Hoe breek je een contract open?

Hoe breek je een contract open?

Geregeld komt de vraag aan de orde of en zo ja hoe een partij tussentijds uit een contract kan stappen. Meer in het bijzonder of bijvoorbeeld de grote wetgevingsoperaties (zorg/wonen) reden kunnen zijn contractuele verplichtingen te beëindigen of te wijzigen. Soms voorziet een contract daarin door tussentijdse opzeggingsmogelijkheden. Tussentijdse beëindiging kan ook in beeld komen [...] Lees verder »

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

Onteigening Alphen aan den Rijn: minnelijk overleg na vaststellingsovereenkomst

De gemeente heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin voor haar een inspanningsverplichting is opgenomen tot bedrijfsverplaatsing. Heeft de gemeente zichzelf hiermee ‘vastgelegd’ in het kader van het minnelijk overleg? Moet de gemeenteraad een verzoekbesluit tot onteigening inhoudelijk behandelen om te voldoen aan het vereiste van zorgvuldige besluitvorming? Beide vragen zijn door de Kroon ontkennend beantwoord in [...] Lees verder »

Doorzetten executie misbruik van recht?

Doorzetten executie misbruik van recht?

Casus Onder omstandigheden kan bij het doorzetten van een executie sprake zijn van misbruik van recht. Een voorbeeld: A heeft een vordering van € 10.000,– op B. B betaalt niet en A start een procedure bij de kantonrechter. De kantonrechter wijst de vordering toe en hiermede verkrijgt A een executoriale titel voor zijn vordering (de rechterlijke [...] Lees verder »

Onteigening: schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid

Onteigening: schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid

Op 28 maart 2014 heeft de Hoge Raad zich in een onteigeningsarrest uitgelaten over de maatstaven voor de beoordeling van een vordering tot opheffing van een erfdienstbaarheid. Deze maatstaven zijn beperkter dan de algemene belangenafweging die in de lagere rechtspraak wel werd toegepast. Titelzuiverende onteigening Op vordering van de gemeente De Bilt waren twee percelen onteigend die [...] Lees verder »

Zijn opbrengsten van vastgoedtransacties resultaat uit overige werkzaamheden?

Zijn opbrengsten van vastgoedtransacties resultaat uit overige werkzaamheden?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de opbrengsten die een voormalig slager door vastgoedtransacties behaalde geen resultaat uit overige werkzaamheden waren en dus niet belast behoren te worden in box 1. Er was naar het oordeel van het hof onvoldoende gebleken van bijzondere kennis die de handelaar inzette en ook was niet aannemelijk geworden dat de [...] Lees verder »

Onteigening: ook zonder complex kan sprake zijn van verwachtingswaarde

Onteigening: ook zonder complex kan sprake zijn van verwachtingswaarde

Na eliminatie van de plannen voor een weg hoopt de onteigende op een hogere dan de (meestal agrarische) gebruikswaarde, op basis van de verwachting dat de onteigende grond –de plannen voor de weg weggedacht- een lucratievere bestemming zou hebben gekregen. Dat geldt ook als het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex, aldus de Hoge [...] Lees verder »

24 april 2014 Presentatie “Hoe win ik een aanbesteding?” tijdens Open Coffee Bouw

24 april 2014 Presentatie “Hoe win ik een aanbesteding?” tijdens Open Coffee Bouw

Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk verzorgt een keynote speech op de 8ste Open Coffee Bouw. Gedurende een half uur zal Tony van Wijk een inleiding verzorgen over het thema “Hoe win ik een aanbesteding?” In zijn keynote geeft hij zowel opdrachtgevers als pitchende partijen, tips en tricks omtrent de nieuwe aanbestedingsregels. Aansluitend zal Tony deelnemen aan [...] Lees verder »

Huurder of bewindvoerder dagvaarden? Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen.

Huurder of bewindvoerder dagvaarden? Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen.

In mijn eerdere artikel verwees ik naar de verwarrende rechtspraak en de door de rechtbank Gelderland gestelde prejudiciele vragen over het dagvaarden van de onder bewind gestelde huurder of de bewindvoerder. De Hoge Raad heeft deze vragen inmiddels beantwoord in haar arrest van 7 maart 2014. De vragen en beantwoording 1.Kan de bewindvoerder (ex art. 1:431 BW) [...] Lees verder »

Constructie omzeilen 13e penning geoorloofd

Constructie omzeilen 13e penning geoorloofd

Mijn collega, Walter Jansen, heeft op 8 augustus een artikel geschreven over de constructie van uitgifte in erfpacht en overdracht van slechts de economische eigendom ter voorkoming van verschuldigdheid van de 13e penning. Volgens de rechtbank Utrecht leverde deze constructie geen misbruik van recht op. De rechthebbende van de 13e penning was het niet eens met [...] Lees verder »

Wet voorkeursrecht gemeenten en de doorlopende vestigingsgrondslagen

Wet voorkeursrecht gemeenten en de doorlopende vestigingsgrondslagen

Al weer geruime tijd geleden is de Wet voorkeursrecht gemeenten ingrijpend gewijzigd. Uit de op 24 maart 2013 gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Amsterdam is goed op te maken dat ook de grondeigenaren de opvolgende wetswijzingen goed moeten volgen. Feiten Het stadsdeel centrum van Amsterdam wil het aantal prostitutiepanden terugbrengen. De raamprostitutie draagt fors bij aan [...] Lees verder »

Splitsingstekening bij splitsingsakte

Splitsingstekening bij splitsingsakte

In navolging op de uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 28 januari 2011 heeft de HR op 1 november 2013 (nr. 12/04137 (HR: 2013:1078) wederom een uitspraak gedaan over de betekenis die aan een splitsingsakte en een splitsingstekening moet worden toegekend. Dit maal betrof het de volgende: Casus Tussen X c.s. en de Vereniging van eigenaars [...] Lees verder »

Had de VvE een opstalverzekering moeten afsluiten voor schade aan meerwerk in een privéruimte?

Had de VvE een opstalverzekering moeten afsluiten voor schade aan meerwerk in een privéruimte?

Casus Een eigenaar van een appartementsrecht heeft waterschade als gevolg van een lekkage vanuit een bovengelegen appartement. Deze schade wordt slechts voor een klein deel vergoed door de opstalverzekering die door de Vereniging van Eigenaars (VvE) is afgesloten. De VvE heeft een verzekering afgesloten met een dekking beperkt tot de herbouwwaarde. De betreffende eigenaar spreekt de [...] Lees verder »

Waar ligt de grens van de bebouwde kom?

Waar ligt de grens van de bebouwde kom?

Iedereen is bekend met het blauwe bord waardoor u weet dat u een dorp of stad binnen rijdt. U rijdt een bebouwde kom binnen, maar niet de bebouwde kom. Ons recht kent meerdere bebouwde kommen. Iedere bebouwde kom heeft haar eigen regels voor de bepaling van de grens en de gevolgen van het passeren van [...] Lees verder »

5%-regeling gebruikt omdat te weinig water is geleverd

5%-regeling gebruikt omdat te weinig water is geleverd

Op 30 januari 2014 (71.835) heeft de Raad van Arbitrage (RvA) uitspraak in hoger beroep gedaan in de volgende: Casus Tussen een verkoper en een koper is een geschil ontstaan naar aanleiding van de door hen gesloten koop-/aannemingsovereenkomst betreffende de woning van de opdrachtgever met tuin, aan de achtertuin grenzend water en twee parkeerplaatsen. Het belangrijkste geschilpunt [...] Lees verder »

Horizontale of verticale natrekking

Horizontale of verticale natrekking

Naast diverse verbintenisrechtelijke wijzen waarop eigendom kan worden verkregen (bijvoorbeeld koop en schenking), kan de eigendom van een goed óók op niet-verbintenisrechtelijke wijzen worden verkregen. Een voorbeeld daarvan is de bijzondere figuur van de natrekking. Van natrekking is sprake wanneer een zaak een bestanddeel is gaan vormen van een andere zaak. De ene zaak is [...] Lees verder »

Economische activiteiten in de zin van de Wet markt en overheid

Economische activiteiten in de zin van de Wet markt en overheid

De Wet markt en overheid, die onderdeel vorm van de Mededingingswet, schrijft voor dat overheden en overheidsbedrijven 4 gedragsregels in acht moeten nemen als zij economische activiteiten verrichten. De Wet markt en overheid is met ingang van 1 juli 2012 in werking getreden voor nieuwe economische activiteiten. Voor bestaande activiteiten geldt er een overgangstermijn van twee [...] Lees verder »

Natrekking vakantiechalets

Natrekking vakantiechalets

Natrekking is een bijzonder juridisch fenomeen. Door natrekking kan een zaak die op zichzelf genomen roerend is, onroerend worden omdat deze deel is gaan uitmaken van een onroerende zaak. Daar komt bij dat door natrekking ook de eigendom van die (voorheen) roerende zaak  overgaat op de eigenaar van de onroerende zaak (zie ook het artikel [...] Lees verder »

Roerende of onroerende zaak?

Roerende of onroerende zaak?

Eigendom kan op verschillende manieren worden verkregen. De meest bekende zijn verbintenisrechtelijk van aard, zoals de koopovereenkomst en de schenking. Er bestaan echter ook niet-verbintenisrechtelijke wijzen van eigendomsverkrijging, zoals (onder meer) natrekking. Van natrekking is sprake wanneer een zaak een bestanddeel wordt van een andere zaak. Bij roerende zaken gaat de eigendom dan over op [...] Lees verder »

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigenen ter handhaving van de feitelijke toestand (Onteigening Midden-Delfland)

Onteigening kan ook plaatsvinden ten behoeve van handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan. Hiervoor is, zo blijkt uit het Koninklijk Besluit van 24 januari 2014 , wel vereist dat de feitelijke toestand daadwerkelijk wordt bedreigd. Feiten De gemeente Midden-Delfland heeft het bestemmingsplan Kern Maasland vastgesteld. Het bestemmingsplan is gericht op de ontwikkeling van een nieuw woongebied [...] Lees verder »

A2 Den Bosch: einde natuur inclusief ontwerp?

A2 Den Bosch: einde natuur inclusief ontwerp?

Op 27 februari 2014 verscheen de conclusie van advocaat-generaal Sharpston over de prejudiciële vragen die de Raad van State heeft gesteld aan het Europese Hof van Justitie over Natura 2000 gebieden. Het advies van de advocaat-generaal komt niet onverwacht, maar belooft weinig goeds voor de Nederlandse praktijk van het natuurinclusief ontwerp. De voorgeschiedenis is bekend. Met [...] Lees verder »

Hoe moet je een schriftelijk contract uitleggen?

Hoe moet je een schriftelijk contract uitleggen?

De vraag naar de uitleg van contracten is zo oud als het bestaan daarvan. Alle geschillen waaraan een schriftelijk contract ten grondslag ligt beginnen met de uitleg van dat contract. Om eenheid te brengen en de rechter houvast te bieden heeft de Hoge Raad in 1981 (HR 13 maart 1981, NJ 1981/635) een uitleg maatstaf [...] Lees verder »

De Warmtewet en de gevolgen voor corporaties

De Warmtewet en de gevolgen voor corporaties

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Dit heeft direct gevolgen voor corporaties die warmte leveren aan huurders via stadsverwarming, blokverwarming of via warmte- en koudeopslag. Er is geen overgangstermijn. De vereniging van woningcorporaties Aedes heeft op 21 oktober 2013 een Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties gepubliceerd (Handreiking) die de meest voorkomen gevolgen [...] Lees verder »

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting op grond van de Natuurschoonwet als niet is voldaan aan de voorwaarden door de Staatssecretaris gesteld

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting op grond van de Natuurschoonwet als niet is voldaan aan de voorwaarden door de Staatssecretaris gesteld

Bij de aankoop van een landgoed dat nog niet is gerangschikt in de zin van de natuurschoonwet 1928, bestaat de mogelijkheid om vooruitlopend op een rangschikking reeds een vrijstelling van overdrachtsbelasting te krijgen. Om voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting in aanmerking te komen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals die zijn weergegeven in [...] Lees verder »

Onteigening Dantumadiel: overleg alleen vereist bij grondgebonden belang

Onteigening Dantumadiel: overleg alleen vereist bij grondgebonden belang

Ruim anderhalf jaar nadat de Kroon de onteigening van ruim 500 percelen had afgewezen vanwege gebreken in het minnelijk overleg wordt het nieuwe verzoekbesluit van Provinciale Staten van Fryslan tot onteigening van gronden voor de aanleg van De Centrale As alsnog integraal toegewezen. En wel in een lijvig KB met ruim 21 pagina’s tekst waarin [...] Lees verder »

Onteigening Brummen: obstructie van het minnelijk overleg loont niet

Onteigening Brummen: obstructie van het minnelijk overleg loont niet

Minnelijk overleg voeren in het kader van een onteigeningsprocedure is lastig als het bestemmingsplan nog niet vaststaat. Overheden willen de voor hun plannen benodigde gronden verwerven om het plan zo spoedig mogelijk te realiseren, terwijl de burger zich verzet tegen het bestemmingsplan en dus vaak nog helemaal niet bereid is tot minnelijk overleg. In het [...] Lees verder »

Belanghebbende bij een saneringsplan

Belanghebbende bij een saneringsplan

Alvorens kan worden overgegaan tot saneren, dient het daaraan ten grondslag liggende saneringsplan te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Gedeputeerde Staten en burgemeester en wethouders van de grote gemeenten). Om bezwaar en beroep te kunnen instellen tegen een besluit tot goedkeuring van een saneringsplan dien je als [...] Lees verder »

Schema Wet openbaarheid van bestuur

Schema Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt de openbaarheid van bestuurlijke informatie. Het uitgangspunt is dat alle informatie in principe openbaar is. Er zijn echter uitzonderingsgronden, zowel absolute als relatieve. Om te beoordelen of de informatie openbaar is en verstrekt kan worden, moet er een aantal stappen doorlopen worden. In bijgaand schema hebben wij deze [...] Lees verder »

Belastingvoordeel voor huurders die duurzame energie opwekken via zonnepanelen van verhuurder aanstaande

Belastingvoordeel voor huurders die duurzame energie opwekken via zonnepanelen van verhuurder aanstaande

Huurders die energie opwekken via zonnepanelen van de verhuurder komen vanaf volgend jaar ook in aanmerking voor een korting op de energiebelasting. Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een uitzondering te maken op de regel die nu alleen geldt voor huiseigenaren en huurders met eigen panelen. De vrijstelling die geldt [...] Lees verder »

Extra troef voor particuliere verhuurders bij bestrijding van illegale onderverhuur en hennepteelt

Extra troef voor particuliere verhuurders bij bestrijding van illegale onderverhuur en hennepteelt

Het Gerechtshof Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat een vordering tot winstafdracht niet alleen voor woningcorporaties maar ook voor particuliere verhuurders mogelijk is. In het geval dat de verhuurder schade leidt door illegale onderverhuur, ligt het volgens het hof voor de hand dat de schade begroot wordt op het bedrag van de winst die als het [...] Lees verder »

Ontbreken begroting bij nazorgplan toegestaan (?)

Ontbreken begroting bij nazorgplan toegestaan (?)

Is een nazorgplan zonder begroting toegestaan? Volgens de Wet bodembescherming niet, want hierin is voorgeschreven dat een nazorgplan tevens een begroting van de kosten bevat. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde echter dat het ontbreken van een begroting geen reden is om het besluit tot goedkeuring van het nazorgplan te vernietigen. Nazorgplan Wanneer [...] Lees verder »

Retentierecht van de verhuurder?

Retentierecht van de verhuurder?

Een huurovereenkomst kenmerkt zich – eenvoudig gezegd – door het verstrekken van een zaak aan de huurder, die dit mag gebruiken en daarvoor een vergoeding betaalt. Wanneer de huurder vervolgens niet zijn huurpenningen betaalt, zal de verhuurder zijn zaak zo snel mogelijk terug willen hebben en de huurovereenkomst met de huurder beëindigen. Sommige verhuurders nemen [...] Lees verder »

Samenwoner na het overlijden van de hoofdhuurder heeft verzwaarde stelplicht en bewijslast bij vordering tot voortzetting huur

Samenwoner na het overlijden van de hoofdhuurder heeft verzwaarde stelplicht en bewijslast bij vordering tot voortzetting huur

Bij een vordering tot voortzetting van de huur van woonruimte door een persoon die geen medehuurder is, moet door de beoogde huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding worden aangetoond. In het geval dat een inwonend kind voor zijn ouder zorgt, rust er een zware stelplicht en bewijslast op de beoogd huurder. Objectieve en subjectieve factoren spelen [...] Lees verder »

De eigendom van een leidingennet

De eigendom van een leidingennet

Een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (d.d. 5 februari 2014 ECLI:NL:RBOBR:2014:526)  laat de gevolgen van een leidingennet zien voor de lastenzijde: wie is er verantwoordelijk voor de onderhoudskosten van de leidingen? Inleiding In de wijk De Wisselaar in Breda, bevindt zich een wijkverwarmingssysteem waarop 134 huurwoningen van verhuurder PMT zijn aangesloten. Het wijkverwarmingssysteem werkt als volgt: De [...] Lees verder »

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor (bouw)grond zonder fundering

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting geldt niet voor (bouw)grond zonder fundering

Een koper verkrijgt in november 2011 de eigendom van een perceel grond. Hij betaalt via de notaris 6% overdrachtsbelasting, maar tekent meteen bezwaar aan bij de Belastinginspecteur. De koper is van mening dat op de verkrijging van het perceel grond,welke bestemd is voor de bouw van een woning, het verlaagde tarief van 2% van toepassing [...] Lees verder »

Bodemverontreiniging: de criteria van spoedeisendheid (verspreidingsrisico)

Bodemverontreiniging: de criteria van spoedeisendheid (verspreidingsrisico)

In geval van een ernstige bodemverontreiniging kan een spoedige sanering noodzakelijk zijn, maar dit is niet altijd het geval. In de Wet bodembescherming en de Circulaire bodemsanering staan de criteria van spoedeisendheid. In onderstaande zaak was aan de orde of er sprake was van een onbeheersbare situatie. De feiten Het college van Gedeputeerde Staten heeft bij besluit [...] Lees verder »

Bodemverontreiniging: monitoringsmaatregelen niet altijd noodzakelijk

Bodemverontreiniging: monitoringsmaatregelen niet altijd noodzakelijk

Geldt er een verplichting om bij een ernstige vervuiling, waar geen spoedeisende sanering noodzakelijk is, monitoringsmaatregelen voor te schrijven? Het college van Gedeputeerde Staten besloot geen monitoringsmaatregelen op te leggen bij een geval van ernstige grond- en grondwaterverontreiniging. Evenmin werd er een einddatum voor sanering vastgesteld. De feiten Bij besluit heeft het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld [...] Lees verder »

Lokaal blowverbod in APV toegestaan ondanks werking Opiumwet

Lokaal blowverbod in APV toegestaan ondanks werking Opiumwet

Vandaag is een opvallende uitspraak door het hof Den Haag gedaan. In tegenstelling tot de rechtbank Rotterdam en andere rechtscolleges accepteerde het hof het lokaal blowverbod uit de APV van de gemeente Rotterdam. Eerdere uitspraken, die ik hier op deze kennispagina heb besproken leken de toelaatbaarheid van aanvullende werking op de Opiumwet nadrukkelijk uit te sluiten. [...] Lees verder »

Erfdienstbaarheid door verjaring zeker in kort geding moeilijk aan te tonen

Erfdienstbaarheid door verjaring zeker in kort geding moeilijk aan te tonen

Vanaf 1 januari 2012 is de erfdienstbaarheid door verjaring een reële mogelijkheid geworden, nu enkele vereisten op dat moment 20 jaar in het nieuwe Burgerlijk Wetboek stonden. Deze verjaringstermijn gold eerder ook al, maar de versoepeling van vereisten voor een succesvol beroep op verjaring in 1992 deed veel alarmbellen rinkelen. Dit onderwerp heb ik eerder [...] Lees verder »

Dwaling bij een executieveiling

Dwaling bij een executieveiling

Een vastgoedhandelaar koopt op een executieveiling een woning die wordt aangeboden als ‘afbouwwoning’. De eigenaren zouden ‘hamer en zaag hebben laten vallen en zijn vertrokken’. Achteraf blijkt deze kwalificatie niet juist. De verbouwingen zijn ondeugdelijk uitgevoerd en moeten ongedaan worden gemaakt. De kosten hiervan bedragen ruim € 100.000,–. De koper doet daarom een beroep op [...] Lees verder »

“Verwachtingenclausules” bij subsidieverlening

“Verwachtingenclausules” bij subsidieverlening

Een subsidieontvanger heeft in geval van een subsidie voor langere duur (tenminste drie jaar) recht op een zekere bescherming. Bij beëindiging van de subsidie moet namelijk een redelijke termijn in acht worden genomen. Omdat het subsidieland momenteel in zwaar weer verkeert zijn er bestuursorganen die bij het verlenen van de subsidie al opnemen dat de [...] Lees verder »

Subsidie Bureau Jeugdzorg ten onrechte beëindigd

Subsidie Bureau Jeugdzorg ten onrechte beëindigd

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben ten onrechte besloten dat de subsidie aan Bureau Jeugdzorg Overijssel binnen hun provincie per 1 januari 2015 wordt beëindigd. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 3 februari 2014. Ook de mededeling dat de subsidie later wordt beëindigd als de nieuwe Jeugdwet later in werking treedt, biedt [...] Lees verder »

Juridische levering grond en bouw van nieuwe onroerende zaak kunnen als afzonderlijke prestatie worden beschouwd

Juridische levering grond en bouw van nieuwe onroerende zaak kunnen als afzonderlijke prestatie worden beschouwd

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën bij wijze van overgangsregeling tot 1 januari 2016 goedgekeurd dat de juridische levering van de grond en de bouw van een nieuwe onroerende zaak als afzonderlijke prestatie kunnen worden beschouwd. Don Bosco De Hoge Raad heeft op 22 maart [...] Lees verder »

Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedures

Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedures

De redelijke termijn voor bestuursrechtelijke procedures is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in een uitspraak van 29 januari 2014 uniform bepaald op vier jaar. Daarbij wordt de duur van een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie niet meegerekend. Redelijke termijn Bestuursrechtelijke geschillen moeten worden afgedaan binnen een redelijke termijn. Als deze [...] Lees verder »

Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht: beperkte toetsing van het minnelijk overleg

Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht: beperkte toetsing van het minnelijk overleg

In ons overzichtsartikel over gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) noemden wij de verplichting tot minnelijk overleg met de eigenaar als een van de voorwaarden voor het opleggen van een gedoogplicht. In dit artikel gaan wij nader op deze verplichting in. Voordat een gedoogplicht kan worden opgelegd aan een eigenaar dient de minister [...] Lees verder »

Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht: een overzicht

Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht: een overzicht

Op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) kunnen gerechtigden tot onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld eigenaren, verplicht worden om te gedogen dat op of in hun grond bepaalde ‘werken’ worden aangelegd. In de praktijk gaat het vrijwel altijd om kabels en leidingen die worden aangelegd door bijvoorbeeld een beheerder van een elektriciteits- of gasnetwerk.  Deze verplichting noemt [...] Lees verder »

Juridische aandachtspunten bij het dichtdraaien van de subsidiekraan

Juridische aandachtspunten bij het dichtdraaien van de subsidiekraan

Gemeenten hebben onder meer in het sociale domein vaak  langdurige subsidierelaties met diverse welzijnspartijen. De afgelopen jaren hebben zich op het vlak van het sociale domein aanzienlijke veranderingen voorgedaan. Gemeenten hebben een grote rol toebedeeld gekregen in de aanpak van maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd worden de financiële mogelijkheden daartoe beperkt. In veel gevallen wordt de subsidiekraan [...] Lees verder »

Wijziging algemene voorwaarden bij koop-/aannemingsovereenkomst eengezinshuizen en appartementsrechten

Wijziging algemene voorwaarden bij koop-/aannemingsovereenkomst eengezinshuizen en appartementsrechten

In 2010 is het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) opgeheven. Vervolgens is er een overleggroep gevormd (Overleggroep Garantiewoningen) waaraan deelnemen Bouwend Nederland, Neprom, NVB, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Vooruitlopend op de opheffing van het GIW heeft de Overleggroep Garantiewoningen (nieuwe) modelcontracten opgemaakt die worden gebruikt door de huidige waarborgende instellingen Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid voor wegbeheerders. Is een gemeente altijd aansprakelijk voor een kuil in de weg?

Aansprakelijkheid voor wegbeheerders. Is een gemeente altijd aansprakelijk voor een kuil in de weg?

De gemeente kan als wegbeheerder risicoaansprakelijk zijn voor wegen die niet in een goede staat verkeren (artikel 6:174 lid 2 BW jo. artikel 16 Wegenwet). Voor aansprakelijkheid op deze grond is van belang dat de weg openbaar is, een opstal is, onvoldoende onderhouden is en dat de weg gevaarzettend gebrekkig is. Naar aanleiding van een [...] Lees verder »

Maak kennis met tenderen van subsidies – 27 februari 2014 Nijmegen

Maak kennis met tenderen van subsidies – 27 februari 2014 Nijmegen

Het tenderen van subsidies komt geregeld voor. Vooral bij Europese subsidies waar vaak de voorwaarde wordt opgelegd dat de gelden met inachtneming van de aanbestedingsregels moeten worden verstrekt. Het tenderen van subsidies brengt echter vragen en knelpunten met zich. In deze lezing gaat Dirkzwager in op een aantal vraagstukken die met het tenderen van (Europese) [...] Lees verder »

Hoe voorkom je dat een anti-kraakbewoner aanspraak kan maken op huurbescherming?

Hoe voorkom je dat een anti-kraakbewoner aanspraak kan maken op huurbescherming?

Bij anti-kraak komt het in de praktijk veelvuldig voor dat de leegstandbeheerder geen vergoeding ontvangt van de eigenaar van het pand. De leegstandbeheerder wordt dan betaald door de anti kraakbewoners onder de noemer van servicekosten of bemiddelingskosten. Dergelijke constructies zijn niet zonder risico’s. Recentelijk oordeelde het Hof Amsterdam dat de anti-kraakbewoners in een dergelijke constructie [...] Lees verder »

Wanneer is er sprake van een woning in aanbouw als bedoeld in de Wet IB 2001?

Wanneer is er sprake van een woning in aanbouw als bedoeld in de Wet IB 2001?

Op 1 december 2000 heeft een particuliere koper een afgebrand woonhuis met aan- en toebehoren geleverd gekregen. Ten tijde van deze levering was de ene helft van het woonhuis nog in tact, maar was de andere helft van het woonhuis door brand zeer ernstig beschadigd. Onder meer het dak was voor een groot deel verdwenen. [...] Lees verder »

Hof Den Bosch: specifieke contractuele regeling voor inwerkingtreding verzuim prevaleert boven de wettelijke regeling dat verzuim intreedt zonder ingebrekestelling

Hof Den Bosch: specifieke contractuele regeling voor inwerkingtreding verzuim prevaleert boven de wettelijke regeling dat verzuim intreedt zonder ingebrekestelling

De hoofdregel is dat een niet presterende partij eerst in gebreke moet worden gesteld alvorens hij in verzuim is en de andere partij schade kan vorderen.  In afwijking van deze hoofdregel bepaalt de wet dat er zich een aantal situaties kan voordoen op grond waarvan de schuldenaar van rechtswege direct in verzuim is. Maar hoe [...] Lees verder »

Geldt de cultuurgrondvrijstelling ook voor parkeerplaats en ondergrond schuur?

Geldt de cultuurgrondvrijstelling ook voor parkeerplaats en ondergrond schuur?

In tegenstelling tot de rechtbank oordeelt het Hof Den Haag dat een parkeerplaats en de ondergrond van een schuur en silo delen in de cultuurgrondvrijstelling van artikel 15 lid 1 onder q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De Inspecteur van de Belastingdienst had in deze zaak een naheffingsaanslag opgelegd, omdat volgens hem deze [...] Lees verder »

Het vertrouwensbeginsel en de bestemmingsplanprocedure

Het vertrouwensbeginsel en de bestemmingsplanprocedure

Over de vaststelling van een bestemmingsplan kunnen betrokkenen in overleg treden met ambtenaren en wethouders. Dat overleg kan er vervolgens toe leiden dat de personen in kwestie in de veronderstelling verkeren dat de gemeenteraad vervolgens ook zal meewerken aan de mededelingen en toezeggingen die in het overleg zijn gedaan. Indien de raad vervolgens toch niet [...] Lees verder »

Onteigening: nieuwe Notitie aandachtspunten van Corporate Dienst!

Onteigening: nieuwe Notitie aandachtspunten van Corporate Dienst!

De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat heeft een nieuwe notitie met aandachtspunten en aanbevelingen voor administratieve onteigeningsprocedures uitgebracht. De notitie van 14 januari 2014 is een herziene versie van de notitie van 12 december 2012 en bevat enkele belangrijke nieuwe aandachtspunten. Bij brief van 12 december 2012 heeft de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat voor het eerst een [...] Lees verder »

Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht

Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht

In een (tussen)uitspraak van 29 mei 2013 sluit de Rechtbank Zeeland-West-Brabant aan bij de bestendige lijn in de rechtspraak dat ook met een op zichzelf rechtmatige bouwvergunning onrechtmatig jegens derden kan zijn. De inzet van deze procedure is een zogeheten ‘speelkooi’ voor de wat oudere jeugd welke geluidsoverlast veroorzaakt bij omwonenden. De rechtbank oordeelde dat, [...] Lees verder »

Tijdige verzending bezwaarschrift door verklaring van getuige

Tijdige verzending bezwaarschrift door verklaring van getuige

Een belanghebbende kan aan de hand van verklaringen van getuigen aannemelijk maken dat een bezwaarschrift of beroepschrift tijdig is verzonden. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 december 2013. Wettelijk kader De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift is zes weken (artikel 6:7 Awb). Het [...] Lees verder »

Geen privédakterras op gemeenschappelijk dak

Geen privédakterras op gemeenschappelijk dak

Een Vereniging van Eigenaars (‘VvE’) verleent toestemming aan een eigenaar van een appartementsrecht om het gemeenschappelijk dak op een aangrenzende berging exclusief in gebruik te nemen als dakterras. De kantonrechter oordeelt dat dit besluit nietig is wegens strijd met het splitsingsreglement. De VvE heeft miskend dat zij wel regels mag stellen omtrent het gebruik van [...] Lees verder »

Schriftelijk beroepschrift vereist fysieke handtekening !

Schriftelijk beroepschrift vereist fysieke handtekening !

Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 december 2013 blijkt dat een beroepschrift dat schriftelijk is ingediend, moet zijn voorzien van een fysieke handtekening. Wettelijk kader Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) moet een beroepschrift worden ondertekend. Als niet is voldaan aan dat artikel, [...] Lees verder »

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten

In een uitspraak van 18 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan over de interpretatie van art. 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Inleiding De Wvg maakt het mogelijk dat gemeenten een voorkeursrecht vestigen op gronden om voorrang aan die gemeenten te verschaffen bij aankoop van gronden benodigd [...] Lees verder »

Afdeling bestuursrechtspraak doet definitief uitspraak in nadeelcompensatiezaken Hollandse Brug

Afdeling bestuursrechtspraak doet definitief uitspraak in nadeelcompensatiezaken Hollandse Brug

Op 11 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een einduitspraak gedaan met betrekking tot het verzoek om nadeelcompensatie van een aantal transportondernemers die gehinderd werden door een plotselinge afsluiting van de Hollandse Brug voor vrachtverkeer. Uitspraken Hollandse Brug juni 2013 In juni van dit jaar heeft de Afdeling in meerdere ‘Hollandse Brug uitspraken’, waarover ik eerder schreef, [...] Lees verder »

Schade door baggerwerkzaamheden: welke rechtsgang staat open?

Schade door baggerwerkzaamheden: welke rechtsgang staat open?

In een overzichtelijke uitspraak heeft de rechtbank Midden Nederland helder uiteengezet hoe het gedoogsysteem van de Waterwet werkt en via welke wegen rechthebbenden eventuele schade kunnen verhalen die zij door een opgelegde gedoogplicht oplopen. Inleiding Eiser in de procedure is eigenaar van percelen die grenzen aan een watergang die onder beheer van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [...] Lees verder »

Hoge Raad: verhuurder kan garantstellende moedervennootschap met succes aanspreken op betaling van gederfde huur indien hurende dochtervennootschap failliet gaat

Hoge Raad: verhuurder kan garantstellende moedervennootschap met succes aanspreken op betaling van gederfde huur indien hurende dochtervennootschap failliet gaat

De Hoge Raad heeft op 15 november 2013 een belangwekkend arrest gewezen op het gebied van huur en faillissementen, dat gevolgen heeft voor huurcontracten en concerngaranties.  De Hoge Raad oordeelde dat indien een moedermaatschappij zich contractueel garant heeft gesteld voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst van een dochtermaatschappij (waaronder het [...] Lees verder »

Onderhoud van een weg kan niet worden afgedwongen bij vaststelling wegenlegger

Onderhoud van een weg kan niet worden afgedwongen bij vaststelling wegenlegger

In een wegenlegger wordt de onderhoudsplichtige van een weg aangewezen en wordt de omvang van de onderhoudsplicht vastgesteld. De vaststelling van een wegenlegger is niet bedoeld voor klachten over het onderhoud van de weg. Zo oordeelde de Raad van State in haar uitspraak van 20 november 2013. Wegenlegger Op grond van artikel 27 Wegenwet moet in iedere [...] Lees verder »

Minister Blok verstevigt zijn grip op corporaties door hen te verplichten om bij te dragen aan het gemeentelijk volkshuisvestingbeleid

Minister Blok verstevigt zijn grip op corporaties door hen te verplichten om bij te dragen aan het gemeentelijk volkshuisvestingbeleid

Samen met het presenteren van het rapport “Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013″ heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in een Kamerbrief van 2 december 2013 aangegeven hoe volgens hem de gemeenten en woningcorporaties in de toekomst moeten gaan samenwerken op het gebied van lokale woningbouw. Waar de corporaties nu nog [...] Lees verder »

Hoe sluit je een weg af ter voorkoming van de openbaarheid

Hoe sluit je een weg af ter voorkoming van de openbaarheid

De Wegenwet is van toepassing op openbare wegen, maar hoe voorkomt men dat een weg openbaar wordt? Kan dit door een bord met het opschrift ‘verboden toegang’, of ‘eigen weg’ of ‘opengesteld onder voorwaarden’ of door een fysieke afsluiting van de weg? Moeten deze afsluitingen(/borden) tenminste één jaar duren of is één dag al voldoende? [...] Lees verder »

Wanneer is een weg openbaar in de zin van de Wegenwet?

Wanneer is een weg openbaar in de zin van de Wegenwet?

De Wegenwet is van toepassing op openbare wegen, maar wanneer is een weg openbaar? Bij uitspraak van 26 augustus 2013 heeft de Rechtbank Amsterdam de bekende criteria weer eens uiteengezet. Openbare weg in de zin van de Wegenwet Artikel 1 van de Wegenwet bepaalt dat die wet uitsluitend van toepassing is op openbare wegen. Deze definitie bestaat [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen