Home > Leisure & Hospitality (pagina 4)

Artikelen met thema: Leisure & Hospitality

Feed abonnement<
Roerende of onroerende zaak?

Roerende of onroerende zaak?

Eigendom kan op verschillende manieren worden verkregen. De meest bekende zijn verbintenisrechtelijk van aard, zoals de koopovereenkomst en de schenking. Er bestaan echter ook niet-verbintenisrechtelijke wijzen van eigendomsverkrijging, zoals (onder meer) natrekking. Van natrekking is sprake wanneer een zaak een bestanddeel wordt van een andere zaak. Bij roerende zaken gaat ... Lees meer »

Voorschriften uit het Bouwbesluit maken geen deel uit van de toetsingsgronden voor een Drank- en Horecavergunning

Voorschriften uit het Bouwbesluit maken geen deel uit van de toetsingsgronden voor een Drank- en Horecavergunning

Het niet voldoen aan voorschriften uit het Bouwbesluit is geen reden om een aanvraag Drank- en Horecavergunning te weigeren of om een vergunning in te trekken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de verwijzing in de Drank- en Horeca wet- en regelgeving naar het Bouwbesluit enkel ... Lees meer »

Behoort het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen tot de risicosfeer van huurder?

Behoort het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen tot de risicosfeer van huurder?

In de regel wordt in een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte bepaald dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen en publiekrechtelijke toestemmingen voor rekening van de huurder komen. De kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft in dit licht geoordeeld dat het niet kunnen exploiteren van een horecagelegenheid vanwege het bestemmingsplan tot ... Lees meer »

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

In een uitspraak van 13 februari 2013 heeft de Raad van State geoordeeld dat overheidsinstanties die subsidies verlenen niet te snel mogen concluderen dat aangevraagde subsidie als staatssteun is aan te merken. Het vereiste van zorgvuldige besluitvorming vereist volgens de Raad van State dat er eerst (informeel) contact wordt opgenomen ... Lees meer »

Is de beste prijs garantie op boekingssites mededingingsrechtproof?

Is de beste prijs garantie op boekingssites mededingingsrechtproof?

De Consumentenbond heeft vorig jaar de NMa opgeroepen onderzoek te doen naar online prijzen van hotels bij boekingssites. Uit een onderzoek van de Consumentenbond bleek namelijk dat bijvoorbeeld de prijzen van 5 verschillende hotels in Amsterdam in 83% van de gevallen (praktisch) gelijk waren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de ... Lees meer »

Strandpaviljoen Zuid: afsluiting duinpaden levert gebrek en schadevergoeding op

Strandpaviljoen Zuid: afsluiting duinpaden levert gebrek en schadevergoeding op

Bij de verlenging van een huurovereenkomst van een stuk strand met de bedoeling daarop een strandpaviljoen met horecafunctie te exploiteren, laat de gemeente Den Haag als verhuurder na om de huurder te waarschuwen over het voornemen om de openbare ruimte in de aanpalende woonwijk Duindorp te herstructureren. Het gevolg van ... Lees meer »

Definitief einde aan oneigenlijke koopzondagen op grond van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet.

Definitief einde aan oneigenlijke koopzondagen op grond van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet.

Per 1 januari 2011 heeft een wijziging van de Winkeltijdenwet (hierna Wtw) plaatsgevonden (zie Stb. 2010, 796). Deze wijziging heeft als doel het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling in artikel 3 lid 3 van deze wet. Op grond van deze bepaling kan de gemeente vrijstelling verlenen van het ... Lees meer »

Naar boven scrollen