Home > Energie > Van Wet STROOM naar Wet VET
Van Wet  STROOM naar Wet VET

Van Wet STROOM naar Wet VET

Medio vorig jaar publiceerde mijn collega, energierecht advocaat Maarten Kole, over de indiening van het wetsvoorstel houdende de regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet). Doel van dit wetsvoorstel is, kort samengevat, de Elekticiteitswet 1998 en de Gaswet te stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de wetgevingsagenda STROOM en wordt daarom ook wel kortweg aangeduid met de Wet Stroom.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder. Tijd dus voor een update.

De Tweede Kamer heeft meer dan 800 vragen gesteld over het wetsvoorstel. Naar aanleiding daarvan is het wetsvoorstel met 3 nota’s van wijzigingen aangepast. In oktober 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Maar eind vorig jaar strandde het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, met 37 stemmen voor en 38 stemmen tegen is het wetsvoorstel net verworpen. De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie inzake het uitstel van het in de wet opgenomen groepsverbod is wel aangenomen.

De minister van Economische Zaken heeft begin dit jaar een nieuw wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, het Voorstel van wet tot wijziging van de Elektriceitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord). Dit wetsvoorstel bevat een onderdeel van de Wet Stroom waar de Eerste Kamer geen bezwaren tegen had. Het betreft het onderdeel  over de ontwikkeling van een elektriciteitsnet op zee. In het voorjaar is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen en per 1 april 2016 is de wet in werking getreden. Door aanname van dit wetsvoorstel kon TenneT worden aangewezen als netbeheerder op zee. Een vertraging in de uitvoering van het Energieakkoord wordt hiermee beperkt. Het Energieakkoord heeft namelijk als doelstelling om in 2023 16% duurzame energie te realiseren en daarbij is onder andere uitgegaan van de ontwikkeling van wind op zee.

De minister heeft ook een tweede wetsvoorstel in de maak, het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET). Dit concept-wetsvoorstel, waarin een aantal onderdelen uit het wetsvoorstel Stroom zijn opgenomen, heeft tot 12 mei 2016 ter consultatie gelegen. Er zijn in totaal 18 (openbare) zienswijzen ingediend. Momenteel is het wetsvoorstel aanhangig bij Afdeling advisering van de Raad van State.

Het is niet bekend wanneer de Raad van State haar advies uitbrengt. Uiteraard houden wij dat voor u in de gaten.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen