Home > Bestuursrecht (pagina 9)

Artikelen met thema: Bestuursrecht

Feed abonnement<
De “kruimelgevallenregeling” onder de Wabo

De “kruimelgevallenregeling” onder de Wabo

Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bestaat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan voor de lijst van gevallen zoals aangewezen in het Besluit omgevingsrecht (Bro). Vóór de inwerkingtreding van de Wabo werd deze lijst aangeduid als de “kruimelgevallenlijst”, omdat deze betrekking heeft op ... Lees meer »

Milieu-effectrapport hoeft geen keuze te bevatten

Milieu-effectrapport hoeft geen keuze te bevatten

In zijn uitspraak over het tracébesluit Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere heeft de Raad van State nog eens uitgelegd, wat precies de bedoeling is van een milieu-effectrapport (MER) voor latere keuzes. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak bevestigt de Raad van State nog eens, dat uiteindelijk best mag worden gekozen voor een variant ... Lees meer »

Alle beroepen tegen het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Almere ongegrond; Beleid met betrekking tot natuur en landschap strekt niet tot bescherming van belangen van huurder kantoorruimte

Alle beroepen tegen het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Almere ongegrond; Beleid met betrekking tot natuur en landschap strekt niet tot bescherming van belangen van huurder kantoorruimte

In haar uitspraak van 4 januari 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak alle beroepen tegen het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere ongegrond verklaard (LJN:BV0106). In de uitspraak komt een groot aantal procedurele en materiële aspecten aan de orde. Lees meer »

Afdeling bestuursrechtspraak laat vernietiging bouwvergunning voor windpark Apeldoorn vanwege onvoldoende onderbouwing vliegveiligheid in stand

Afdeling bestuursrechtspraak laat vernietiging bouwvergunning voor windpark Apeldoorn vanwege onvoldoende onderbouwing vliegveiligheid in stand

Op 14 december 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN:BU7930) uitspraak gedaan in de hoger beroepen tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank Zutphen, waarbij deze de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor vijf windturbines te Apeldoorn had vernietigd. Lees meer »

Wijziging handhavingsrechtspraak Raad van State

Wijziging handhavingsrechtspraak Raad van State

De Raad van State heeft zijn rechtspraak over handhavingsbeleid van overheden gewijzigd. Nieuw is, dat nu ook uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met het handhavingsbeleid van (meestal) de gemeente. Nog meer dan voorheen wordt het dus van belang om een handhavingsbeleid te formuleren en dit ook daadwerkelijk uit te voeren. Lees meer »

De gevolgen van formele rechtskracht

De gevolgen van formele rechtskracht

Het civiele en het bestuursrecht bestaan over het algemeen harmonieus naast elkaar. Soms krijgen de civiele rechters echter een zaak voorgelegd die in beginsel door een bestuursrechter behandeld zou moeten worden. Wanneer de civiele rechter in zulk een geval tot het oordeel komt dat voor de eiser een met voldoende ... Lees meer »

Begunstigingstermijn van invloed op aanvang verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

Begunstigingstermijn van invloed op aanvang verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsom

Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel hebben in 2000 een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer ten behoeve van de exploitatie van een bedrijf voor het wassen en breken van ballastgrind. Bij een in 2001 uitgevoerde controle is geconstateerd dat het bedrijf op tal van onderdelen in strijd handelde met ... Lees meer »

Beperking van de toetsing aan het Bouwbesluit bij omgevingsvergunning niet toegestaan.

Beperking van de toetsing aan het Bouwbesluit bij omgevingsvergunning niet toegestaan.

Op 12 juli 2011 heeft het college van de gemeente Almere besloten om bij particulier opdrachtgeverschap ten aanzien van verschillende aspecten van het Bouwbesluit 2003 niet of slechts globaal te toetsen. In het collegebesluit van de gemeente Almere wordt de toetsing en handhaving van voorschriften op het gebied van veiligheid, ... Lees meer »

Decentrale overheden door Crisis- en herstelwet ook beperkt in mogelijkheid om als partij deel te nemen aan geding

Decentrale overheden door Crisis- en herstelwet ook beperkt in mogelijkheid om als partij deel te nemen aan geding

Artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet bevat een inperking van de mogelijkheid voor decentrale bestuursorganen en publiekrechtelijke rechtspersonen om beroep in te stellen tegen een besluit van een andere overheid, tenzij dat besluit rechtstreeks tot hen gericht is. De rechtbank Rotterdam oordeelde op 14 juli 2011 (LJN: BR1635) dat ... Lees meer »

Naar boven scrollen