Home > Onteigening en gedoogplichten (pagina 20)

Artikelen met thema: Onteigening en gedoogplichten

Feed abonnement<
Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte en onteigening

Meer duidelijkheid over schadeloosstelling voor de huurder bij afbraak bedrijfsruimte en onteigening

Begin 2009 heeft de Hoge Raad twee interessante arresten gewezen over de positie van de huurder bij afbraak van een bedrijfsruimte in verband met het algemeen belang. Artikel 7:309 BW bepaalt kort gezegd dat de huurder en de onderhuurder aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling wanneer de verhuurder (na verkrijging van ... Lees meer »

Forfaitaire schadeloosstelling voor huurder grasveld met reclameborden

Forfaitaire schadeloosstelling voor huurder grasveld met reclameborden

Op 18 december 2009 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen in samenhangende onteigeningsprocedures. In deze arresten stond de toepasselijkheid van de regel van art. 42 lid 2 Ow centraal. Dit artikel voorziet in een forfaitair bepaalde schadeloosstelling van tweemaal de jaarhuur voor anderszins verhuurde onroerende zaken (dan bedrijfsruimte). Er ... Lees meer »

Vordering tot ingebruikgeving onteigende hangende cassatieberoep afgewezen

Vordering tot ingebruikgeving onteigende hangende cassatieberoep afgewezen

Er zijn inmiddels meerdere uitspraken waarbij de kort geding rechter heeft moeten oordelen over een vordering tot ‘vervroegde ingebruikgeving’ in de situatie dat de onteigenende gemeente wordt geconfronteerd met een ‘kansloos’ cassatieberoep tegen het vonnis tot vervroegde onteigening. Zo’n onteigeningsvonnis wordt niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, dus in het geval ... Lees meer »

Medewerking eigenaar aan uitwinning hypotheekrecht niet (steeds) in strijd met gemeentelijk voorkeursrecht

Medewerking eigenaar aan uitwinning hypotheekrecht niet (steeds) in strijd met gemeentelijk voorkeursrecht

De rechtbank Den Haag heeft in haar vonnis in kort geding van 11 december 2009 (LJN: BK6374) geoordeeld dat niet aannemelijk is dat de overeenkomst tussen de eigenaar en de hypotheekhouder tot uitwinning van het hypotheekrecht de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de gemeentelijke voorkeurspositie. Dit leidt tot ... Lees meer »

Structuurvisie als grondslag voor voorkeursrecht uitsluitend indien kans op verwezenlijking gewenste bestemming aannemelijk is

Structuurvisie als grondslag voor voorkeursrecht uitsluitend indien kans op verwezenlijking gewenste bestemming aannemelijk is

De gemeente Bunnik heeft een voorkeursrecht gevestigd met als planologische grondslag een op 1 januari 2008 vastgesteld structuurplan. De rechtbank Utrecht heeft zich op 20 november 2009 (LJN:BK4399) uitgelaten over de vraag of een vóór 1 juli 2008 vastgesteld structuurplan als grondslag voor een voorkeursrecht kan dienen. Daarnaast kwam aan ... Lees meer »

Naar boven scrollen