Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Bestuur: benoeming en onverenigbare functies Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Herzieningswet’) aangenomen. Naar aanleiding van de voorstellen in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het Kabinet Rutte II met betrekking tot woningcorporaties en het rapport van de commissie Hoekstra over het toezicht op woningcorporaties, heeft de minister het [...] Lees verder »

Na verplicht reservefonds nu ook wettelijk minimum reserveringsplicht?

Na verplicht reservefonds nu ook wettelijk minimum reserveringsplicht?

Sinds 2008 zijn VvE’s bij wet verplicht te reserveren voor groot onderhoud (artikel 5:126 BW). Bij de invoering van die wettelijke plicht is niet vastgelegd hoeveel een VvE (op jaarbasis) dient te reserveren. De wetgeving heeft niet tot het gewenste resultaat – financieel gezonde VvE’s – geleid en daarom is minister Blok (wonen) voornemens eigenaren [...] Lees verder »

Eerste toepassing art. 80a RO in onteigeningszaak

Eerste toepassing art. 80a RO in onteigeningszaak

Op 9 januari heeft de Hoge Raad, voor zover wij hebben kunnen vaststellen voor de eerste keer, art. 80a RO toegepast in een onteigeningszaak. Hierdoor wordt de vertragende werking van een (kansloos) cassatieberoep in een onteigeningszaak sterk beperkt. Feiten De gemeente Oosterhout heeft, om het bestemmingsplan “De Contreie” en het uitwerkingsplan “De Contreie uitwerkingsplan I” te kunnen [...] Lees verder »

Onjuist advies bank bij renteswap

Onjuist advies bank bij renteswap

Over onjuiste advisering in het kader van renteswaps is veel te doen. Onlangs heeft ‘financieel activist’ Lakeman ABN AMRO gedagvaard vanwege de verkoop van – naar zijn zeggen – ondeugdelijke renteswaps aan MKB’ers. Dit is geen geïsoleerd incident. De rechtbank Amsterdam heeft zich recentelijk tevens gebogen over een renteswapkwestie (Rechtbank Amsterdam 1 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:6594, [...] Lees verder »

Onteigening: geen eliminatie bestemmingsplan Leidsche Rijn Park

Onteigening: geen eliminatie bestemmingsplan Leidsche Rijn Park

Op 17 december 2014 heeft de rechtbank Midden Nederland een interessant vonnis gewezen waarin onder andere de vraag aan de orde komt of het bestemmingsplan Leidsche Rijn Park moet worden geëlimineerd. Verder geeft het vonnis een helder antwoord op een aantal door gedaagden opgeworpen procedurevragen. Feiten Bij vonnis van 29 juni 2011 heeft de rechtbank Utrecht (nu [...] Lees verder »

Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 26 februari 2015

Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 26 februari 2015

[ 26 februari 2015; 13:45 tot 16:30. ] De nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen zijn van kracht geworden en dienen in Nederland voor 18 april 2016 te zijn geïmplementeerd. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft meer dan 100 klachten ontvangen waarvan er rond de 50 inhoudelijk zijn afgedaan met een (gepubliceerd) advies. Verder is er weer de nodige rechtspraak over onder andere de motiveringsverplichting bij het [...] Lees verder »

Huur en Wmo: verhuurders zijn de klos

Huur en Wmo: verhuurders zijn de klos

Op 18 juli 2014 is artikel 2.3.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) in werking getreden. Dit artikel kan grote gevolgen hebben voor verhuurders. Zo is een huurder op grond van artikel 2.3.7 lid 1 Wmo bevoegd om zonder toestemming van de eigenaar-verhuurder een woningaanpassing aan te brengen indien het college van burgemeester en wethouders [...] Lees verder »

Onteigening: geen eliminatie recreatieve bestemming, wel overgangsrecht?

Onteigening: geen eliminatie recreatieve bestemming, wel overgangsrecht?

Op 3 december 2014 heeft de rechtbank Den Haag een interessante uitspraak gedaan over de onteigeningsschadeloosstelling voor een “licht hellende dijkweide”. De hamvraag was of de opvolgende recreatieve bestemmingen moesten worden geëlimineerd en of er dan plaats zou zijn voor een glastuinbouwbestemming. Feiten In 2013 was een rechthoekige licht hellende “dijkweide” onteigend. Het onteigende van bijna 2 [...] Lees verder »

Onteigening derde spoor Zevenaar-Duitse grens: nog geen onherroepelijk tracébesluit

Onteigening derde spoor Zevenaar-Duitse grens: nog geen onherroepelijk tracébesluit

Op 26 november 2014 heeft de Kroon besloten tot aanwijzing ter onteigening van percelen grond, voor de realisatie van het project Derde spoor Zevenaar-Duitse grens. De planologische grondslag is het gelijknamige Tracébesluit. Dit is echter nog niet onherroepelijk… Één van de betrokken grondeigenaren voerde dan ook aan dat het, gelet op het verloop van de [...] Lees verder »

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Sinds 13 december 2014 gelden nieuwe etiketteringsvoorschiften voor levensmiddelen.  In een eBook gaan Mascha Timpert-de Vries (van de Arnhemse de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering) en Charlotte Raaimakers (van de Nijmeegse sectie Overheid & Vastgoed) in op de nieuwe Voedselinformatie-Verordening, het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen. In het eBook wordt onder [...] Lees verder »

Is een cateringcontract óók een huurovereenkomst?

Is een cateringcontract óók een huurovereenkomst?

Door grote(re) bedrijven en de overheid worden de cateringdiensten in hun (bedrijfs)gebouwen vaak uitbesteed aan een cateringbedrijf. Het cateringbedrijf zal daarbij veelal ook een ruimte ter beschikking krijgen waarin en van waaruit zij haar werkzaamheden kan verrichten. In een zaak die tussen een cateringbedrijf en de Staat speelde voor Rechtbank Midden-Nederland kwam de vraag aan [...] Lees verder »

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 op het gebied van Wonen

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 op het gebied van Wonen

De Rijksoverheid heeft op 23 december 2014 de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2015 op het gebied van koop, huur en bouwen gepubliceerd: Koop: Voor restschulden die tussen 29 oktober en 31 december 2017 zijn ontstaan, geldt dat de rente over de financiering daarvan tot maximaal 15 jaarvoor de inkomstenbelasting aftrekbaar is. Dat was 10 jaar. Restschulden [...] Lees verder »

Vuurwerkverbod geldt niet!

Vuurwerkverbod geldt niet!

Afgelopen vrijdag heeft de voorzieningenrechter het besluit van het college van burgemeester en wethouders, waarbij een vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum is opgelegd, geschorst (ECLI:NL:RBMNE:2014:6907). Dit betekent dat het vuurwerkverbod dus niet geldt. Casus Het college van burgemeester en wethouders wilde een vuurwerkverbod voor een winkel- en uitgaansgebied instellen tijdens de jaarwisseling. Daarom heeft het college [...] Lees verder »

Onteigening UIthoorn: geen overleg met huurder

Onteigening UIthoorn: geen overleg met huurder

Op 14 november 2014 heeft de Kroon besloten tot aanwijzing ter onteigening van percelen grond met daarop twee woonhuizen, een voormalige smederij, een bedrijfspand en twee garages/opslagruimten. Het bedrijfspand was in 2013 verhuurd. Dit was niet aan de gemeente bekend, en er was dus ook geen minnelijk overleg met de huurder geweest. In het onderzoek was [...] Lees verder »

Onteigeningsplan ontpoldering Hedwigepolder: omvangrijk KB belangrijke stap naar ontpoldering

Onteigeningsplan ontpoldering Hedwigepolder: omvangrijk KB belangrijke stap naar ontpoldering

De ontpoldering van de Hedwigepolder is weer een stap dichterbij gekomen met de aanwijzing door de Kroon van de gronden die voor de realisering van het Rijksinpassingsplan Hetogin Hedwigepolder nodig zijn. Zoals viel te verwachten heeft de betrokken grondeigenaar zich niet zonder slag of stoot bij de onteigening neergelegd; de uitgebreide zienswijze heeft geleid tot [...] Lees verder »

De uiterlijke feiten voor verjaring

De uiterlijke feiten voor verjaring

Op 22 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant twee uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, die een verschillende uitkomst hadden. In de eerste zaak oordeelde de rechtbank dat een bewoner, die een stuk gemeentegrond bij zijn erf had getrokken, geen eigenaar van de grond is geworden door verjaring. In de tweede zaak oordeelde de rechtbank dat [...] Lees verder »

Vergoeding planschade via de civiele rechter?

Vergoeding planschade via de civiele rechter?

In geval van schade als gevolg van de vaststelling van een “nieuw” bestemmingsplan kan op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) een verzoek om planschade worden ingediend. Om dergelijke schade vergoed te krijgen is dat de aangewezen weg. In een zaak die diende bij de rechtbank Overijssel (uitspraak d.d. 19 maart 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:1544) [...] Lees verder »

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Tweede Kamer stemt in met novelle  De Tweede Kamer heeft op 11 december 2014 het wetsvoorstel tot wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Novelle’) met algemene stemmen aangenomen. Derde nota van wijziging Nadat de Novelle op 19 juni 2014 aan de Tweede Kamer was aangeboden, is de Minister nog met diverse wijzigingen op de Novelle gekomen. De [...] Lees verder »

Herziening Woningwet: WNT-aspecten

Herziening Woningwet: WNT-aspecten

De voornemens om het functioneren van het corporatiestelsel te verbeteren buitelen over elkaar heen. Mijn kantoorgenoot Marieke van Dongen schreef een kernachtig blog over het wetsvoorstel tot wijziging van de woningwet (herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, kamerstukken 32 769) dat op 5 juli 2012 is aangenomen door de Tweede Kamer en nu op de agenda bij [...] Lees verder »

Weer uitspraak over verlaagd overdrachtsbelastingtarief

Weer uitspraak over verlaagd overdrachtsbelastingtarief

In vervolg op mijn eerdere artikelen (verlaagd overdrachtsbelasting) over de verlaging van overdrachtsbelasting voor woningen, behandel ik in dit artikel de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 30 oktober jl. (nr AWB 13/7430 RBZWB:2014:7471). De casus is als volgt: X is eigenaar van een onroerende zaak, die op grond van het bestemmingsplan de bestemming heeft als “agrarisch [...] Lees verder »

Onteigeningsplan Reevediep

Onteigeningsplan Reevediep

Bij besluit van 27 oktober 2014, nr. 2014002043 heeft de Kroon een aantal onroerende zaken ter onteigening aangewezen voor de aanleg van het Reevediep. Dit terwijl de planologische plannen voor de aanleg van het Reevediep nog niet onherroepelijk zijn. Kan dit zomaar en worden rechthebbenden wel voldoende beschermd? Feiten Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta ziet [...] Lees verder »

Onteigening Welsumerwaarden: (geen) zelfrealisatie in de uiterwaard, en: wie overlegt met de pachter?

Onteigening Welsumerwaarden: (geen) zelfrealisatie in de uiterwaard, en: wie overlegt met de pachter?

Op verzoek van het Bureau Beheer Landbouwgronden heeft de Kroon onroerende zaken ter onteigening aangewezen. De te onteigenen percelen zijn nodig voor het realiseren van een bestemmingsplan voor de uiterwaarden van de gemeente Olst-Wijhe. Naast een waterstandsverlaging worden ook recreatieve routes aangelegd of verbeterd. Dit alles binnen de bestemmingen Natuur en Water en de dubbelbestemmingen [...] Lees verder »

Eindrapport parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Eindrapport parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Op 30 oktober jl. heeft de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties haar eindrapport ‘Ver van huis’ gepresenteerd. De conclusies van de commissie zijn niet mals. Uit casusonderzoek van de commissie komt naar voren dat er sprake is ‘(…) van wanbestuur, bestuurscrisis of ernstig financieel mismanagement, soms ook in combinatie. In opvallend veel gevallen is er ook sprake [...] Lees verder »

Verlaagd overdrachtsbelasting tarief voor woningen gebruikt als schoolgebouw

Verlaagd overdrachtsbelasting tarief voor woningen gebruikt als schoolgebouw

Zoals in het artikel “verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor woonzorgwoningen” omschreven, geldt het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% alleen voor onroerende zaken die op het moment van levering naar hun aard zijn bestemd voor bewoning. De rechtbank Zeeland West-Brabant kreeg onlangs de navolgende zaak voorgelegd. De gemeente laat 4 woningen bouwen, die ook een woonbestemming krijgen. [...] Lees verder »

Experimenteren met het omgevingsplan

Experimenteren met het omgevingsplan

Enige tijd geleden is het door de inwerkingtreding van de 7e tranche van de Crisis- en herstelwet (Chw) juridisch mogelijk gemaakt om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op experimentele basis omgevingsplannen vast te stellen. Voor een negental gemeenten (Almere, Assen, Culemborg, Den Haag, Enschede, Muiden, Weesp, Zaanstad en Zeewolde) zijn destijds gebieden aangemeld om [...] Lees verder »

Onteigening gemeente Westland: belangrijk arrest over vergoeding onrendabele top!

Onteigening gemeente Westland: belangrijk arrest over vergoeding onrendabele top!

Op 21 november 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de onrendabele top bij onteigening. De kosten van aanpassing van een vervangend object moeten, voor zover zij de marktwaarde daarvan niet verhogen en in die zin ‘onrendabel’ zijn, als vermogensschade –integraal- worden vergoed. Casus In 2011 waren percelen onteigend waarop zich kassen bevonden waarin [...] Lees verder »

Seminar Actualiteiten Bouwrecht, 3 december 2014

Seminar Actualiteiten Bouwrecht, 3 december 2014

[ 3 december 2014; 14:15 tot 16:30. ] Uitnodiging seminar Bouwrecht In de bouwpraktijk lijken allerhande problemen eerder regel dan uitzondering. Werken waarvan de bouwtijd wordt overschreden, gebreken die na oplevering worden geconstateerd en onverwacht meerwerk. Deze en andere onderwerpen komen uiteraard ook terug in de bouwrechtelijke jurisprudentie van zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw als de overheidsrechter. In dit actualiteitenseminar loodsen bouwrechtspecialisten [...] Lees verder »

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Waarom een nieuwe Woningwet?  Veranderingen Er is de afgelopen decennia nogal wat veranderd in corporatieland. Er hebben structurele wijzigingen plaatsgevonden in de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen het Rijk, de gemeenten en de toegelaten instellingen op het gebied van de volkshuisvesting, hetgeen heeft geleid tot discussies over de verhoudingen tussen toegelaten instellingen en de overheden en het [...] Lees verder »

Rechtbank Den Haag kwalificeert bodemverontreiniging die zich naar naburige percelen verspreidt als onrechtmatige hinder

Rechtbank Den Haag kwalificeert bodemverontreiniging die zich naar naburige percelen verspreidt als onrechtmatige hinder

Op 15 januari 2014 heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat de eigenaar van een verontreinigd perceel tekort is geschoten in zijn zorgplicht jegens de eigenaar van enkele buurpercelen, omdat hij geen maatregelen heeft genomen ter voorkoming van verspreiding van de verontreiniging. De rechtbank kwalificeerde de bodemverontreiniging, die zich via het (middeldiepe) grondwater naar de [...] Lees verder »

Burgemeester mag bij vergunning voor intocht Sint geen oordeel vellen over Zwarte Piet

Burgemeester mag bij vergunning voor intocht Sint geen oordeel vellen over Zwarte Piet

Is Zwarte Piet een bedreiging voor de openbare orde? Was het terecht dat een aantal appellanten over het discriminerende karakter van Zwarte Piet morde? De Zwarte Pietendiscussie zorgde al maanden voor veel commotie en bij sommigen al voor verveling. Vlak voor de intocht is er nu een heldere uitspraak van de Afdeling. De vraag is of daarmee een einde [...] Lees verder »

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor huurder bedrijfsruimte?

Onteigening: volledige schadeloosstelling voor huurder bedrijfsruimte?

In een arrest van 7 november 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de onteigeningsschadeloosstelling voor huurders van bedrijfsruimte. In deze zaak had de huurder het gehuurde in gebruik gegeven aan een vennootschap onder firma(vof) waarin hij samen met een medevennoot een restaurant voerde. Het gehuurde was niet ingebracht in de vof [...] Lees verder »

Onteigening: hypotheekhouder belanghebbende in administratieve fase?

Onteigening: hypotheekhouder belanghebbende in administratieve fase?

In augustus 2014 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over de vraag of een hypotheekhouder een belanghebbende is aan wie het ontwerpbesluit moet worden toegezonden. Een onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen (elk voorafgegaan door serieus minnelijk overleg). In de (bestuursrechtelijke) administratieve fase beslist de Kroon of een bepaalde onroerende zaak ter onteigening wordt aangewezen. In de [...] Lees verder »

Onteigening: recht op een uitspraak door rechters die bij behandeling ter zitting aanwezig waren!

Onteigening: recht op een uitspraak door rechters die bij behandeling ter zitting aanwezig waren!

In een arrest van 31 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op een mondelinge behandeling in civiele zaken. Uit het (onteigenings)arrest blijkt dat het recht op een mondelinge behandeling van een zaak zo ver gaat dat partijen recht hebben op een uitspraak die wordt gewezen door de rechter(s) [...] Lees verder »

Onderverhuur aan toeristen leidt tot ontruiming van huurder

Onderverhuur aan toeristen leidt tot ontruiming van huurder

Amsterdam is een populaire bestemming voor toeristen. Ondernemers in en rondom onze hoofdstad pikken graag een graantje mee van de bestedende toerist. Maar ook ‘gewone’ burgers ontdekken steeds meer manieren om hun inkomen aan te vullen, bijvoorbeeld door verhuur van een kamer aan toeristen via websites als Airbnb. De burger die overweegt om (gedeeltes van) zijn [...] Lees verder »

Onteigening Baarle Nassau: grenzeloos onteigenen

Onteigening Baarle Nassau: grenzeloos onteigenen

Mag de overheid onteigenen voor een weg die gaat doodlopen in België? Wanneer moet men een aanbod doen aan een huurder? Kunt u bij de Kroon een –succesvol- beroep doen op het gelijkheidsbeginsel? Over al deze vragen heeft de Kroon zich uitgelaten in het interessante Koninklijk Besluit van 1 september 2014 (nr. 2014001589). Feiten Provinciale staten van [...] Lees verder »

Actualiteitenmiddag ‘Scheiden van Wonen en Zorg’

Actualiteitenmiddag ‘Scheiden van Wonen en Zorg’

[ 5 november 2014; 14:30 tot 17:15. ] Op woensdag 5 november a.s. organiseren AS-Vastgoed B.V. en Dirkzwager advocaten & notarissen de actualiteitenmiddag ‘Scheiden van Wonen en Zorg’. De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Dirkzwager, Velperweg 1 te Arnhem. Tijdens deze actualiteitenmiddag zullen zowel de juridische als de procesmatige aspecten van Scheiden van Wonen en Zorg aan de orde komen. Voor wie? Zorginstellingen, woningcorporaties [...] Lees verder »

Service- en onderhoudskosten vakantiepark

Service- en onderhoudskosten vakantiepark

Bezitters van een woning op een vakantiepark hebben náást het gebruik van die woning, meestal ook het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen (vb. poort, hek, wegen en verlichting) op het vakantiepark. Daarnaast is het mogelijk dat voor het hele vakantiepark één aansluiting is op nuts-voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit. Een mogelijkheid om de eigenaar [...] Lees verder »

Opzegging lidmaatschap coöperatieve vereniging

Opzegging lidmaatschap coöperatieve vereniging

Uitgezonder de VVE bij appartementsrechten, kan niemand tegen zijn zin verplicht worden om lid te blijven van een vereniging. Ook niet indien de vereniging een coöperatieve vereniging is die ten behoeve van haar leden (de eigenaren van vakantiebungalows) een bedrijf uitoefent in de vorm van een vakantiepark.  Een lid kan  het lidmaatschap opzeggen. Aan die [...] Lees verder »

02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

02-12-2014 Seminar Inkoop van IT-systemen door overheden – wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

Op dinsdag 2 december organiseert Dirkzwager een seminar “Inkoop IT en overheid”. Dit seminar wordt verzorgd door Tony van Wijk, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, en Ernst-Jan van de Pas, gespecialiseerd in het intellectuele eigendom en IT-recht. Bij de aankoop van nieuwe IT systemen door overheden komt nogal wat kijken. Vaak gaat het om omvangrijke en kostbare projecten [...] Lees verder »

ACM terughoudend in toepassing gedoogplicht Telecommunicatiewet

ACM terughoudend in toepassing gedoogplicht Telecommunicatiewet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in een besluit van 21 augustus 2014 geoordeeld dat op woningcorporatie Ymere geen plicht rust om in of aan haar gebouw de aanleg van glasvezelkabels te gedogen. Op grond van artikel 5.2 van de Telecommunicatiewet (Tw) kan een telecomprovider die plicht aan een gebouweigenaar opleggen. Aan de voorwaarden [...] Lees verder »

Verhuurder start concurrente supermarkt naast eigen huurder. Wanprestatie?

Verhuurder start concurrente supermarkt naast eigen huurder. Wanprestatie?

Op 15 juli 2014 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, sector kanton, locatie Alkmaar, een vonnis gewezen tussen een verhuurder en een huurder omtrent het navolgende. Jumbo huurt van eigenaar Deen Vastgoed Beleggingen een winkelruimte waarin Jumbo een grote supermarkt exploiteert. De supermarkt was de enige supermarkt in de desbetreffende plaats. Op een gegeven moment is [...] Lees verder »

Waarschuwingsplicht bij aanbesteding van werken

Waarschuwingsplicht bij aanbesteding van werken

Ook tijdens een aanbestedingsprocedure hebben aannemers de verplichting te waarschuwen voor onjuistheden in documenten van de opdrachtgever. Zo oordelen de rechtbank en het gerechtshof te Amsterdam. Die waarschuwing is echter pas dan verplicht als de aannemer de onjuistheden kende of behoorde te kennen. Het gegunde werk De gemeente Amsterdam heeft in 2007 een aanbestedingsprocedure gehouden voor het [...] Lees verder »

Let op de ladder voor duurzame verstedelijking!

Let op de ladder voor duurzame verstedelijking!

Bestemmingsplannen moeten sinds 1 oktober 2012 worden gemotiveerd aan de hand van de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. In de praktijk heeft de ladder al tot aardig wat verwarring geleid. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag hoe de verschillende treden uit de ladder moeten worden geïnterpreteerd. De ladder is dan ook een populair onderwerp in [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27 Houten-Hooipolder. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27 Houten-Hooipolder. Waar heeft u recht op?

De A27 wordt tussen Houten en knooppunt Hooipolder verbreed. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten [...] Lees verder »

Seminar ‘Actualiteiten Bouwrecht’, woensdag 3 december 2014

Seminar ‘Actualiteiten Bouwrecht’, woensdag 3 december 2014

[ 3 december 2014; ] In de bouwpraktijk lijken allerhande problemen eerder regel dan uitzondering. Werken waarvan de bouwtijd wordt overschreden, gebreken die na oplevering worden geconstateerd en onverwacht meerwerk. Deze en andere onderwerpen komen uiteraard ook terug in de bouwrechtelijke jurisprudentie van zowel de Raad van Arbitrage voor de Bouw als de overheidsrechter. In dit actualiteitenseminar loodsen bouwrechtspecialisten van Dirkzwager [...] Lees verder »

De bank zegt kredietrelatie op: mag dat zomaar?

De bank zegt kredietrelatie op: mag dat zomaar?

Banken verstrekken bedrijven kredietfaciliteiten vaak in de vorm een rekening-courantverhouding.  Het verkrijgen van een krediet is vandaag te dag geen sinecure.  Het opzeggen van krediet door de bank daarentegen lijkt doodeenvoudig. Neem bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van een bedrijfskrediet van een willekeurige (grote) Nederlandse bank: “Zowel de Kredietnemer als [bank] kunnen het Krediet in de [...] Lees verder »

Nieuwe aanbesteding politievoertuigen wegens (schijn) integriteitsproblemen

Nieuwe aanbesteding politievoertuigen wegens (schijn) integriteitsproblemen

Minister Opstelten heeft in zijn brief van 19 september jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat er een nieuwe aanbesteding moet worden gestart voor de levering van politievoertuigen. Reden hiervan is dat aan de vorige aanbesteding in ieder geval de schijn van integriteitsschending kleeft. Hoewel het onderzoek van het OM nog loopt moet er vóór 1 [...] Lees verder »

Geldt de cultuurgrondvrijstelling ook bij het bedrijfsmatig houden van paarden?

Geldt de cultuurgrondvrijstelling ook bij het bedrijfsmatig houden van paarden?

Op 29 juli 2014 oordeelde de rechtbank Gelderland dat de cultuurgrondvrijstelling van toepassing is op weilanden die gebruikt worden voor het bedrijfsmatig houden van paarden. Toepasselijkheid van de cultuurgrondvrijstelling betekent dat de waarde van de grond buiten aanmerking wordt gelaten bij de WOZ-waardering. Een jaar eerder, op 22 mei 2013, had het Hof Arnhem-Leeuwarden in [...] Lees verder »

In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

Met ingang van 12 september 2014 is het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 en de A1 rondom knooppunt Eemnes ter inzage gelegd. Het Tracébesluit is het besluit van de Rijksoverheid, dat voorziet in de benodigde besluitvorming voor de verbreding van de A27/A1 rondom knooppunt Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden? Verbreding A27/A1 Eemnes Rijkswaterstaat gaat de [...] Lees verder »

Rechter Overijssel kwalificeert ingrijpende wijzigingen woningmarkt als onvoorziene omstandigheid die noopt tot wijziging koopovereenkomst

Rechter Overijssel kwalificeert ingrijpende wijzigingen woningmarkt als onvoorziene omstandigheid die noopt tot wijziging koopovereenkomst

Er verschijnen steeds vaker uitspraken over de vraag of de financiële en economische crisis heeft te gelden als een onvoorziene omstandigheid. Drie recente uitspraken betreffen die van de rechtbank Noord-Nederland van 4 april 2014, de rechtbank Midden-Nederland van 11 september 2013 en de rechtbank Overijssel van 18 juni 2014. In een eerder artikel is ingegaan [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27/A1 bij Eemnes. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A27/A1 bij Eemnes. Waar heeft u recht op?

De A27/A1 Utrecht Noord – Bunschoten Spakenburg wordt verbreed gezamenlijk met het knooppunt Eemnes. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze [...] Lees verder »

Zorgplicht banken bij renteswaps

Zorgplicht banken bij renteswaps

Banken hebben een bijzondere zorgplicht ten opzichte van (particuliere) cliënten. Aan deze zorgplicht werd recentelijk toepassing gegeven in renteswapzaken. Een voorbeeld daarvan is de (tussen)uitspraak van het Hof Den Bosch van 15 april 2014, waarin het Hof heeft geoordeeld dat ABN AMRO, in het kader van de op haar rustende zorgplicht, haar niet-professionele, niet particuliere [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de verbreding A2 ‘t Vonderen – Kerensheide. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de verbreding A2 ‘t Vonderen – Kerensheide. Waar heeft u recht op?

De A2 wordt verbreed tussen de knooppunten ‘t Vonderen en Kerensheide. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de dijkverbetering Fort Everdingen – Ravenswaaij. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de dijkverbetering Fort Everdingen – Ravenswaaij. Waar heeft u recht op?

De zuidelijke dijk langs de Lek en de Neder-Rijn wordt verbeterd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Mogelijk heeft de overheid uw grond nodig, wil de overheid een duldplicht of gedoogplicht opleggen of verwacht u hinder door (de werkzaamheden voor) de verbetering van de dijk. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de verbreding A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de verbreding A1 Apeldoorn-Zuid – Beekbergen. Waar heeft u recht op?

De A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen wordt verbreed en de aansluitingen op de A50 bij knooppunt Beekbergen ook. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A1 bij Hoevelaken. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de A1 bij Hoevelaken. Waar heeft u recht op?

De A1 Bunschoten – Hoevelaken wordt verbreed en knooppunt Hoevelaken in de toekomst ook. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de verbrede snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze [...] Lees verder »

Schade als gevolg van de doortrekking van de A15. Waar heeft u recht op?

Schade als gevolg van de doortrekking van de A15. Waar heeft u recht op?

De A15 zal worden doorgetrokken. Mogelijk heeft Rijkswaterstaat uw grond nodig of is de snelweg vlak langs uw percelen ingepland. Heeft u recht op schadevergoeding? Hoe maakt u aanspraak op schadevergoeding? Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Wij adviseren u graag over al deze vragen. In dit artikel zetten wij de hoofdlijnen voor u [...] Lees verder »

Gaat eigendomsvoorbehoud verloren bij vermenging met andere soortgelijke dieren en is bij afmesten tot varken sprake van een nieuwe zaak?

Gaat eigendomsvoorbehoud verloren bij vermenging met andere soortgelijke dieren en is bij afmesten tot varken sprake van een nieuwe zaak?

In de uitspraak d.d. 19 maart 2014 van de rechtbank Gelderland tussen de varkenshandelaar, Givar, en de voerleverancier, AgruniekRijnvallei, is de vraag of het eigendomsvoorbehoud van Givar is blijven liggen op de biggen en ook de vraag wie de kosten draagt voor verzorging van de varkens tijdens het daarop gelegde beslag aan de orde gekomen. De [...] Lees verder »

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Op 25 oktober 2011 is door de Raad en het Parlement van de Europese Unie (hierna: EU) verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten  (hierna: de Verordening 1169/2011) aangenomen. Deze Verordening heeft grote gevolgen voor een ieder die voedsel levert aan grote cateraars en consumenten (“eindverbruikers”). In dit artikel gaan wij in op [...] Lees verder »

Herstel gebreken door oorspronkelijke aannemer

Herstel gebreken door oorspronkelijke aannemer

Wie moet/ mag de gebreken aan een bouwwerk herstellen? In de praktijk zijn opdrachtgevers snel geneigd om een gebrek in een bouwwerk door een derde te laten herstellen. Een vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant geeft echter een duidelijk overzicht van de toepasselijke regelgeving betreffende het herstel van gebreken. De oorspronkelijke aannemer moet altijd de mogelijkheid [...] Lees verder »

Bestemmingsplan recreatief gebruik

Bestemmingsplan recreatief gebruik

Recreatief gebruik van onroerend goed is in alle soorten en maten denkbaar. Vanzelfsprekend vraagt de aanleg van een recreatiepark méér onderzoek naar en (waarschijnlijk) wijziging van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. Voordat u als ondernemer een terrein aankoopt is het van belang om de (on)mogelijkheden van het bestemmingsplan na te gaan. In het bestemmingsplan zijn [...] Lees verder »

Gemeentelijke heffing stichtingskosten voor verhuur schoollokalen alleen onder strikte voorwaarden toelaatbaar

Gemeentelijke heffing stichtingskosten voor verhuur schoollokalen alleen onder strikte voorwaarden toelaatbaar

Scholen in het basisonderwijs verhuren geregeld leslokalen aan commerciële kinderopvangorganisaties ten behoeve van naschoolse opvang. Hiermee worden extra inkomsten gegenereerd. Voor verhuur van  leslokalen is wettelijk toestemming van de gemeente vereist die de school heeft gefinancierd. In de praktijk komt het regelmatig voor dat gemeenten bereid zijn om die toestemming te geven onder de voorwaarde [...] Lees verder »

Europese Commissie: Autoverhuurbedrijven discrimineren klanten

Europese Commissie: Autoverhuurbedrijven discrimineren klanten

De Europese Unie hecht grote waarde aan een gelijke behandeling van EU-burgers. De Europese Unie heeft in Richtlijn 2006/123/EC voorschriften uitgevaardigd voor dienstverlening op de interne markt. Een belangrijk uitgangspunt van de Richtlijn is dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen afnemers uit de eigen en uit andere EU-lidstaten. Lidstaten van de EU moeten [...] Lees verder »

Opzegging die ruim twee maanden te laat heeft plaatsgevonden doet de huurovereenkomst eindigen

Opzegging die ruim twee maanden te laat heeft plaatsgevonden doet de huurovereenkomst eindigen

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 17 april 2014 geoordeeld dat een opzegging van de huurovereenkomst (kantoorruimte) die ruim twee maanden te laat heeft  plaatsgevonden, niet tot een beëindiging van de huurovereenkomst leidt. De huurder voerde aan dat zij de huurovereenkomst een jaar eerder al mondeling had opgezegd. De rechter gaf de huurder de opdracht dit [...] Lees verder »

Gebruik tegen betaling van bedrijfsruimte (waaronder kassen) is pacht en geen huur

Gebruik tegen betaling van bedrijfsruimte (waaronder kassen) is pacht en geen huur

Recentelijk heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat het gebruik tegen betaling van bedrijfsruimte, waaronder kassen, voor het verwerken en broeien van bloembollen te kwalificeren is als pacht en niet als huur. Gevolg is dat de Pachtkamer bevoegd is om over geschillen te oordelen en niet de kantonrechter. Dat de gebruiker pas in hoger beroep voor [...] Lees verder »

Wanneer is een beroep op een financieringsvoorbehoud goed gedocumenteerd?

Wanneer is een beroep op een financieringsvoorbehoud goed gedocumenteerd?

Een financieringsvoorbehoud houdt in dat de koopovereenkomst door de koper kan worden ontbonden, indien op een overeengekomen datum de koper voor financiering van de woning geen hypothecaire geldlening of offerte van een erkende geldverstrekkende instelling heeft verkregen.  In de NVM-koopakte is opgenomen dat de koper bij het beroep op het financieringsvoorbehoud in ieder geval drie [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen