U bent hier: Home > Artikelen van Tony van Wijk

Artikelen van Tony van Wijk

T: +31 (0)24 381 31 83
E: vanwijk@dirkzwager.nl


Tony is in 2004 als advocaat bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen in dienst getreden. Hij is begonnen op de sectie Ondernemingsrecht waar hij over uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken heeft geadviseerd en geprocedeerd. In 2007 heeft hij de overstap gemaakt naar de sectie Overheid & Vastgoed in Nijmegen om zich te specialiseren in het aanbestedingsrecht, bouwrecht en staatssteunrecht.
Sinds 2013 is hij vennoot bij Dirkzwager.
Zijn clientèle bestaat uit zowel (semi-)overheden (zoals gemeenten, waterschappen, SW-bedrijven, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen) als bedrijven (zoals aannemers, leveranciers en architecten).

Opleidingen
Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht (cum laude)

Nevenactiviteiten
Branche-expert bij landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts
Docent HBO Utrecht: Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht
Docent Bestuursacademie: cursus Aanbestedingsrecht/ cursus Bouwrecht
Docent Studie in de Stad: cursus Aanbestedingsrecht/ cursus Bouwrecht
Docent Sdu: cursus Aanbestedingsrecht
Annotator tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN)

Lidmaatschappen
Vereniging voor Aanbestedingsrecht
Vereniging Bouwrechtadvocaten

Alternatief voor certificaat niet toegestaan bij niet-Europese aanbesteding

Alternatief voor certificaat niet toegestaan bij niet-Europese aanbesteding

Recent heeft de Haagse kort gedingrechter geoordeeld dat bij een (onderdrempelige) meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure het niet is toegestaan om gelijkwaardige maatregelen te accepteren indien uitsluitend een certificaat is voorgeschreven. Het uitgangspunt dat gelijkwaardige maatregelen moeten worden geaccepteerd geldt alleen ingeval van een (bovendrempelige) Europese aanbesteding. Meervoudig onderhandse procedure met eis ... Lees verder »

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Het CJIB heeft een aanbestedingsprocedure uitgezet voor bepaalde deurwaardersdiensten met als gunningscriterium laagste prijs en een voorgeschreven prijsbandbreedte van € 0,87 tot en met € 10,33. Een geïnteresseerd deurwaarderskantoor maakt tegen deze opzet bezwaar en stelt dat (nagenoeg) alle inschrijvers zullen inschrijven met het minimumbedrag van € 0,87 en dat ... Lees verder »

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 21 april 2015 het uitgangspunt bevestigd dat als na een aanbesteding definitief wordt gegund, een perfecte overeenkomst is ontstaan. Daarna kan door de gegunde partij niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakten van de aanbestedingsstukken. ... Lees verder »

Wat zijn reële en marktconforme prijzen?

Wat zijn reële en marktconforme prijzen?

Bij veel aanbestedingen wordt de eis gesteld dat de te offreren prijzen “reëel en marktconform” moeten zijn. Een dergelijke eis is vaak onderwerp van een aanbestedingskort geding. De Haagse kort gedingrechter heeft onlangs ook een duit in het zakje mogen doen. Aanbesteding vervoer college van B & W De gemeente ... Lees verder »

Aanspraken jegens aannemer gaan automatisch over op opvolgende eigenaren

Aanspraken jegens aannemer gaan automatisch over op opvolgende eigenaren

Aanspraken jegens een aannemer op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst gaan van rechtswege over op de nieuwe eigenaren van het betreffende goed (artikel 6:251 BW). Bij de verkoop van een woning was in een leveringsakte de aanvullende voorwaarde opgenomen dat “voorzover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad” de rechten overgaan ... Lees verder »

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde ... Lees verder »

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft recentelijk geoordeeld dat een uitnodiging van een gemeente aan private partijen voor het verzorgen van kinderopvang in een door de gemeente om niet ter beschikking gestelde locatie géén overheidsopdracht in de zin van het aanbestedingsrecht is. De afgewezen inschrijver kan zich niet beroepen ... Lees verder »

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwe Aanbestedingswet zeer binnenkort inwerking zal treden en de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan voor de herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Daarbij komt dat aanbestedende diensten ... Lees verder »

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Tony van Wijk en Joris Bax hebben voor de Tender Nieuwsbrief (nummer 1 van 2013) een annotatie geschreven bij een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter oordeelde dat ook na afloop van de Alcatel-termijn en definitieve gunning een kort geding tegen de gunning kan worden gestart. Pas na gunning ... Lees verder »

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Ondanks verschillende vragen/ bezwaren in de inlichtingenfase over de onduidelijkheid en ondeugdelijkheid van de gehanteerde beoordelingssystematiek zette een gemeente de aanbestedingsprocedure door. Na ontvangst en beoordeling van de inschrijvingen kwam de gemeente echter ook tot de conclusie dat het gehanteerde systeem ondeugdelijk was. De gemeente ging vervolgens over tot heraanbesteding ... Lees verder »

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen

Vanwege de complexiteit plegen verzekeringen (meer in het bijzonder brandverzekeringen in co-assurantie) via een zogenaamde onderhandelingsprocedure te worden aanbesteed. De Europese Commissie is echter van mening dat daarvoor (gewoon) een openbare of niet-openbare procedure moet worden gevolgd. Naar aanleiding van deze inbreukprocedure heeft de Nederlandse Staat besloten een handreiking op ... Lees verder »

Publiekrechtelijke instelling niet in alle gevallen aanbestedingsplichtig volgens de rechtbank Breda

Publiekrechtelijke instelling niet in alle gevallen aanbestedingsplichtig volgens de rechtbank Breda

Volgens de Nederlandse implementatie van de Richtlijn 2004/18/EG, het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), zijn publiekrechtelijke instellingen te kwalificeren als aanbestedende diensten (artikel 1 sub q en artikel 1 sub r Bao). Zodoende geldt op grond van het Bao ook voor publiekrechtelijke instellingen een Europese aanbestedingsplicht als sprake is van ... Lees verder »

Toevoegen 70%-voorverkoopvoorwaarde is niet-toelaatbare wezenlijke wijziging

Toevoegen 70%-voorverkoopvoorwaarde is niet-toelaatbare wezenlijke wijziging

De Stichting Het Raamwerk heeft in 2008 (onverplicht) een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor de realisatie van een woonwijk in Katwijk. Een niet-gegunde inschrijver (Van Rhijn Projectontwikkeling) concludeert dat de Stichting na de aanbesteding met de winnaar (onder andere) een (aanvullende) 70%-voorverkoopvoorwaarde is overeengekomen. De rechtbank Den Haag (uitspraak van ... Lees verder »

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de nieuwe Aanbestedingswet in werking. De wet moet leiden tot meer concurrentie, minder administratieve lasten, een meer uniforme aanbestedingspraktijk en een eenvoudiger afhandeling van klachten. In het blad Aannemer is een artikel van mr. Tony van Wijk geplaatst over de nieuwe Aanbestedingswet en ... Lees verder »

Handtekeningperikelen

Handtekeningperikelen

Het komt nog steeds regelmatig voor dat bij een (digitale) inschrijving een ‘natte’ handtekening ontbreekt. Ook wordt een inschrijving geregeld ondertekend door een functionaris waarvan niet uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij zelfstandig bevoegd is. Een en ander leidt volgens de Haagse rechter tot ongeldigheid ... Lees verder »

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

Onlangs wezen we al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 25 juni 2012 (gepubliceerd op 16 augustus 2012) zet de Amsterdamse rechter (ook) een streep door de (vrijwillige) aanbesteding van Stichting Incident Management Nederland. Het als gunningscriterium gehanteerde ... Lees verder »

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Tijdens de alcateltermijn wees een afgewezen inschrijver de aanbesteder erop dat de winnaar op een voorgeschreven moment tijdens de uitvoering niet over de vereiste vergunning zal beschikken. Enige maanden na de Alcateltermijn en contractering wordt duidelijk dat de winnaar inderdaad de vereiste vergunning niet (op tijd) zal verkrijgen. De afgewezen ... Lees verder »

Vervanging onderaannemer toegestaan

Vervanging onderaannemer toegestaan

In de praktijk komt het vaak voor dat bij de uitvoering andere onderaannemers worden ingezet. Dit kan op aanbestedingsrechtelijke problemen stuiten als de specifieke onderaannemer beslissend was voor de gunning. Recent is in twee zaken door de Almelose respectievelijk Amsterdamse voorzieningenrechter geoordeeld dat de wijziging was toegestaan althans dat het ... Lees verder »

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

De aanbestedingsregelgeving schrijft voor dat een omzeteis betrekking mag hebben op de laatste drie beschikbare boekjaren (art. 48, lid 1 sub c Bao). Op 24 januari 2012 is de aanbesteding van een opdracht voor kadeverbetering aangekondigd. Daarin is gevraagd naar een accountantsverklaring met betrekking tot de gemiddelde omzet over de ... Lees verder »

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Moet ingeval een inschrijver deel uitmaakt van een concern en de jaarrekeningen zijn geconsolideerd bij de beoordeling of wordt voldaan aan een solvabiliteitseis automatisch worden gekeken naar de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij of kan volstaan worden met de beoordeling van de enkelvoudige jaarrekening van de inschrijver? Deze vraag stond ... Lees verder »

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats worden aanbestedende diensten en inschrijvers geconfronteerd met steeds nieuwe (versnipperde) aanbestedingsregelgeving en soms grillige (lagere) rechtspraak. Bovendien moet door aanbestedende diensten ook rekening worden gehouden met Europese rechtspraak. ... Lees verder »

Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht

Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht

Tony van Wijk heeft zich als docent verbonden aan de post-hbo Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht. De opleiding is ontwikkeld door Conducto en Hogeschool Utrecht en is bedoeld voor ervaren overheidsinkopers, juristen en adviseurs die hun aanwezige kennis en ervaring verder willen verdiepen. Lees verder »

Wees zorgvuldig bij prognoses in aanbestedingsstukken

Wees zorgvuldig bij prognoses in aanbestedingsstukken

Het aantal ritten bleef bij de uitvoering van de overeenkomst sterk achter bij hetgeen de aanbesteder in de aanbestedingsstukken aan prognoses had opgenomen. De vervoerder oordeelde daarom dat hij bij het inschrijven en sluiten van de vervoersovereenkomst had gedwaald. Hij vernietigde daarom de overeenkomst en vorderde schadevergoeding. Dit werd (deels) ... Lees verder »

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

De gemeente Winsum heeft met de ontwikkelaar Montagne een overeenkomst gesloten inzake de (her)ontwikkeling van de zogenaamde “Sennemalocatie”. Enige jaren later stelt de gemeente zich op het standpunt dat de overeenkomst in strijd is met het (Europese) aanbestedings- en staatssteunrecht en weigert zij de overeenkomst na te komen. Montagne vordert ... Lees verder »

Publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden’

Publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden’

Begin 2010 is de Wet Implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) in werking getreden. In deze wet is de motiveringsplicht uitgewerkt. Bovendien kan nu een overeenkomst worden vernietigd indien deze ten onrechte niet Europees is aanbesteed of de zogenaamde Alcateltermijn niet in acht is genomen. De Wira leidt in de praktijk tot ... Lees verder »

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

De uitleg van een referentie-eis en de vraag of een inschrijver daaraan voldoet, is regelmatig onderwerp van geschil. Recent moest de Haarlemse voorzieningenrechter zich buigen over de vraag of voldaan was aan de eis dat het referentieproject gelijkwaardig moet zijn aan de aanbestede overeenkomst (vzr. rb. Haarlem 16 februari 2011; ... Lees verder »

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

De laatste tijd gaan veel aanbestedingskort gedingen over de vraag of er strategisch (= geldig) of manipulatief (= ongeldig) is ingeschreven. Recent oordeelde de Haagse rechter dat in strijd met de aanbestedingsvoorwaarden (en dus ongeldig) was ingeschreven door prijzen in een niet daartoe bestemde kostenpost onder te brengen (rb. ‘s- ... Lees verder »

Praktische Basiscursus Aanbesteden 16 en 23 juni 2011

Praktische Basiscursus Aanbesteden 16 en 23 juni 2011

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor de Bouw verzorgt Tony van Wijk een basiscursus aanbesteden. In twee dagen wordt het aanbestedingsrecht met de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen integraal besproken. Alle (in de praktijk levende) aanbestedingsvragen worden daarbij beantwoord. Voor meer informatie zie de folder met inschrijfformulier. Lees verder »

EU-ombudsman: gratis Open Source Software niet aanbestedingsplichtig

EU-ombudsman: gratis Open Source Software niet aanbestedingsplichtig

De Rijksoverheid tracht met het programma Nederland Open in Verbinding het gebruik van Open Source software door overheden te stimuleren. Door Closed Source Software leveranciers wordt veelal beargumenteerd dat de onderhandse aanschaf van dergelijke (gratis) Open Source Software in strijd met het aanbestedingsrecht is. Gerechtelijke uitspraken zijn er op dit ... Lees verder »

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Op 26 oktober 2010 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de (in aanbestedingskringen) beruchte Noordwijkse zaak. Het gerechtshof gaat (helaas) niet in op de vraag of de herontwikkeling van gemeentegrond door middel van een (meervoudig onderhandse) ontwikkelcompetitie een Europees aanbestedingsplichtige opdracht betreft, maar overweegt wel dat (in ieder ... Lees verder »

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Een inschrijver heeft bij een nationale openbare aanbesteding met toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) een geparafeerde eigen verklaring ingediend. Een handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de inschrijver ontbrak. De gemeente heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat sprake is van een gebrek dat zich, op ... Lees verder »

“Ruimte om (verzekerings)eis na inschrijving te wijzigen”

“Ruimte om (verzekerings)eis na inschrijving te wijzigen”

Uitgangspunt is (uiteraard) dat eenmaal gestelde eisen ná datum aanbesteding  niet meer mogen worden gewijzigd. Nederlandse voorzieningenrechters plegen hier echter een uitzondering op aan te nemen, ingeval aannemelijk is dat gegadigden de gewijzigde eis reeds voor inschrijving aldus hadden geïnterpreteerd. Zie recent voorzieningenrechter van de rechtbank ’s Gravenhage 4 oktober ... Lees verder »

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

De (Europese) jurisprudentie over een eventuele aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling bevindt zich in een stroomversnelling. Op 25 maart 2010 oordeelde het Europese Hof van Justitie in de zaak Helmut Müller (C-451/08) nog dat de aanbestedende dienst bij een gebiedsontwikkeling een rechtstreeks economisch belang moet hebben, wil er sprake zijn van een ... Lees verder »

Bij percelenregeling ook transparantie

Bij percelenregeling ook transparantie

In een bestuursrechtelijke aangelegenheid heeft de Raad van State overwogen dat bij toepassing van de zogenaamde percelenregeling een aanbestedende dienst transparant moet zijn. Bij een duidelijk grensoverschrijdend belang betekent dit dat er (toch) een (soort van) aanbesteding moet plaatsvinden (ook al zijn de Aanbestedingsrichtlijn en het BAO niet van toepassing). Lees verder »

Cursus energieopslag in de bodem

Cursus energieopslag in de bodem

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) organiseert op 2 en 3 november 2010 de cursus “Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?” In de cursus komen alle relevante technische, financiële en juridische aspecten bij bodemenergie aan de orde. Mr. T. van Wijk (aanbestedingsspecialist van Dirkzwager) behandelt de aanbestedingsrechtelijke aspecten bij de ... Lees verder »

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Aanbestedende diensten vragen bij aanbestedingsprocedures vaak naar een zogenaamde Model K-verklaring. Blijkens de Nederlandse (lagere) rechtspraak is de Model K-verklaring vaak aanleiding van geschillen tussen enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds de inschrijver(s). De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft recent nog eens het belang van de Model K-verklaring benadrukt ... Lees verder »

Onafhankelijke beoordelingscommissie goede waarborg voor objectieve beoordeling

Onafhankelijke beoordelingscommissie goede waarborg voor objectieve beoordeling

Enige subjectiviteit kan bij een Europese aanbesteding niet altijd worden uitgesloten. In april 2010 bevestigde de Haarlemse rechter dat aan aanbestedende diensten een zekere beoordelingsvrijheid toekomt. Het instellen van een onafhankelijke beoordelingscommissie is volgens de rechter een goede waarborg om oneigenlijke voorkeuren van (medewerkers van) een aanbestedende dienst te voorkomen ... Lees verder »

Nieuwe uitspraak Europese Hof van Justitie over gebiedsontwikkeling!

Nieuwe uitspraak Europese Hof van Justitie over gebiedsontwikkeling!

Op 25 maart 2010 heeft het Hof van Justitie wederom arrest gewezen over het aanbestedingsrecht bij gebiedsontwikkeling. Het Hof introduceert het criterium “rechtstreeks economisch belang”. Verder worden de heersende algemene opvattingen bij gebiedsontwikkeling in grote lijnen bevestigd (zaak C-451/08- Helmut Műller GmbH vs Bundesanstalt fűr Immobilienaufgaben). Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen