Home > Zorgvastgoed > Schippers schrapt artikel 18 WTZi uit wetsvoorstel
Schippers schrapt artikel 18 WTZi uit wetsvoorstel

Schippers schrapt artikel 18 WTZi uit wetsvoorstel

Op 1 juli 2014 is het Wetsvoorstel ‘Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg’ aangenomen door de Tweede Kamer. Doel van het voorstel is om winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Volgens de initiatiefnemer, de minister Schippers van VWS, zullen de aanbieders daardoor beter in staat zijn om financiering in de vorm van risicodragend vermogen aan te trekken. Hiermee wordt beoogd de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van de medisch-specialistische zorg te verbeteren.

Een van de voorgestelde middelen om de doelstelling te bereiken is het schrappen van artikel 18 van de Wet toelating zorginstellingen (‘WTZi’). Dit artikel regelt, kort gezegd, het toezicht op transacties met onroerend zaken door zorginstellingen. Bij de stemming over het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer echter ook het amendement Bruins Slot aangenomen (Kamerstukken II 2013/14, 33168-28). Op grond van dit amendement blijft artikel 18 WTZi in stand en komen er extra bepalingen waardoor zowel voor de verkoop, koop als huur van vastgoed goedkeuring nodig is van het zelfstandig bestuursorgaan College sanering zorginstellingen.

Het gewijzigde artikel 18 WTZi scherpt het overheidstoezicht op zorgvastgoed aldus aan. Tijdens de handeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft het amendement dan ook veel stof doen opwaaien. Als reactie hierop heeft minister Schippers het wetsvoorstel op 9 december 2014 aangehouden en heeft zij de Raad van State gevraagd om voorlichting over het amendement.

De Raad van State heeft op 2 maart 2015 advies uitgebracht en uit forse kritiek op de voorgestelde wijziging van artikel 18 WTZi. Zo stelt de Raad dat het niet inziet waarom specifiek voor de zorg extern toezicht op transacties met betrekking tot onroerende zaken gerechtvaardigd en noodzakelijk is, aangezien zorginstellingen in het huidige stelsel zelf de risico’s lopen ten aanzien van onroerende zaken. De bepaling staat volgens de Raad bovendien op gespannen voet met de Europeesrechtelijke vrijheden van kapitaal en van vestiging en de waarborgen die het EVRM verlangt voor de regulering van het gebruik van eigendom ontbreken.

De visie van de Raad van State komt overeen met de bezwaren die door verschillende brancheorganisaties zijn geuit. Volgens GGZ Nederland, VGN, Actiz, NVZ en Revalidatie Nederland zou de voorgestelde overheidsbemoeienis met vastgoedtransacties principieel in strijd zijn met de ingezette beweging om zorgaanbieders zelf verantwoordelijk te maken voor kapitaallasten.

De kritische geluiden bleken niet aan dovemans oren gericht, want bij brief van 9 maart 2016 heeft minister Schippers de Tweede Kamer laten weten artikel 18 WTZi alsnog te schrappen. Met deze beslissing lijkt een definitieve streep gezet door het plan voor hernieuwd overheidstoezicht op zorgvastgoed.

Hoe nu verder? De minister heeft kenbaar gemaakt dat zij het voornemen heeft om het wetsvoorstel met een novelle te wijzigen, zodat artikel 18 WTZi kan worden geschrapt. Het is wachten op deze novelle (datum nog onbekend), waarna de bal weer bij de Tweede Kamer ligt.

Heeft u vragen over zorgvastgoed? Neem dan contact op met mr. Robert Rijpstra, advocaat gespecialiseerd in zorgvastgoed.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen