Home > Planschade en nadeelcompensatie (pagina 4)

Artikelen met thema: Planschade en nadeelcompensatie

Feed abonnement<
Geen planschadevergoeding vanwege blijvende mogelijkheid invulling hoogste waarde (gemeente Breda)

Geen planschadevergoeding vanwege blijvende mogelijkheid invulling hoogste waarde (gemeente Breda)

De eigenaar en bewoner van een perceel met woning heeft in 2003 en 2004 verzocht om vergoeding van planschade ten gevolge van twee opvolgende bestemmingsplannen, die volgens hem beperktere bouwmogelijkheden kennen dan het voorgaande bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft, conform het advies van het door hem ingeschakelde adviesbureau, ter zake van ... Lees meer »

Nadeelcompensatie en geruisloze inbreng van VOF in B.V.: geen risicoaanvaarding

Nadeelcompensatie en geruisloze inbreng van VOF in B.V.: geen risicoaanvaarding

De gemeente Breda had een verzoek van een B.V. om nadeelcompensatie afgewezen met het argument dat de verkeersmaatregelen op het moment van oprichting van de B.V. voorzienbaar waren, zodat sprake was van actieve risicoaanvaarding. De rechtbank heeft het standpunt van de gemeente gevolgd, maar de Afdeling bestuursrechtspraak was het daar ... Lees meer »

Kokkelvissers vissen achter het net: nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Kokkelvissers vissen achter het net: nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in drie uitspraken geoordeeld over de afwijzing door de minister van LNV (thans Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) van een verzoek om schadevergoeding wegens de afwijzing van een Nbw-vergunning voor het mechanisch kokkelvissen in de Oosterschelde. De uitspraak gaat om het criterium dat ... Lees meer »

Wetsvoorstel tot aanvulling van de Awb met nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad ingediend

Wetsvoorstel tot aanvulling van de Awb met nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige daad ingediend

Op 2 februari jongstleden is het wetsvoorstel overheidsaansprakelijkheidsrecht ingediend. Het wetsvoorstel (32 621) zal de Awb verrijken met een regeling voor nadeelcompensatie en een regeling over de aansprakelijkheid van de overheid voor onrechtmatige besluiten. Het is de bedoeling dat het verkrijgen van schadevergoeding van de overheid door de aanpassingen voor ... Lees meer »

Wanneer mag de rechtbank zelf voorzien in een beroep tegen een besluit over nadeelcompensatie? En: toewijzing van één bedrag mag niet zonder te bepalen welk deel planschade is en welk deel nadeelcompensatie

Wanneer mag de rechtbank zelf voorzien in een beroep tegen een besluit over nadeelcompensatie? En: toewijzing van één bedrag mag niet zonder te bepalen welk deel planschade is en welk deel nadeelcompensatie

De gemeente Zoetermeer had verzoeken om nadeelcompensatie afgewezen omdat er volgens de door Zoetermeer ingeschakelde deskundige geen rechtsgrond was voor nadeelcompensatie, en er ook geen grond was voor planschade omdat er geen sprake was van een planologische verslechtering. Lees meer »

Schiphol en geluidhinder: een never ending story?

Schiphol en geluidhinder: een never ending story?

Op 10 november 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een “Schiphol-zaak” (201002921/1/T1/H2) een interessante uitspraak gedaan over nadeelcompensatie, de daarbij te maken vergelijkingen en te hanteren criteria van voorzienbaarheid en normaal maatschappelijk risico. Bij besluit van 27 maart 2006 had de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol aan een huiseigenaar schadevergoeding toegekend voor de waardevermindering van zijn woning door de nieuwe grenswaarden voor de geluidbelasting rondom de luchthaven Schiphol. Lees meer »

Planschade gemeente Utrecht: verhoging schadevergoeding tijdens beroepsprocedure; nadelige gevolgen van de leefwijze van bewoners geen planschade

Planschade gemeente Utrecht: verhoging schadevergoeding tijdens beroepsprocedure; nadelige gevolgen van de leefwijze van bewoners geen planschade

Hangende de beroepsprocedures over de hoogte van de vergoeding van planschade heeft de raad, met herroeping van zijn eerdere besluiten, op basis van adviezen van een onafhankelijk deskundige, aan verzoekers een hogere planschadevergoeding toegekend. Inzet van het hoger beroep was zowel de gevolgde procedure als de planvergelijking en de diverse ... Lees meer »

Naar boven scrollen