Ondanks vernietiging van vonnis blijft veilingkoper eigenaar

Ondanks vernietiging van vonnis blijft veilingkoper eigenaar

De Rechtbank Oost-Brabant heeft recentelijk geoordeeld dat een veilingkoper van een perceel op een executieveiling eigenaar blijft, ondanks dat de bevoegdheid tot veilen van de schuldeiser als gevolg van een vernietigend arrest met terugwerkende kracht is komen te vervallen. De rechter oordeelt dat de veilingkoper in een dergelijke situatie beschermd moet worden, omdat ten tijde [...] Lees verder »

Overdrachtsbelasting ter zake van exploitatie van onroerend goed

Overdrachtsbelasting ter zake van exploitatie van onroerend goed

Ingevolge artikel 2 van de wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: Wbr) is overdrachtsbelasting verschuldigd ter zake van in Nederland gelegen onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen. Artikel 4 Wbr voegt hieraan toe dat voor aandelen in een lichaam met een in aandelen verdeeld kapitaal ook overdrachtsbelasting verschuldigd is indien de bezittingen van [...] Lees verder »

Voorlopig energielabel voor huiseigenaren in januari 2015

Voorlopig energielabel voor huiseigenaren in januari 2015

Per 1 januari 2015 zal de huiseigenaar die nog geen energielabel heeft er ook aan moeten geloven. Begin januari van komend jaar zal een huiseigenaar een brief ontvangen waarin hij op de hoogte wordt gebracht over een voorlopig energielabel die hij krijgt toebedeeld. Dit energielabel zal definitief moeten zijn op het moment dat de woning [...] Lees verder »

Beheersverordening en overgangsrecht

Beheersverordening en overgangsrecht

In een beheersverordening hoeft geen overgangsrecht te worden gemaakt voor illegaal gebruik. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State komt tot deze conclusie in de uitspraak van 21 mei 2014. Wat is een beheersverordening? Een beheersverordening is een alternatief instrument voor een bestemmingsplan. Als voor (delen van) het grondgebied van de gemeente eigenlijk een nieuw bestemmingsplan is [...] Lees verder »

Overlast gevende huurders

Overlast gevende huurders

Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 15 juli 2014 een voor woningcorporaties interessante uitspraak gewezen. In deze zaak ging het om huurders van een woning die door de gemeente zijn aangemerkt als dader in de zin van het project Treiteraanpak. De gedragingen die aan de familie werd verweten betroffen hangen en roken in en vervuilen [...] Lees verder »

ProRail valt niet onder Wet openbaarheid van bestuur

ProRail valt niet onder Wet openbaarheid van bestuur

ProRail B.V. valt niet onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur. Dat heeft de Raad van State beslist in zijn uitspraak van 14 mei 2014. Deze belangrijk uitspraak zal richtinggevend zijn voor het antwoord op de vraag wanneer private bedrijven of andere instellingen waarin de overheid op een of andere manier zeggenschap heeft [...] Lees verder »

Juridische aspecten van BIMmen: het BIM Protocol

Juridische aspecten van BIMmen: het BIM Protocol

De komende maanden besteedt Dirkzwager uitgebreid aandacht aan de juridische aspecten van BIMmen (werken met het Bouw Informatie Model). Deze keer: het BIM Protocol. Inleiding Om door middel van BIM te kunnen samenwerken, is het noodzakelijk een document op te stellen waarin projectspecifieke afspraken en uitgangspunten zijn vastgelegd: het BIM Protocol. Opdrachtgevers hanteren een eigen protocol of [...] Lees verder »

Juridische aspecten van BIMmen: het BIM Protocol

Juridische aspecten van BIMmen: het BIM Protocol

De komende maanden besteedt Dirkzwager uitgebreid aandacht aan de juridische aspecten van BIMmen (werken met het Bouw Informatie Model). Deze keer: het BIM Protocol. Inleiding Om door middel van BIM te kunnen samenwerken, is het noodzakelijk een document op te stellen waarin projectspecifieke afspraken en uitgangspunten zijn vastgelegd: het BIM Protocol. Opdrachtgevers hanteren een eigen protocol of [...] Lees verder »

Mag ontruiming recreatief onroerend goed tijdens zomerseizoen?

Mag ontruiming recreatief onroerend goed tijdens zomerseizoen?

Binnen de Leisure & Hospitality-branche is het gemeengoed om het onroerend goed niet zelf in eigendom te hebben, maar te huren. Een huurcontract kan beide partijen een zekere mate van zekerheid én flexibiliteit bieden mits de juiste contractuele waarborgen en opties zijn getroffen. Iedere situatie is weer anders zodat maatwerk vereist is. De keerzijde van die [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie wegwerkzaamheden Schijndel: tien weken afsluiting normale maatschappelijke ontwikkeling binnen normaal ondernemersrisico

Nadeelcompensatie wegwerkzaamheden Schijndel: tien weken afsluiting normale maatschappelijke ontwikkeling binnen normaal ondernemersrisico

De exploitant van een BP brandstoffenverkooppunt, shop en een wasstraat (hierna: het tankstation) nabij de N617 te Schijndel verzoekt de Provincie Noord-Brabant om vergoeding van schade als gevolg van de reconstructie van de provinciale weg N617 tussen Sint Michielsgestel en Schijndel. Vanaf april 2011 is de hoofdrijbaan gedurende tien weken gesloten geweest en was het [...] Lees verder »

College van Beroep RCC: Booking.com misleidt klant met reclame-uitingen

College van Beroep RCC: Booking.com misleidt klant met reclame-uitingen

De melding ‘We hebben nog 1 kamer vrij!’ op de boekingssite Booking.com is misleidend. Dat is het oordeel van het College van Beroep van de Reclame Code Commissie in een uitspraak van 4 juli 2014. Booking.com misleidt klanten door de suggestie te wekken dat hotelkamers bijna zijn uitverkocht, terwijl via andere kanalen nog kamers beschikbaar [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie Crooswijk: rapport creëert geen bevoegdheid bestuursrechter

Nadeelcompensatie Crooswijk: rapport creëert geen bevoegdheid bestuursrechter

Een rapport waarnaar de gemeente verwijst en waarin de mogelijkheid van het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie wordt genoemd, creëert geen ingang bij de bestuursrechter. Daarvoor is een wettelijke grondslag, zoals een nadeelcompensatieverordening, vereist. Aldus de Raad van State in haar uitspraak van 2 juli 2014 over het verzoek om nadeelcompensatie van een garagehouder te [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie bij dijkverhoging: feitelijke situatie bepalend

Nadeelcompensatie bij dijkverhoging: feitelijke situatie bepalend

In haar uitspraak van 2 juli 2014 herhaalt de Raad van State dat een verzoek om nadeelcompensatie in verband met de uitvoering van kustversterkingswerkzaamheden niet beoordeeld moeten worden op basis van een planologische vergelijking, maar op basis van een vergelijking tussen de feitelijke situaties met en zonder de uitvoering van het kustversterkingsplan. Casus De eigenaar (sinds 1998) [...] Lees verder »

Onteigening: dagvaarden overleden eigenaar?

Onteigening: dagvaarden overleden eigenaar?

Op 27 juni 2014 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de formaliteiten die gelden wanneer moet worden onteigend van iemand die is overleden. Juridisch kader In een onteigeningsprocedure moet de in het Koninklijk besluit aangewezen eigenaar van een perceel worden gedagvaard (art. 18 lid 1 Onteigeningswet). Op dat uitgangspunt zijn twee uitzonderingen, die allebei [...] Lees verder »

Exoneratieclausules bij (bodem)verontreiniging

Exoneratieclausules bij (bodem)verontreiniging

Als u een boerderij met (bodem)verontreiniging verkoopt en u meldt dit niet, dan schendt u in beginsel uw mededelingsplicht. Kunnen de gevolgen daarvan op de koper worden afgewenteld door  in de koopovereenkomst een bepaling op te nemen dat elke aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper voor (bodem)verontreiniging is uitgesloten, tenzij u onjuiste informatie heeft [...] Lees verder »

Wie is eigenaar van varkensrechten bij een pachtovereenkomst?

Wie is eigenaar van varkensrechten bij een pachtovereenkomst?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 januari 2014 geoordeeld dat de registratie van varkensrechten op grond van de pachtovereenkomst niet tot gevolg heeft gehad dat deze varkensrechten uit het vermogen van de verpachter naar het vermogen van de pachter zijn gegaan. De feiten Verpachter heeft bij pachtovereenkomst d.d. 22 juli 1998 aan de pachter verpacht een boerderij met [...] Lees verder »

Onteigening: checklist en formulieren vernieuwd en voorzien van uitgebreide toelichting

Onteigening: checklist en formulieren vernieuwd en voorzien van uitgebreide toelichting

De Corporate Dienst heeft de checklist verzoek en de bijbehorende set formulieren aangepast en voorzien van een uitgebreide toelichting. De belangrijkste wijzigingen en de vernieuwde documenten worden voor u hierna op een rij gezet.  Formulieren Kroon Onteigenaars die gronden willen verkrijgen door onteigening op grond van titel IV (de ‘bestemmingsplanonteigening’) nemen een verzoekbesluit en dragen dit vervolgens [...] Lees verder »

Wanneer is een bedrijf concurrent en dus belanghebbende?

Wanneer is een bedrijf concurrent en dus belanghebbende?

Op 18 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld over de vraag wanneer een bedrijf nu daadwerkelijk als concurrent moet worden gezien zodat dat bedrijf ook als belanghebbend in een bestuursrechtelijke procedure moet worden aangemerkt. Het betrof een geschil over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een supermarkt in de [...] Lees verder »

Kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid

Kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid

Op 4 april 2014 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland in een kort geding procedure geoordeeld dat de economische crisis kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid die een wijziging van een overeenkomst rechtvaardigt. Een opvallende uitspraak aangezien de vaste lijn in de jurisprudentie is dat de kredietcrisis tot het ondernemersrisico behoort. De zaak Medio 2006 [...] Lees verder »

Onteigeningen bestemmingsplan “Groenzone”: eliminatie recreatieve bestemming

Onteigeningen bestemmingsplan “Groenzone”: eliminatie recreatieve bestemming

Niet alleen het bestemmingsplan voor de Groenzone maar ook de twee eerdere bestemmingsplannen moeten worden geëlimineerd, omdat ten tijde van de vaststelling van die plannen al sprake was van een voldoende concreet plan voor de recreatieve ontwikkeling van de Groenblauwe Slinger. Dat –en meer- oordeelt de rechtbank Rotterdam in de drie vonnissen van 18 juni [...] Lees verder »

Onteigening Gorinchem: rechtbank slaat plank mis met eliminatie van bestemmingsplan voor woningbouw

Onteigening Gorinchem: rechtbank slaat plank mis met eliminatie van bestemmingsplan voor woningbouw

Voor eliminatie van het bestemmingsplan “Hoog Dalem” – dat voorziet in de realisatie van een woongebied – is niet vereist dat het de overheid is die tot realisatie van het plan overgaat. Anderzijds staat de omstandigheid dat de woningbouw in de andere deelgebieden niet door de overheid maar door een samenwerkingsverband respectievelijk door derden is/wordt [...] Lees verder »

Nieuwe beleidsregel nadeelcompensatie: stappenplan voor drempel normaal ondernemersrisico

Nieuwe beleidsregel nadeelcompensatie: stappenplan voor drempel normaal ondernemersrisico

Bij besluit van 10 juni 2014 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de beleidsregel voor nadeelcompensatie gewijzigd. De Minister geeft zo invulling aan het criterium dat alleen nadeel wordt vergoed dat buiten het normaal ondernemersrisico valt. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 De Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 vervangt de bekende Regeling nadeelcompensatie Verkeer [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie voor ondernemers

Nadeelcompensatie voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u schade geleden als gevolg van een maatregel door de overheid, zoals het (tijdelijk) afsluiten van een weg, de uitvoering van een gemeentelijk bouwproject of, het intrekken van een vergunning? Dan heeft u mogelijk aanspraak op een vergoeding op grond van het begrip ‘nadeelcompensatie’. Wanneer nadeelcompensatie? Nadeelcompensatie is een vergoeding voor rechtmatig [...] Lees verder »

Omgevingswet naar Tweede Kamer

Omgevingswet naar Tweede Kamer

Op 17 juni jl. is het Wetsvoorstel Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarnaast heeft de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de verschillende onderdelen van de stelselherziening ontvangen (brief minister d.d. 17 juni 2014). Hierin wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoeringsregelgeving bij dit wetsvoorstel, de [...] Lees verder »

Schijnvertegenwoordiging in geval van een volmacht

Schijnvertegenwoordiging in geval van een volmacht

Vertegenwoordiging op basis van een volmacht kan tot onduidelijkheid leiden. Die onduidelijkheid heeft vaak betrekking op de reikwijdte en het bestaan van de volmacht. Voor derden is namelijk niet altijd kenbaar of de (schijn)gevolmachtigde over een (toereikende) volmacht beschikt. Om die reden kent de wet derdenbescherming toe. Als bijvoorbeeld een volmacht na het sluiten van [...] Lees verder »

Kapitaallasten problematiek ziekenhuizen; afwijzing verzoek om versnelde afschrijving van ziekenhuizen houdt stand

Kapitaallasten problematiek ziekenhuizen; afwijzing verzoek om versnelde afschrijving van ziekenhuizen houdt stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft recent zes uitspraken gedaan in beroepsprocedures die door ziekenhuizen aanhangig zijn gemaakt tegen afwijzende tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op verzoeken om versnelde afschrijving van de (plan- en ontwikkelings)kosten van vastgoed van de ziekenhuizen. Naar het oordeel van het College mocht de NZa in de [...] Lees verder »

Waterdichte voegovergangen als functionele eis in het bestek

Waterdichte voegovergangen als functionele eis in het bestek

Op basis van het bestek dient aannemer rubber voegovergangen aan te brengen ter plaatse van een kunstwerk. Aannemer legt zogenaamde ‘mattenvoegen’ aan van de Firma Algaflex. Na oplevering constateert opdrachtgever dat de voegen niet waterdicht zijn. Opdrachtgever stelt aannemer aansprakelijk omdat uit de productinformatie (de mogelijkheid) van waterdichte voegen volgt. Opdrachtgever stelt dat dit zou [...] Lees verder »

Rijk zegt Protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw (1999) eenzijdig op

Rijk zegt Protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw (1999) eenzijdig op

Op 4 juni 2014 heeft het kabinet in een Kamerbrief haar visie ten aanzien van het langer zelfstandig wonen voor mensen met een zorgbehoefte nader uiteengezet. In deze brief is ook een passage opgenomen over de status van het Protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw uit 1999 (Protocol). De passage blinkt niet uit in helderheid. Volgens een [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie voor de Winterswijkse snackwagen: geen factor 10

Nadeelcompensatie voor de Winterswijkse snackwagen: geen factor 10

Op 4 juni 2014 heeft de Raad van State weer eens duidelijk gemaakt dat in het geval van nadeelcompensatie wegens de intrekking van een opzegbare/intrekbare vergunning geen grond is voor vergoeding van inkomensschade op basis van kapitalisatiefactor 10.  Casus: ontkoppeling intrekking vergunning en toekenning nadeelcompensatie Het betreft de zaak van de Winterswijkse snackwagen. Voor het innemen van [...] Lees verder »

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor woonzorgwoningen

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor woonzorgwoningen

Op 1 januari 2012 is een tweede lid aan artikel 14 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer toegevoegd, wat regelt dat voor de verkrijging van een woning een verlaagd overdrachtsbelasting-tarief van 2% geldt. Voor andere registergoederen dan woningen, geldt nog het tarief van 6%. De Rechtbank Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat een onroerende zaak [...] Lees verder »

Beslaglegger dwingt hypotheekhouder om executie onroerend goed voort te zetten

Beslaglegger dwingt hypotheekhouder om executie onroerend goed voort te zetten

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant heeft op 10 april 2014 een hypotheekhouder (bank) gedwongen om de openbare executieveiling van een aantal onroerende zaken voort te zetten, ondanks het feit dat de hypotheeklast de executieopbrengst zal overstijgen. Het verzoek hiertoe werd gedaan door een beslaglegger. Feiten De feiten lagen als volgt. A heeft een geldvordering op B. [...] Lees verder »

Nadeelcompensatie en de omzetdrempel: motiveringsplicht (einduitspraak Wouwse Tol)

Nadeelcompensatie en de omzetdrempel: motiveringsplicht (einduitspraak Wouwse Tol)

Op 28 mei 2014 heeft de Raad van State opnieuw geoordeeld over het hanteren van een vaste omzetdrempel. In deze einduitspraak over de nadeelcompensatieclaim van het wegrestaurant Wouwse Tol houdt de Raad van State –terecht- vast aan haar eerdere oordeel dat een ondergrens of drempel mag worden gehanteerd voor de beoordeling van de vergoedbaarheid van [...] Lees verder »

Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld, Staat aansprakelijk voor schade

Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld, Staat aansprakelijk voor schade

In een uitspraak van 21 mei 2014 heeft de rechtbank Den Haag de Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking gesteld. Volgens de rechtbank is het verbod op het houden van pelsdieren zonder dat pelsdierhouders hiervoor (afdoende) worden gecompenseerd in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Casus Op 15 januari 2013 is de Wet [...] Lees verder »

Mitigatie of compensatie?

Mitigatie of compensatie?

In de uitspraak van 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gegeven op zogenaamde prejudiciële vragen die de Raad van State heeft gesteld met betrekking tot de wegverbreding van de A2. Het Hof van Justitie volgt de conclusie van de advocaat-generaal en oordeelt kort gezegd dat de door de [...] Lees verder »

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een vergunning die formele rechtskracht heeft gekregen omdat hiertegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend niet betekent dat de gebruiker van die vergunning geen onrechtmatige hinder kan veroorzaken (zie daarvoor bijvoorbeeld het artikel ‘Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht’). In een uitspraak van de voorzieningenrechter [...] Lees verder »

Plaatsen permanente trap in mandelige gang geoorloofd?

Plaatsen permanente trap in mandelige gang geoorloofd?

Gemeenschappelijke eigendom kan op diverse wijzen ontstaan en er kunnen verschillende juridische regimes op van toepassing zijn. Één van de juridische mogelijkheden is mandeligheid. Van mandeligheid is sprake wanneer gemeenschappelijk onroerend goed door de eigenaars van twee (of meer) percelen tot gemeenschappelijk nut van die percelen (“erven”) wordt bestemd (artikel 5:60 BW). Het gebruik dat één [...] Lees verder »

Studiemiddag Effectieve oplossingen voor verjaring bij vastgoed

Studiemiddag Effectieve oplossingen voor verjaring bij vastgoed

[ 24 juni 2014; 13:00 tot 16:30. ] Particulieren die grond in gebruik hebben zonder eigenaar te zijn, of die een gebruiksrecht hebben en niet van plan zijn het gebruik van deze grond te beëindigen, zijn fenomenen waar veel overheidslichamen de afgelopen jaren tegenaan zijn gelopen. In veel gevallen moet er direct actie worden ondernomen. Vaak zal de gebruiker een beroep doen op [...] Lees verder »

26 juni en 18 september 2014: actualiteitencursus Onteigening

26 juni en 18 september 2014: actualiteitencursus Onteigening

[ 26 juni 2014; 13:30 tot 16:30. 18 september 2014; 13:30 tot 16:30. ] Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. De sectie Overheid & Vastgoed organiseert ook dit jaar weer de actualiteitencursus waarin u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen krijgt. Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met [...] Lees verder »

Lease alarmsysteem

Lease alarmsysteem

Veel bedrijven maken gebruik van een alarm- of bewakingssysteem. Soms wordt deze via een leaseconstructie door een financier voorgefinancierd. Maar wat nu te doen als de leverancier tekortschiet in de nakoming van de (bijbehorende) abonnementsovereenkomst? Voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant diende een zaak waarin het voorgaande een rol speelde. Het ging in deze zaak om het volgende. De [...] Lees verder »

Verzamelwoede huurder grond voor ontruiming

Verzamelwoede huurder grond voor ontruiming

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 7 april 2014 een voor woningcorporaties interessante uitspraak gewezen. In deze zaak ging het om een huurder die in zijn gehuurde appartement dermate veel inboedel had verzameld dat daardoor, aldus de woningcorporatie, sprake was van brandgevaar en van een hygiënisch onverantwoorde situatie. De woningcorporatie vorderde in [...] Lees verder »

Schadeloosstelling voor overbouw

Schadeloosstelling voor overbouw

Wanneer gebouwen ten dele op, boven of onder het erf van een ander zijn gebouwd en de eigenaar van een dergelijke overbouw onevenredig veel zwaarder zou worden benadeeld door het wegnemen van die overbouw dan de eigenaar van het naburige erf door het handhaven daarvan, dan kan de eigenaar van de overbouw te allen tijde [...] Lees verder »

Huur van recreatieve bedrijfsruimte

Huur van recreatieve bedrijfsruimte

Het huurrecht kent voor verschillende soorten bedrijfsruimtes, verschillende huurregimes met in meer of mindere mate bescherming van de huurder. Naast de huur van onbebouwd terrein – waarvoor alleen de algemene regels van het huurrecht gelden – zijn dat de zogenaamde 230a-ruimte en 290-bedrijfsruimte. Van 290-bedrijfsruimte is onder meer sprake indien een gebouwde onroerende zaak (of een [...] Lees verder »

Hoe meet je de richtafstand in de VNG-brochure?

Hoe meet je de richtafstand in de VNG-brochure?

De richtafstanden volgens de VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ gelden tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...] Lees verder »

Huurbeding in pandakte mogelijk?

Huurbeding in pandakte mogelijk?

In hypotheekaktes is het mogelijk om een beding op te nemen waaruit volgt dat de het onroerend goed waarop de hypotheek is gevestigd niet zonder toestemming van de hypotheekhouder (vaak de bank) kan worden verhuurd of verpacht. Dit betreft een sterk beding omdat het ook kan worden tegengeworpen aan de huurder die, nadat zo’n beding [...] Lees verder »

Bewijsbeding in algemene huurvoorwaarden

Bewijsbeding in algemene huurvoorwaarden

De kantonrechter Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2014:1434) heeft op 28 februari 2014 ambtshalve geoordeeld over het volgende beding opgenomen in (artikel 9.4 van) de algemene huurvoorwaarden: “Indien de huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder (…) heeft onderverhuurd (…) of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft [...] Lees verder »

Bepaling bewijslastverdeling hoort niet thuis in bestemmingsplan!

Bepaling bewijslastverdeling hoort niet thuis in bestemmingsplan!

Een bepaling die betrekking heeft op de bewijslastverdeling in het kader van de handhaving van het bestemmingsplan hoort niet thuis in een bestemmingsplan. Zie daarvoor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 april 2014. Casus De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat voorziet in een uniforme planologische regeling voor alle verblijfsrecreatieterreinen [...] Lees verder »

Mededelingsplicht over kabels en leidingen in naastgelegen perceel

Mededelingsplicht over kabels en leidingen in naastgelegen perceel

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2014 geoordeeld dat verkoper een koper moet informeren over eventueel bij haar bekende concrete en specifieke problemen (i.c. verlegging en kwetsbaarheid) over kabels en leidingen in het naastgelegen perceel dat geen onderdeel uitmaakt van het verkochte. De feiten Na de inschrijving door de notaris van de koopovereenkomst voor percelen grond [...] Lees verder »

Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen

Wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 24 april 2014 het wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen. Wat is de PAS? De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een Nederlands pakket maatregelen met als doel om de vastgelopen vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 weer vlot te trekken. Natura 2000 is het Europese beleid om de biodiversiteit in [...] Lees verder »

Lezing Subsidietenders: een verdieping

Lezing Subsidietenders: een verdieping

[ 21 oktober 2013; 15:00 tot 17:00. 15:00 tot 17:00. 15:00 tot 17:00. ] Op 27 februari 2014 is door Maarten Baneke, Eric Janssen en Joris Bax de lezing “Tenderen van subsidies” gehouden. Aan deze lezing wordt op veler verzoek komend najaar een vervolg gegeven. Op dinsdag 21 oktober 2014 zal daarom de lezing Tenderen van Subsidies: een verdieping worden gegeven. De hoofdthema’s van de lezing zijn: Subsidies en inkoopopdrachten: de [...] Lees verder »

Bedenktijd ook voor verhuurde woning

Bedenktijd ook voor verhuurde woning

Op grond van artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de particuliere koper van een tot bewoning bestemde onroerende zaak 3 dagen bedenktijd na ontvangst van een door koper en verkoper ondertekend exemplaar van de koopovereenkomst. In de casus die voorlag bij Hof Arnhem-Leeuwarden van 26 november 2013 was verkoper van mening dat de koper [...] Lees verder »

Onteigening Haarlemmermeer: planologische grondslag

Onteigening Haarlemmermeer: planologische grondslag

Op gronden met de bestemming Recreatie moet de hoofdentree van het Park Zwanenburg worden aangelegd. Past deze toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer wel binnen de bestemming? Zo niet, dan is onteigening voor dat werk immers niet mogelijk. O.a. hierover oordeelde de Kroon in het Koninklijk Besluit van 2 april 2014 (gemeente Haarlemmermeer, nr. 2014000665). Feiten Het Bureau Beheer [...] Lees verder »

Wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 15 april 2014 het wetsvoorstel inzake executoriale veilingen aangenomen. Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden aangenomen alvorens de wijzigingen in werking kunnen treden. Internet Zoals gemeld in de Memorie van Toelichting is het wetsvoorstel bedoeld om veilingen transparanter en voor een breder publiek toegankelijk te maken, zodat de [...] Lees verder »

De onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst?

De onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst die geregeld is in artikel 7:900 BW. Met een vaststellingsovereenkomst proberen partijen zekerheid te verkrijgen ten aanzien van feiten en omstandigheden waarover getwist werd of onzekerheid bestond. Daarmee wordt beoogd een geschil te beëindigen of te voorkomen. In het vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 26 februari 2014 (NJF [...] Lees verder »

Nieuwe app voor juridische kennisdeling op internationaal niveau

Nieuwe app voor juridische kennisdeling op internationaal niveau

Dirkzwager deelt al jaren actief en pro-actief juridische kennis. O.a. via de Nederlandstalige kennispagina’s en via de app KennisBoek. Speciaal voor bedrijven die zaken doen met internationale ondernemingen lanceert Dirkzwager in samenwerking met de internationale alliantie van advocatenkantoren in Europa, Trans-European Law Firms Alliance (TELFA) nu ook de eerste internationale, juridische kennisapp Global Law. Deze [...] Lees verder »

Hoe breek je een contract open?

Hoe breek je een contract open?

Geregeld komt de vraag aan de orde of en zo ja hoe een partij tussentijds uit een contract kan stappen. Meer in het bijzonder of bijvoorbeeld de grote wetgevingsoperaties (zorg/wonen) reden kunnen zijn contractuele verplichtingen te beëindigen of te wijzigen. Soms voorziet een contract daarin door tussentijdse opzeggingsmogelijkheden. Tussentijdse beëindiging kan ook in beeld komen [...] Lees verder »

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

De gemeente heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin voor haar een inspanningsverplichting is opgenomen tot bedrijfsverplaatsing. Heeft de gemeente zichzelf hiermee ‘vastgelegd’ in het kader van het minnelijk overleg? Moet de gemeenteraad een verzoekbesluit tot onteigening inhoudelijk behandelen om te voldoen aan het vereiste van zorgvuldige besluitvorming? Beide vragen zijn door de Kroon ontkennend beantwoord in [...] Lees verder »

Doorzetten executie misbruik van recht?

Doorzetten executie misbruik van recht?

Casus Onder omstandigheden kan bij het doorzetten van een executie sprake zijn van misbruik van recht. Een voorbeeld: A heeft een vordering van € 10.000,– op B. B betaalt niet en A start een procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter wijst de vordering toe en hiermede verkrijgt A een executoriale titel voor zijn vordering (de rechterlijke [...] Lees verder »

Onteigening: schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid

Onteigening: schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid

Op 28 maart 2014 heeft de Hoge Raad zich in een onteigeningsarrest uitgelaten over de maatstaven voor de beoordeling van een vordering tot opheffing van een erfdienstbaarheid. Deze maatstaven zijn beperkter dan de algemene belangenafweging die in de lagere rechtspraak wel werd toegepast. Titelzuiverende onteigening Op vordering van de gemeente De Bilt waren twee percelen onteigend die [...] Lees verder »

Zijn opbrengsten van vastgoedtransacties resultaat uit overige werkzaamheden?

Zijn opbrengsten van vastgoedtransacties resultaat uit overige werkzaamheden?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de opbrengsten die een voormalig slager door vastgoedtransacties behaalde geen resultaat uit overige werkzaamheden waren en dus niet belast behoren te worden in box 1. Er was naar het oordeel van het hof onvoldoende gebleken van bijzondere kennis die de handelaar inzette en ook was niet aannemelijk geworden dat de [...] Lees verder »

Onteigening: ook zonder complex kan sprake zijn van verwachtingswaarde

Onteigening: ook zonder complex kan sprake zijn van verwachtingswaarde

Na eliminatie van de plannen voor een weg hoopt de onteigende op een hogere dan de (meestal agrarische) gebruikswaarde, op basis van de verwachting dat de onteigende grond –de plannen voor de weg weggedacht- een lucratievere bestemming zou hebben gekregen. Dat geldt ook als het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex, aldus de Hoge [...] Lees verder »

24 april 2014 Presentatie “Hoe win ik een aanbesteding?” tijdens Open Coffee Bouw

24 april 2014 Presentatie “Hoe win ik een aanbesteding?” tijdens Open Coffee Bouw

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een keynote speech op de 8ste Open Coffee Bouw. Gedurende een half uur zal Tony van Wijk een inleiding verzorgen over het thema “Hoe win ik een aanbesteding?” In zijn keynote geeft hij zowel opdrachtgevers als pitchende partijen, tips en tricks omtrent de nieuwe aanbestedingsregels. Aansluitend zal Tony deelnemen aan [...] Lees verder »

Huurder of bewindvoerder dagvaarden? Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen.

Huurder of bewindvoerder dagvaarden? Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen.

In mijn eerdere artikel verwees ik naar de verwarrende rechtspraak en de door de rechtbank Gelderland gestelde prejudiciele vragen over het dagvaarden van de onder bewind gestelde huurder of de bewindvoerder. De Hoge Raad heeft deze vragen inmiddels beantwoord in haar arrest van 7 maart 2014. De vragen en beantwoording 1.Kan de bewindvoerder (ex art. 1:431 BW) [...] Lees verder »

Constructie omzeilen 13e penning geoorloofd

Constructie omzeilen 13e penning geoorloofd

Mijn collega, Walter Jansen, heeft op 8 augustus een artikel geschreven over de constructie van uitgifte in erfpacht en overdracht van slechts de economische eigendom ter voorkoming van verschuldigdheid van de 13e penning. Volgens de rechtbank Utrecht leverde deze constructie geen misbruik van recht op. De rechthebbende van de 13e penning was het niet eens met [...] Lees verder »

Wet voorkeursrecht gemeenten en de doorlopende vestigingsgrondslagen

Wet voorkeursrecht gemeenten en de doorlopende vestigingsgrondslagen

Al weer geruime tijd geleden is de Wet voorkeursrecht gemeenten ingrijpend gewijzigd. Uit de op 24 maart 2013 gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam is goed op te maken dat ook de grondeigenaren de opvolgende wetswijzingen goed moeten volgen. Feiten Het stadsdeel centrum van Amsterdam wil het aantal prostitutiepanden terugbrengen. De raamprostitutie draagt fors bij aan [...] Lees verder »

Splitsingstekening bij splitsingsakte

Splitsingstekening bij splitsingsakte

In navolging op de uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 28 januari 2011 heeft de HR op 1 november 2013 (nr. 12/04137 (HR: 2013:1078) wederom een uitspraak gedaan over de betekenis die aan een splitsingsakte en een splitsingstekening moet worden toegekend. Dit maal betrof het de volgende: Casus Tussen X c.s. en de Vereniging van eigenaars [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen