Home > Mededingingsrecht > Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid
Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid

Overheden en ondernemingen volgens ACM onvoldoende op de hoogte van Wet Markt en Overheid

Mede als gevolg van het kennistekort nemen overheden naar het oordeel van de ACM (de Autoriteit Consument en Markt) onvoldoende maatregelen om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen. De ACM komt tot deze conclusie op basis van een nulmeting waartoe zij opdracht heeft gegeven naar aanleiding van de invoering van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) per 1 juli 2012. Als toezichthouder is de ACM belast met de handhaving van de Wet M&O (die onderdeel uitmaakt van de Mededingingswet).

De Wet M&O beoogt door middel van vier gedragsregels een eerlijke competitie te bewerkstelligen als overheden concurreren met het bedrijfsleven. Met de nulmeting is daarom onderzocht:

  • of overheden op de hoogte zijn van gedragsregels uit de Wet M&O uit zichzelf  maatregelen hebben genomen ter naleving van de (spontane naleving); en
  • de omvang van de problematiek (concurrentievervalsing door overheden) waarop de Wet M&O betrekking heeft.

Spontane naleving
Uit de nulmeting is gebleken dat overheden slechts zeer beperkt actieve maatregelen hebben genomen ter naleving van de gedragsregels uit de Wet M&O. Dat betekent uiteraard niet noodzakelijkerwijs dat deze gedragsregels ook daadwerkelijk worden geschonden. Dat risico is echter niet onaanzienlijk omdat ongeveer 50% van de overheden helemaal niet bekend is met de betreffende gedragsregels.

Vergroting van de bekendheid met de Wet M&O en de daarin vastgestelde gedragsregels bij overheden acht de ACM aldus van primair belang.

Omvang van de problematiek
De nulmeting constateert dat de potentiële omvang van de problematiek aanzienlijk is, gewoonweg omdat het merendeel van de overheden op de markt in concurrentie treedt met private ondernemingen. Hoewel uitdrukkelijk geen uitsluitsel wordt gegeven over de daadwerkelijke omvang van de concurrentievervalsing door overheidsconcurrentie, noemt de nulmeting een aantal activiteiten van de overheid waarbij het risico van vervalsing relatief groot is. Het betreft het inzamelen van bedrijfsafval,  het exploiteren van gemeentelijke sportaccommodaties, het verkopen en/of verhuren van vastgoed of grond en het adviseren en detacheren van personeel. Zowel overheden als ondernemingen die deze activiteiten ontplooien zullen dus extra op hun hoede moeten zijn voor mogelijke overtredingen van de Wet M&O, hetgeen uiteraard bekendheid met de regels vereist. Gebrek aan kennis omtrent de Wet M&O is overigens niet alleen voor overheden problematisch. Uit de nulmeting blijkt namelijk ook dat 87% van de ondernemers niet op de hoogte is van de Wet M&O.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen