Home > Algemeen > Juridische aspecten van BIMmen: Handreiking relatie BIM-protocol en DNR 2011 van de BNA
Juridische aspecten van BIMmen: Handreiking relatie BIM-protocol en DNR 2011 van de BNA

Juridische aspecten van BIMmen: Handreiking relatie BIM-protocol en DNR 2011 van de BNA

De Bond van Nederlandse Architecten (branchevereniging BNA) heeft dit voorjaar op haar website een voor de BIM-praktijk relevant document gepubliceerd. Het betreft een juridische handreiking waarin de relatie tussen het werken met het BIM-protocol en de DNR 2011 wordt verduidelijkt.

De Handreiking is op verzoek van de branchevereniging opgesteld door prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis (hoogleraar Bouwrecht en directeur van het Instituut voor Bouwrecht).

Aan de hand van zowel het Model BIM Protocol 2.0 van november 2013 (het BIM-protocol) als De Nieuwe Regeling (DNR 2011) wordt ingegaan op de juridische aspecten van BIMmen, met name bezien vanuit de hoofdrolspelers in het bouwproces (opdrachtgever, adviseurs en hoofdaannemer). Aangezien op verzoek van de BNA een directe koppeling met de DNR 2011 (adviseursvoorwaarden) is gelegd, is het deel over de ontwerpfase het uitgebreidst. Maar ook de uitvoeringsfase komt aan bod, evenals de verschillende contractsvormen die bij het tot stand brengen van een Werk voorkomen.

In een eerder artikel op deze Kennispagina beschreef ik in hoofdlijnen de inhoud van het BIM-protocol en datgene wat nu juist nog niet in het BIM-protocol is geregeld.

In het onderstaande bespreek ik in het kort de drie delen (in totaal zeven hoofdstukken) van de Handreiking.

Deel I: Algemeen

In Hoofdstuk I worden algemene opmerkingen gemaakt over BIMmen, maar ook over de juridische status van de Handreiking en van het BIM-protocol en over de plaats van BIMmen in het proces van contractering.

In Hoofdstuk II worden de aanbevelingen die in de overige hoofdstukken van de Handreiking zijn opgenomen, alvast integraal weergegeven.

Deel II: Juridische vertaling van het BIM-protocol

In hoofdstuk III worden de juridische aspecten van diverse paragrafen van het BIM-protocol behandeld. Daarbij wordt, waar toepasselijk, geciteerd uit de relevante bepalingen van de DNR 2011.

De juridisch meest relevante bepaling uit het BIM-protocol is paragraaf 1.10 inzake de Samenwerkingsvoorwaarden. De Handreiking vraagt terecht aandacht voor de diverse samenwerkingsverbanden/relaties: a) opdrachtgever enerzijds en iedere projectpartner met wie hij een afzonderlijk contract heeft gesloten anderzijds; b) opdrachtgever enerzijds en alle projectpartners gezamenlijk anderzijds en c) alle projectpartners en hun onderlinge verhouding.

De Handreiking gaat niet zo ver dat concreet wordt voorgeschreven hoe de opdrachtgever de onderlinge samenwerking en afstemming dient te regelen, maar houdt het bij de aanbeveling dat de opdrachtgever daaraan uitdrukkelijk aandacht dient te besteden bij de contractvorming.

Hoofdstuk IV gaat over de werkvoorbereiding en uitvoering. De belangrijkste (zij het algemene) aanbeveling uit dat hoofdstuk is dat de opdrachtgever er zorg voor dient te dragen dat de overgang van de ontwerpfase naar de uitvoeringsfase gepaard gaat met sluitende afspraken met de nieuw aantredende projectpartners; er dient voorkomen te worden dat er gaten vallen.

In de praktijk blijkt dit inderdaad een van de knelpunten te zijn bij het gebruik van BIM: daar waar de architect in de ontwerpfase over het algemeen de belangrijkste rol speelt (al dan niet formeel als BIM-regisseur), wordt dat in de uitvoeringsfase de hoofdaannemer. Bij de overgang van ontwerp- naar uitvoeringsfase valt inderdaad nog het nodige te winnen.

Deel III: Bijzondere onderwerpen

In Hoofdstuk V wordt aandacht besteed aan de bouwcontractmodellen en BIM. Het gaat dan om het traditionele model, het bouwteammodel en de geïntegreerde contracten.

Hoofdstuk VI behandelt enkele aspecten van aansprakelijkheid die bij het werken met BIM in het oog springen. Eigenlijk komt niet meer aan bod dan de vraag of de projectpartners zelfstandig werken dan wel in een team werken en in dat laatste geval, of zij dan collectief aansprakelijk zijn of individueel.

Hoofdstuk VII is gewijd  aan juridische vragen rond het intellectuele eigendom van het ontwerp dat met behulp van BIMmen tot stand wordt gebracht. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan zowel de bepalingen uit de DNR 2011 als uit de Auteurswet.

Afronding

Met name vanuit het perspectief van de adviseur (die op basis van de DNR 2011 contracteert) wordt in de Handreiking van de BNA ingegaan op de juridische aspecten van het BIM-protocol en de relatie tot De Nieuwe Regeling. Aanbevolen wordt om juridisch goed vast te leggen wat de status van het BIM-protocol is en hoe de samenwerking en afstemming tussen de verschillende projectpartners wordt vormgegeven.

Hulp nodig?

Voor advies over de wijze waarop u de status van het BIM-protocol en de samenwerking en afstemming tussen de verschillende projectpartners nu eigenlijk het beste contractueel kunt vastleggen, kunt u contact met ons opnemen. Dat geldt natuurlijk ook voor al uw overige vragen over BIM, waaronder die inzake BIM en aanbesteding, BIM en intellectueel eigendom, BIM en ICT-perikelen en BIM en verzekering.

Contactpersoon is Annet van Duijn (werkzaam bij de sectie Aansprakelijkheid, Schade & Verzekering, te bereiken via duijn@dirkzwager.nl of 026-3538343).

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen