Medewerking eigenaar aan uitwinning hypotheekrecht niet (steeds) in strijd met gemeentelijk voorkeursrecht

Medewerking eigenaar aan uitwinning hypotheekrecht niet (steeds) in strijd met gemeentelijk voorkeursrecht

De rechtbank Den Haag heeft in haar vonnis in kort geding van 11 december 2009 (LJN: BK6374) geoordeeld dat niet aannemelijk is dat de overeenkomst tussen de eigenaar en de hypotheekhouder tot uitwinning van het hypotheekrecht de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de gemeentelijke voorkeurspositie. Dit leidt tot ... Lees meer »

Gronduitgiftevoorwaarden mogen de GIW-regeling voorschrijven voor andere onderwerpen dan die van het Bouwbesluit

Gronduitgiftevoorwaarden mogen de GIW-regeling voorschrijven voor andere onderwerpen dan die van het Bouwbesluit

Het Hof Den Bosch heeft recentelijk geoordeeld dat het gemeenten is toegestaan om projectontwikkelaars via gronduitgiftevoorwaarden te verplichten om bepaalde onderdelen uit de GIW-regeling op te nemen in de koop-/aannemingsovereenkomsten met kopers. Het gaat daarbij om de voor de praktijk belangrijke GIW-insolventiewaarborgregeling, maar ook bijvoorbeeld de  arbitrageregeling. Lees meer »

Structuurvisie als grondslag voor voorkeursrecht uitsluitend indien kans op verwezenlijking gewenste bestemming aannemelijk is

Structuurvisie als grondslag voor voorkeursrecht uitsluitend indien kans op verwezenlijking gewenste bestemming aannemelijk is

De gemeente Bunnik heeft een voorkeursrecht gevestigd met als planologische grondslag een op 1 januari 2008 vastgesteld structuurplan. De rechtbank Utrecht heeft zich op 20 november 2009 (LJN:BK4399) uitgelaten over de vraag of een vóór 1 juli 2008 vastgesteld structuurplan als grondslag voor een voorkeursrecht kan dienen. Daarnaast kwam aan ... Lees meer »

Zat het document wel of niet bij de inschrijving: wie draagt de bewijslast?

Zat het document wel of niet bij de inschrijving: wie draagt de bewijslast?

De aanbestedende dienst verklaart een inschrijving ongeldig omdat de vereiste eigen verklaring zou ontbreken. De inschrijver stelt echter dat de eigen verklaring wel degelijk bij de inschrijving was gevoegd. Nu normaal gesproken moeilijk kan worden aangetoond dat het betreffende document al dan niet bij de inschrijving zat, trekt degene op ... Lees meer »

Gemeenten niet (altijd) gehouden tot openbaarmaking van grondexploitaties

Gemeenten niet (altijd) gehouden tot openbaarmaking van grondexploitaties

De voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo heeft op 10 november jl. geoordeeld over een Wob-verzoek om openbaarmaking van grondexploitaties bij ontwerp-structuurvisies. Volgens de voorzieningenrechter is openbaarheid daarvan van groot belang voor de maatschappelijke discussie over de structuurvisies, maar daartegenover staat het financiële en economische belang van de gemeente en de provincie. Lees meer »

Verkoop is geen zelfrealisatie, klaarblijkelijk onrechtmatige overeenkomsten

Verkoop is geen zelfrealisatie, klaarblijkelijk onrechtmatige overeenkomsten

Bij Besluit van 29 september 2009 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen krachtens artikel 72a en artikel 72c Onteigeningswet. Daarin licht de Kroon toe dat waarom de onteigening terecht plaatsvindt op grondslag van zowel Titel IIa als Titel IIc. De beoogde grindwinning is een direct uitvloeisel van de uitvoering ... Lees meer »

Naar boven scrollen