U bent hier: Home > Artikelen van Joris Bax

Artikelen van Joris Bax

T: +31 (0)24 381 31 86
E: bax@dirkzwager.nl


Joris is sinds 2010 advocaat en hij werkt op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Nijmegen.
Joris is lid van de Vereniging voor aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Opleidingen:
Bachelor Recht & Management, Universiteit van Tilburg (2008)
Master International Business Law, Universiteit van Tilburg (2009)
Civielrechtelijk bouwrecht (IBR)

Talen:
Engels

Advocaat sinds:
2010

Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016

Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016

Voor het aanbestedingsrecht wordt 2016 een spannend jaar. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Hoewel de wetswijziging pas 18 april 2016 moet zijn doorgevoerd, ziet het er (helaas) nog niet naar uit dat die datum wordt gehaald. Naast deze wetswijziging is het ook ... Lees verder »

Actualiteiten Bouwrecht 2015

Actualiteiten Bouwrecht 2015

In november verzorgt Dirkzwager weer het jaarlijkse seminar Actualiteiten Bouwrecht. Ook het afgelopen jaar waren er weer interessante regelgevende ontwikkelingen en boeiende jurisprudentie. Omdat het voor alle partijen bij een bouwproject van belang is de stand van het recht te kennen, verzorgt Dirkzwager voor u op 24 november 2015 het ... Lees verder »

CZ zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst

CZ zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst

Het Gerechtshof Den Bosch heeft geoordeeld dat CZ Zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is. Met haar recente arrest vernietigt het hof het vonnis van de voorzieningenrechter. Het hof komt tot dit oordeel omdat volgens haar de behoeften waarin CZ voorziet van commerciële aard zijn. Voorzien in behoeften van commerciële aard, of ... Lees verder »

Niet-tijdig uploaden documenten is risico inschrijver

Niet-tijdig uploaden documenten is risico inschrijver

Als een inschrijver slechts enkele minuten voor het einde van een inschrijvingstermijn start met het uploaden van zijn inschrijving op Tenderned, dan komt een mogelijke storing in Tenderned, waardoor de inschrijving niet tijdig is geüpload, voor rekening van de inschrijver. De Brabantse voorzieningenrechter oordeelt dat de inschrijver, door pas zeer ... Lees verder »

Seminar Aanbestedingswet 2.0: welke veranderingen brengt de nieuwe regelgeving?

Seminar Aanbestedingswet 2.0: welke veranderingen brengt de nieuwe regelgeving?

Naar aanleiding van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen, heeft de Nederlandse regering op (goede) vrijdag 3 april de concepttekst voor de Aanbestedingswet 2.0 (werktitel) gepubliceerd. Al bij de inwerkingtreding van de nieuwe richtlijnen werd duidelijk dat er grote veranderingen gaan optreden. Welke veranderingen brengt deze nieuwe regelgeving voor u? In één middag ... Lees verder »

Grondeigenaar is eigenaar lichtmasten openbare verlichting

Grondeigenaar is eigenaar lichtmasten openbare verlichting

Twee jaar geleden berichtten wij u al over de aanbesteding onderhoud openbare verlichting van enkele overheden uit het noorden van het land. Onderwerpen waarover de voorzieningenrechter toen moest oordelen waren of lichtmasten onroerende zaken zijn en of de grondeigenaar ook eigenaar is van de lantaarnpalen. De voorzieningenrechter oordeelde in het ... Lees verder »

Herstel gebreken door oorspronkelijke aannemer

Herstel gebreken door oorspronkelijke aannemer

Wie moet/ mag de gebreken aan een bouwwerk herstellen? In de praktijk zijn opdrachtgevers snel geneigd om een gebrek in een bouwwerk door een derde te laten herstellen. Een vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant geeft echter een duidelijk overzicht van de toepasselijke regelgeving betreffende het herstel van gebreken. De oorspronkelijke ... Lees verder »

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat het transparantiebeginsel ambtshalve moet worden toegepast. Dit zou voortvloeien uit eerdere Europese jurisprudentie. Dit oordeel leidde ertoe een bestekseis onrechtmatig werd verklaard en de voorgenomen gunning werd verboden. Daarnaast werden ook interessante oordelen gegeven over rechtsverwerking en eisen aan combinaties. Lees verder »

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Op internet is een consultatiedocument voor de Richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen suggesties daarvoor indienen. Deze richtsnoeren kunnen bij AMvB verbindend worden indien na een evaluatie van de Aanbestedingswet blijkt dat onderdrempelige opdrachten voor diensten en leveringen niet voldoende uniform worden aanbesteed. Hoewel de ... Lees verder »

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft 2 modellen voor de Uniforme Eigen Verklaring gepubliceerd. Eén voor Europese aanbestedingsprocedures en één voor opdrachten met een waarde onder de drempel. Conform het Aanbestedingsbesluit zullen deze Eigen Verklaringen bij Ministeriële Regeling worden vastgesteld en bindend worden bij aanbestedingen die onder het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet vallen. Lees verder »

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

In het Staatsblad van donderdag 8 november 2012 is de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is echter nog niet duidelijk. In artikel 4.40 van de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat de datum van inwerkingtreding wordt bepaald door een nader te nemen Koninklijk Besluit. De datum van inwerkingtreding kan ... Lees verder »

Aanpassing inschrijving niet toegestaan

Aanpassing inschrijving niet toegestaan

Het aanpassen van een inschrijving is slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. De Haagse voorzieningenrechter heeft dit in een recent vonnis (weer eens) bevestigd. Een beroep van Accenture op de door het OM geboden mogelijkheid tot aanpassing van de inschrijvingen, wordt daarom afgewezen. Lees verder »

Onderhandelingsprocedure na ontbinding overeenkomst

Onderhandelingsprocedure na ontbinding overeenkomst

Het volgen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging kan uitsluitend onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld ingeval van dwingende spoed (artikel 31, lid 1, sub c Bao). De invulling van die voorwaarden is echter zeer afhankelijk van de feiten. Recent is door de Haagse voorzieningenrechter vonnis gewezen over de toepassing van artikel ... Lees verder »

Geen opbrengsten in eenheidsprijzen

Geen opbrengsten in eenheidsprijzen

De aanbesteding van het onderhoud van openbare verlichting, waar Dirkzwager u eerder over  berichtte, is opnieuw voor de rechter gekomen. Wederom stond centraal de vraag of negatieve eenheidsprijzen in een RAW-bestek zijn toegestaan. De Bossche voorzieningenrechter oordeelde dat opbrengsten in ieder geval niet in een eenheidsprijs mogen worden verdisconteerd. Lees verder »

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

In artikel 1.22 van het Voorstel Aanbestedingswet 20… en artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit is opgenomen dat voor aanbestedingsprocedures voor werken een richtsnoer zou worden vastgesteld. Dat is het recent gepubliceerde Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Het ARW 2012 moet via een AMvB gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet ... Lees verder »

Advies over de voorstellen aanbestedingsrichtlijnen

Advies over de voorstellen aanbestedingsrichtlijnen

Op 20 december 2011 heeft de Europese Commissie voorstellen voor nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd. Deze omvatten een wijziging van de algemene richtlijn en de richtlijn nutssectoren. Tevens is er een voorstel voor een richtlijnen voor het gunnen van concessieovereenkomsten. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft recentelijk geadviseerd over deze ... Lees verder »

Herhalen bezwaren bij iedere Nota?!

Herhalen bezwaren bij iedere Nota?!

Moet een inschrijver bij iedere nota van inlichtingen haar bezwaren tegen de aanbestedingsdocumenten herhalen? Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat HMC haar rechten had verwerkt door niet wederom in de tweede nota bezwaren te uiten tegen de omvang van de aanbestede opdracht. Tevens oordeelde het Hof dat een inschrijver in ... Lees verder »

Doorgestarte onderneming kan geen beroep doen op omzet failliet

Doorgestarte onderneming kan geen beroep doen op omzet failliet

Een doorgestarte onderneming kan wegens onvoldoende omzet worden uitgesloten. Een beroep op de omzet van de failliet waaruit de onderneming is ontstaan, gaat niet op. Zo luidt het vonnis van de Assense voorzieningenrechter. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelde eerder al gelijkelijk. Verder oordeelde de Assense voorzieningenrechter dat het (enkele) verstrijken van ... Lees verder »

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

29-05-2012: Lezing nieuwe aanbestedingswet en -richtlijnen

Het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht is aan ingrijpende verandering onderhevig. Zo is door de Tweede Kamer op 14 februari 2012 het Voorstel Aanbestedingswet 20.. aangenomen. Dit voorstel is ondertussen ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ook de Europese aanbestedingswetgeving zal veranderen aangezien de Europese Commissie in december 2011 een ... Lees verder »

Onderhoud straatverlichting kan worden aanbesteed

Onderhoud straatverlichting kan worden aanbesteed

De eigenaar van de grond is eigenaar van de straatverlichting. Dat is het oordeel van de Groningse voorzieningenrechter. In dit aanbestedingskort geding had Enexis gevorderd een aanbestedingsprocedure te verbieden omdat de aanbestedende diensten geen eigenaar van de straatverlichting zouden zijn. De voorzieningenrechter liet de aanbesteding echter toe. Lees verder »

A-G: ‘Provincie Noord-Holland heeft keurmerken te dwingend voorgeschreven’

A-G: ‘Provincie Noord-Holland heeft keurmerken te dwingend voorgeschreven’

De aanbesteding van duurzame koffie en thee door de Provincie Noord-Holland heeft ertoe geleid dat de Staat der Nederlanden voor het Hof van Justitie is gedaagd. De Europese Commissie verwijt de Staat dat zij de aanbestedingsrichtlijnen heeft geschonden door het dwingend voorschrijven van specifieke keurmerken. Advocaat-Generaal (A-G) Kokott bij het ... Lees verder »

Geen nader onderzoek naar collusie

Geen nader onderzoek naar collusie

In het algemeen bestaat er voor een aanbestedende dienst geen verplichting onderzoek te doen naar collusie tussen inschrijvers. Dit oordeelde de Haagse voorzieningenrechter in een recent gepubliceerd vonnis (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 4 augustus 2011, LJN: BU7224). Lees verder »

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

Doorstartende onderneming kan worden uitgesloten

(Door)startende ondernemingen hebben veelal moeite om aan de geschiktheidseisen bij aanbestedingsprocedures te voldoen. In de onderhavige zaak heeft een inschrijver zich na een doorstart beroepen op omzetgegevens en referenties van de gefailleerde onderneming om zo geselecteerd te worden. De Arnhemse voorzieningenrechter oordeelt in een recent gepubliceerd vonnis dat de bedoeling ... Lees verder »

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De adviserende inschrijver: het blijft lastig

De problematiek rond de adviserende inschrijver blijft actueel. De Haagse voorzieningenrechter oordeelde in een recent gepubliceerd vonnis dat de inschrijver bevoordeeld was, omdat hij de aanbesteder in de voorfase had geadviseerd. Om die reden moest één van de vijf percelen opnieuw worden aanbesteed (Vzr. Rb. ’s-Gravenhage 8 september 2011, LJN: ... Lees verder »

Vertrouwen op heraanbesteding

Vertrouwen op heraanbesteding

De gemeente besluit tot heraanbesteding en een maand later toch ineens tot gunning. De Maastrichtse voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeente met haar eerdere beslissing een zodanig vertrouwen had gewekt dat zij op haar beslissing tot heraanbesteding niet meer mocht terugkomen (Vzr. Rb. Maastricht 11 augustus 2011, LJN: BR7091). Lees verder »

Gids proportionaliteit: meer duidelijkheid of ‘disproportioneel’?

Gids proportionaliteit: meer duidelijkheid of ‘disproportioneel’?

Als aanvulling op het wetsvoorstel Aanbestedingswet 20.. is de Gids Proportionaliteit gepubliceerd. Deze Gids, vastgesteld door de ‘Schrijfgroep Gids Proportionaliteit’, moet als handvat dienen voor het opzetten van een aanbestedingsprocedure. Een van de belangrijkste doelstellingen is dat het MKB meer kansen krijgt bij Europese aanbestedingen. De Gids ligt ter consultatie ... Lees verder »

Geen schriftelijke aanbieding bij elektronische aanbestedingsprocedure

Geen schriftelijke aanbieding bij elektronische aanbestedingsprocedure

Bij elektronische aanbestedingsprocedures komt het geregeld voor dat een inschrijver te laat start met het uploaden van zijn stukken. In een recent gepubliceerd vonnis van de Assense voorzieningenrechter (Vzr. Rb. Assen 4 februari 2011, LJN: BR4278) heeft een inschrijver geprobeerd de stukken daarom schriftelijk in te dienen. De voorzieningenrechter oordeelde ... Lees verder »

Geen bouwtijdverlenging zonder tijdig verzoek aannemer

Geen bouwtijdverlenging zonder tijdig verzoek aannemer

Wanneer in de praktijk bouwtijdverlenging moet worden geaccepteerd, blijft een lastige vraag. In de onderhavige zaak wordt eerst in rechte een beroep op verlenging van de bouwtijd gedaan. Het gerechtshof te Leeuwarden oordeelt dat aannemer een verzoek daartoe had moeten indienen tijdens de werkzaamheden (Gerechtshof Leeuwarden 5 juli 2011, LJN: ... Lees verder »

Foutieve inschrijving ongeldig

Foutieve inschrijving ongeldig

Een vergissing in een inschrijving kan nare gevolgen hebben voor zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst bij gunning. In een recent gepubliceerd vonnis van de Haagse voorzieningenrechter wordt geoordeeld dat een aanbestedende dienst niet mocht gunnen aan de inschrijver waarvan evident duidelijk was dat die een fout in de ... Lees verder »

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

Aanpassing aanbestedingsplichtige overeenkomst tot niet-aanbestedingsplichtige overeenkomst geen omzeiling

De aanpassing van een overeenkomst tot een niet-aanbestedingsplichtige (erfpacht)overeenkomst had niet het doel de aanbestedingsregelgeving te omzeilen. In dit concrete geval was er enkel sprake van gronduitgifte tegen een marktconform canon en niet van een overheidsopdracht of concessie voor werken. (Gerechtshof Arnhem 26 april 2011, LJN: BQ3090). Lees verder »

Inschrijven met € 0,01 mogelijk manipulatief

Inschrijven met € 0,01 mogelijk manipulatief

Bij vonnis van 25 januari 2011 heeft de voorzieningenrechter Den Bosch een nieuwe uitspraak gedaan betreffende manipulatief inschrijven (Vzr. Rb. Den Bosch 25 januari 2011, nr. 223812/ KG ZA 10-901, n.n.g.). Inschrijven met € 0,01 op prijs is niet in alle gevallen geoorloofd, zo valt uit het vonnis te lezen. Lees verder »

Uitsluiting van adviserende inschrijver?

Uitsluiting van adviserende inschrijver?

Het betrekken van een marktpartij bij het opstellen van het bestek hoeft in beginsel niet te leiden tot uitsluiting van die partij bij de aanbestedingsprocedure. Het uitsluiten van de adviserende inschrijver blijft echter een heikel punt, zie de recente rechtspraak van de voorzieningenrechter te Leeuwarden (Rb. Leeuwarden 24 november 2010, ... Lees verder »

Naar boven scrollen