aan de Hoge Raad bij wijze van prejudiciële beslissing. Onderbewindstelling Indien een meerderjarige als gevolg van [...] Lees verder »

Kadastrale kaarten behoren niet tot in openbare registers ingeschreven feiten

Kadastrale kaarten behoren niet tot in openbare registers ingeschreven feiten

Voor verkrijging van een registergoed op grond van verjaring is het noodzakelijk dat men te goeder trouw is. Een beroep dat gebaseerd is op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend, is een beroep op het ontbreken van de goede trouw. Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk bepaald dat kadastrale kaarten [...] Lees verder »

Normaal maatschappelijk risico planschade Heiloo: heilloze herhaling van zetten

Normaal maatschappelijk risico planschade Heiloo: heilloze herhaling van zetten

In deze Heiloose planschadezaak laat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) zich (wederom) uit over het normaal maatschappelijk risico zoals is opgenomen in artikel 6.2 Wro. Normaal maatschappelijk risico in artikel 6.2 Wro Het eerste lid van artikel 6.2 Wro bepaalt dat schade die binnen het normaal maatschappelijk risico valt voor rekening [...] Lees verder »

Aedes en kabinet maken afspraken over woningcorporaties

Aedes en kabinet maken afspraken over woningcorporaties

Het kabinet en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, hebben afspraken gemaakt over de rol van woningcorporaties op het gebied van investeringen, scheiding van activiteiten en de rol van de toezichthouder, het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW). Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Investeringen en heffingen Er komen [...] Lees verder »

Bestemmingsplan: uitvoering voorwaardelijke verplichting achteraf mogelijk !

Bestemmingsplan: uitvoering voorwaardelijke verplichting achteraf mogelijk !

Op 27 maart 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen, maar dat wel verdient. Met die uitspraak heeft de Raad van State de toepassingmogelijkheden van de zogenaamde voorwaardelijke verplichting binnen de planregels van een bestemmingsplan  belangrijk verruimd. Het probleem is bekend. [...] Lees verder »

1 en 3 oktober 2013 – kennismiddag “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”

1 en 3 oktober 2013 – kennismiddag “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor onze vorige kennismiddag over dit onderwerp, organiseren Dirkzwager en SAB op dinsdag 1 oktober (Amsterdam) en donderdag 3 oktober 2013 (Arnhem) bij herhaling een kennismiddag, waarvoor wij u graag uitnodigen. Het thema van deze kennismiddag is “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”. Er zijn op dit moment tientallen wetten en honderden [...] Lees verder »

Planschade Veghel: appartementen binnen één complex zijn afzonderlijke onroerende zaken

Planschade Veghel: appartementen binnen één complex zijn afzonderlijke onroerende zaken

Voor de vraag wat onder ‘onroerende zaak’ in de zin van artikel 6.1 en 6.2 Wro moet worden verstaan zoekt de rechtbank Oost-Brabant in haar uitspraak van 12 augustus 2013 aansluiting bij de Wet waardering onroerende zaken. De rechtbank is van oordeel dat ieder appartement moet worden aangemerkt als een afzonderlijke onroerende zaak. De feiten De Nederlandse [...] Lees verder »

Wet openbaarheid van bestuur: een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling

Wet openbaarheid van bestuur: een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling

De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 juli 2013 geoordeeld dat ProRail moet worden aangemerkt als een instelling werkzaam onder verantwoordelijk van de Minister van Infrastructuur en Milieu. De rechtbank kwam tot dit oordeel op basis van de criteria zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geformuleerd in een uitspraak van 16 november [...] Lees verder »

Wandelaar geen belanghebbende bij openbaarheid wandelpad

Wandelaar geen belanghebbende bij openbaarheid wandelpad

Het recreatief wandelen over een pad maakt iemand nog geen belanghebbende bij de openbaarheid van dat pad. Tot dit oordeel komt de Afdeling in haar uitspraak van 21 augustus 2013. Met deze uitspraak zet de Afdeling nog eens helder uiteen wanneer iemand belanghebbende is bij de onttrekking aan de openbaarheid van een weg. Feiten en omstandigheden Openbare [...] Lees verder »

Dirkzwager publiceert overzicht huurbescherming in geval wonen en zorg gekoppeld worden aangeboden

Dirkzwager publiceert overzicht huurbescherming in geval wonen en zorg gekoppeld worden aangeboden

Vanaf 1 januari 2013 is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Nieuwe cliënten met een zorgzwaartepakket (‘ZZP’) 1 of 2 moeten voortaan zelfstandig woonruimte gaan huren en huur gaan betalen. In de komende jaren zullen meer ZZP’s volgen. Gekoppelde overeenkomsten Ondanks deze financiële scheiding worden de woon- en zorgcomponent vaak nog steeds gekoppeld aangeboden. Het gekoppeld [...] Lees verder »

Onteigening Langedijk: onderbouwing aanbod

Onteigening Langedijk: onderbouwing aanbod

In haar KB van 17 juni 2013, nr. 13.001223, gemeente Langedijk, oordeelt de Kroon over de zienswijze van een eigenaar dat de aanbieding van de gemeente niet was gemotiveerd. In een eerder KB (Veldhoven, zie mijn bespreking daarvan) heeft de Kroon zonder veel omhaal overwogen dat in de administratieve onteigeningsprocedure geen eisen kunnen worden gesteld [...] Lees verder »

Onteigening Cranendonck: afwijzing verzoek vanwege niet kenbaar maken van wijze van planuitvoering

Onteigening Cranendonck: afwijzing verzoek vanwege niet kenbaar maken van wijze van planuitvoering

De gemeente Cranendonck verzoekt om onteigening van twee perceelsgedeelten voor de aanleg van een fietspad. De gemeente maakt de wijze van uitvoering van het bestemmingsplan pas duidelijk na de hoorzitting in de onteigeningsprocedure. Dat is te laat. De Kroon wijst in het KB van 17 juni 2013, nr. 13.001222 het verzoek om onteigening om die [...] Lees verder »

Hypotheekhouder heeft geen belang bij cassatieberoep over de schadeloosstelling

Hypotheekhouder heeft geen belang bij cassatieberoep over de schadeloosstelling

De hypotheekhouder heeft geen belang bij een cassatieberoep tegen een onteigeningsvonnis. De Hoge Raad kwam tot dit oordeel bij zijn arrest van 12 juli 2013. De Hoge Raad bevestigt met dit arrest wederom de ‘zwakke’ positie van een hypotheekhouder in een onteigeningsprocedure. Feiten en omstandigheden De Staat onteigent een perceel ten behoeve van omlegging van de Zuid-Willemsvaart [...] Lees verder »

Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegbaar zonder zwaarwegende grond

Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegbaar zonder zwaarwegende grond

De Hoge Raad heeft zijn eerdere jurisprudentie over de maatstaf die geldt bij de opzegging van een duurovereenkomst, die is aangegaan voor onbepaalde tijd, bevestigd in een recent gewezen arrest (Auping/Beverslaap). In deze zaak oordeelt de Hoge Raad dat de omstandigheden niet zonder meer met zich meebrengen dat er een zwaarwegende grond voor opzegging aanwezig [...] Lees verder »

Gedoogplicht Waterwet ten onrechte opgelegd; onteigening noodzakelijk

Gedoogplicht Waterwet ten onrechte opgelegd; onteigening noodzakelijk

In haar uitspraak van 24 juli 2013 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het waterschap Brabantse Delta voor de herinrichting van een waterloop in dit geval geen gedoogplicht ex art. 5:24 Waterwet had mogen opleggen. Gedoogplicht art. 5.24 Waterwet Artikel 5.24, eerste lid, van de Waterwet bepaalt dat de beheerder, voor zover dat [...] Lees verder »

Bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit en rechtvaardigt ontbinding van de koopovereenkomst

Bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit en rechtvaardigt ontbinding van de koopovereenkomst

De Rechtbank Oost-Nederland heeft geoordeeld dat bodemverontreiniging het normaal gebruik van een winkel/werkplaats met bovenwoning verhindert en dat de aanwezigheid van de bodemverontreiniging leidt tot non-conformiteit. Verkoper is naar het oordeel van de rechter tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst, zodat een volledige ontbinding gerechtvaardigd is. De zaak Verkoper en koper hebben een [...] Lees verder »

Onteigening Hoogeveen en De Wolden: landinrichting en onteigening, kabels en leidingen

Onteigening Hoogeveen en De Wolden: landinrichting en onteigening, kabels en leidingen

Tijdens het landinrichtingsproces wil de Staat gronden onteigenen ten behoeve van de realisering van vier landbouwtunnels. De Kroon laat zich in het KB van 26 juni 2013, nr. 13.001299, uit over deze doorkruising van het landinrichtingsproces, en gaat ook uitgebreid in op de onteigening van kabels en leidingen. Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) De te onteigenen onroerende [...] Lees verder »

Is de mogelijkheid om ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting bij koper na te heffen EU proof?

Is de mogelijkheid om ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting bij koper na te heffen EU proof?

Indien een onroerende zaak in de BTW is verkregen en voor met BTW belaste prestaties wordt gebruikt, ontstaat er een herzieningsperiode van tien jaar gedurende welke de inspecteur van de belastingdienst de mogelijkheid heeft om de in vooraftrek gebrachte BTW ter zake van de onroerende zaak terug te vorderen. Dit laatste zal hij doen op [...] Lees verder »

Vastgoedrecht 2013/3: Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder

Vastgoedrecht 2013/3: Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder

In Vastgoedrecht 2013/3 is een artikel gepubliceerd van mr. Denise Sauer, “Verrekening bij faillissement (onder)verhuurder”. In het artikel wordt ingegaan op de gevolgen van het faillissement van een (onder)verhuurder. Artikel 39 Faillissementswet biedt de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Dit artikel is echter enkel van toepassing indien de huurder failliet is. In het artikel [...] Lees verder »

Inbezitneming van grond zonder duurzame afsluiting is mogelijk

Inbezitneming van grond zonder duurzame afsluiting is mogelijk

Elders op deze kennispagina is eerder al uiteengezet dat voor inbezitneming van een strook grond strenge eisen gelden. In beginsel is het uitgangspunt dat de oorspronkelijke eigenaar duidelijk moet kunnen zien dat een ander pretendeert eigenaar te zijn van zijn grond. Maar wanneer is hier sprake van? Het gestelde criterium is immers tamelijk subjectief. In [...] Lees verder »

Vastgoedrecht 2013/3: Beëindiging erfpachtsrecht wegens ernstige tekortkomingen

Vastgoedrecht 2013/3: Beëindiging erfpachtsrecht wegens ernstige tekortkomingen

Mr. John Wijnmaalen gaat in het artikel “Beëindiging erfpachtsrecht wegens ernstige tekortkomingen” in op de vraag wanneer er sprake is van een ernstige tekortkoming die de opzegging van een erfpachtsrecht rechtvaardigt. Op basis van recente rechtspraak wordt een beeld geschetst hoe rechtbank en hof oordelen en welke factoren van belang zijn. Het artikel is gepubliceerd in [...] Lees verder »

Beleid van de verhuurders inzake hennep disproportioneel en ongeoorloofd?

Beleid van de verhuurders inzake hennep disproportioneel en ongeoorloofd?

Veelal treden (grotere) verhuurders streng op bij het aantreffen van een hennepkwekerij, het drogen of knippen van hennep of het handelen in hennep in het gehuurde. Om thuisteelt, verwerking van of handel in drugs tegen te gaan werken verhuurders steeds vaker samen met gemeenten, het openbaar ministerie, politie en energiemaatschappijen en wisselen zij onderling informatie [...] Lees verder »

Onrechtmatig afgebroken onderhandelingen leidt tot schadeplicht voor gemeente

Onrechtmatig afgebroken onderhandelingen leidt tot schadeplicht voor gemeente

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk geoordeeld dat de gemeente op onrechtmatige wijze de onderhandelingen met een projectontwikkelaar inzake woningbouw op een locatie heeft afgebroken. Van een overeenkomst was geen sprake nu er geen aanbod was gedaan. Echter het college van Burgemeester en Wethouders (hierna: het college) had wel verwachtingen bij de projectontwikkelaar gewekt dat enige [...] Lees verder »

Onteigening Haarlemmermeer-A9: minnelijk overleg en de urgentie van het werk

Onteigening Haarlemmermeer-A9: minnelijk overleg en de urgentie van het werk

Ten behoeve van de omlegging van de Rijksweg A9 bij Badhoevedorp wenst Rijkswaterstaat gronden te onteigenen. In het Koninklijk Besluit van 29 mei 2013, nr. 13.001080, zijn interessante overwegingen te vinden over de te stellen eisen aan het minnelijk overleg. Minnelijk overleg Een aantal eigenaren betoogt dat het minnelijk overleg onvoldoende is geweest omdat in de formele [...] Lees verder »

19-09-2013 – Lezing Actualiteiten Onteigening

19-09-2013 – Lezing Actualiteiten Onteigening

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. De sectie Overheid & Vastgoed organiseert ook dit jaar weer de actualiteitencursus waarin u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen krijgt. Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met [...] Lees verder »

Gedoogplicht Waterwet: onteigening niet noodzakelijk? Afdeling bevestigt eerste uitspraak over gedoogplicht Waterwet

Gedoogplicht Waterwet: onteigening niet noodzakelijk? Afdeling bevestigt eerste uitspraak over gedoogplicht Waterwet

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recentelijk in hoger beroep de eerste uitspraak over de gedoogplicht van artikel 5.24 van de Waterwet bevestigd. De gedoogplicht levert geen strijd op met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en er had niet voor een onteigeningsprocedure op grond van de Onteigeningswet gekozen [...] Lees verder »

Onteigening Breda: urgentie weegt mee bij beoordeling minnelijk overleg

Onteigening Breda: urgentie weegt mee bij beoordeling minnelijk overleg

In een onteigening van de gemeente Breda, nr. 13.001141, werd de eigenaar na het uitbrengen van een schriftelijk aanbod failliet verklaard. De gemeente heeft toen verder onderhandeld met de curatoren. Casus In het minnelijk overleg met de curatoren verzochten de curatoren om uitstel teneinde de aanbieding te kunnen bestuderen en een nieuwe taxatie te laten maken. Die [...] Lees verder »

Onteigening Purmerend: geen toezegging wethouder met betrekking tot grondruil

Onteigening Purmerend: geen toezegging wethouder met betrekking tot grondruil

In een onteigening van de gemeente Purmerend, nr. 13.001079, betoogt de eigenaar tevergeefs dat de gemeente opgewekte verwachtingen niet is nagekomen. Casus De gemeente Purmerend heeft verzocht om de onteigening van twee percelen ten behoeve van de uitvoering van het laatste staartje van een uitwerkingsplan dat voorziet in de realisering van woningbouw, het speelterrein van een al [...] Lees verder »

Planschade Geldrop-Mierlo: geen grond om deskundigenbericht niet te volgen

Planschade Geldrop-Mierlo: geen grond om deskundigenbericht niet te volgen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de uitspraak van de rechtbank om planschade toe te kennen vernietigd. De rechtbank heeft ten onrechte het advies van de door haar benoemde deskundige niet gevolgd. De feiten Eigenares van een perceel met vrijstaande woning heeft een aanvraag ingediend voor tegemoetkoming in de schade die zij stelt te [...] Lees verder »

Beroep van pachter op pachtbescherming kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn

Beroep van pachter op pachtbescherming kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn

Indien een pachter bekend is met het belang van verpachter om de vrije beschikking over het land te hebben en dat verpachter om die reden het gebruik door derden slechts voor korte duur wil toestaan omdat pachter betrokken is geweest bij een eerdere transactie met verpachter, dan kan het beroep van pachter op pachtbescherming naar [...] Lees verder »

Pachtovereenkomst voor één jaar is niet per definitie een geliberaliseerde pachtovereenkomst

Pachtovereenkomst voor één jaar is niet per definitie een geliberaliseerde pachtovereenkomst

Een pachtovereenkomst die wordt aangegaan voor één jaar is niet per definitie geliberaliseerde pacht. Partijen dienen dit uitdrukkelijk overeen te komen. Doen zij dit niet dan lopen zij kans in het reguliere pachtregime te belanden. De zaak Een projectontwikkelaar koopt van verkoper een perceel grond. Omdat de projectontwikkelaar de grond niet meteen nodig heeft is hij bereid [...] Lees verder »

Wees alert op wijzigingsbevoegdheden in nieuwe bestemmingsplannen!

Wees alert op wijzigingsbevoegdheden in nieuwe bestemmingsplannen!

In artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening is de mogelijkheid opgenomen om in een bestemmingsplan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid te geven een plan  te wijzigen. Hierdoor kan de gemeenteraad niet meer oordelen over deze wijzigingen, die in de toekomst met inachtneming van enkele voorwaarden kunnen worden [...] Lees verder »

Voorschriften uit het Bouwbesluit maken geen deel uit van de toetsingsgronden voor een Drank- en Horecavergunning

Voorschriften uit het Bouwbesluit maken geen deel uit van de toetsingsgronden voor een Drank- en Horecavergunning

Het niet voldoen aan voorschriften uit het Bouwbesluit is geen reden om een aanvraag Drank- en Horecavergunning te weigeren of om een vergunning in te trekken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de verwijzing in de Drank- en Horeca wet- en regelgeving naar het Bouwbesluit enkel is opgenomen om duidelijk te [...] Lees verder »

Onteigening Amersfoort: onteigeningsrechter niet gebonden aan deskundigenadvies en vrij in keuze waarderingsmethode

Onteigening Amersfoort: onteigeningsrechter niet gebonden aan deskundigenadvies en vrij in keuze waarderingsmethode

In drie arresten van 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad nog eens de vaste rechtspraak herhaald over de taak van de onteigeningsrechter en de gebondenheid aan het advies van deskundigen. Hoewel deskundigen de “intuïtieve methode” hadden gehanteerd stelde de onteigeningsrechter de schadeloosstelling met de residuele methode vast. Casus De gemeente Amersfoort heeft in 2007 bebouwde resp. [...] Lees verder »

Na advies schadecommissie over niet normale maatschappelijke ontwikkeling kan afwijzing nadeelcompensatie niet onderbouwd worden met drempel

Na advies schadecommissie over niet normale maatschappelijke ontwikkeling kan afwijzing nadeelcompensatie niet onderbouwd worden met drempel

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee uitspraken van 6 juni 2013 geoordeeld dat een gedeelte van de schade die twee transportbedrijven hebben geleden als gevolg van een langdurige wegafsluiting vergoed dient te worden. Het besluit van de minister om aan de hand van een drempel te bepalen dat de schade [...] Lees verder »

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde digitaal raadplegen. Uiteraard kan het [...] Lees verder »

Behoort het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen tot de risicosfeer van huurder?

Behoort het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen tot de risicosfeer van huurder?

In de regel wordt in een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte bepaald dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen en publiekrechtelijke toestemmingen voor rekening van de huurder komen. De kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft in dit licht geoordeeld dat het niet kunnen exploiteren van een horecagelegenheid vanwege het bestemmingsplan tot de risicosfeer van de huurder [...] Lees verder »

Planschade Meppel: binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid, normaal maatschappelijk risico

Planschade Meppel: binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid, normaal maatschappelijk risico

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in haar uitspraak van 5 juni 2013 dat de gemeente Meppel ten onrechte niet heeft onderzocht of de planschade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. De casus De gemeente Meppel had vergoedingen toegekend ter tegemoetkoming in planschade voor waardevermindering als gevolg van een vrijstelling die de bouw van drie woningen met garages mogelijk [...] Lees verder »

Planschade Zundert: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

Planschade Zundert: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

In een planschadezaak van de gemeente Zundert heeft de Raad van State op 5 juni 2013 een beroep op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd. Ook heeft de Afdeling geoordeeld dat vervallen van een wijzigingsbevoegdheid geen wijziging van een beleidsvoornemen inhoudt. De casus: onthouding goedkeuring aan wijzigingsbevoegdheid De gemeente Zundert had een verzoek om planschadevergoeding afgewezen omdat de planschade voorzienbaar [...] Lees verder »

Planschade Uithoorn: uitzichtschade en de aard van de omgeving

Planschade Uithoorn: uitzichtschade en de aard van de omgeving

In een planschadezaak van de gemeente Uithoorn heeft de Raad van State op 5 juni 2013 geoordeeld over uitzichtschade. De aard van de omgeving is daarbij niet relevant. De casus Aletes, eigenaar van een perceel met woning te Kudelstaart, heeft verzocht om vergoeding van planschade vanwege een bestemmingsplan uit 2005 dat op gronden aan de overzijde van [...] Lees verder »

Planschade Heusden: door tijdsverloop na beleidsvoornemen geen voorzienbaarheid

Planschade Heusden: door tijdsverloop na beleidsvoornemen geen voorzienbaarheid

In een planschadezaak van de gemeente Heusden heeft de Raad van State op 5 juni 2013 een beroep van de gemeente op voorzienbaarheid van planschade vanwege een beleidsvoornemen uit 1967 (!) afgewezen. De casus De aanvrager om een tegemoetkoming in planschade had in 2003 zijn woning gekocht. Het gebied ten zuiden van de woning was volgens een uitbreidingsplan [...] Lees verder »

Verbetering van de rechtspositie van de woonbootbewoner?

Verbetering van de rechtspositie van de woonbootbewoner?

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de Tweede Kamer een rapport aangeboden over de rechtspositie van woonbootbewoners. In dit rapport wordt de situatie op dit moment geschetst en worden er suggesties gedaan om de rechtspositie te verbeteren. Zoals wij eerder al opmerkten, is er in de Tweede Kamer een aantal vragen gesteld over de rechtspositie [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid makelaar jegens koper na verstrekking onjuiste (oppervlakte)gegevens

Aansprakelijkheid makelaar jegens koper na verstrekking onjuiste (oppervlakte)gegevens

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 mei 2013 een arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een makelaar jegens derden, in vervolg op een uitspraak van 17 februari 2012 van de Hoge Raad waarmee een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 26 november 2008 was vernietigd. In deze kwestie ging het om verkoop van een bedrijfspand, [...] Lees verder »

Koper moet helft overdrachtsbelastingvoordeel uit voorgaande overdracht vergoeden

Koper moet helft overdrachtsbelastingvoordeel uit voorgaande overdracht vergoeden

Bij de overdracht van een onroerende zaak bestaat de mogelijkheid dat de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting wordt verlaagd met de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting die bij een eerdere verkrijging verschuldigd was. Daarvoor is dan onder meer vereist dat die eerdere overdracht binnen voorafgaande termijn van drie jaar heeft plaatsgevonden, zulks naar [...] Lees verder »

Onteigening: oprekking van het belang van de persoonlijke kennisgeving?

Onteigening: oprekking van het belang van de persoonlijke kennisgeving?

Uit het Koninklijk Besluit van 25 april 2013, nr. 13.000890, gemeente Roosendaal, blijkt dat de Kroon strak de hand houdt aan de voorschriften van de persoonlijke kennisgeving en een tijdig schriftelijk aanbod. Of is er meer aan de hand? Casus De Minister had geen persoonlijke kennisgeving gezonden aan de besloten vennootschap die haar activiteiten uitoefent op de [...] Lees verder »

Executieverkoop van woning bij uitzondering door rechter verboden

Executieverkoop van woning bij uitzondering door rechter verboden

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft een bank verboden om tot executieverkoop van een woning over te gaan. De rechter heeft bij haar oordeel betrokken dat in deze economisch zware tijd van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch goede tijden. De feiten A is ten behoeve van de aankoop van een woning [...] Lees verder »

Weiland aangemerkt als voor landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond

Weiland aangemerkt als voor landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond

De Rechtbank Utrecht heeft recentelijk geoordeeld dat ook een weiland dat door paarden wordt begraasd, aangemerkt kan worden als bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond voor de landbouw. Het weiland in casu werd gebruikt voor ruwvoerwinning, beweiding en uitloop van gemiddeld 12 tot 20 paarden. De zaak De eigenaar van het weiland is in beroep gegaan tegen een vastgestelde WOZ-waarde [...] Lees verder »

Vereenvoudiging energielabel (EPBD)

Vereenvoudiging energielabel (EPBD)

Op 20 november 2012 is het wetsvoorstel “Kenbaarheid energieprestatie gebouwen” door de Tweede Kamer verworpen. Op grond van dit voorstel mag een notaris vanaf 2013 de akte van levering van een gebouw niet passeren zolang een energielabel ontbreekt. Reden voor de verwerping is voornamelijk de sanctie (dienstweigering door de notaris) die stond op het ontbreken [...] Lees verder »

Retentierecht prijsgegeven door aannemer

Retentierecht prijsgegeven door aannemer

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem oordeelde recentelijk dat een aannemer zijn retentierecht heeft prijsgegeven door geen actie meer te ondernemen nadat de opdrachtgever hem het recht (al dan niet rechtmatig) had ontnomen en de zeer korte duur waarop het retentierecht feitelijk is uitgeoefend. De zaak Aannemer en opdrachtgever gaan een aanneemovereenkomst aan betreffende de bouw van [...] Lees verder »

Niet ingeschreven – wel belang

Niet ingeschreven – wel belang

In een recent vonnis oordeelde de Amsterdamse voorzieningenrechter dat ondernemers die niet inschrijven voor een aanbestedingsprocedure onder omstandigheden wel belang kunnen hebben bij hun bezwaren tegen de gunningsbeslissing. Achtergrond van de aanbesteding De Stichting exploiteert een ijshal in de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van die exploitatie heeft zij een overeenkomst met Duosport op grond waarvan Duosport schaatslessen [...] Lees verder »

De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven

De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven

Op 12 maart 2013 heeft de NMa, thans ACM, een notitie gepubliceerd over de mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven. De notitie bevat een overzicht van mededingingsbeperkingen die als gevolg van afspraken in verband met duurzaamheidinitiatieven kunnen voorkomen. Inhoud notitie In de notitie wordt ingegaan op de navolgende afspraken: Horizontale afspraken over de verkoopprijs; Gezamenlijke aanpak van een hulpfunctie (afvalbeheerssystemen); Standaardisering; Kwalitatieve aanbodbeperking. Kennisbank [...] Lees verder »

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Actief delen van kennis zit in het DNA van Dirkzwager advocaten & notarissen. Dat gebeurt o.a. via de workshops van de Dirkzwager Academy, een openbare juridische bibliotheek en de publicatie van meer dan 1.000 juridische artikelen per jaar. Deze artikelen worden geschreven door de ruim 100 juristen van Dirkzwager en bestaan uit opiniestukken, jurisprudentie en [...] Lees verder »

Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid

Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid

Mede als gevolg van het kennistekort nemen overheden naar het oordeel van de ACM (de Autoriteit Consument en Markt) onvoldoende maatregelen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. De ACM komt tot deze conclusie op basis van een nulmeting waartoe zij opdracht heeft gegeven naar aanleiding van de invoering van de Wet Markt en [...] Lees verder »

Residex en hoe te handelen indien een overheidsgarantie strijdig is met de staatssteunregels

Residex en hoe te handelen indien een overheidsgarantie strijdig is met de staatssteunregels

In december 2011 gaf het Hof van Justitie in de Residex-zaak antwoord op prejudiciële vraag van de Hoge Raad of een overeenkomst die in strijd is met de staatssteunregels altijd nietig is. Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Een dergelijke overeenkomst blijkt slechts (al dan niet gedeeltelijk) nietig te zijn indien dat de beste manier [...] Lees verder »

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg

In het tijdschrift Vastgoedrecht is begin mei 2013 een artikel van Robert Rijpstra en Eric Janssen gepubliceerd. Beiden zijn als advocaat werkzaam bij Dirkzwager advocaten & notarissen. In het artikel wordt ingegaan op de huurrechtelijke en mededingingsrechtelijke aspecten van het Scheiden van Wonen en Zorg. Deze term duidt de financiële scheiding aan tussen de bekostiging [...] Lees verder »

Winkelrenovatie en asbest

Winkelrenovatie en asbest

Bij het renoveren van een winkelcentrum komt het nog wel eens voor dat er asbest wordt aangetroffen of zelfs vrijkomt. Tussen huurder en verhuurder wordt er dan vaak over en weer schadevergoeding gevorderd. De vragen die daarbij aan de orde zijn, is of er sprake is van een gebrek en of de verhuurder zich kan [...] Lees verder »

Bevelschrift tot inbezitstelling na vonnis tot onteigening: geen belangenafweging dus geen (hoor)zitting

Bevelschrift tot inbezitstelling na vonnis tot onteigening: geen belangenafweging dus geen (hoor)zitting

Op 5 april 2013 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg de inbezitstelling bevolen van een vijftal percelen. De gemeente Peel en Maas was inmiddels door inschrijving van het vonnis tot vervroegde onteigening eigenaar geworden van deze percelen. De onteigende verzocht de rechtbank te worden gehoord op het verzoek van de gemeente om een bevelschrift [...] Lees verder »

Koper moet verkoper 6% overdrachtsbelasting uit voorgaande overdracht vergoeden

Koper moet verkoper 6% overdrachtsbelasting uit voorgaande overdracht vergoeden

Bij de doorverkoop van een onroerende zaak kent de wet de faciliteit dat de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting bij de tweede verkrijging wordt verminderd met de grondslag voor de heffing van overdrachtsbelasting die bij de eerste verkrijging verschuldigd was. Hiervoor is vereist dat de overdracht (thans) binnen drie jaar plaatsvindt. Discussie ontstaat in [...] Lees verder »

Onteigening Weert: zes maanden termijn voor KB geldt niet voor bekendmaking in Staatscourant

Onteigening Weert: zes maanden termijn voor KB geldt niet voor bekendmaking in Staatscourant

In zijn arrest van 26 april 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de in artikel 78 lid 6 Onteigeningswet gestelde termijn van zes maanden. Moet een Koninklijk Besluit binnen die termijn ook worden bekend gemaakt, of is het voldoende dat het binnen zes maanden is genomen? De casus Weert Het ontwerpbesluit tot onteigening had ter [...] Lees verder »

Aedes en NEPROM ontwikkelen eigen model DNR 2011

Aedes en NEPROM ontwikkelen eigen model DNR 2011

Als variant op De Nieuwe Regeling (DNR 2011) hebben Aedes en NEPROM, brancheorganisaties van woningcorporaties en projectontwikkelaars, het model basisopdracht adviseurs ontwikkeld. In dit model zijn de belangrijkste afwijkingen op de DNR 2011 die in de praktijk voorkomen samengebracht. De DNR 2011 zijn standaardvoorwaarden welke zijn opgesteld door de brancheverenigingen van architecten en ingenieursbureaus. Doordat deze [...] Lees verder »

Regie over de afzet en uitbesteding: conclusie van de A-G in de zaak Fruition

Regie over de afzet en uitbesteding: conclusie van de A-G in de zaak Fruition

Op 23 april is de conclusie van Advocaat-Generaal Wahl (A-G) in de zaak Fruition gepubliceerd. In deze zaak heeft het High Court of Justice of England and Wales (High Court) het Hof van Justitie in een prejudiciële vraag verzocht of producentenorganisaties in de sector groeten en fruit essentiële activiteiten mogen uitbesteden en zo ja welke [...] Lees verder »

Onteigening Sittard-Geleen: horen buiten elkaars aanwezigheid, benoeming deskundigen zonder overleg

Onteigening Sittard-Geleen: horen buiten elkaars aanwezigheid, benoeming deskundigen zonder overleg

In zijn arrest van 5 april 2013 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de jarenlange praktijk van het horen door de Kroon en over de procedure tot benoeming van deskundigen. Het arrest is vooral van belang voor de gang van zaken rond de benoeming van deskundigen. Het “horen”: vroeger en nu Zoals bekend was de standaardpraktijk jarenlang [...] Lees verder »

Afspraak is afspraak?

Afspraak is afspraak?

Hoewel partijen bij het aangaan van een overeenkomst dikwijls in de veronderstelling verkeren een helder en duidelijk contract te hebben gesloten, blijkt het contract in een later stadium nog vaak te leiden tot een (interpretatie)geschil tussen partijen. Door de Hoge Raad is reeds in 1981 (NJ 1981, 635, Haviltex) geoordeeld dat de vraag hoe in een [...] Lees verder »

Artikel 10 NVM koopovereenkomst: geen schadevergoeding naast contractuele boete

Artikel 10 NVM koopovereenkomst: geen schadevergoeding naast contractuele boete

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat een gedupeerde partij geen aanspraak kan maken op aanvullende schadevergoeding, naast de contractuele boete, als de daadwerkelijke schade lager is dan het boetebedrag. De rechtbank geeft uitleg aan artikel 10 van de NVM koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning. De zaak A is bestuurder en enig aandeelhouder van X B.V. en tevens [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen