Home > Bezit en verjaring > 19-06-2012: Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed
19-06-2012: Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

19-06-2012: Studiemiddag effectieve oplossingen voor verjaring van vastgoed

Particulieren die grond in gebruik hebben zonder eigenaar te zijn of een gebruiksrecht te hebben, en niet van plan zijn het gebruik van deze grond te beëindigen. Het is een fenomeen waar veel overheidslichamen de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen en dat in veel gevallen direct om actie vraagt. Vaak zal de gebruiker een beroep doen op verjaring, waardoor overheden op grote schaal hun eigendom kunnen kwijtraken. Tijdens de studiemiddag die de secties Overheid en Vastgoed van Dirkzwager op dinsdag 19 juni 2012 organiseren zullen de vele haken en ogen worden besproken die bij de aanpak van eigendomclaims spelen.

Een tweetal advocaten, te weten mr. Thijs Liebregts en mr. Wiert Leistra en een notaris, mr. John Wijnmaalen MRICS, zullen toelichten waar de kansen en gevaren liggen bij de aanpak van de problemen die zich hierbij voor kunnen doen. Alle drie beschikken zij over ruime praktijkervaring op dit gebied. Zowel de civielrechtelijke als de publiekrechtelijke aspecten zullen hierbij worden besproken. Tijdens de middag zal er verder uiteraard ruimte zijn voor vragen en discussie. Zoals gebruikelijk sluiten wij de middag af met een borrel, waarbij er gelegenheid is om vragen te stellen en verder te discussiëren met de sprekers.

Het civielrechtelijke traject
Indien de gebruiker van de grond geen gehoor geeft aan het verzoek om het gebruik van de grond te staken ontstaat een probleem. Het vorderen van de beëindiging van het gebruik en de ontruiming en teruggave van de grond in een civielrechtelijke procedure is dan de meest voor de hand liggende manier om onrechtmatig grondgebruik te beëindigen. Er kan echter onduidelijkheid bestaan over de vraag of er mogelijk sprake is van verjaring. He verjaringsverweer wordt in bijna elke procedure over onrechtmatig gebruik van overheidsgrond aangevoerd. Het is dus belangrijk om vooraf een degelijke analyse te maken van de kans van slagen van een dergelijk verweer. Tevens is van belang om goed beslagen ten ijs te komen door een vordering te onderbouwen met bewijsstukken. Het maken van de inschatting wanneer er sprake kan zijn van verjaring en het onderbouwen van de vordering tot ontruiming zal tijdens deze studiemiddag uitgebreid aan bod komen.

Het publiekrechtelijke traject
Zijn uw kansen als gemeente verkeken indien u (mogelijk) wordt geconfronteerd met een succesvol verjaringsverweer? Nee! In veel gevallen van onrechtmatig gebruik van gemeentegrond door burgers is er namelijk een tweede mogelijkheid om de ongewenste situatie te beëindigen. Het betreft de publiekrechtelijke handhavingsbevoegdheid waarover de gemeente beschikt. Handhaving wegens strijd met het bestemmingsplan of de algemene plaatselijke verordening behoort met name tot de mogelijkheden. Ook hier is een zorgvuldige voorbereiding essentieel. Strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur, zoals een détournement de pouvoir is ogenschijnlijk een risico, maar kan worden uitgesloten door heldere doelstellingen in het handhavingstraject.

De rol van de notaris
Bij een beroep op verjaring is het mogelijk dat de gebruiker naar een notaris gaat om de al dan niet vermeende verjaring te laten inschrijven in de openbare registers. De notaris zal dan twee afwegingen moeten maken; ten eerste of er zonder meer sprake is van verjaring en ten tweede of hij de overgang van het eigendom of het ontstaan van een beperkt recht in de registers mag inschrijven. Hoe een notaris hier in de praktijk mee omgaat, wat kan en wat niet kan, zult u horen van notaris mr. John Wijnmaalen MRICS.

Het programma
Het programma is deze middag als volgt:
13:00 Ontvangst
13:30 Presentatie I: Het civielrechtelijke traject, mr. Thijs Liebregts
14:15 Presentatie II: Het publiekrechtelijke traject, mr. Wiert Leistra
15:00 Pauze
15:30 Presentatie III: Notariële aspecten bij verjaring, mr. John Wijnmaalen MRICS
16:15 Gelegenheid voor vragen en discussie
16:30 Borrel

Voor wie?
De middag is bij uitstek geschikt voor medewerkers van (semi-)overheden die in de praktijk te maken hebben met (het beëindigen van) gebruik van grond door particulieren.

Wanneer en waar?
Dinsdag 19 juni 2012, in De Vereeniging, Keizer Karelplein 2d te Nijmegen

Kosten
Deelname aan de studiemiddag is kosteloos.

Meer informatie en aanmelding
Voor meer actuele informatie over het onderwerp verwijzen wij u alvast graag naar onze kennispagina: dirkzwageroverheid.nl. Onder de categorie bezit en verjaring vind u overzichtsartikelen en interessante recente uitspraken. Wilt u vooraf meer weten over deze studiemiddag, neemt u dan contact op met mr. Thijs Liebregts, 024-3813186 of e mail: liebregts@dirkzwager.nl. Wilt u zich meteen aanmelden? Neem dan contact op met Joyce Kloosterman, telefoon 026-3538370 of e-mail: kloosterman@dirkzwager.nl.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen