Home > Milieu en natuurbescherming (pagina 3)

Artikelen met thema: Milieu en natuurbescherming

Feed abonnement<
Wijziging Wet bodembescherming; introductie gebiedsgerichte aanpak, lastenvermindering en verbetering van uitvoerbaarheid

Wijziging Wet bodembescherming; introductie gebiedsgerichte aanpak, lastenvermindering en verbetering van uitvoerbaarheid

De Tweede en Eerste Kamer heeft zich gebogen over twee wetsvoorstellen welke zien op aanpassingen aan de Wet bodembescherming (Wbb). Het eerste voorstel ziet op de introductie van een gebiedsgerichte aanpak van het diepere grondwater. Het tweede voorstel betreft de versnelling van de aanpak van spoedlocaties door lastenvermindering en een ... Lees meer »

Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 in werking

Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 in werking

Gisteren heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht) definitief aanvaard. Dit betekent dat de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (hierna: Wab), die enkele rigoreuze wijzigingen in de Algemene wet ... Lees meer »

Gevolgen niet saneren conform saneringsplan

Gevolgen niet saneren conform saneringsplan

Moet het college van gedeputeerde staten hun goedkeuring onthouden aan een evaluatieverslag als de sanering niet geheel conform het saneringsplan is uitgevoerd? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) oordeelt van niet, omdat een sanering in afwijking van het saneringsplan op zichzelf niet betekent dat niet kan ... Lees meer »

Milieu-effectrapport hoeft geen keuze te bevatten

Milieu-effectrapport hoeft geen keuze te bevatten

In zijn uitspraak over het tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere heeft de Raad van State nog eens uitgelegd, wat precies de bedoeling is van een milieu-effectrapport (MER) voor latere keuzes. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak bevestigt de Raad van State nog eens, dat uiteindelijk best mag worden gekozen voor een variant ... Lees meer »

Wijziging wetgeving alternatievenonderzoek in het kader van milieubeoordeling bij plannen en besluiten.

Wijziging wetgeving alternatievenonderzoek in het kader van milieubeoordeling bij plannen en besluiten.

Met de aanpassing van de Wet milieubeheer in 2006 is op het gebied van de milieuregelgeving invulling gegeven aan  de Europese strategische milieu beoordelingsrichtlijn (hierna SMB-richtlijn). Deze richtlijn bevat de verplichting om bij plannen of programma’s met betrekking tot onder meer landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer en ruimtelijke ordening ... Lees meer »

Naar boven scrollen