Boete en Executoriale titel

Boete en Executoriale titel

Soms is het verstandig om aan een verplichting die een persoon in een notariële akte wordt opgelegd een boete te koppelen. Te denken valt aan een leveringsakte van een onroerend goed waarbij de verkoper de verplichting krijgt opgelegd om voor een bepaalde datum nog een aantal (forse) reparaties te verrichten. Lees meer »

Niet-geluidgevoelige objecten beschermd tegen geluidhinder door eis van “goede ruimtelijke ordening”

Niet-geluidgevoelige objecten beschermd tegen geluidhinder door eis van “goede ruimtelijke ordening”

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 7 juli jl. wederom uitgesproken omtrent de wenselijkheid van een toets aan de goede ruimtelijke ordening naast de akoestische toets die geboden is op grond van de Wet geluidhinder. Gebouwen die in de Wet geluidhinder zijn aangemerkt als geluidgevoelige ... Lees meer »

Onteigenende partij verplicht om desgevraagd mogelijkheden van vervangende grond te onderzoeken

Onteigenende partij verplicht om desgevraagd mogelijkheden van vervangende grond te onderzoeken

In dit KB, dat ziet op de onteigening ten behoeve van de aanleg van het knooppunt Rijksweg A73-A74 te Venlo, komen meerdere interessante onderwerpen aan de orde, waaronder het belanghebbendebegrip, de koppeling tussen de onteigeningsprocedure en het Tracébesluit,  overeenstemming in verhouding tot de noodzaak tot onteigening en schadeloosstelling in de ... Lees meer »

Feitelijke invulling van het bestemmingsplan speelt alleen een rol bij de planvergelijking als deze planologisch is verankerd (planschade Weststellingwerf)

Feitelijke invulling van het bestemmingsplan speelt alleen een rol bij de planvergelijking als deze planologisch is verankerd (planschade Weststellingwerf)

In zijn uitspraak van 11 november 2009 had de Afdeling overwogen dat indien de omstandigheid dat in een woonwijk dure en hoogwaardige woningen worden gebouwd een gevolg is van de feitelijke invulling die is gegeven aan de bebouwingsmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime, deze omstandigheid niet kan worden aangemerkt als ... Lees meer »

Bij planschade spelen subjectieve elementen dan wel immateriële schade geen rol (planschade Landgraaf)

Bij planschade spelen subjectieve elementen dan wel immateriële schade geen rol (planschade Landgraaf)

Subjectieve elementen, zoals een negatieve gevoelswaarde bij een bestemming, spelen bij de planvergelijking geen rol. Immateriële schade wordt niet afzonderlijk vergoed naast een vergoeding wegens waardevermindering, omdat het gekapitaliseerde, in objectieve zin verminderde woongenot in de getaxeerde waardevermindering is begrepen. Lees meer »

“Ruimte om (verzekerings)eis na inschrijving te wijzigen”

“Ruimte om (verzekerings)eis na inschrijving te wijzigen”

Uitgangspunt is (uiteraard) dat eenmaal gestelde eisen ná datum aanbesteding  niet meer mogen worden gewijzigd. Nederlandse voorzieningenrechters plegen hier echter een uitzondering op aan te nemen, ingeval aannemelijk is dat gegadigden de gewijzigde eis reeds voor inschrijving aldus hadden geïnterpreteerd. Zie recent voorzieningenrechter van de rechtbank ’s Gravenhage 4 oktober ... Lees meer »

Goede notering voor kantoor Dirkzwager in top 100 Incompany magazine

Goede notering voor kantoor Dirkzwager in top 100 Incompany magazine

Zakenblad Incompany publiceert jaarlijks het Incompany top 100- onderzoek. Het onderzoek wordt gehouden onder ruim 4.000 ondernemers en beslissers en richt zich volledig op klanttevredenheid. In totaal hebben 44 respondenten van dit onderzoek hun mening gegeven over de juridische dienstverlening van kantoor Dirkzwager. Lees meer »

De Model K-verklaring, daar is hij weer.

De Model K-verklaring, daar is hij weer.

Aanbestedende diensten vragen bij aanbestedingsprocedures vaak naar een zogenaamde Model K-verklaring, zeker wanneer het ARW 2005 van toepassing is verklaard. Blijkens de Nederlandse (lagere) rechtspraak is de Model K-verklaring vaak aanleiding van geschillen tussen enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds de inschrijver(s). De Model K-verklaring is op deze pagina meer ... Lees meer »

Wabo in werking!

Wabo in werking!

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vijfentwintig soorten vergunningen kunnen bij één loket worden aangevraagd en als één “omgevingsvergunning” worden verleend.  Burgers en bedrijven hoeven nu niet meer bij allerlei verschillende overheden aan kloppen voor verschillende vergunningen voor hun project. Lees meer »

Naar boven scrollen