Home > Aanbestedingsrecht (pagina 10)

Artikelen met thema: Aanbestedingsrecht

Feed abonnement<
Kansen verkeken als je niet meedoet

Kansen verkeken als je niet meedoet

Vaak gaan aanbestedingsrechtelijke kort gedingprocedures tussen de aanbesteder en een teleurgestelde inschrijver. Het komt zeer regelmatig voor dat de winnende inschrijver zich mengt (intervenieert) in de kort gedingprocedure met een zelfstandige vordering of door zich te voegen aan de zijde van de aanbesteder. Met de uitkomst van het kort geding ... Lees meer »

Geen bouwtijdverlenging zonder tijdig verzoek aannemer

Geen bouwtijdverlenging zonder tijdig verzoek aannemer

Wanneer in de praktijk bouwtijdverlenging moet worden geaccepteerd, blijft een lastige vraag. In de onderhavige zaak wordt eerst in rechte een beroep op verlenging van de bouwtijd gedaan. Het gerechtshof te Leeuwarden oordeelt dat aannemer een verzoek daartoe had moeten indienen tijdens de werkzaamheden (Gerechtshof Leeuwarden 5 juli 2011, LJN: ... Lees meer »

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

De gemeente Winsum heeft met de ontwikkelaar Montagne een overeenkomst gesloten inzake de (her)ontwikkeling van de zogenaamde “Sennemalocatie”. Enige jaren later stelt de gemeente zich op het standpunt dat de overeenkomst in strijd is met het (Europese) aanbestedings- en staatssteunrecht en weigert zij de overeenkomst na te komen. Montagne vordert ... Lees meer »

Regering: woningcorporaties hoeven niet Europees aan te besteden

Regering: woningcorporaties hoeven niet Europees aan te besteden

Al eerder schreef ik op deze plaats dat de toezichtregels, die de regering voor woningcorporaties in het vooruitzicht heeft gesteld, niet meebrengen dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsregels zullen gaan vallen. Inmiddels blijkt dat de regering eenzelfde mening is toegedaan. Onlangs heeft minister Donner het wetsvoorstel “Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting” ... Lees meer »

Foutieve inschrijving ongeldig

Foutieve inschrijving ongeldig

Een vergissing in een inschrijving kan nare gevolgen hebben voor zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst bij gunning. In een recent gepubliceerd vonnis van de Haagse voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat een aanbestedende dienst niet mocht gunnen aan de inschrijver waarvan evident duidelijk was dat die een fout in de ... Lees meer »

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

De aanpassing van een overeenkomst tot een niet-aanbestedingsplichtige (erfpacht)overeenkomst had niet het doel de aanbestedingsregelgeving te omzeilen. In dit concrete geval was er enkel sprake van gronduitgifte tegen een marktconform canon en niet van een overheidsopdracht of concessie voor werken. (Gerechtshof Arnhem 26 april 2011, LJN: BQ3090). Lees meer »

Geen aanbestedingplicht bij gebiedsontwikkeling in Hoorn

Geen aanbestedingplicht bij gebiedsontwikkeling in Hoorn

Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling speelt de eventuele aanwezigheid van een bouwplicht een grote rol. Recent heeft de Rechtbank Alkmaar, ook aan de hand van Europese rechtspraak, geoordeeld dat er geen aanbestedingsplicht bestond voor de gemeente Hoorn met betrekking tot ... Lees meer »

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

De uitleg van een referentie-eis en de vraag of een inschrijver daaraan voldoet, is regelmatig onderwerp van geschil. Recent moest de Haarlemse voorzieningenrechter zich buigen over de vraag of voldaan was aan de eis dat het referentieproject gelijkwaardig moet zijn aan de aanbestede overeenkomst (vzr. rb. Haarlem 16 februari 2011; ... Lees meer »

Naar boven scrollen