Home > Onteigening en gedoogplichten (pagina 21)

Artikelen met thema: Onteigening en gedoogplichten

Feed abonnement<
Gemeenten niet (altijd) gehouden tot openbaarmaking van grondexploitaties

Gemeenten niet (altijd) gehouden tot openbaarmaking van grondexploitaties

De voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo heeft op 10 november jl. geoordeeld over een Wob-verzoek om openbaarmaking van grondexploitaties bij ontwerp-structuurvisies. Volgens de voorzieningenrechter is openbaarheid daarvan van groot belang voor de maatschappelijke discussie over de structuurvisies, maar daartegenover staat het financiële en economische belang van de gemeente en de provincie. Lees meer »

Verkoop is geen zelfrealisatie, klaarblijkelijk onrechtmatige overeenkomsten

Verkoop is geen zelfrealisatie, klaarblijkelijk onrechtmatige overeenkomsten

Bij Besluit van 29 september 2009 heeft de Kroon gronden ter onteigening aangewezen krachtens artikel 72a en artikel 72c Onteigeningswet. Daarin licht de Kroon toe dat waarom de onteigening terecht plaatsvindt op grondslag van zowel Titel IIa als Titel IIc. De beoogde grindwinning is een direct uitvloeisel van de uitvoering ... Lees meer »

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

Crisis- en Herstelwet: crisis voor de huidige Onteigeningswet?

In eerdere berichtgeving hebben wij u geïnformeerd over de beoogde (permanente!) wijzigingen van de Onteigeningswet in het wetvoorstel voor de Crisis- en herstelwet (32 127). Bij de openbare hoorzittingen door de vaste kamercommissie van Verkeer en Waterstaat op 6 en 7 oktober 2009 heeft (ondergetekende namens) de Vereniging van Onteigeningsadvocaten ... Lees meer »

Wijzigingen Wvg hebben grote impact op gemeentelijke praktijk

Wijzigingen Wvg hebben grote impact op gemeentelijke praktijk

Gemeenten staan voor belangrijke veranderingen door de vereenvoudiging en modernisering van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Het vorig jaar ingediende wetsvoorstel ‘Wet tot wijziging van de Wet voorkeursrecht gemeenten’ (Wijzigingswet) is het sluitstuk van die wijzigingen. Eerder al was de Wvg ingrijpend gewijzigd door de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (Invoeringswet ... Lees meer »

Onteigening

Onteigening

Interessant deze maand is onder meer het KB Haaren, waarin de Kroon oordeelde dat ter zake van de doelstelling van de provincie om de functies van het landgoed te versterken niet was gebleken van een rechtstreeks provinciaal belang, maar de ontwikkeling van de kasteelplaats daarentegen aan te merken was als ... Lees meer »

Van contractsvrijheid naar koopplicht

Van contractsvrijheid naar koopplicht

Uitgangspunt van het Nederlandse verbintenissenrecht is de contractsvrijheid van partijen. Contractsvrijheid vormt ook het uitgangspunt bij onderhandelingen door een gemeente omtrent aankoop van een onroerende zaak waarop een gemeentelijk voorkeursrecht rust. Er zijn echter momenten waarop die contractsvrijheid van de gemeente overgaat in een koopplicht. Uitgaande van de beschikking van ... Lees meer »

De Grondexploitatiewet: de gevolgen voor de praktijk

De Grondexploitatiewet: de gevolgen voor de praktijk

Op 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De Grondexploitatiewet geeft gemeenten meer mogelijkheden voor kostenverhaal, verevening en sturing bij particuliere grondexploitatie. Hoewel de wetgever geen grote veranderingen heeft beoogd, zijn de consequenties voor locatieontwikkeling ingrijpend. Lees meer »

Naar boven scrollen