U bent hier: Home > Artikelen van Tony van Wijk

Artikelen van Tony van Wijk

T: +31 (0)24 381 31 83
E: vanwijk@dirkzwager.nl


Tony is in 2004 als advocaat bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen in dienst getreden. Hij is begonnen op de sectie Ondernemingsrecht waar hij over uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken heeft geadviseerd en geprocedeerd. In 2007 heeft hij de overstap gemaakt naar de sectie Overheid & Vastgoed in Nijmegen om zich te specialiseren in het aanbestedingsrecht, bouwrecht en staatssteunrecht.
Sinds 2013 is hij vennoot bij Dirkzwager.
Zijn clientèle bestaat uit zowel (semi-)overheden (zoals gemeenten, waterschappen, SW-bedrijven, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen) als bedrijven (zoals aannemers, leveranciers en architecten).

Opleidingen
Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Grotius specialisatieopleiding Europees en Nederlands aanbestedingsrecht (cum laude)

Nevenactiviteiten
Branche-expert bij landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts
Docent HBO Utrecht: Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht
Docent Bestuursacademie: cursus Aanbestedingsrecht/ cursus Bouwrecht
Docent Studie in de Stad: cursus Aanbestedingsrecht/ cursus Bouwrecht
Docent Sdu: cursus Aanbestedingsrecht
Annotator tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN)

Lidmaatschappen
Vereniging voor Aanbestedingsrecht
Vereniging Bouwrechtadvocaten

Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 26 februari 2015

Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 26 februari 2015

[ 26 februari 2015; 13:45 tot 16:30. ] De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen zijn van kracht geworden en dienen in Nederland voor 18 april 2016 te zijn geïmplementeerd. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft meer dan 100 klachten ontvangen waarvan er rond de 50 inhoudelijk zijn afgedaan met een (gepubliceerd) advies. Verder is er weer de nodige rechtspraak over onder andere de motiveringsverplichting bij het [...] Lees verder »

Aanspraken jegens aannemer gaan automatisch over op opvolgende eigenaren

Aanspraken jegens aannemer gaan automatisch over op opvolgende eigenaren

Aanspraken jegens een aannemer op grond van een koop-/aannemingsovereenkomst gaan van rechtswege over op de nieuwe eigenaren van het betreffende goed (artikel 6:251 BW). Bij de verkoop van een woning was in een leveringsakte de aanvullende voorwaarde opgenomen dat “voorzover de levering daarvan niet reeds heeft plaatsgehad” de rechten overgaan na mededeling door de nieuwe [...] Lees verder »

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde digitaal raadplegen. Uiteraard kan het [...] Lees verder »

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

Terbeschikkingstelling ruimte voor kinderopvang niet aanbestedingsplichtig

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg heeft recentelijk geoordeeld dat een uitnodiging van een gemeente aan private partijen voor het verzorgen van kinderopvang in een door de gemeente om niet ter beschikking gestelde locatie géén overheidsopdracht in de zin van het aanbestedingsrecht is. De afgewezen inschrijver kan zich niet beroepen op het Besluit aanbestedingsregels voor [...] Lees verder »

Foute referentie mag niet worden hersteld

Foute referentie mag niet worden hersteld

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage heeft geoordeeld dat de Provincie inschrijver A geen gelegenheid mocht geven een nieuwe referentieopdracht in te dienen. Het beginsel van gelijke behandeling en het transparantiebeginsel verzetten zich hiertegen. De zaak Inschrijver A en inschrijver B hebben ingeschreven op een openbare aanbesteding van de Provincie inzake gladheidsbestrijdingswerkzaamheden. Als gunningscriterium wordt de laagste [...] Lees verder »

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

19-03-2013 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats omdat de nieuwe Aanbestedingswet zeer binnenkort inwerking zal treden en de Europese Commissie voorstellen heeft gedaan voor de herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Daarbij komt dat aanbestedende diensten en inschrijvers zich rekenschap moeten [...] Lees verder »

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Annotatie in Tender Nieuwsbrief

Tony van Wijk en Joris Bax hebben voor de Tender Nieuwsbrief (nummer 1 van 2013) een annotatie geschreven bij een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter oordeelde dat ook na afloop van de Alcatel-termijn en definitieve gunning een kort geding tegen de gunning kan worden gestart. Pas na gunning bleek dat de winnende inschrijver niet [...] Lees verder »

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Heraanbesteding van ongewijzigde opdracht altijd toegestaan bij procedurele fouten

Ondanks verschillende vragen/ bezwaren in de inlichtingenfase over de onduidelijkheid en ondeugdelijkheid van de gehanteerde beoordelingssystematiek zette een gemeente de aanbestedingsprocedure door. Na ontvangst en beoordeling van de inschrijvingen kwam de gemeente echter ook tot de conclusie dat het gehanteerde systeem ondeugdelijk was. De gemeente ging vervolgens over tot heraanbesteding van dezelfde opdracht. De Groningse voorzieningenrechter [...] Lees verder »

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen

Handreiking aanbesteden brandverzekeringen

Vanwege de complexiteit plegen verzekeringen (meer in het bijzonder brandverzekeringen in co-assurantie) via een zogenaamde onderhandelingsprocedure te worden aanbesteed. De Europese Commissie is echter van mening dat daarvoor (gewoon) een openbare of niet-openbare procedure moet worden gevolgd. Naar aanleiding van deze inbreukprocedure heeft de Nederlandse Staat besloten een handreiking op te stellen die aanbestedende diensten [...] Lees verder »

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

Geen alcateltermijn bij vrijwillige aanbesteding

De Amsterdamse kort gedingrechter heeft bevestigd dat bij een vrijwillige aanbesteding door een gemeente (van een dienstenconcessie) de zogenaamde alcateltermijn niet in acht hoeft te worden genomen. Het sluiten van een overeenkomst zonder de overige inschrijvers een termijn te bieden tegen de gunning op te komen, is dus niet nietig of vernietigbaar. Wel kan er [...] Lees verder »

Toevoegen 70%-voorverkoopvoorwaarde is niet-toelaatbare wezenlijke wijziging

Toevoegen 70%-voorverkoopvoorwaarde is niet-toelaatbare wezenlijke wijziging

De Stichting Het Raamwerk heeft in 2008 (onverplicht) een meervoudig onderhandse aanbesteding gehouden voor de realisatie van een woonwijk in Katwijk. Een niet-gegunde inschrijver (Van Rhijn Projectontwikkeling) concludeert dat de Stichting na de aanbesteding met de winnaar (onder andere) een (aanvullende) 70%-voorverkoopvoorwaarde is overeengekomen. De rechtbank Den Haag (uitspraak van 3 oktober 2012) oordeelt dat [...] Lees verder »

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

De gevolgen van de nieuwe Aanbestedingswet voor de aannemer

Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de nieuwe Aanbestedingswet in werking. De wet moet leiden tot meer concurrentie, minder administratieve lasten, een meer uniforme aanbestedingspraktijk en een eenvoudiger afhandeling van klachten. In het blad Aannemer is een artikel van mr. Tony van Wijk geplaatst over de nieuwe Aanbestedingswet en de gevolgen daarvan voor de [...] Lees verder »

Handtekeningperikelen

Handtekeningperikelen

Het komt nog steeds regelmatig voor dat bij een (digitale) inschrijving een ‘natte’ handtekening ontbreekt. Ook wordt een inschrijving geregeld ondertekend door een functionaris waarvan niet uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat hij zelfstandig bevoegd is. Een en ander leidt volgens de Haagse rechter tot ongeldigheid (en een niet-ontvankelijkverklaring in kort [...] Lees verder »

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

En weer zet de rechter een streep door een (oneerlijk) gunningscriterium

Onlangs wezen we al op een strenge inhoudelijke toets door de Arnhemse rechter bij een (vrijwillige) aanbesteding door Menzis. Bij vonnis van 25 juni 2012 (gepubliceerd op 16 augustus 2012) zet de Amsterdamse rechter (ook) een streep door de (vrijwillige) aanbesteding van Stichting Incident Management Nederland. Het als gunningscriterium gehanteerde bonus/ malussysteem zou een ongerechtvaardigde [...] Lees verder »

Herstel handtekeningsgebrek toegestaan

Herstel handtekeningsgebrek toegestaan

Het blijft lastig welke gebreken aan een inschrijving voor herstel vatbaar zijn. Bij een aanbesteding voor openbaar vervoer had een inschrijver een overeenkomst met een leverancier overgelegd waarop de handtekeningen ontbraken. Een identieke, (wel) ondertekende overeenkomst werd op de dag van inschrijving alsnog overgelegd. De voorzieningenrechter College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelde op 25 juli [...] Lees verder »

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Ná alcateltermijn en contractering kort geding en ontbinding overeenkomst

Tijdens de alcateltermijn wees een afgewezen inschrijver de aanbesteder erop dat de winnaar op een voorgeschreven moment tijdens de uitvoering niet over de vereiste vergunning zal beschikken. Enige maanden na de Alcateltermijn en contractering wordt duidelijk dat de winnaar inderdaad de vereiste vergunning niet (op tijd) zal verkrijgen. De afgewezen inschrijver start daarop alsnog een [...] Lees verder »

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Toezenden van verificatoire bescheiden ná inschrijving

Ná inschrijving worden (op verzoek van de aanbesteder) documenten toegestuurd ter verificatie van hetgeen is aangeboden. De Arnhemse voorzieningenrechter heeft in een recent gepubliceerde uitspraak bevestigd dat vanwege het uitsluitend verificatoire karakter er geen sprake is van een ontoelaatbare aanvulling van de inschrijving. Voorts is interessant dat de Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden (Wira) er volgens de [...] Lees verder »

Vervanging onderaannemer toegestaan

Vervanging onderaannemer toegestaan

In de praktijk komt het vaak voor dat bij de uitvoering andere onderaannemers worden ingezet. Dit kan op aanbestedingsrechtelijke problemen stuiten als de specifieke onderaannemer beslissend was voor de gunning. Recent is in twee zaken door de Almelose respectievelijk Amsterdamse voorzieningenrechter geoordeeld dat de wijziging was toegestaan althans dat het inschakelen van een nieuwe onderaannemer [...] Lees verder »

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

Accountantsverklaring over verkeerde boekjaren

De aanbestedingsregelgeving schrijft voor dat een omzeteis betrekking mag hebben op de laatste drie beschikbare boekjaren (art. 48, lid 1 sub c Bao). Op 24 januari 2012 is de aanbesteding van een opdracht voor kadeverbetering aangekondigd. Daarin is gevraagd naar een accountantsverklaring met betrekking tot de gemiddelde omzet over de jaren 2008 tot en met [...] Lees verder »

Hoge Raad: bij aanbesteding onder UAR 2001 moet opdracht schriftelijk  worden verstrekt

Hoge Raad: bij aanbesteding onder UAR 2001 moet opdracht schriftelijk worden verstrekt

Tussen een woningcorporatie en een aannemer was discussie ontstaan of de aannemer verplicht was het laatste deel van een project uit te voeren nu voor dit laatste deel niet expliciet binnen de gestanddoeningstermijn schriftelijk opdracht was verstrekt. De Hoge Raad heeft op 5 mei 2012 beslist dat bij een aanbesteding onder UAR 2001 een overeenkomst [...] Lees verder »

Na gunningsbeslissing geen ruimte meer voor bezwaar tegen eerdere selectiebeslissing

Na gunningsbeslissing geen ruimte meer voor bezwaar tegen eerdere selectiebeslissing

De Zwolse kort gedingrechter heeft bij vonnis van 19 april 2012 bevestigd dat bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure in het kader van de gunningsbeslissing niet alsnog bezwaar kan worden gemaakt tegen de selectiebeslissing (indien ten tijde van de selectie de namen van de geselecteerden bekend waren gemaakt).  Aanbesteding “Engineering & Construct Tunnel te Boxem” De gemeente Zwolle heeft [...] Lees verder »

24-04-2012 – Lezing UAV 2012 en andere actualiteiten

24-04-2012 – Lezing UAV 2012 en andere actualiteiten

De ontwikkelingen in de bouwrechtpraktijk gaan snel. De meest recente ontwikkeling is wellicht de vaststelling van de UAV 2012 begin dit jaar. Ook wordt inmiddels de DNR 2011 veelvuldig toegepast. Wat is er veranderd met deze regelgeving? Waar moet (in de praktijk) op worden gelet? Hoe contracteer je met BIM? Verder is er ook weer [...] Lees verder »

Negatieve eenheidsprijzen onder Standaard 2005 toegestaan

Negatieve eenheidsprijzen onder Standaard 2005 toegestaan

In de praktijk bestaat vaak discussie of het bij een Standaard RAW 2005-aanbesteding is toegestaan met negatieve eenheidsprijzen in te schrijven. Op 23 februari 2012 oordeelde de Bossche voorzieningenrechter (LJN BV6863) dat het was toegestaan nu er voor de betreffende inschrijver sprake was van marginale kosten en de mogelijkheid om met betrekking tot de resultaatsverplichting ook [...] Lees verder »

Raad van State: ‘algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig’

Raad van State: ‘algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig’

In 2007 heeft de hoogste Nederlandse civiele rechter (de Hoge Raad) al in een enigszins genuanceerd (verwijzings)arrest over het Amphia-ziekenhuis te Breda geoordeeld dat algemene ziekenhuizen niet aanbestedingsplichtig zijn. Onlangs heeft de hoogste bestuursrechter (afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State) in een uitspraak over de toekenning van een subsidie (nog) krachtiger overwogen dat algemene ziekenhuizen (waaronder specifiek [...] Lees verder »

Inhouse workshop: Tijdige projectrealisatie zonder meerkosten

Inhouse workshop: Tijdige projectrealisatie zonder meerkosten

Het is een bekend probleem dat veel projecten niet op tijd gerealiseerd worden. Dat een project duurder uitvalt lijkt ook meer regel dan uitzondering. In een praktische en informele inhouse workshop worden (specifiek voor uw organisatie) tips gegeven voor een tijdige projectrealisatie zonder meerkosten. Praktische onderwerpen In een ochtend of middag worden onder andere de volgende onderwerpen [...] Lees verder »

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Automatisch betrekken geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij bij de solvabiliteitseis?

Moet ingeval een inschrijver deel uitmaakt van een concern en de jaarrekeningen zijn geconsolideerd bij de beoordeling of wordt voldaan aan een solvabiliteitseis automatisch worden gekeken naar de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij of kan volstaan worden met de beoordeling van de enkelvoudige jaarrekening van de inschrijver? Deze vraag stond (onder meer) centraal in de [...] Lees verder »

Nieuwe drempelbedragen 2012 -2013

Nieuwe drempelbedragen 2012 -2013

De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen vastgesteld. Iedere twee jaar worden in Europees verband de drempelbedragen vastgesteld. De bedragen zijn exclusief BTW.                 Richtlijn 2004/18/EG/ Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao)   Werken 5.000.000 Leveringen 200.000* Diensten 200.000* Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB 200.000 Prijsvragen algemeen (artikel 67) 200.000* Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel [...] Lees verder »

Hoge Raad laat onderhandse afvalverwerkingsopdracht aan HVC in stand

Hoge Raad laat onderhandse afvalverwerkingsopdracht aan HVC in stand

Na de voorzieningenrechter van de rechtbank en het gerechtshof oordeelt ook de Hoge Raad dat de gemeente Westland terecht zonder voorafgaande aanbesteding de opdracht tot verwerking van huishoudelijk afval heeft gegund aan (het overheidsbedrijf) HVC N.V. (HR 18 november 2011, LJN: BU4900). De achtergrond HVC houdt zich bezig met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Haar [...] Lees verder »

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

24-11-2011 – Actualiteiten Aanbestedingsrecht

Bij de inkoop van diensten, leveringen en werken komt voor aanbestedende diensten en inschrijvers nogal wat kijken. Niet in de laatste plaats worden aanbestedende diensten en inschrijvers geconfronteerd met steeds nieuwe (versnipperde) aanbestedingsregelgeving en soms grillige (lagere) rechtspraak. Bovendien moet door aanbestedende diensten ook rekening worden gehouden met Europese rechtspraak. Kortom, het (Europese) aanbestedingsrecht is [...] Lees verder »

Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht

Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht

Tony van Wijk heeft zich als docent verbonden aan de post-hbo Verdiepingsleergang Aanbestedingsrecht. De opleiding is ontwikkeld door Conducto en Hogeschool Utrecht en is bedoeld voor ervaren overheidsinkopers, juristen en adviseurs die hun aanwezige kennis en ervaring verder willen verdiepen. Het doel van de opleiding is dat deelnemers na afloop in staat zijn om wet- en [...] Lees verder »

Wees zorgvuldig bij prognoses in aanbestedingsstukken

Wees zorgvuldig bij prognoses in aanbestedingsstukken

Het aantal ritten bleef bij de uitvoering van de overeenkomst sterk achter bij hetgeen de aanbesteder in de aanbestedingsstukken aan prognoses had opgenomen. De vervoerder oordeelde daarom dat hij bij het inschrijven en sluiten van de vervoersovereenkomst had gedwaald. Hij vernietigde daarom de overeenkomst en vorderde schadevergoeding. Dit werd (deels) door de rechtbank toegewezen. Het [...] Lees verder »

Gelijkheidsbeginsel gaat voor vertrouwensbeginsel

Gelijkheidsbeginsel gaat voor vertrouwensbeginsel

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft bij een onderhandse (vrijwillige) aanbesteding een inschrijving ongeldig verklaard vanwege (onder meer) het ontbreken van een tijdschema. De afgewezen inschrijver stelde dat de aanbesteder te laat was met de ongeldigverklaring. Na toezending van het proces-verbaal en een onderhandelingsfase van enkele maanden had de aanbesteder namelijk nimmer gewag gemaakt van [...] Lees verder »

Tijdens smaaktest (Proof of Concept) moet aan alle uitvoeringseisen worden voldaan

Tijdens smaaktest (Proof of Concept) moet aan alle uitvoeringseisen worden voldaan

UWV heeft een Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor (warme en koude)drankautomaten. Onderdeel van de procedure was een smaaktest. Tijdens deze test bleek dat een deelnemer koffie aanbood die niet aan de bestekseis inzake duurzaamheid voldeed. Geen probleem meende deze inschrijver, omdat pas bij de uitvoering van de opdracht aan dit vereiste zou hoeven te worden voldaan. [...] Lees verder »

Handvatten bij beoordeling op kwaliteit

Handvatten bij beoordeling op kwaliteit

Veel aanbestedingsgeschillen gaan over de beoordeling van inschrijvingen op de kwaliteitscriteria. De voorzieningenrechter te Leeuwarden geeft enkele praktische handvatten. De zaak Het geschil betrof de wijze waarop een afgewezen inschrijver op een Europese aanbesteding voor Wmo-vervoer was beoordeeld op de kwaliteitscriteria. Volgens de voorzieningenrechter is niet gebleken dat de beoordeling (kennelijk) onjuist was uitgevoerd. De vorderingen van [...] Lees verder »

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

Overeenkomst inzake gebiedsontwikkeling die in strijd is met het Europees recht hoeft gemeente niet na te komen

De gemeente Winsum heeft met de ontwikkelaar Montagne een overeenkomst gesloten inzake de (her)ontwikkeling van de zogenaamde “Sennemalocatie”. Enige jaren later stelt de gemeente zich op het standpunt dat de overeenkomst in strijd is met het (Europese) aanbestedings- en staatssteunrecht en weigert zij de overeenkomst na te komen. Montagne vordert in kort geding (onder andere) [...] Lees verder »

Publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden’

Publicatie ‘Veelgestelde vragen rechtsbescherming bij aanbesteden’

Begin 2010 is de Wet Implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wira) in werking getreden. In deze wet is de motiveringsplicht uitgewerkt. Bovendien kan nu een overeenkomst worden vernietigd indien deze ten onrechte niet Europees is aanbesteed of de zogenaamde Alcateltermijn niet in acht is genomen. De Wira leidt in de praktijk tot vele vragen. Het kenniscentrum EUROPA [...] Lees verder »

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

De uitleg van een referentie-eis en de vraag of een inschrijver daaraan voldoet, is regelmatig onderwerp van geschil. Recent moest de Haarlemse voorzieningenrechter zich buigen over de vraag of voldaan was aan de eis dat het referentieproject gelijkwaardig moet zijn aan de aanbestede overeenkomst (vzr. rb. Haarlem 16 februari 2011; gepubliceerd 22 april 2011; LJN:BP9887). De [...] Lees verder »

Cursus ‘Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?’

Cursus ‘Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?’

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) organiseert op 19 en 20 mei 2011 de cursus “Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?”. In de cursus komen alle relevante technische, financiële en juridische aspecten bij bodemenergie aan de orde. Mr. T. van Wijk (aanbestedingsspecialist van Dirkzwager) behandelt de aanbestedingsrechtelijke aspecten bij de aanleg van een koude – [...] Lees verder »

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

Ongeldige inschrijving door in strijd met aanbestedingsvoorwaarden onderbrengen kosten in niet daartoe bestemde kostenpost.

De laatste tijd gaan veel aanbestedingskort gedingen over de vraag of er strategisch (= geldig) of manipulatief (= ongeldig) is ingeschreven. Recent oordeelde de Haagse rechter dat in strijd met de aanbestedingsvoorwaarden (en dus ongeldig) was ingeschreven door prijzen in een niet daartoe bestemde kostenpost onder te brengen (rb. ‘s- Gravenhage 3 maart 2011, LJN:BP9888). Het [...] Lees verder »

Praktische Basiscursus Aanbesteden 16 en 23 juni 2011

Praktische Basiscursus Aanbesteden 16 en 23 juni 2011

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor de Bouw verzorgt Tony van Wijk een basiscursus aanbesteden. In twee dagen wordt het aanbestedingsrecht met de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen integraal besproken. Alle (in de praktijk levende) aanbestedingsvragen worden daarbij beantwoord. Voor meer informatie zie de folder met inschrijfformulier. Lees verder »

Noot in Tender Nieuwsbrief door Tony van Wijk: “Gemeente Noordwijk versus De Raad Bouw B.V”

Noot in Tender Nieuwsbrief door Tony van Wijk: “Gemeente Noordwijk versus De Raad Bouw B.V”

Tony van Wijk heeft een noot geschreven onder de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 26 oktober 2010. Aan de orde komen onder meer de verplichtingen die een gemeente bij een gebiedsontwikkeling in acht moet nemen op basis van het aanbestedingsrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De noot is geplaatst in de [...] Lees verder »

EU-ombudsman: gratis Open Source Software niet aanbestedingsplichtig

EU-ombudsman: gratis Open Source Software niet aanbestedingsplichtig

De Rijksoverheid tracht met het programma Nederland Open in Verbinding het gebruik van Open Source software door overheden te stimuleren. Door Closed Source Software leveranciers wordt veelal beargumenteerd dat de onderhandse aanschaf van dergelijke (gratis) Open Source Software in strijd met het aanbestedingsrecht is. Gerechtelijke uitspraken zijn er op dit punt (nog) niet. Op 10 [...] Lees verder »

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Op 26 oktober 2010 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de (in aanbestedingskringen) beruchte Noordwijkse zaak. Het gerechtshof gaat (helaas) niet in op de vraag of de herontwikkeling van gemeentegrond door middel van een (meervoudig onderhandse) ontwikkelcompetitie een Europees aanbestedingsplichtige opdracht betreft, maar overweegt wel dat (in ieder geval) de algemene beginselen van [...] Lees verder »

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Een inschrijver heeft bij een nationale openbare aanbesteding met toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) een geparafeerde eigen verklaring ingediend. Een handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de inschrijver ontbrak. De gemeente heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat sprake is van een gebrek dat zich, op grond van artikel 2.14.4 ARW [...] Lees verder »

23-11-2010 – Workshop nieuwe aanbestedingswet en Wira

23-11-2010 – Workshop nieuwe aanbestedingswet en Wira

Op 23 november 2010 organiseert Dirkzwager advocaten en notarissen een Workshop “De nieuwe aanbestedingswet en Wira.” Deze workshop wordt verzorgd door advocaten gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht en vindt plaats in De Vereeniging te Nijmegen. Thema’s Wat verandert er met de nieuwe Aanbestedingwet? In het wetsvoorstel  van de nieuwe Aanbestedingswet zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van de [...] Lees verder »

“Ruimte om (verzekerings)eis na inschrijving te wijzigen”

“Ruimte om (verzekerings)eis na inschrijving te wijzigen”

Uitgangspunt is (uiteraard) dat eenmaal gestelde eisen ná datum aanbesteding  niet meer mogen worden gewijzigd. Nederlandse voorzieningenrechters plegen hier echter een uitzondering op aan te nemen, ingeval aannemelijk is dat gegadigden de gewijzigde eis reeds voor inschrijving aldus hadden geïnterpreteerd. Zie recent voorzieningenrechter van de rechtbank ’s Gravenhage 4 oktober 2010; LJN: BN 9814. De zaak betrof [...] Lees verder »

Ruimte om na contractering aangeboden variant (wederom) te weigeren

Ruimte om na contractering aangeboden variant (wederom) te weigeren

De zaak betreft in het kort de vraag of een waterschap in dit geval in strijd heeft gehandeld met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid door de (winnende) inschrijver na gunning niet toe te staan om het onderhavige werk uit te voeren met een (gelijkwaardige) variant (Gerechtshof Leeuwarden 28 september 2010; LJN BN8784) Het geschil Een waterschap [...] Lees verder »

Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten  aangenomen door Tweede Kamer

Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 23 september 2010 het wetsvoorstel voor de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Wet NErpe) aangenomen. In aanvulling op de WIRA beoogt deze wet de naleving van Europese regelgeving op het gebied van (onder meer) aanbestedingen te bevorderen. In het wetsvoorstel voor de wet NErpe wordt aan ministers een aantal [...] Lees verder »

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

De (Europese) jurisprudentie over een eventuele aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling bevindt zich in een stroomversnelling. Op 25 maart 2010 oordeelde het Europese Hof van Justitie in de zaak Helmut Müller (C-451/08) nog dat de aanbestedende dienst bij een gebiedsontwikkeling een rechtstreeks economisch belang moet hebben, wil er sprake zijn van een aanbestedingsplicht. Thans staat er weer [...] Lees verder »

Bij percelenregeling ook transparantie

Bij percelenregeling ook transparantie

In een bestuursrechtelijke aangelegenheid heeft de Raad van State overwogen dat bij toepassing van de zogenaamde percelenregeling een aanbestedende dienst transparant moet zijn. Bij een duidelijk grensoverschrijdend belang betekent dit dat er (toch) een (soort van) aanbesteding moet plaatsvinden (ook al zijn de Aanbestedingsrichtlijn en het BAO niet van toepassing). De zaak in het kort De zaak [...] Lees verder »

Cursus energieopslag in de bodem

Cursus energieopslag in de bodem

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) organiseert op 2 en 3 november 2010 de cursus “Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?” In de cursus komen alle relevante technische, financiële en juridische aspecten bij bodemenergie aan de orde. Mr. T. van Wijk (aanbestedingsspecialist van Dirkzwager) behandelt de aanbestedingsrechtelijke aspecten bij de aanleg van een koude – [...] Lees verder »

Bij een combinatie namens alle combinanten dagvaarden

Bij een combinatie namens alle combinanten dagvaarden

Recent kreeg een inschrijver van de rechter de deksel op zijn neus omdat hij zelfstandig een kort geding aanhangig had gemaakt, terwijl hij tezamen met een ander (in combinatie) had ingeschreven (Rb.Leeuwarden 29 juli 2010; LJN: BN2970). De zaak in het kort     Op een Europese aanbesteding van een opdracht voor gladheidbestrijding hadden de bedrijven A en B [...] Lees verder »

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Aanbestedende diensten vragen bij aanbestedingsprocedures vaak naar een zogenaamde Model K-verklaring. Blijkens de Nederlandse (lagere) rechtspraak is de Model K-verklaring vaak aanleiding van geschillen tussen enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds de inschrijver(s). De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft recent nog eens het belang van de Model K-verklaring benadrukt (LJN: BN0068). De zaak Rijkswaterstaat heeft een [...] Lees verder »

Nieuw wetsvoorstel Aanbestedingswet

Nieuw wetsvoorstel Aanbestedingswet

Op 6 juli 2010 is het voorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet toegezonden aan de Tweede Kamer. Het Europese aanbestedingsrecht is thans (met name) geïmplementeerd via het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren (Bass). Een eerdere poging deze besluiten om te vormen tot één aanbestedingswet strandde in de Eerste Kamer in 2008. Het [...] Lees verder »

Ongeoorloofde inschrijving door aanbieden niet realistische prijzen

Ongeoorloofde inschrijving door aanbieden niet realistische prijzen

Zogenaamd strategisch inschrijven is in beginsel toegestaan. Bij een Wmo-aanbesteding oordeelde de Arnhemse voorzieningenrechter recent dat de grenzen van een geoorloofde strategische inschrijving waren overschreden en de inschrijving als manipulatief moest worden aangemerkt (vzr. rb. Arnhem 11 juni 2010, LJN: BN0353). Wmo-aanbesteding Enkele Gelderse gemeenten hebben in 2009 gezamenlijk een Europese aanbestedingsprocedure uitgezet voor de levering van [...] Lees verder »

27 mei 2010- Workshop “Inkoop ICT door overheden”

27 mei 2010- Workshop “Inkoop ICT door overheden”

  Op donderdag 27 mei organiseert Dirkzwager advocaten een Workshop “Inkoop ICT door overheden”. Deze workshop wordt verzorgd door advocaten gespecialiseerd in zowel het aanbestedingsrecht als in intellectuele eigendom en IT-recht. Thema’s Voldoe ik aan de aanbestedingsregels? Een eerste vraag die een overheid zich zal moeten stellen bij de inkoop van IT, is of de opdracht aanbestedingsplichtig is. Vaak [...] Lees verder »

Onafhankelijke beoordelingscommissie goede waarborg voor objectieve beoordeling

Onafhankelijke beoordelingscommissie goede waarborg voor objectieve beoordeling

Enige subjectiviteit kan bij een Europese aanbesteding niet altijd worden uitgesloten. In april 2010 bevestigde de Haarlemse rechter dat aan aanbestedende diensten een zekere beoordelingsvrijheid toekomt. Het instellen van een onafhankelijke beoordelingscommissie is volgens de rechter een goede waarborg om oneigenlijke voorkeuren van (medewerkers van) een aanbestedende dienst te voorkomen (vzr. rb. Haarlem 15 april [...] Lees verder »

Nieuwe uitspraak Europese Hof van Justitie over gebiedsontwikkeling!

Nieuwe uitspraak Europese Hof van Justitie over gebiedsontwikkeling!

Op 25 maart 2010 heeft het Hof van Justitie wederom arrest gewezen over het aanbestedingsrecht bij gebiedsontwikkeling. Het Hof introduceert het criterium “rechtstreeks economisch belang”. Verder worden de heersende algemene opvattingen bij gebiedsontwikkeling in grote lijnen bevestigd (zaak C-451/08- Helmut Műller GmbH vs Bundesanstalt fűr Immobilienaufgaben). De feiten De Bundesanstalt fűr Immobilienaufgaben (hierna: “De Bundesanstalt”) is een [...] Lees verder »

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

In aanbestedingsland is bekend dat opdrachten niet mogen worden gesplitst met het doel een aanbestedingsplicht te omzeilen. Dit betreft het zogenaamde splitsingsverbod. Nationale rechtspraak op dit punt is echter schaars. Interessant is daarom de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter dat een gemeente een opdracht voor de realisatie van een parkeergarage kunstmatig heeft gesplitst ( [...] Lees verder »

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

In aanbestedingsland is bekend dat opdrachten niet mogen worden gesplitst met het doel een aanbestedingsplicht te omzeilen. Dit betreft het zogenaamde splitsingsverbod. Nationale rechtspraak op dit punt is echter schaars. Interessant is daarom de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter dat een gemeente een opdracht voor de realisatie van een parkeergarage kunstmatig heeft gesplitst ( [...] Lees verder »

15 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij gemeente

15 februari 2010 – Inhouse Workshop Aanbestedingsrecht bij gemeente

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een in-house workshop aanbestedingsrecht van circa twee uur bij een gemeente. Naast een inleiding over het aanbestedingsrecht komen ook tips en valkuilen uit de dagelijkse aanbestedingspraktijk aan de orde. Uiteraard zal ook concreet worden ingegaan op zaken en vragen die bij de gemeente spelen. Indien uw organisatie ook interesse heeft in [...] Lees verder »

11 februari 2010 – Lezing Gemeentelijk Inkoop Platform

11 februari 2010 – Lezing Gemeentelijk Inkoop Platform

Sinds de oprichting in 1999 is het Gemeentelijk Inkoop Platform (GIP) één van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen geworden voor gemeentelijke functionarissen die met inkoop te maken hebben (www.winadvies.nl). Op de bijeenkomst van 11 februari 2010 zal aanbestedingsspecialist Tony van Wijk de actualiteiten en (verwachte) ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht bespreken. Indien uw organisatie ook interesse heeft in een [...] Lees verder »

Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

De gemeente Ommen heeft bij een aanbesteding een referentie verlangd ten aanzien van het ontwerp van de huisvesting voor brandweer. Door een gegadigde is een gerealiseerd bouwtechnisch ontwerp als referentie overgelegd. De gemeente heeft deze referentie afgewezen. Volgens de gemeente moet onder “ontwerp” namelijk worden verstaan “bouwkundig ontwerp” ofwel “architectonisch ontwerp”. En (dus) niet “bouwtechnisch [...] Lees verder »

Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

Moet onder “ontwerp” ook “bouwtechnisch ontwerp” worden verstaan?

De gemeente Ommen heeft bij een aanbesteding een referentie verlangd ten aanzien van het ontwerp van de huisvesting voor brandweer. Door een gegadigde is een gerealiseerd bouwtechnisch ontwerp als referentie overgelegd. De gemeente heeft deze referentie afgewezen. Volgens de gemeente moet onder “ontwerp” namelijk worden verstaan “bouwkundig ontwerp” ofwel “architectonisch ontwerp”. En (dus) niet “bouwtechnisch [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen