Home > Woningcorporaties (pagina 6)

Artikelen met thema: Woningcorporaties

Feed abonnement<
Rechtbank stelt fors lagere WOZ-waarden van sociale huurwoningen vast

Rechtbank stelt fors lagere WOZ-waarden van sociale huurwoningen vast

Op 24 januari 2012 heeft de rechtbank Arnhem geoordeeld dat een heffingsambtenaar de WOZ-waarde van een portefeuille van circa 100 sociale huurwoningen van een woningcorporatie veel te hoog heeft gewaardeerd. Bij het bepalen van de waarde van de portefeuille werd door de heffingsambtenaar naar referentiewoningen verwezen welke zich niet lieten kwalificeren ... Lees meer »

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Woningbouwcorporaties hebben ambitieuze doelstellingen om energie te besparen en dus CO2 reductie te realiseren. Corporaties kijken daarbij steeds vaker naar de mogelijkheid daken van huurwoningen te voorzien van zonnepanelen (PV-cellen). Dit heeft ook financiële voordelen voor de huurders. De corporatie kan deze investering naar ons oordeel echter alleen doorbelasten aan ... Lees meer »

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Met ingang van 1 januari 2012 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Tijdelijke regeling) aangepast bij Regeling van de Minister van BZK van 20 december 2011. Er zijn drie wezenlijke wijzigingen (i) indexatie van de inkomensgrens, (ii) het schrappen van de inkomensgrens voor zorgwoningen ... Lees meer »

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Op 24 november 2011 heeft minister Donner de Tweede Kamer bericht dat de inkomensgrens van € 33.614,- voor woningcorporaties voorlopig blijft bestaan. Donner stelt in de brief dat de door de Europese Commissie gepubliceerde nieuwe regels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (‘DAEB’) hier vooralsnog geen wijziging in brengen. Corporaties zijn ... Lees meer »

Beëindiging huurovereenkomst door zorginstelling kan risico zijn voor woningcorporaties

Beëindiging huurovereenkomst door zorginstelling kan risico zijn voor woningcorporaties

Uit onderzoek van RIGO Research en Advies blijkt dat de beëindiging van de huurovereenkomst tussen zorgaanbieders en woningcorporaties tot problemen kan leiden bij enkele woningcorporaties. Het onderzoek is in 2010 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM / WWI maar pas recentelijk gepubliceerd. Lees meer »

Vogelaarheffing was rechtmatig

Vogelaarheffing was rechtmatig

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 november geoordeeld dat de bijdrageheffing bijzondere projectsteun wijkenaanpak, ook wel Vogelaarheffing genoemd, die de woningcorporaties moesten betalen rechtmatig was. Deze uitspraak vernietigt de uitspraak van de rechtbank in Utrecht van vorig jaar die destijds oordeelde dat de heffing onterecht ... Lees meer »

Wetsvoorstel Huisvestingswet

Wetsvoorstel Huisvestingswet

De huidige Huisvestingswet biedt gemeenten mogelijkheden om te sturen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad door middel van een huisvestingsverordening. Het doel van deze sturing is een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte te bevorderen. Op dit moment zijn er plannen voor een nieuwe Huisvestingswet waarin ... Lees meer »

Woningcorporaties en ANBI-status

Woningcorporaties en ANBI-status

De vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben, houdt de fiscale gemoederen de laatste tijd flink bezig. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale voordelen voor een corporatie met de ANBI-status liggen onder meer op de volgende terreinen: Een dochtervennootschap van een ANBI kan als ... Lees meer »

Prejustitiële vragen integratieheffing

Prejustitiële vragen integratieheffing

In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad met betrekking tot integratieheffing over grond speelde het volgende. Een gemeente verhuurt al jaren natuurgrasvelden aan sportverenigingen (vrijgesteld van BTW). In 2004 geeft deze gemeente aan een derde opdracht om de natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras- en asfaltvelden. Na de oplevering van de ... Lees meer »

Woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst maar moeten wel het maatschappelijk vastgoed aanbesteden

Woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst maar moeten wel het maatschappelijk vastgoed aanbesteden

Minister van Middelkoop wil per 1 januari 2011 staatssteunregels voor woningbouwcorporaties invoeren. Een eerste versie van deze regels is recent gepubliceerd: “Tijdelijke regeling van diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting”. In de toelichting op deze Tijdelijke Regeling bevestigt de minister dat woningbouwcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Omdat maatschappelijk vastgoed ... Lees meer »

Naar boven scrollen