U bent hier: Home > Artikelen van Joris Bax

Artikelen van Joris Bax

T: +31 (0)24 381 31 86
E: bax@dirkzwager.nl


Joris is sinds 2010 advocaat en hij werkt op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Nijmegen.
Joris is lid van de Vereniging voor aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Opleidingen:
Bachelor Recht & Management, Universiteit van Tilburg (2008)
Master International Business Law, Universiteit van Tilburg (2009)
Civielrechtelijk bouwrecht (IBR)

Talen:
Engels

Advocaat sinds:
2010

Waarschuwingsplicht bij aanbesteding van werken

Waarschuwingsplicht bij aanbesteding van werken

Ook tijdens een aanbestedingsprocedure hebben aannemers de verplichting te waarschuwen voor onjuistheden in documenten van de opdrachtgever. Zo oordelen de rechtbank en het gerechtshof te Amsterdam. Die waarschuwing is echter pas dan verplicht als de aannemer de onjuistheden kende of behoorde te kennen. Het gegunde werk De gemeente Amsterdam heeft in 2007 een aanbestedingsprocedure gehouden voor het [...] Lees verder »

Grondeigenaar is eigenaar lichtmasten openbare verlichting

Grondeigenaar is eigenaar lichtmasten openbare verlichting

Twee jaar geleden berichtten wij u al over de aanbesteding onderhoud openbare verlichting van enkele overheden uit het noorden van het land. Onderwerpen waarover de voorzieningenrechter toen moest oordelen waren of lichtmasten onroerende zaken zijn en of de grondeigenaar ook eigenaar is van de lantaarnpalen. De voorzieningenrechter oordeelde in het voordeel van de overheden. De [...] Lees verder »

Herstel gebreken door oorspronkelijke aannemer

Herstel gebreken door oorspronkelijke aannemer

Wie moet/ mag de gebreken aan een bouwwerk herstellen? In de praktijk zijn opdrachtgevers snel geneigd om een gebrek in een bouwwerk door een derde te laten herstellen. Een vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant geeft echter een duidelijk overzicht van de toepasselijke regelgeving betreffende het herstel van gebreken. De oorspronkelijke aannemer moet altijd de mogelijkheid [...] Lees verder »

Lezing Subsidietenders: een verdieping

Lezing Subsidietenders: een verdieping

Op 27 februari 2014 is door Maarten Baneke, Eric Janssen en Joris Bax de lezing “Tenderen van subsidies” gehouden. Aan deze lezing wordt op veler verzoek komend najaar een vervolg gegeven. Op dinsdag 21 oktober 2014 zal daarom de lezing Tenderen van Subsidies: een verdieping worden gegeven. De hoofdthema’s van de lezing zijn: Subsidies en inkoopopdrachten: de [...] Lees verder »

Niet ingeschreven – wel belang

Niet ingeschreven – wel belang

In een recent vonnis oordeelde de Amsterdamse voorzieningenrechter dat ondernemers die niet inschrijven voor een aanbestedingsprocedure onder omstandigheden wel belang kunnen hebben bij hun bezwaren tegen de gunningsbeslissing. Achtergrond van de aanbesteding De Stichting exploiteert een ijshal in de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van die exploitatie heeft zij een overeenkomst met Duosport op grond waarvan Duosport schaatslessen [...] Lees verder »

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Wanneer een inschrijver die in kort geding, waarin de voorlopige gunning wordt aangevochten, in het ongelijk wordt gesteld aankondigt hoger beroep in te stellen, mag de aanbestedende dienst toch tot definitieve gunning van de opdracht overgaan. De Staat der Nederlanden heeft een aanbestedingsprocedure gehouden voor de operationele afwikkeling van internationale dienstreizen en additionele opdrachten. Onder andere [...] Lees verder »

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

De uniforme klachtenregeling voor aanbestedingen is definitief vastgesteld. Dit is een standaard klachtenregeling bij aanbestedingen die aanbestedende diensten zouden moeten omzetten in een interne klachtenregeling. Tevens is in de regeling de werkwijze van de Commissie van Aanbestedingsexperts opgenomen. Wettelijke grondslag voor interne klachtenprocedure? In de Memorie van Toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is opgenomen dat het Ministerie [...] Lees verder »

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

Op 11 februari 2013 is bij Koninklijk Besluit bekend gemaakt dat de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 in werking treedt. Dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit. De Raad van State is inhoudelijk akkoord met het besluit, maar adviseerde een aantal artikelen op randzaken aan te passen.  In [...] Lees verder »

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Bij een onderhandse aanbestedingsprocedure is de aanbestedende dienst vrij in de keuze welk bedrijven zij uitnodigt om een inschrijving in te dienen. Zo oordeelde de Haagse Rechtbank in een recent gepubliceerd vonnis. Het feit dat een inschrijver niet is uitgenodigd, is in dit geval niet zomaar onrechtmatig. De Politieregio Hollands Midden (PHM) heeft voor een [...] Lees verder »

Hof van Justitie maakt uitsluiting op basis van past performance mogelijk

Hof van Justitie maakt uitsluiting op basis van past performance mogelijk

De (ernstige) niet-nakoming van een overeenkomst kan een ernstige fout in de beroepsuitoefening zijn zoals bedoeld in artikel 45, lid 3, sub d Bao. Met dit oordeel heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de deur voor uitsluiting van inschrijvers op basis van ‘past performance’ op een kier gezet. Achtergrond van de prejudiciële vragen Polen [...] Lees verder »

Vendor Lock-in is objectieve rechtvaardiging voor toeschrijven naar merk

Vendor Lock-in is objectieve rechtvaardiging voor toeschrijven naar merk

Ingeval van afhankelijkheid tussen aanbesteder en een bepaald merk of product lijkt het te zijn toegestaan dat de aanbestedende dienst dit merk of product bij een aanbestedingsprocedure (dwingend) voorschrijft. Dat is de uitkomst van een bodemprocedure die Oracle tegen de Staat der Nederlanden heeft gevoerd. Inkoop van informatiesysteem In 2003 heeft het Ministerie van Sociale Zaken [...] Lees verder »

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat het transparantiebeginsel ambtshalve moet worden toegepast. Dit zou voortvloeien uit eerdere Europese jurisprudentie. Dit oordeel leidde ertoe een bestekseis onrechtmatig werd verklaard en de voorgenomen gunning werd verboden. Daarnaast werden ook interessante oordelen gegeven over rechtsverwerking en eisen aan combinaties. Eisen aan combinaties De Litigieuze eis Bij een Europese aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer [...] Lees verder »

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Op internet is een consultatiedocument voor de Richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen suggesties daarvoor indienen. Deze richtsnoeren kunnen bij AMvB verbindend worden indien na een evaluatie van de Aanbestedingswet blijkt dat onderdrempelige opdrachten voor diensten en leveringen niet voldoende uniform worden aanbesteed. Hoewel de Aanbestedingswet nog niet van kracht [...] Lees verder »

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft 2 modellen voor de Uniforme Eigen Verklaring gepubliceerd. Eén voor Europese aanbestedingsprocedures en één voor opdrachten met een waarde onder de drempel. Conform het Aanbestedingsbesluit zullen deze Eigen Verklaringen bij Ministeriële Regeling worden vastgesteld en bindend worden bij aanbestedingen die onder het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet vallen. mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaat vakgroep aanbestedings- en [...] Lees verder »

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

In het Staatsblad van donderdag 8 november 2012 is de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is echter nog niet duidelijk. In artikel 4.40 van de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat de datum van inwerkingtreding wordt bepaald door een nader te nemen Koninklijk Besluit. De datum van inwerkingtreding kan zelfs voor afzonderlijke artikelen verschillen. [...] Lees verder »

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Op 23 oktober 2012 is in een plenaire behandeling het Voorstel Aanbestedingwet 20… in de Eerste Kamer besproken. Tevens zijn het Aanbestedingsbesluit met de daarbij behorende Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 behandeld. Op 30 oktober 2012 zal over alle voorstellen worden gestemd. De Eerste Kamer zal dan ook een oordeel vellen over 3 moties die [...] Lees verder »

Behandeling Voorstel Aanbestedingswet op 23 oktober

Behandeling Voorstel Aanbestedingswet op 23 oktober

Het voorstel Aanbestedingswet 20… wordt op 23 oktober 2012 om 10.15 uur in de Eerste Kamer plenair behandeld. Mogelijk zal dan al worden gestemd over het voorstel en komt er duidelijkheid wanneer de wet van kracht zou kunnen worden. Tegelijkertijd zullen waarschijnlijk de voorstellen voor de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 worden behandeld. Wij houden [...] Lees verder »

Aanpassing inschrijving niet toegestaan

Aanpassing inschrijving niet toegestaan

Het aanpassen van een inschrijving is slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. De Haagse voorzieningenrechter heeft dit in een recent vonnis (weer eens) bevestigd. Een beroep van Accenture op de door het OM geboden mogelijkheid tot aanpassing van de inschrijvingen, wordt daarom afgewezen. De aanbestedingsprocedure Het OM heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor ICT-dienstverlening. Gegund zou [...] Lees verder »

Onderhandelingsprocedure na ontbinding overeenkomst

Onderhandelingsprocedure na ontbinding overeenkomst

Het volgen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging kan uitsluitend onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld ingeval van dwingende spoed (artikel 31, lid 1, sub c Bao). De invulling van die voorwaarden is echter zeer afhankelijk van de feiten. Recent is door de Haagse voorzieningenrechter vonnis gewezen over de toepassing van artikel 31, lid 1, sub c [...] Lees verder »

Geen opbrengsten in eenheidsprijzen

Geen opbrengsten in eenheidsprijzen

De aanbesteding van het onderhoud van openbare verlichting, waar Dirkzwager u eerder over  berichtte, is opnieuw voor de rechter gekomen. Wederom stond centraal de vraag of negatieve eenheidsprijzen in een RAW-bestek zijn toegestaan. De Bossche voorzieningenrechter oordeelde dat opbrengsten in ieder geval niet in een eenheidsprijs mogen worden verdisconteerd. Aanbesteding onderhoud openbare verlichting Een samenwerkingsverband van verschillende [...] Lees verder »

Herstel van een kennelijk verkeerde inschrijving toegestaan

Herstel van een kennelijk verkeerde inschrijving toegestaan

Het herstellen van een fout in de inschrijving is toegestaan in bijzondere situaties. Het Arnhemse Gerechtshof geeft in een recent arrest de randvoorwaarden die bij het herstel van een inschrijving in acht moeten worden genomen. Inkoop MFP Alliander heeft voor de inkoop van multifunctionele printapparatuur (MFP) een openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden conform het Bass. Gegund zou worden [...] Lees verder »

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

In artikel 1.22 van het Voorstel Aanbestedingswet 20… en artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit is opgenomen dat voor aanbestedingsprocedures voor werken een richtsnoer zou worden vastgesteld. Dat is het recent gepubliceerde Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Het ARW 2012 moet via een AMvB gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet van kracht worden. Hieronder een [...] Lees verder »

Aanbestedingsbesluit gepubliceerd

Aanbestedingsbesluit gepubliceerd

In aanvulling op het Voorstel Aanbestedingswet 20.. heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een Aanbestedingsbesluit vastgesteld. Dit besluit voorziet in de nadere uitwerking van enkele onderwerpen in de Aanbestedingswet. Elektronische communicatie Het meest opvallend is artikel 4 van het Aanbestedingsbesluit. Op grond daarvan is het mogelijk dat verzoeken tot deelneming ook telefonisch kunnen worden [...] Lees verder »

Gids Proportionaliteit: de ’19 geboden’ van de aanbestedingsprocedure

Gids Proportionaliteit: de ’19 geboden’ van de aanbestedingsprocedure

Op 3 juli 2012 is de laatste versie van de Gids Proportionaliteit (hierna: de Gids) gepubliceerd. Hoewel de Gids in haar eerste vorm nog handvatten beoogde te bieden bij het aanbestedingsproces, zijn er in deze versie voorschriften opgenomen. Voorschriften die niet uitsluitend aan het proportionaliteitsbeginsel invulling geven, maar tevens ook de keuzevrijheid van aanbesteders beperken. Voorschriften: [...] Lees verder »

Advies over de voorstellen aanbestedingsrichtlijnen

Advies over de voorstellen aanbestedingsrichtlijnen

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd. Deze omvatten een wijziging van de algemene richtlijn en de richtlijn nutssectoren. Tevens is er een voorstel voor een richtlijnen voor het gunnen van concessieovereenkomsten. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft recentelijk geadviseerd over deze concept-richtlijnen. Hierna wordt een overzicht [...] Lees verder »

Herhalen bezwaren bij iedere Nota?!

Herhalen bezwaren bij iedere Nota?!

Moet een inschrijver bij iedere nota van inlichtingen haar bezwaren tegen de aanbestedingsdocumenten herhalen? Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat HMC haar rechten had verwerkt door niet wederom in de tweede nota bezwaren te uiten tegen de omvang van de aanbestede opdracht. Tevens oordeelde het Hof dat een inschrijver in kort geding bezwaren kan uiten [...] Lees verder »

Eenheidsprijzen in de Standaard RAW 2010

Eenheidsprijzen in de Standaard RAW 2010

Bij een inschrijving op een Standaard RAW 2010 bestek moeten ook de uitvoeringskosten van een onderaannemer worden opgenomen in de staartkosten. Dat is het oordeel van de Bossche voorzieningenrechter. De Provincie Noord-Brabant heeft een aannemer om die reden terecht ongeldig verklaard. Onderhoudsaanbesteding De Provincie Noord-Brabant heeft het meerjarig onderhoud aan provinciale wegen Europees openbaar aanbesteed. Daartoe maakte [...] Lees verder »

Aanbestedingswet 20…: een update

Aanbestedingswet 20…: een update

Dat de Aanbestedingswet 20… eraan komt is een feit. Eerder werd u door Dirkzwager al geïnformeerd over (de inhoud van) dit wetsvoorstel. Op 1 juni 2012 heeft minister Verhagen geantwoord op vragen van de Eerste Kamer over het Voorstel Aanbestedingswet 20… Aanbestedingswet 20… vs. de nieuwe Richtlijnen De ‘wapenwedloop’ met betrekking tot de invoering van de aanbestedingwet [...] Lees verder »

Alle beoordelingsaspecten vooraf kenbaar maken

Alle beoordelingsaspecten vooraf kenbaar maken

Het achteraf introduceren van nieuwe beoordelingsaspecten, of het wijzigen van (de inhoud) aangekondigde gunningscriteria tijdens de aanbestedingsprocedure dient te volgen door een heraanbesteding. Dat is de kern van het vonnis van de Rotterdamse voorzieningenrechter. Onderhandse aanbestedingsprocedure Voor de gunning van een opdracht tot bodemsanering, is de gemeente Schiedam een onderhandse aanbestedingsprocedure conform het ARW 2005 gestart. Daartoe [...] Lees verder »

‘Natte’ handtekening bij digitale inschrijving

‘Natte’ handtekening bij digitale inschrijving

Gescande documenten die bij een digitale inschrijving worden geüpload, moeten zijn ondertekend als dit is geëist in het bestek. Onlangs oordeelde de Rotterdamse voorzieningenrechter dat het ontbreken van de handtekening ongeldigheid van de inschrijving tot gevolg kan hebben. De aanbestedingsprocedure Onder de toepassing van het Bass (Besluit aanbestedingen speciale sectoren) heeft waterbedrijf Evides de levering van ijzerchloride [...] Lees verder »

Instemming bestek en achteraf alsnog bezwaar maken

Instemming bestek en achteraf alsnog bezwaar maken

Instemming met het bestek door in te schrijven sluit niet uit dat inschrijvers alsnog in rechte bezwaren kunnen richten tegen de beoordelingscriteria of de toepassing daarvan. De Zutphense voorzieningenrechte kwam in een recent gepubliceerd vonnis tot dit oordeel. De aanbestedingsprocedure Het Kadaster heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor landmeetkundige diensten. Met de vier inschrijvers die de [...] Lees verder »

Doorgestarte onderneming kan geen beroep doen op omzet failliet

Doorgestarte onderneming kan geen beroep doen op omzet failliet

Een doorgestarte onderneming kan wegens onvoldoende omzet worden uitgesloten. Een beroep op de omzet van de failliet waaruit de onderneming is ontstaan, gaat niet op. Zo luidt het vonnis van de Assense voorzieningenrechter. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelde eerder al gelijkelijk. Verder oordeelde de Assense voorzieningenrechter dat het (enkele) verstrijken van de Alcatel-termijn nog geen recht [...] Lees verder »

Onduidelijkheid identiteit inschrijver niet voor herstel vatbaar

Onduidelijkheid identiteit inschrijver niet voor herstel vatbaar

Onduidelijkheid over de identiteit van de inschrijver is een niet voor herstel vatbaar gebrek. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde aldus in een recent vonnis. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de inschrijver in de inschrijving duidelijkheid te scheppen over diens identiteit. De feiten De Staat was voornemens een concessie voor de exploitatie van een grand [...] Lees verder »

Beroep op certificaat zustervennootschap: mogelijk geen autonome inschrijvingen

Beroep op certificaat zustervennootschap: mogelijk geen autonome inschrijvingen

Een beroep doen op elkanders certificaten kan er toe leiden dat zustervennootschappen als één inschrijver worden beschouwd. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat niet kon worden uitgesloten dat de zustervennootschappen niet onafhankelijk van elkaar hebben ingeschreven. De aanbestedingsprocedure De gemeente Arnhem heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor onder andere groenonderhoud. De procedure [...] Lees verder »

Ongeldige inschrijver niet uitnodigen voor onderhandelingsprocedure

Ongeldige inschrijver niet uitnodigen voor onderhandelingsprocedure

Indien een niet-openbare aanbestedingsprocedure wordt voortgezet door middel van een (onderhandse) onderhandelingsprocedure, mogen inschrijvers die een ongeldige inschrijving hebben gedaan worden uitgesloten van deelname aan die onderhandelingsprocedure. Zo oordeelde althans de Utrechtse voorzieningenrechter recent. De aanbestedingsprocedure De gemeente Rhenen heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een Design en Construct opdracht voor de realisatie van twee scholen [...] Lees verder »

Onderhoud straatverlichting kan worden aanbesteed

Onderhoud straatverlichting kan worden aanbesteed

De eigenaar van de grond is eigenaar van de straatverlichting. Dat is het oordeel van de Groningse voorzieningenrechter. In dit aanbestedingskort geding had Enexis gevorderd een aanbestedingsprocedure te verbieden omdat de aanbestedende diensten geen eigenaar van de straatverlichting zouden zijn. De voorzieningenrechter liet de aanbesteding echter toe. De aanbestedingsprocedure De provincies Groningen en Drenthe hebben samen met [...] Lees verder »

Kadaster handelt onrechtmatig bij onderhandse aanbesteding

Kadaster handelt onrechtmatig bij onderhandse aanbesteding

Het Kadaster en Kadata zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van € 10.000.000,00 aan HLA. De reden: het niet uitnodigen van HLA voor een onderhandse aanbestedingsprocedure, terwijl zij wisten dat HLA mogelijk aan de procedure wilde deelnemen. De feiten Medio 2009 zijn het Kadaster en Kadata een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure gestart voor de ontwikkeling van [...] Lees verder »

Na ontbinding overeenkomst terugvallen op nummer 2 bij aanbesteding niet toegestaan

Na ontbinding overeenkomst terugvallen op nummer 2 bij aanbesteding niet toegestaan

Na contractering en vervolgens ontbinding van de overeenkomst kan een aanbesteder in beginsel niet gunnen aan de nummer twee. Er is alsdan sprake van een nieuwe overheidsopdracht die opnieuw moet worden aanbesteed. Dat is de uitkomst van het meest recente kort geding omtrent de aanbesteding van het nieuwe politiepistool (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 24 januari 2012, [...] Lees verder »

A-G: ‘Provincie Noord-Holland heeft keurmerken te dwingend voorgeschreven’

A-G: ‘Provincie Noord-Holland heeft keurmerken te dwingend voorgeschreven’

De aanbesteding van duurzame koffie en thee door de Provincie Noord-Holland heeft ertoe geleid dat de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie is gedaagd. De Europese Commissie verwijt de Staat dat zij de aanbestedingsrichtlijnen heeft geschonden door het dwingend voorschrijven van specifieke keurmerken. Advocaat-Generaal (A-G) Kokott bij het Hof van Justitie gaat grotendeels [...] Lees verder »

Geen nader onderzoek naar collusie

Geen nader onderzoek naar collusie

In het algemeen bestaat er voor een aanbestedende dienst geen verplichting onderzoek te doen naar collusie tussen inschrijvers. Dit oordeelde de Haagse voorzieningenrechter in een recent gepubliceerd vonnis (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 4 augustus 2011, LJN: BU7224). De zaak De gemeente Nieuwegein heeft een niet-openbare Europese aanbesteding gehouden voor de levering van meubilair. De opdracht was verdeeld in [...] Lees verder »

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

(Door)startende ondernemingen hebben veelal moeite om aan de geschiktheidseisen bij aanbestedingsprocedures te voldoen. In de onderhavige zaak heeft een inschrijver zich na een doorstart beroepen op omzetgegevens en referenties van de gefailleerde onderneming om zo geselecteerd te worden. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelt in een recent gepubliceerd vonnis dat de bedoeling van het gebruik van omzet [...] Lees verder »

Geen ongeldigheid bij gewijzigde inschrijvingsstaat

Geen ongeldigheid bij gewijzigde inschrijvingsstaat

Indien bij Nota van Inlichtingen de inschrijfstaat wordt gewijzigd, moet met deze gewijzigde inschrijfstaat worden ingeschreven. Uitzondering op deze regel is de omstandigheid dat de wijziging slechts een verduidelijking betreft van de oorspronkelijke inschrijfstaat (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 22 november 2011, LJN: BU6035). De relevante feiten en omstandigheden De gemeente Den Haag is vrijwillig een aanbesteding gestart [...] Lees verder »

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De problematiek rond de adviserende inschrijver blijft actueel. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat de inschrijver bevoordeeld was, omdat hij de aanbesteder in de voorfase had geadviseerd. Om die reden moest één van de vijf percelen opnieuw worden aanbesteed (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 8 september 2011, LJN: BT6712; verbetervonnis LJN: BU1383). De zaak De [...] Lees verder »

Strenge knock-outeisen alleen bij objectieve rechtvaardiging

Strenge knock-outeisen alleen bij objectieve rechtvaardiging

Een scansnelheid van 200 pagina’s per minuut is een te strenge knock-out eis waarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestond. Zo oordeelde de Bossche voorzieningenrechter in een recent kort geding tussen Ricoh Nederland en de Stichting Koninklijke Kentalis. Strenge eisen, waardoor het aantal inschrijvers dat aan die eisen kan voldoen wordt beperkt tot één, zijn enkel toegestaan [...] Lees verder »

Vertrouwen op heraanbesteding

Vertrouwen op heraanbesteding

De gemeente besluit tot heraanbesteding en een maand later toch ineens tot gunning. De Maastrichtse voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente met haar eerdere beslissing een zodanig vertrouwen had gewekt dat zij op haar beslissing tot heraanbesteding niet meer mocht terugkomen (Vzr. Rb. Maastricht 11 augustus 2011, LJN: BR7091). De feiten en omstandigheden De gemeente Maastricht heeft een [...] Lees verder »

Gids proportionaliteit: meer duidelijkheid of ‘disproportioneel’?

Gids proportionaliteit: meer duidelijkheid of ‘disproportioneel’?

Als aanvulling op het wetsvoorstel Aanbestedingswet 20.. is de Gids Proportionaliteit gepubliceerd. Deze Gids, vastgesteld door de ‘Schrijfgroep Gids Proportionaliteit’, moet als handvat dienen voor het opzetten van een aanbestedingsprocedure. Een van de belangrijkste doelstellingen is dat het MKB meer kansen krijgt bij Europese aanbestedingen. De Gids ligt ter consultatie voor. Marktpartijen kunnen tot uiterlijk [...] Lees verder »

Beoordeling met beoordelingscommissie niet altijd objectief

Beoordeling met beoordelingscommissie niet altijd objectief

Dat inschrijvingen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie is op zich onvoldoende om de objectiviteit van de beoordeling te garanderen. Volgens de Amsterdamse voorzieningenrechter is daar meer voor nodig (Vzr. Rb. Amsterdam 18 augustus 2011, LJN: BR6264). De omstandigheden van de zaak Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft een nationale openbare aanbesteding (Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2005) gehouden [...] Lees verder »

Winnende inschrijver na voorlopige gunning ongeldig verklaard?!

Winnende inschrijver na voorlopige gunning ongeldig verklaard?!

Dat een afgewezen inschrijver na voorlopige gunning alsnog ongeldig kan worden verklaard, is vaste jurisprudentie. De gemeente Utrecht besloot om na voorlopige gunning de winnende inschrijver ongeldig te verklaren. De Utrechtse voorzieningenrechter heeft recent een vonnis gewezen over deze problematiek (Vzr. Rb. Utrecht 26 augustus 2011, LJN: BR5927). De relevante feiten De gemeente Utrecht heeft een Europese [...] Lees verder »

Geen schriftelijke aanbieding bij elektronische aanbestedingsprocedure

Geen schriftelijke aanbieding bij elektronische aanbestedingsprocedure

Bij elektronische aanbestedingsprocedures komt het geregeld voor dat een inschrijver te laat start met het uploaden van zijn stukken. In een recent gepubliceerd vonnis van de Assense voorzieningenrechter (Vzr. Rb. Assen 4 februari 2011, LJN: BR4278) heeft een inschrijver geprobeerd de stukken daarom schriftelijk in te dienen. De voorzieningenrechter oordeelde dat dit ontoelaatbaar is. De feiten In [...] Lees verder »

Geen bouwtijdverlenging zonder tijdig verzoek aannemer

Geen bouwtijdverlenging zonder tijdig verzoek aannemer

Wanneer in de praktijk bouwtijdverlenging moet worden geaccepteerd, blijft een lastige vraag. In de onderhavige zaak wordt eerst in rechte een beroep op verlenging van de bouwtijd gedaan. Het gerechtshof te Leeuwarden oordeelt dat aannemer een verzoek daartoe had moeten indienen tijdens de werkzaamheden (Gerechtshof Leeuwarden 5 juli 2011, LJN: BR0358). Het Waterschap heeft een Europese [...] Lees verder »

Wijziging van aanbestede overeenkomst toegestaan bij foutieve inschrijving?

Wijziging van aanbestede overeenkomst toegestaan bij foutieve inschrijving?

Mag een aanbestede overeenkomst tijdens de looptijd worden gewijzigd omdat de opdrachtnemer in zijn inschrijving een (ernstige) rekenfout heeft gemaakt? De rechtbank Dordrecht oordeelt dat een wijziging onder omstandigheden noodzakelijk is (Rb. Dordrecht 22 juni 2011, LJN: BQ9162). De zaak In 2006 hebben de gemeenten Oostflakkee en Goedereede gezamenlijk de inkoop van meerjarig leerlingenvervoer Europees aanbesteed. De [...] Lees verder »

De ongeldige Eigen Verklaring: een terugkerend probleem

De ongeldige Eigen Verklaring: een terugkerend probleem

De vraag wanneer gebreken aan een Eigen Verklaring bij de inschrijving tot ongeldigheid leidt, is al door legio rechters beantwoord. In een recent vonnis van de voorzieningenrechter Leeuwarden is aan de jurisprudentie toegevoegd dat wanneer de Eigen Verklaring is ondertekend, maar slechts deels is ingediend, dit een gebrek is dat niet voor herstel in aanmerking [...] Lees verder »

Foutieve inschrijving ongeldig

Foutieve inschrijving ongeldig

Een vergissing in een inschrijving kan nare gevolgen hebben voor zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst bij gunning. In een recent gepubliceerd vonnis van de Haagse voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat een aanbestedende dienst niet mocht gunnen aan de inschrijver waarvan evident duidelijk was dat die een fout in de inschrijving had gemaakt.  (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage [...] Lees verder »

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

De aanpassing van een overeenkomst tot een niet-aanbestedingsplichtige (erfpacht)overeenkomst had niet het doel de aanbestedingsregelgeving te omzeilen. In dit concrete geval was er enkel sprake van gronduitgifte tegen een marktconform canon en niet van een overheidsopdracht of concessie voor werken. (Gerechtshof Arnhem 26 april 2011, LJN: BQ3090). Achtergrond In 2007 was A eigenaar van een aantal percelen [...] Lees verder »

Grossmann niet van toepassing op ongeldigheid andere inschrijvers

Grossmann niet van toepassing op ongeldigheid andere inschrijvers

Een beroep op verwerking van recht omdat een inschrijver niet tijdig bezwaar heeft gemaakt (het zogenaamde Grossmann-verweer) komt in nagenoeg elk aanbestedingsgeding aan de orde. In een recent gepubliceerd arrest van het Gerechtshof Arnhem (Gerechtshof Arnhem 8 februari 2011, LJN: BQ1539) heeft het Hof de verhouding tussen inschrijvers in het licht van het Grossmann-verweer toegelicht. De [...] Lees verder »

Alcateltermijn toch automatisch contractuele vervaltermijn?

Alcateltermijn toch automatisch contractuele vervaltermijn?

De vraag of de zogenaamde Alcateltermijn (15 dagen na voorlopige gunning) een vervaltermijn of een opschortingstermijn is, heeft door een vonnis van de Haarlemse voorzieningenrechter een nieuwe dimensie gekregen (zie: Vzr. Rb. Haarlem 23 maart 2011, LJN: BQ0146). Deze rechter heeft geoordeeld dat ook indien het niet expliciet in het bestek is vermeld, er sprake [...] Lees verder »

Knock-out pas als op voorhand vaststaat dat niet aan eisen wordt voldaan

Knock-out pas als op voorhand vaststaat dat niet aan eisen wordt voldaan

Door het opstellen van minimumeisen geeft de aanbestedende dienst aan waaraan bij de uitvoering (minimaal) moet worden voldaan. In de praktijk kan echter discussie ontstaan of een inschrijver aan een eis kan voldoen. In een zaak tussen Welzorg en verschillende gemeenten heeft de voorzieningenrechter Dordrecht bevestigt dat pas als vaststaat dat een inschrijver niet aan [...] Lees verder »

Onvolledige inschrijving: wel of niet uitsluiten?

Onvolledige inschrijving: wel of niet uitsluiten?

Een veel voorkomende vraag bij aanbestedingen is of een onvolledige inschrijving wordt toegelaten, dan wel moet worden hersteld. In een recent vonnis van de Rechtbank Amsterdam (Rb. Amsterdam 1 februari 2011, LJN: BP5160) wordt geoordeeld dat het ontbreken van vijf documenten niet mocht leiden tot een ongeldigverklaring. De zaak De gemeente Amsterdam (Stadsdeel Centrum) heeft een [...] Lees verder »

Inschrijven met € 0,01 mogelijk manipulatief

Inschrijven met € 0,01 mogelijk manipulatief

Bij vonnis van 25 januari 2011 heeft de voorzieningenrechter Den Bosch een nieuwe uitspraak gedaan betreffende manipulatief inschrijven (Vzr. Rb. Den Bosch 25 januari 2011, nr. 223812/ KG ZA 10-901, n.n.g.). Inschrijven met € 0,01 op prijs is niet in alle gevallen geoorloofd, zo valt uit het vonnis te lezen. De zaak In 2010 heeft AMG namens [...] Lees verder »

Vaststelling overtreding door OPTA niet automatisch grond voor uitsluiting

Vaststelling overtreding door OPTA niet automatisch grond voor uitsluiting

De Haagse rechter heeft de uitsluiting van KPN vanwege een door de OPTA geconstateerde overtreding ontoelaatbaar geacht. Nu bovendien geen sprake was van een ‘level playing field’ oordeelt de voorzieningenrechter dat sowieso niet tot gunning mag worden overgegaan. (Vzr. Rb. Den Haag 11 januari 2011, LJN: BP0315) De feiten Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft [...] Lees verder »

Ervaring met opdracht voor beoordelingscommissie niet vereist

Ervaring met opdracht voor beoordelingscommissie niet vereist

  Een onafhankelijke beoordelingscommissie kan een goede waarborg zijn voor een objectieve beoordeling van inschrijvingen (zie ook onze update van mei 2010). De Rechtbank Leeuwarden heeft recent overwogen dat de leden van deze commissie geen specifieke ervaring of deskundigheid met de opdracht voor het uitoefenen van deze functie hoeven te hebben (Rb. Leeuwarden 15 december 2010, [...] Lees verder »

Uitsluiting van adviserende inschrijver?

Uitsluiting van adviserende inschrijver?

Het betrekken van een marktpartij bij het opstellen van het bestek hoeft in beginsel niet te leiden tot uitsluiting van die partij bij de aanbestedingsprocedure. Het uitsluiten van de adviserende inschrijver blijft echter een heikel punt, zie de recente rechtspraak van de voorzieningenrechter te Leeuwarden (Rb. Leeuwarden 24 november 2010, LJN: BO7626). De zaak Grontmij BV [...] Lees verder »

Naar boven scrollen