U bent hier: Home > Ruimtelijke ordening

Artikelen met thema: Ruimtelijke ordening

Feed abonnement<
Maatlat Duurzame Veehouderij niet toegestaan in bestemmingsplan

Maatlat Duurzame Veehouderij niet toegestaan in bestemmingsplan

Op 21 januari 2015 heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over duurzaamheidseisen (voor veehouderijen) in bestemmingsplannen. De Maatlat Duurzame Veehouderij (hierna: MDV) bevat, volgens de Afdeling, voorwaarden die betrekking hebben op aspecten die niet ruimtelijk relevant zijn. De Afdeling vernietigde een planregel, die stelde dat nieuwe stallen moeten voldoen aan de voorwaarden uit de [...] Lees verder »

Hoe moet bestaand gebruik in een bestemmingsplan worden geregeld?

Hoe moet bestaand gebruik in een bestemmingsplan worden geregeld?

In zijn uitspraak van 11 februari 2015 heeft de Raad van State geoordeeld over het planologisch regelen van bestaande werken en bestaand gebruik in strijd met het vorige bestemmingsplan. Keerwanden hoger dan toegestaan in planregels In de planregels van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Duiven was voor bouwwerken een maximale bouwhoogte opgenomen van 2 meter. [...] Lees verder »

Tramlijn Vlaanderen-Maastricht TVM: gemeente moet gebreken in bestemmingsplan herstellen

Tramlijn Vlaanderen-Maastricht TVM: gemeente moet gebreken in bestemmingsplan herstellen

Op 11 februari 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan voor de tramlijn tussen Hasselt en Maastricht, de TVM. Meerdere belanghebbenden hadden beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan, en klaagden over o.a. trillinghinder en geluidoverlast. De Raad van State vindt dat de gemeente deze aspecten niet goed in het bestemmingsplan heeft geregeld. Trillinghinder De [...] Lees verder »

Legessanctie & diensten die verband houden met een “nieuw” bestemmingsplan

Legessanctie & diensten die verband houden met een “nieuw” bestemmingsplan

Inleiding 1 juli 2013 was voor gemeenten een belangrijke datum. Bestemmingsplannen die op 1 juli 2003 of eerder onherroepelijk waren moesten per 1 juli 2013 geactualiseerd zijn. Gebeurde dat niet op tijd dan vervalt de bevoegdheid om leges in te vorderen. Bestemmingsplannen die ná 1 juli 2003 onherroepelijk zijn geworden moeten binnen tien jaar na de [...] Lees verder »

Vergoeding planschade via de civiele rechter?

Vergoeding planschade via de civiele rechter?

In geval van schade als gevolg van de vaststelling van een “nieuw” bestemmingsplan kan op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een verzoek om planschade worden ingediend. Om dergelijke schade vergoed te krijgen is dat de aangewezen weg. In een zaak die diende bij de rechtbank Overijssel (uitspraak d.d. 19 maart 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1544) [...] Lees verder »

Let op de ladder voor duurzame verstedelijking!

Let op de ladder voor duurzame verstedelijking!

Bestemmingsplannen moeten sinds 1 oktober 2012 worden gemotiveerd aan de hand van de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. In de praktijk heeft de ladder al tot aardig wat verwarring geleid. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag hoe de verschillende treden uit de ladder moeten worden geïnterpreteerd. De ladder is dan ook een populair onderwerp in [...] Lees verder »

Wanneer is een bedrijf concurrent en dus belanghebbende?

Wanneer is een bedrijf concurrent en dus belanghebbende?

Op 18 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld over de vraag wanneer een bedrijf nu daadwerkelijk als concurrent moet worden gezien zodat dat bedrijf ook als belanghebbend in een bestuursrechtelijke procedure moet worden aangemerkt. Het betrof een geschil over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt in de [...] Lees verder »

Omgevingswet naar Tweede Kamer

Omgevingswet naar Tweede Kamer

Op 17 juni jl. is het Wetsvoorstel Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarnaast heeft de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de verschillende onderdelen van de stelselherziening ontvangen (brief minister d.d. 17 juni 2014). Hierin wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoeringsregelgeving bij dit wetsvoorstel, de [...] Lees verder »

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een vergunning die formele rechtskracht heeft gekregen omdat hiertegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend niet betekent dat de gebruiker van die vergunning geen onrechtmatige hinder kan veroorzaken (zie daarvoor bijvoorbeeld het artikel ‘Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht’). In een uitspraak van de voorzieningenrechter [...] Lees verder »

Bepaling bewijslastverdeling hoort niet thuis in bestemmingsplan!

Bepaling bewijslastverdeling hoort niet thuis in bestemmingsplan!

Een bepaling die betrekking heeft op de bewijslastverdeling in het kader van de handhaving van het bestemmingsplan hoort niet thuis in een bestemmingsplan. Zie daarvoor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 april 2014. Casus De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in een uniforme planologische regeling voor alle verblijfsrecreatieterreinen [...] Lees verder »

Het vertrouwensbeginsel en de bestemmingsplanprocedure

Het vertrouwensbeginsel en de bestemmingsplanprocedure

Over de vaststelling van een bestemmingsplan kunnen betrokkenen in overleg treden met ambtenaren en wethouders. Dat overleg kan er vervolgens toe leiden dat de personen in kwestie in de veronderstelling verkeren dat de gemeenteraad vervolgens ook zal meewerken aan de mededelingen en toezeggingen die in het overleg zijn gedaan. Indien de raad vervolgens toch niet [...] Lees verder »

Strijdigheid bouwvergunning met bestemmingsplan van op zichzelf vergunningsvrije activiteit

Strijdigheid bouwvergunning met bestemmingsplan van op zichzelf vergunningsvrije activiteit

Kan een bezitter van een bouwvergunning worden tegengeworpen dat hij in afwijking van de verleende bouwvergunning handelt als de activiteit op zichzelf vergunningvrij is? Een bevestigend antwoord op deze rechtsvraag zou tot ongewenste gevolgen leiden. Zo zou de in afwijking van de omgevingsvergunning gebouwde aan- of bijbouw immers moeten worden gesloopt, terwijl deze dan vervolgens [...] Lees verder »

Bestemmingsplan: uitvoering voorwaardelijke verplichting achteraf mogelijk !

Bestemmingsplan: uitvoering voorwaardelijke verplichting achteraf mogelijk !

Op 27 maart 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen, maar dat wel verdient. Met die uitspraak heeft de Raad van State de toepassingmogelijkheden van de zogenaamde voorwaardelijke verplichting binnen de planregels van een bestemmingsplan  belangrijk verruimd. Het probleem is bekend. [...] Lees verder »

1 en 3 oktober 2013 – kennismiddag “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”

1 en 3 oktober 2013 – kennismiddag “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor onze vorige kennismiddag over dit onderwerp, organiseren Dirkzwager en SAB op dinsdag 1 oktober (Amsterdam) en donderdag 3 oktober 2013 (Arnhem) bij herhaling een kennismiddag, waarvoor wij u graag uitnodigen. Het thema van deze kennismiddag is “de Nieuwe Omgevingswet, lust of last?”. Er zijn op dit moment tientallen wetten en honderden [...] Lees verder »

Wees alert op wijzigingsbevoegdheden in nieuwe bestemmingsplannen!

Wees alert op wijzigingsbevoegdheden in nieuwe bestemmingsplannen!

In artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening is de mogelijkheid opgenomen om in een bestemmingsplan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid te geven een plan  te wijzigen. Hierdoor kan de gemeenteraad niet meer oordelen over deze wijzigingen, die in de toekomst met inachtneming van enkele voorwaarden kunnen worden [...] Lees verder »

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

De op alle onderdelen uitgeschreven concept-wettekst met Memorie van Toelichting van de Omgevingswet is verschenen. Deze toetsversie is voor formele consultatie voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en SKVV en aan toetsende instanties als Actal, Raad voor de Rechtspraak en het Planbureau voor de Leefomgeving. De toetsversie zal [...] Lees verder »

Koper hoeft www.ruimtelijkeplannen.nl niet te raadplegen

Koper hoeft www.ruimtelijkeplannen.nl niet te raadplegen

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een koper niet gehouden is een woning met praktijkruimte af te nemen van verkoper, omdat het gebruik als woning in strijd is met het bestemmingsplan. Koper moest bedacht zijn op eventueel uit de openbare registers kenbare beperkingen, maar hoefde geen onderzoek op internet te doen [...] Lees verder »

“Wegbestemmen” bestaande mogelijkheid tot exploitatie supermarkt/warenhuis ten behoeve van concentratie detailhandel

“Wegbestemmen” bestaande mogelijkheid tot exploitatie supermarkt/warenhuis ten behoeve van concentratie detailhandel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom heeft met de vaststelling van het bestemmingsplan “Verspreide bedrijven en detailhandel” beoogd enerzijds duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de mogelijkheden voor detailhandel binnen de bestemming “Bedrijf” en anderzijds op een aantal locaties de mogelijkheden tot het vestigen van een nieuwe dan wel het uitbreiden van een [...] Lees verder »

Gemeente mag geen bouwleges heffen voor reguliere onderhoudswerkzaamheden bij renovatie monumentaal pand

Gemeente mag geen bouwleges heffen voor reguliere onderhoudswerkzaamheden bij renovatie monumentaal pand

Het Gerechtshof Arnhem heeft een aanslag gemeentelijke leges fors verminderd, omdat de gemeente onvoldoende bewijs kon leveren voor de heffingsgrondslag. De hoogte van de bouwleges wordt vastgesteld op basis van de niet op gewoon onderhoud betrekking hebbende bouwkosten, terwijl de ambtenaar van de gemeente verdedigde dat de geraamde bouwkosten uitgangspunt moesten zijn. Heffingsgrondslag Bij het aanvragen van een [...] Lees verder »

Net over een tuin is een bouwwerk in de zin van de Wabo

Net over een tuin is een bouwwerk in de zin van de Wabo

Over het begrip bouwwerk in de Woningwet bestaat sinds lange tijd onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid komt voort uit het feit dat er geen definitie van dit begrip in de Woningwet is opgenomen. Ook in de Wabo ontbreekt deze definitie. Derhalve wordt hiervoor aangesloten bij de Modelbouwverordening van de VNG waarin wél een bruikbare definitie is opgenomen. [...] Lees verder »

Eerste reflectie op de Omgevingswet

Eerste reflectie op de Omgevingswet

De Omgevingswet (Ogw) staat volop in de steigers. In juni 2012 zijn de zienswijzen die zijn voortgekomen uit de Internetconsultatie aan de Tweede kamer verzonden, waarmee de wetgever druk aan de slag is gegaan. In de beleidsbrief ‘Eenvoudig Beter ‘, de factsheet ‘Aanpak en eerste gedachte Ogw ’ en de voorlichting van de Raad van State [...] Lees verder »

Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 in werking

Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 in werking

Gisteren heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) definitief aanvaard. Dit betekent dat de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (hierna: Wab), die enkele rigoreuze wijzigingen in de Algemene wet bestuursprocesrecht met zich meebrengt, vermoedelijk [...] Lees verder »

Meer mogelijkheden door het wetsvoorstel Plattelandswoningen?

Meer mogelijkheden door het wetsvoorstel Plattelandswoningen?

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Plattelandswoningen. Dit voorstel beoogt het bewonen van (voormalige) agrarische bedrijfswoningen door derden te vergemakkelijken. Hoewel de Eerste Kamer zich hierover nog moet uitspreken wordt kort stil gestaan bij dit wetsvoorstel. Planologische regime / feitelijk gebruik Een (voormalig) agrarische bedrijfswoning kan, nadat het agrarisch bedrijf is verkocht of beëindigd, [...] Lees verder »

Intrekken omgevingsvergunningen voor bouwen in krimpregio’s

Intrekken omgevingsvergunningen voor bouwen in krimpregio’s

De economische crisis heeft tot gevolg dat veel gemeenten in krimpregio’s hun woningbouwcontingent kritisch onder de loep hebben genomen. Dit contingent bepaalt het aantal woningen dat in een bepaalde periode mag worden gebouwd. De stagnerende vastgoedmarkt, afnemende bevolkingsgroei en demografische ontwikkelingen zorgen er voor dat sommige gemeenten bouwlocaties uit dit contingent verwijderen om zodoende te [...] Lees verder »

Wie is belanghebbende bij exploitatieplan?

Wie is belanghebbende bij exploitatieplan?

Onlangs heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan waarin nader is uitgewerkt welke partijen beroep in kunnen stellen tegen (onderdelen van) een exploitatieplan. De uitspraak is van belang voor partijen die bezwaren hebben tegen het exploitatieplan en voor gemeenten die zich geconfronteerd zien met dergelijke bezwaren. Volgens de Wet ruimtelijke ordening die op 1 [...] Lees verder »

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Het begon allemaal met de zaak Haaksbergen. In die zaak vernietigde de Raad van State een besluit tot goedkeuring van een bestemmingsplan, omdat er sprake zou zijn van onrechtmatige staatssteun. Vanaf dat moment  wordt er in bestemmingsplanprocedures bij herhaling een beroep gedaan op staatssteun in de poging het bestemmingsplan van tafel te krijgen. De toets [...] Lees verder »

Gemeente mag permanente bewoning recreatiewoning regelen

Gemeente mag permanente bewoning recreatiewoning regelen

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt gebruik van het voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om gemeenten zelf de vergunningverlening in geval van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen te laten regelen. Om deze reden heeft de minister op 10 februari 2012 het wetsvoorstel ‘Vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen’ ingetrokken. In het algemeen geldt dat het [...] Lees verder »

Raad van State: geen schending vertrouwensbeginsel bij besluit tot het niet vaststellen van bestemmingsplan

Raad van State: geen schending vertrouwensbeginsel bij besluit tot het niet vaststellen van bestemmingsplan

In haar uitspraak van 15 februari 2012 (LJN: BV5098) heeft de Raad van State geoordeeld over de weigering van de raad van Nijkerk om een door het college opgesteld ontwerpbestemmingsplan voor een landgoed vast te stellen. De uitspraak laat zien dat niet snel sprake is van een schending van het vertrouwensbeginsel. College wilde wel meewerken aan [...] Lees verder »

Raad van State: herstel gebreken mag zonder toepassing van art. 3:4 Awb

Raad van State: herstel gebreken mag zonder toepassing van art. 3:4 Awb

De uitspraak van 15 februari 2012 van de Raad van State over een bestemmingsplan van de gemeente Gemert-Bakel (LJN: BV5067) is een goed voorbeeld van praktische en finale geschilbeslechting. Het bestemmingsplan, dat onder meer de uitbreiding van een betoncentrale mogelijk maakt, was in meerdere opzichten in strijd met de provinciale ruimtelijke verordening. De Raad van [...] Lees verder »

Raad van State: uitwerkingsplicht in een bestemmingsplan staat voorop; gekozen inrichting wel toetsen aan goede ruimtelijke ordening

Raad van State: uitwerkingsplicht in een bestemmingsplan staat voorop; gekozen inrichting wel toetsen aan goede ruimtelijke ordening

In haar uitspraak van 15 februari 2012 (LJN: BV5100) heeft de Raad van State relevante overwegingen gewijd aan de maatstaven voor de beoordeling van een uitwerkingsplan ter naleving van de in een bestemmingsplan opgenomen uitwerkingsplicht. De Raad van State maakte korte metten gemaakt met de benadering van de gemeente dat het vorige, niet gerealiseerde uitwerkingsplan [...] Lees verder »

De provincie is haar bevoegdheid tot (het onthouden van) goedkeuring van een bestemmingplan definitief verloren, maar haar invloed op de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure nog niet

De provincie is haar bevoegdheid tot (het onthouden van) goedkeuring van een bestemmingplan definitief verloren, maar haar invloed op de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure nog niet

De Wro verleent de provincie niet langer de bevoegdheid om haar goedkeuring aan een bestemmingsplan te geven dan wel te onthouden. Heeft de provincie deze bevoegdheid echter nog wel indien het bestemmingsplan een partiële herziening is van een bestemmingsplan waaraan de provincie, conform haar bevoegdheid op grond van de WRO (oud), haar goedkeuring had onthouden? [...] Lees verder »

De “kruimelgevallenregeling” onder de Wabo

De “kruimelgevallenregeling” onder de Wabo

Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bestaat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan voor de lijst van gevallen zoals aangewezen in het Besluit omgevingsrecht (Bro). Vóór de inwerkingtreding van de Wabo werd deze lijst aangeduid als de “kruimelgevallenlijst”, omdat deze betrekking heeft op planologisch ondergeschikte gevallen. Kruimelgevallenregeling In de rechtspraak [...] Lees verder »

De “kruimelgevallenregeling” onder de Wabo

De “kruimelgevallenregeling” onder de Wabo

Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bestaat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan voor de lijst van gevallen zoals aangewezen in het Besluit omgevingsrecht (Bro). Vóór de inwerkingtreding van de Wabo werd deze lijst aangeduid als de “kruimelgevallenlijst”, omdat deze betrekking heeft op planologisch ondergeschikte gevallen. Kruimelgevallenregeling In de rechtspraak [...] Lees verder »

Milieu-effectrapport hoeft geen keuze te bevatten

Milieu-effectrapport hoeft geen keuze te bevatten

In zijn uitspraak over het tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere heeft de Raad van State nog eens uitgelegd, wat precies de bedoeling is van een milieu-effectrapport (MER) voor latere keuzes. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak bevestigt de Raad van State nog eens, dat uiteindelijk best mag worden gekozen voor een variant die niet precies overeenstemt met [...] Lees verder »

Raad van State: reikwijdte beschermd dorpsgezicht; parkeren en piekgeluiden

Raad van State: reikwijdte beschermd dorpsgezicht; parkeren en piekgeluiden

In haar uitspraak van 11 januari 2012 heeft de Raad van State meerdere beroepen tegen het bestemmingsplan “Kom Warmond 2009” gegrond verklaard en het raadsbesluit met betrekking tot meerdere plandelen vernietigd (LJN: BV0600). Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste overwegingen van de Raad van State over het beschermd dorpsgezicht, de verkeersveiligheid en het [...] Lees verder »

Reactieve aanwijzing moet duidelijk zijn

Reactieve aanwijzing moet duidelijk zijn

In zijn uitspraak van 27 december 2011 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder verwijzing naar een eerdere uitspraak, uitdrukkelijk uitgemaakt dat het dictum van een reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten doorslaggevend is voor de inhoud. Als dat dictum in strijd is met de voorgaande overwegingen, sneuvelt de aanwijzing. [...] Lees verder »

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigings- of uitwijkingsplannen maar ook bij projectuitvoeringsbesluiten (Crisis- en herstelwet) rekening houden met het Barro. De Wet ruimtelijke ordening zoals die sedert 1 juli 2008 geldt, geeft aan de regering de mogelijkheid om [...] Lees verder »

Plantoelichting is geen onderdeel van bestemmingsplan

Plantoelichting is geen onderdeel van bestemmingsplan

In zijn uitspraak van 9 november 2011 (nummer 201002780/1/R1) heeft de Raad van State opnieuw bevestigd dat de toelichting die volgens art. 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening bij een bestemmingsplan hoort te worden gevoegd, geen onderdeel van het bestemmingsplan is. Dat betekent dat de procedurele waarborgen die gelden voor de vaststelling van een bestemmingsplan (verbeelding en [...] Lees verder »

Duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau door inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet snel aangenomen

Duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau door inwerkingtreding van een bestemmingsplan niet snel aangenomen

In zijn uitspraak van 14 december 2011 (LJN:BU7914) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de beroepen tegen het bestemmingsplan Piushavengebied 2009 ongegrond verklaard. De Afdeling herhaalt in deze uitspraak wanneer sprake is van duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau. Het plan voorziet in de ontwikkeling van het havengebied tot een aantrekkelijk stadsdeel met een diversiteit aan functies, waaronder detailhandel. [...] Lees verder »

Afdeling herhaalt: voor raming inbrengwaarde is gemotiveerd advies van onafhankelijk deskundige vereist

Afdeling herhaalt: voor raming inbrengwaarde is gemotiveerd advies van onafhankelijk deskundige vereist

Op 5 oktober 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het door de raad van de gemeente De Bilt vastgestelde bestemmingsplan ‘Versteeghlaan’ en het gelijknamige exploitatieplan. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigt het exploitatieplan omdat de raming van de inbrengwaarde was gebaseerd op een schatting door de betrokken ambtenaar, en niet op een schriftelijk en gemotiveerd [...] Lees verder »

Alertheid geboden bij het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten

Alertheid geboden bij het sluiten van bevoegdhedenovereenkomsten

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft afgelopen week een bijzondere uitspraak gedaan met betrekking op de toelaatbaarheid van bevoegdhedenovereenkomsten in het ruimtelijke bestuursrecht. In deze zaak had de gemeente Horst aan de Maas een overeenkomst gesloten met een particuliere initiatiefnemer. Op basis van deze overeenkomst verplichtte de gemeente zich een bouwvergunning te verlenen op grond van een [...] Lees verder »

Mededeling vaststellingsbesluit bestemmingsplan aan indieners van zienswijzen

Mededeling vaststellingsbesluit bestemmingsplan aan indieners van zienswijzen

Met ingang van 15 juli 2009 (Stb. 2009, 297) is de bestemmingsplanprocedure gewijzigd. Deze wijziging houdt onder meer in dat in beginsel tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit strekkende tot vaststelling van het bestemmingsplan hiervan mededeling moet worden gedaan aan degenen die bij de voorbereiding van het bestemmingsplan hun [...] Lees verder »

Werkzaamheden aan het spoor in Arnhem mogen door ondanks vernietiging van het onderliggende tracébesluit

Werkzaamheden aan het spoor in Arnhem mogen door ondanks vernietiging van het onderliggende tracébesluit

Het tracébesluit ‘Sporen in Arnhem’ is in 2009 voor het eerst door de minister vastgesteld. Het tracébesluit voorziet in de uitbreiding, aanpassingen en verbeteringen in de bestaande railinfrastructuur ter hoogte van het station Arnhem en het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising aan de westzijde van het station. Omwonenden van de spoorzone in Arnhem hebben echter [...] Lees verder »

Verbod om een bezwaar te maken tegen bouwvergunning niet nietig

Verbod om een bezwaar te maken tegen bouwvergunning niet nietig

Het Hof Amsterdam heeft in haar uitspraak van 16 augustus 2007 (LJN: BC1167) uitgemaakt dat een bepaling in een overeenkomst die het een eigenaar van een perceel verbiedt om bezwaar te maken tegen de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor het naastgelegen perceel nietig is wegens strijd met de grondwet en het verdrag tot bescherming [...] Lees verder »

Beperking van de toetsing aan het Bouwbesluit bij omgevingsvergunning niet toegestaan.

Beperking van de toetsing aan het Bouwbesluit bij omgevingsvergunning niet toegestaan.

Op 12 juli 2011 heeft het college van de gemeente Almere besloten om bij particulier opdrachtgeverschap ten aanzien van verschillende aspecten van het Bouwbesluit 2003 niet of slechts globaal te toetsen. In het collegebesluit van de gemeente Almere wordt de toetsing en handhaving van voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en gebruik beperkt. Hiermee [...] Lees verder »

Ook bij globaal exploitatieplan moet gemeente inzicht geven in kosten- en opbrengstenramingen en in de toerekening van kosten

Ook bij globaal exploitatieplan moet gemeente inzicht geven in kosten- en opbrengstenramingen en in de toerekening van kosten

Op 10 augustus 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak meerdere uitspraken gedaan over zes bestemmingsplannen en exploitatieplannen van de gemeente Zuidplas. De uitspraken laten zien dat ook bij een exploitatieplan met een globale inhoud (vanwege nog uit te werken bestemmingen) ten aanzien van de toerekening van de te verhalen kosten niet kan worden volstaan met een [...] Lees verder »

Onderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar?

Onderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar?

In ons artikel “Onderliggende stukken exploitatieplan altijd openbaar” (Gemeentestem 2011/71) wezen wij erop dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroepsprocedures tegen exploitatieplannen niet instemt met eenzijdige kennisneming (art. 8:29 Awb) van de (financiële) gegevens die daaraan ten grondslag liggen, zoals de geraamde inbrengwaarden per perceel en kosten van bepaalde openbare voorzieningen. [...] Lees verder »

Ook gebruik van een plaatselijk blowverbod op grond van de APV is in strijd met de Opiumwet

Ook gebruik van een plaatselijk blowverbod op grond van de APV is in strijd met de Opiumwet

In navolging van de hier eerder besproken uitspraak van 29 juni 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 13 juli 2011 wederom geoordeeld over een geschil betreffende de mogelijkheden voor gemeenten om hun antidrugsbeleid vorm te geven. In deze nieuwe uitspraak maakte de gemeente Amsterdam gebruik van een mogelijkheid die in [...] Lees verder »

Cultuurhistorie verplicht onderdeel van bestemmingsplan

Cultuurhistorie verplicht onderdeel van bestemmingsplan

Op 5 juli 2011 is een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening gepubliceerd (Stb 2011, nr. 339). Vanaf 1 januari 2012 moet ieder nieuw bestemmingplan een analyse van cultuurhistorische waarden bevatten. In aansluiting op de vaststelling van de Wet tot wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken II, 32433) in [...] Lees verder »

Gebruik van het ingezetencriterium bij bestrijding drugstoerisme is in strijd met de Opiumwet

Gebruik van het ingezetencriterium bij bestrijding drugstoerisme is in strijd met de Opiumwet

In zijn uitspraak van 29 juni 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep geoordeeld over de vraag of het ingezetencriterium in de APV van de gemeente Maastricht rechtmatig is. Toepassing van dit criterium hield in dat enkel personen ‘die hun werkelijke verblijfplaats in Nederland hebben’ mochten worden toegelaten in [...] Lees verder »

Exploitatieplan gemeente Emmen vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

Exploitatieplan gemeente Emmen vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

Op 1 juni 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor het Bedrijventerrein De Tweeling te Emmen. Betekenis exploitatieplan voor financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan In het beroep tegen het bestemmingsplan was betoogd was dat de in het exploitatieplan berekende opbrengsten slechts in geringe mate hoger zijn dan de berekende kosten, zodat het [...] Lees verder »

Exploitatieplan gemeente Emmen vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

Exploitatieplan gemeente Emmen vernietigd door Afdeling bestuursrechtspraak

Op 1 juni 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor het Bedrijventerrein De Tweeling te Emmen.  Betekenis exploitatieplan voor financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan In het beroep tegen het bestemmingsplan was betoogd was dat de in het exploitatieplan berekende opbrengsten slechts in geringe mate hoger zijn dan de berekende kosten, zodat [...] Lees verder »

Exploitatieplan gemeente Wierden: begrenzing exploitatieplan,  toerekenbaarheid, profijt en evenredigheid, terinzagelegging taxatierapport en kenbaarheid vergelijkingstransacties…

Exploitatieplan gemeente Wierden: begrenzing exploitatieplan, toerekenbaarheid, profijt en evenredigheid, terinzagelegging taxatierapport en kenbaarheid vergelijkingstransacties…

Op 25 mei 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en het exploitatieplan voor het Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008 (200907178/1/R3). Het exploitatieplan bestaat uit twee niet-aaneengesloten deelgebieden, die gefaseerd in exploitatie worden gebracht. Het ene deelgebied betreft het bedrijventerrein, het andere de compenserende waterberging. In de uitspraak komen meerdere aspecten van het exploitatieplan [...] Lees verder »

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over begrenzing exploitatieplan; inbrengwaarde mag niet door aankopende deskundige worden getaxeerd.

Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over begrenzing exploitatieplan; inbrengwaarde mag niet door aankopende deskundige worden getaxeerd.

Op 18 mei 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over een bestemmingsplan, de twee gelijktijdig vastgestelde exploitatieplannen van de gemeente Roosendaal, en het stap3-besluit (Ism). Het bestemmingsplan voorziet in de herinrichting van het verouderde bedrijventerrein Stationswerf in het gebied Spoorhaven te Roosendaal tot een multifuncitoneel gebied. een actuele juridisch-planologische regeling van het [...] Lees verder »

Geen exploitatieplan verplicht bij algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied

Geen exploitatieplan verplicht bij algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied

Op 20 april 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de beroepsprocedures over het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Heeze-Leende. Het bestemmingsplan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling van het gehele buitengebied van de gemeente.  Eén van de 42 appellanten had aangevoerd dat ten onrechte geen exploitatieplan was vastgesteld, omdat het verhaal van de [...] Lees verder »

De geurcontour en het exploitatieplan

De geurcontour en het exploitatieplan

Op 13 april 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan in de beroepsprocedures over het bestemmingsplan en exploitatieplan “Laarveld 2009”(gemeente Weert). Uit deze uitspraak blijkt dat de Afdeling vasthoudt aan de bij eerdere uitspraken uitgezette lijnen. De eigenaar van gronden binnen het plangebied is sowieso belanghebbende bij het exploitatieplan (het ging hier om een eigenaar [...] Lees verder »

Niet alle stukken MER hoeven ter inzage

Niet alle stukken MER hoeven ter inzage

Niet alle stukken die horen bij een milieu-effectrapport hoeven ter inzage te worden gelegd bij een ontwerp-bestemmingsplan. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van 23 februari 2011 over het bestemmingplan voor de nieuwe stadsbrug over de Waal bij Nijmegen. Op 23 februari 2011 heeft de Raad van State [...] Lees verder »

Exploitatieplan: Afdeling duidelijk over 1) geheimhouding onderliggende stukken, 2) eisen aan exploitatieplan en 3) de gevolgen van vernietiging voor bestemmingsplan!

Exploitatieplan: Afdeling duidelijk over 1) geheimhouding onderliggende stukken, 2) eisen aan exploitatieplan en 3) de gevolgen van vernietiging voor bestemmingsplan!

Op 9 februari 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak voor het eerst in een uitspraak zijn beslissing opgenomen op een geheimhoudingsverzoek ten aanzien van de onderliggende stukken van een exploitatieplan. De uitspraak gaat over de beroepen tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan “Woonwijk Westelijk Beverwijk”. De gemeenteraad had de Afdeling verzocht om beperkte kennisneming (art. 8:29 Awb) [...] Lees verder »

Geen exploitatieplan als kostenverhaal anderszins verzekerd? Afdeling gaat uit van ruime uitleg!

Geen exploitatieplan als kostenverhaal anderszins verzekerd? Afdeling gaat uit van ruime uitleg!

In zijn uitspraak van 26 januari 2011 over een bestemmingsplan en exploitatieplan van de gemeente Overbetuwe geeft de Afdeling voor het eerst aan dat de in art. 6.12.2 sub a Wro bedoelde uitzondering van de plicht tot vaststelling van een exploitatieplan ruim mag worden uitgelegd. De Afdeling had eerder overwogen (uitspraak van 18 augustus 2010 [...] Lees verder »

Eerste inhoudelijke uitspraak over exploitatieplan!

Eerste inhoudelijke uitspraak over exploitatieplan!

In het door de raad van de gemeente Liesveld vastgestelde bestemmingsplan ontbrak volgens appellant ten onrechte een omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Ook ontbrak de exploitatieopzet en informatie over de wijze van toerekening van te verhalen kosten aan de [...] Lees verder »

Afdeling: geen gewichtige redenen voor beperkte kennisneming van financiële gegevens

Afdeling: geen gewichtige redenen voor beperkte kennisneming van financiële gegevens

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stemt in beroepsprocedures tegen exploitatieplannen niet in met beperkte kennisneming, als bedoeld in artikel 8:29 Awb, van financiële gegevens die aan die exploitatieplannen ten grondslag liggen. Daarbij kan worden gedacht aan taxatierapporten waarin de geraamde inbrengwaarden per perceel staan vermeld en stukken waaruit blijkt welke kosten geraamd [...] Lees verder »

Rechtbank Rotterdam: openbaarmaking financiële gegevens terecht geweigerd

Rechtbank Rotterdam: openbaarmaking financiële gegevens terecht geweigerd

Op 16 december 2010 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over de vraag in hoeverre de gemeente de openbaarmaking van financiële gegevens mocht weigeren. Het beroep had uitsluitend nog betrekking op de afwijzing van openbaarmaking van financiële gegevens vervat in een tweetal taxatierapporten Inbrengwaarde Kavels, een derde taxatierapport, een exploitatieraming en twee overeenkomsten. De gemeente had [...] Lees verder »

Oude project- of vrijstellingsbesluiten niet meer bruikbaar onder Wabo

Oude project- of vrijstellingsbesluiten niet meer bruikbaar onder Wabo

Per 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Geconstateerd is dat deze wet geen overgangsrecht bevat voor reeds verleende projectbesluiten en vrijstellingen waaraan geen bouwvergunning is gekoppeld. Dit heeft tot gevolg dat dergelijke projectbesluiten en vrijstellingen niet kunnen worden gebruikt bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De Minister heeft [...] Lees verder »

Niet-geluidgevoelige objecten beschermd tegen geluidhinder door eis van “goede ruimtelijke ordening”

Niet-geluidgevoelige objecten beschermd tegen geluidhinder door eis van “goede ruimtelijke ordening”

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 7 juli jl. wederom uitgesproken omtrent de wenselijkheid van een toets aan de goede ruimtelijke ordening naast de akoestische toets die geboden is op grond van de Wet geluidhinder. Gebouwen die in de Wet geluidhinder zijn aangemerkt als geluidgevoelige objecten en derhalve niet krachtens [...] Lees verder »

Wabo in werking!

Wabo in werking!

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vijfentwintig soorten vergunningen kunnen bij één loket worden aangevraagd en als één “omgevingsvergunning” worden verleend.  Burgers en bedrijven hoeven nu niet meer bij allerlei verschillende overheden aan kloppen voor verschillende vergunningen voor hun project. Wabo in werking! Wat later dan in eerste instantie [...] Lees verder »

Wijziging Bro op 14 september 2010 in Staatsblad gepubliceerd: meer duidelijkheid over “exploitatieplan-plicht” en kostenverhaal (Stb 2010 684)

Wijziging Bro op 14 september 2010 in Staatsblad gepubliceerd: meer duidelijkheid over “exploitatieplan-plicht” en kostenverhaal (Stb 2010 684)

Bij besluit van 2 september 2010 is het Besluit ruimtelijke ordening op meerdere onderdelen gewijzigd. Een belangrijke wijziging betreft de toevoeging van een nieuw artikel 6.2.1a, waarin de gevallen worden gespecificeerd waarin geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld. Met deze wijziging wordt voorzien in de situatie dat voor sommige locaties kostenverhaal verplicht was, hoewel er nauwelijks [...] Lees verder »

Latere overeenkomst doet niet af aan verplichting tot vaststelling van een exploitatieplan

Latere overeenkomst doet niet af aan verplichting tot vaststelling van een exploitatieplan

In de Afdelingsuitspraak d.d. 18 augustus 2010 (LJN: BN4256) over een bestemmingsplan van de gemeente Midden-Delfland was niet in geschil dat de verplichting tot kostenverhaal uitsluitend de mogelijke kosten van onteigening van de strook grond van belanghebbenden kon betreffen. Weliswaar was over het verhaal van deze kosten inmiddels een exploitatieovereenkomst gesloten, maar deze dateerde van [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen