Home > Onteigening en gedoogplichten (pagina 10)

Artikelen met thema: Onteigening en gedoogplichten

Feed abonnement<
Onteigening en bodemverontreiniging: ook bij onzekere saneringsnoodzaak aftrek op de koopprijs/waarde

Onteigening en bodemverontreiniging: ook bij onzekere saneringsnoodzaak aftrek op de koopprijs/waarde

Op 13 april 2012 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen (LJN:BV8217) over de wijze waarop aanwezige bodemverontreiniging de onteigeningsschadeloosstelling beinvloedt. Het arrest is het vervolg op het arrest van het Hof Den Haag van 7 september 2010, dat wij al eerder op deze kennispagina hebben besproken. En dat ... Lees meer »

Onteigening: in administratieve fase toch wel formeel aanbod aan huurder vereist?

Onteigening: in administratieve fase toch wel formeel aanbod aan huurder vereist?

De Kroon verlangt dat de verzoeker om onteigening voorafgaande aan het verzoekbesluit een redelijke poging tot minnelijke verwerving heeft ondernomen. Die onderhandelingsplicht geldt niet voor de huurder. Of denkt de Kroon daar met het KB nr. 12.000402 van 25 februari 2012, onteigening Loon op Zand en Waalwijk, nu toch anders over? Lees meer »

Onteigening Veldhoven: in de administratieve procedure worden geen eisen gesteld aan een aanbod

Onteigening Veldhoven: in de administratieve procedure worden geen eisen gesteld aan een aanbod

In het KB Veldhoven van 13 januari 2012 (nr. 12.000047) zijn overwegingen opgenomen over het minnelijk overleg die voor de verwervings- en onteigeningspraktijk relevant zijn. De Kroon gaat in haar bespreking van zienswijzen in op de eisen die aan het aanbod voorafgaande aan de administratieve procedure moeten worden gesteld en ... Lees meer »

Interessante overwegingen Kroon over minnelijk overleg

Interessante overwegingen Kroon over minnelijk overleg

In het KB van 7 december 2011 (nr. 11.002971) heeft de Kroon zich over diverse aspecten van het minnelijk overleg uitgelaten. Tegen het verzoek van Rijkswaterstaat Noord-Brabant hadden diverse belanghebbenden zienswijzen naar voren gebracht. Alle reclamanten hebben zich bij die gelegenheid op het standpunt gesteld dat verzoeker onvoldoende pogingen heeft ... Lees meer »

Kroon hoort partijen in elkaars aanwezigheid en oordeelt over zelfrealisatie en de posterieure exploitatieovereenkomst

Kroon hoort partijen in elkaars aanwezigheid en oordeelt over zelfrealisatie en de posterieure exploitatieovereenkomst

In haar Koninklijk Besluit van 5 december 2011 (no. 11.002951) heeft de Kroon het beroep van MegahomeRotij op zelfrealisatie verworpen. Het KB is interessant omdat de Kroon oordeelt over de betekenis van de exploitatieovereenkomst in relatie tot het beroep op zelfrealisatie, en over het kostenverhaal bij de uitgifte van vrije ... Lees meer »

Onteigening gemeente Someren: vordering tot nakoming van overeenkomst tot bedrijfsoverdracht maakt nog geen rechthebbende

Onteigening gemeente Someren: vordering tot nakoming van overeenkomst tot bedrijfsoverdracht maakt nog geen rechthebbende

Het onteigeningsKB van 15 november 2011 (nr. 11.002721) ziet op het verzoek van de gemeente Someren tot onteigening op grond van Titel IIa ten behoeve van de aanleg van een fietspad. De Kroon heeft zich moeten buigen over het beroep van de gemeente op verkrijgende verjaring en over de zienswijzen ... Lees meer »

Naar boven scrollen