Home > Appartementsrecht en VvE > Splitsingstekening bij splitsingsakte
Splitsingstekening bij splitsingsakte

Splitsingstekening bij splitsingsakte

In navolging op de uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 28 januari 2011 heeft de HR op 1 november 2013 (nr. 12/04137 (HR: 2013:1078) wederom een uitspraak gedaan over de betekenis die aan een splitsingsakte en een splitsingstekening moet worden toegekend. Dit maal betrof het de volgende:

Casus
Tussen X c.s. en de Vereniging van eigenaars (VvE) is in geschil of bepaalde gedeelten van het appartementencomplex behoren tot de gemeenschappelijk gedeelten dan wel zijn bestemd voor afzonderlijk gebruik van de appartementseigenaars (privé gedeelte).

In hoger beroep heeft het Hof overwogen dat de splitsingsakte er een aanwijzing voor vormt dat de betreffende gedeelten gemeenschappelijk zijn, terwijl de splitsingstekening die aan de akte is gehecht er een aanwijzing voor vormt dat de betreffende gedeelten niet gemeenschappelijk (dus privé) zijn. Het Hof heeft op grond van de ontwerptekeningen van de architect, de bouwaanvraag en de bouwvergunning geoordeeld dat de betreffende gedeelten gemeenschappelijk zijn.

Oordeel HR
De HR heeft het oordeel van het Hof vernietigd. Volgens de HR mag voor de rechtszekerheid voor de vaststelling van hetgeen een privé gedeelte is en hetgeen gemeenschappelijk is, slecht worden uitgegaan van de gegevens die voor derden kenbaar zijn uit de openbare registers. Dit betreft dus alleen de splitsingsakte en de splitsingstekening. Het Hof mocht om die reden bij haar uitspraak geen waarde hechten aan de ontwerptekeningen van de architect, de bouwaanvraag en de bouwvergunning.

X c.s. heeft nog betoogd dat wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen de splitsingsakte en de splitsingstekening, aan de splitsingstekening in beginsel beslissende betekenis moet worden toegekend. De HR verwerpt dit betoog van X c.s. In het geval er tegenstrijdigheid bestaat tussen de splitsingsakte en de splitsingstekening moet de rechter volgens de HR aan de hand van de aan de splitsingsstukken te ontlenen aanwijzingen en gelet op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de verschillende interpretaties leiden, bepalen of doorslaggevend gewicht wordt toegekend aan de splitsingsakte of aan de splitsingstekening. De rechter mag hierbij kijken naar de gedetailleerdheid van de tekst in de akte, de details die zijn weergegeven op de tekening en hetgeen verder uit de splitsingsstukken valt af te leiden over de bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen